logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Centurie nebo manipul?

Soutěžící z pořadu Chcete být milionářem se soudí s TV Nova

PRAHA 16. 7. 2004 -- Sodní spor mezi televizí Nova a účastníkem její soutěže Chcete být milionářem? o jméno římské vojenské jednotky dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 neskončí. Soudce chce vyslechnout dalšího znalce. Karel Lupoměský trvá na tom, že na otázku odpověděl správně. Moderátor hry ji však neuznal, a muž tak přišel o 1,25 milionu korun. Na televizi podal žalobu a žádá po ní dvojnásobek peněz.

Soutěžní otázka zněla, jak se ve starořímské armádě nazýval vojenský oddíl o 120 až 150 mužích. Lupoměský odpověděl, že centurie, počít však za správnou odpověď označil manipul. Muž tak získal pouze 320 000 korun. Mimosoudní dohoda ztroskotala a případ skončil u soudu. V České republice je to poprvé, co se soutěžící kvůli televizní vzdělávací hře obrátil na soud.

Soudce dnes vyslechl odborníka na antické dějiny Václava Marka, kterého předtím oslovil žalobce. Historik upozornil na to, že otázka byla nejednoznačně položena, odpovědí je podle něj správných více. "Já bych takovou otázku nedal, neumožňuje jednoznačnou odpověď," prohlásil. Centurie je správná odpověď, jistou dobu zahrnoval i počet vojáků uvedený v otázce, vysvětlil. Připustil, že je však možné odpovědět i manipul.

Pro manipul by se rozhodl, pokud by otázka zněla: Jaká odpověď je nejsprávnější -- kohorta, centurie, legie či manipul? Herní řád však připouští pouze jednu správnou odpověď.

Zástupkyně žalované strany Markéta Havlová navrhla vyslechnout další znalce, s tím souhlasil i Lupoměský. "I kdyby se našel jeden dobový pramen, který tvrdí, že mám pravdu já, tak bych ten soud měl vyhrát," řekl ČTK po skončení jednání.

Soudce Viktor Sedlák tak další jednání odročil s tím, že o vypracování posudku požádá specialisty z ústavu dějin vojenství. (Konec citátu)

Upřímně držím panu Lupoměskému palce -- myslím si, že by spor měl vyhrát. Pro zajímavost se podívejme, jak příslušné pojmy definuje naše encyklopedická "bible", Ottův slovník naučný:

Cohors, ve vojenství římském oddíl vojska, větším dílem pěšího, ale také pěšáků s jízdou sloučených (c-rtes equitatae). C. slula především 10. čásť legie, záležející ze 3 manipulů trojí zbraně (hastati, principes, triarii) a ze 6 centurií. V kohorty dělily se aly vojska spojeneckého (alarii, c. alaria), z nich vybraní extraordinarii a různá vojska pomocná za republiky i císařství (auxilia, auxiliares, c-rtes auxiliariae, dle zbraně: funditores, sagittarii, c-rtes cetratae a scutaae). C. praetoria slula osobní stráž vojevůdcova, skládající se z vybraných pěšákův i jezdců, jež prodlením času ve více kohort se rozmnožila, za císařství pak reorganisována vzrostla ve sbor 9--16 kohort osobní stráže praetorianův (c-rtes praetoria), kterýž se stejně zřízenými kohortami městskými (c-rtes urbanae) činil stálé městské vojsko. -- C-rtes vigilum, městské hlídky, počtem 7 pro 14 okresů měst., náležely vlastně ve svazek vojska, ač měly vojenské zřízení. V kohorty upraven byl také sbor dobrovolníkův italských (c-rtes Italicae civium Rom. voluntariorum), k němuž připuštěni nejdříve jen italští mladíci, později i obyvatelé z provincií. V provinciích sestavovány, kde toho bezpečnost žádala, k ochraně měst, pobřeží, hranic kohorty místní obrany. Počet mužstva v kohortách za různých dob a poměr byl rozmanitý: v jednoduchých kohortách 400--600 mužů, časem i méně, ve zdvojených, jež za dob císařských vedlé oněch jak v legiích (a to vždy 1. koh.), tak zvláště ve vojsku pomocném, osobní stráži, městských kohortách atd. byly zavedeny, 1000 mužův, odkudž činěnrozdíl mezi kohortami pětistovými a tisícovými (c-rtes quinquenariae a militariae). Kohorty byly opatřeny vlastními praporci a veliteli jejich byli přednější centurioni, tribunové a zvláštní praefecti.

Centuria (z lat. centu[m]viria), vlastně oddělení 100 mužů, naše ?setnina?, později však i oddělení, které neobnáší právě počet 100. ... V legii římské (o 4200 mužích), která měla 60 c-ií, obnáší setnina hstatův a principů po 60, setnina triariů po 30 mužích. Později počet mužstva legie byl sesílen a tím ovšem stoupl také počet mužů v setnině.

Legie (lat., od legere -- sbírati, tedy legio -- sbor) značí větší oddělení mužstva ve vojště římském, tolik jako naše pluk. Za Romula činila l. veškeru brannou moc římskou, obsahujíc 3000 pěších (těžkooděnců) se třemi tribuny v čele a 300 jezdců (celeres), jimž veleli tři tribuni celerum, jmenovaní od krále samého. ... Potom, když obec vzrostla, o něco také počet mužstva legijního zvýšen ... Pěší bývali děleni v 20 kohort po 420 mužích, z nichž bojovalo po 10 na pravém a levém křídle, a v 4 kohorty po 400 mužích jako sbor vybraný; ...L. dělila se odtud v 10 kohort po třech manipulích hastatů, principů a triariů, ...

Manipulus, oddíl římské legie, a sice třicátá část její. Záleželať tato ze 30 manipulů; tři m-ly připadaly na jednu kohortu. M. sám dělil se ve dvě centurie.

Tolik tedy Ottův slovník naučný. Encyklopedie pozemních sil a válečnictví nakladatelství Brassey's (Brassey's Encyclopedia of Land Forces and Warfara) uvádí o římském systému vojenské organizace toto:

Římská organizace vojska vycházela původně ze systému deseti. Skupina 100 mužů (centurie) a legie (10 centurií). Protože počet válečníků v centurii byl snížen až na 30 a síla legie byla požadována v počtu 3600, bylo nezbytné zvýšit počet centurií na 60 a zavést mezistupeň spojením dvou centurií do manipulu a tři manipuly do kohorty (která byla skutečnou taktickou formací). Násobky ovládaných počtů potom bylo 60, 2, 3 a 10.

Jediný původní pramen, která mám k dispozici, (Flavius Vegetius Renatus: Nárys vojenského umění), uvádí: Legie sestává z deseti kohort; první z nich ovšem vyniká nad ostatní jak počtem vojáků, tak jejich důstojností, neboť do ní jsou vyhledáváni lidé s dobrým původem a vzděláním. ... Má tisíc sto pět pěšáků, opancéřovaných jezdců sto řicet dva, proto se nazývá kohorta tisícková. Druhá kohorta má pět set padesát pět pěších, jezdců šedesát šest a nazývá se kohorta pětistovková. Třetí kohorta má stejný počet pěšáků .. i jezdců ... Stejný počet mužů mají i kohorty čtvrtá a pátá. ... Do šesté kohorty, která má také pět set padesát pět pěšáků a šedesát šest jezdců, je třeba zapisovat výkvět mladého mužstva, neboť v šiku stojí ve druhé linii za orlem ... Sedmá kohorta má stejný počet pěších i jezdců, což platí i o osmé. Také devátá a desátá kohorta mají pět set padesát pět pěších a šedesát šest jezdců.. ... Těchto deset kohort tvoří legii v plném stavu, která má šest tisíc sto pěších a 730 jezdců. ... Staří Římané, dobře si vědomi toho, že ve vřavě bitvy se linie a řady šiku rychle poruší a smísí, rozdělili kohorty na centurie a každé centurii přidělili zvláštní standartu ... aby se vojáci podle nich i v sebevětším zmatku orientovali. ... Navíc také centurioni, kterým se nyní říká centenarii, nosí na přilbách příčný chochol, aby byli snáze poznáni. Tak bylo zajištěno, aby nedošlo k omylu, když stovka vojáků byla vedena nejen svým praporcem, ale i znamením, které měl centurio na přilbě. Samotné centurie byly rozděleny do družstev po deseti mužích, kteří společně obývali jeden stan; vele jim desátník, dnes nazývaný "velitel stanu". Toto družstvo se nazývalo jinak i manipulus, podle toho, že vojáci v něm bojovali v plné souhře jakoby ruku v ruce. (Překlad Václav Marek.)

Inu rozhodnutí nebude snadné. (Jiným cenným pramenem informací o organizaci římského vojska je Polybius.) Jsem zvědav, který "vojenský odborník" ten gordický uzel rozetne...

 
Datum: 25. 07. 2004 21:22:32 Autor: JAB
Předmět: Centurie
Je to centurie !
Datum: 10. 08. 2004 15:18:12 Autor: Baci
Předmět: zaleželo kolik mela legie´vojáku
základem a ne jednoduchým je počet vojáků v legii 1 legie=10 kohort 1 kohorta=3 manipuly 1 manipulus=2 centurie 1 centurie = 10 contubernii 1 Contubernia = 8 vojáků voják se nazyval miles legionarius Za republiky velel magistratus cum imperio úředník s pravomocemi za císařské bud správce provinci nebo legat ze stavu senatorského legatus legionis a ono to neni tak jednoduche protože třeba kohorty v jedne legii mely rozdílný počet vojáku. Baci
Datum: 14. 09. 2013 15:13:55 Autor: Peťa
Předmět: Legie
Máme ve wordu složit legii a nevím jak na to. každá legie měla 10 kohort, každá kohorta měla 3 manipuly, každý manipul měl 2 centurie, každá centurie měla 10 družstev, každé družstvo mělo 8 vojáků Mohl by jste by mi to někdo celé napsat, jak to má být?? Díky moc :) :)
Datum: 15. 09. 2013 10:04:07 Autor: Misustov
Předmět: Římská legie
Pro mne velice zajímavá výzva, ale nevím, co autor chce. Za prve grafiku, která je pro tuto problematiku nezbytná tento VEB nevezme. Nejzávažnější je otázka chronologie. Římské legie jsou na scéně od dob SERVIA TULLIA [ -578 -534] do roku 476 tedy tisíc let. Představme si, že budeme chtít zmapovat českou armádu od dob Boleslava I do období Václava Havla. V našem případě půjde o legie raného období římské republiky. Legie POLIBIOVA [ druhá punská válka], MARIOVA legie, CAESAROVA legie, legie císařská a další. Problamatiku římské legie můžeme rozpitvat na pochodové sestavy, táboření, bojové sestavy, taktiku. Ke schématu autora si dovoluji doplnit, že první kohorta měla 5 ceturií o cca 160 mužích, zbývající kohorty šest centurii o 80 mužích. Manipul byl základní jednotkou republikánské legie. V pozdějších dobách manipuly Triarii, Principes a Hastati byly zrušeny a tvořili kohortu o šesti (pěti) centuriích, toto zjednodušení umožnila unifikace výzbroje. Při jakékoli specifikaci by se neměli opomenout velite (lehkooděnci), jízda (turma) a spojenci. Závěrem znovu ? bez grafiky se o legii dá obtížně hovořit.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

V tomto týdnu si připomínáme výročí vyvraždění carské rodiny (17. 7. 1918). Na snímku car v zajetí v Tobolsku.

V tomto týdnu si připomínáme výročí vyvraždění carské rodiny (17. 7. 1918). Na snímku car v zajetí v Tobolsku.


Recenze týdne

Dějiny druhé světové války

Nové vydání jedinečné a vyčerpávající publikace o historii druhé světové války od nejvlivnějšího britského armádního spisovatele.