logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

SVA Monarchisten: Minulost jako politický program

...aneb proč nejedu do Brandýsa

Úvodem považuji za nutné předeslat, že patřím k těm, kteří soudí, že rozbití Rakouska-Uherska jako mnohonárodnostní středoevropské mocnosti v roce 1918 bylo osudovou chybou, na kterou všechny následnické státy tak či onak doplatily. Zároveň si nemyslím, že rozpad habsburské monarchie byl přímým důsledkem zahraniční akce TGM a Edvarda Beneše, neboť ti byli v gigantické hře velmocí koncem první světové války jen málo významnými postavami. Hlavní příčinou zániku tohoto soustátí, k němuž patřily i naše země, se stala především jeho sebezničující národnostní a zahraniční politika. K tomu již přineslo současné historické bádání řadu přesvědčivých důkazů. Je proto vždy překvapivé, ozve-li se i dnes ve středu Evropy hlas inteligentních lidí, kteří se z prokazatelných historických faktů nejsou schopni poučit a dokonce, zcela iracionálně, usilují o opakování chyb minulosti.

To vše se mi opět vybavilo, když jsem v minulých dnech obdržel po internetu pozvánku na valnou hromadu (Generalversammlung) sdružení Schwarz-Gelbe Allianz (SGA Monarchisten), svolanou na dny 28. dubna – 1. května 2006 do Brandýsa nad Labem. Tato organizace je registrována v Rakouské republice a součástí její brandýské akce má být i vystoupení neuvedených českých vojenských historických jednotek a klubů.

Na první pohled se může zdát, že jde o setkání kulturního a vzpomínkového charakteru, která známe a pořádáme k různým výročím i u nás, a není tedy potřeba je nějak zvlášť komentovat. Jak se však při podrobnějším pohledu ukáže, opak je pravdou. Chci zde proto alespoň ve stručnosti poukázat na deklarovaný charakter a činnost SGA, které se vymykají poslání a cílům našich (ze stanov) nepolitických vojenskohistorických sdružení.

Ze zveřejněného programu Monarchistů (Grundzüge des SGA Programmes) vyplývá, že SGA je organizací s rozsáhlými politickými cíli; z nich uveďme ty hlavní:

– vytvoření svazku středoevropských států pod společnou korunou, se společnou  zahraniční, hospodářskou a obrannou politikou;

– bezvýhradné společenské uspořádání podle (rakouského, pozn. aut.) ústavního  zákona přijatého v roce 1867;

– změny v systému obrany Rakouské republiky;

– zavedení vícejazyčných názvů obcí v celé střední Evropě;

– odmítnutí přístupového jednání s Tureckem o vstupu do EU, atd.

Tedy shrnuto – Monarchisten usilují o změnu ústavního pořádku a společenského uspořádání v celé celé tzv. Mitteleuropě, pod níž implicitně rozumí všechny země bývalé habsburské monarchie. Neříkají sice, jak chtějí této změny dosáhnout, ale je jisté, že demokratickou cestou (parlamentní či referendem) je tento cíl za dnešního evropského vývoje naprostou utopií (a to nejen u nás, ale především v samotném Rakousku – vzpomeňme např. na odmítání přístupu tzv. východních zemí do EU v nedávných průzkumech rakouského veřejného mínění, rakouské ochranářství, např. proti volnému pohybu pracovních sil, aj.). Zabývají-li se však ve svých úvahách myšlenkami na jiné, mimoparlamentní cesty takových změn, posunují tím SGA do extremistických poloh.

Pro nás (ale i většinu dalších národů bývalé monarchie) zní rovněž zcela nepřijatelně jakékoliv představy o ústavním systému z roku 1867, jenž se stal základem duálního soustátí po neblahém Ausgleichu (rakousko-uherském vyrovnání), V něm si dosavadní jednotný mnohonárodnostní stát rozdělili mezi sebe Němci a Maďaři jako dva tzv. státotvorné národy, se všemi neblahými důsledky pro všechna ostatní etnika žijící na území dosavadního rakouského císařství. Přicházet s něčím takovým do Čech právě v roce 2006, tedy jubilejním 140. roce prusko-rakouské války, je přinejmenším známkou neúcty ke všem padlým Čechům, Slovákům, Polákům, Rusínům, Rumunům, Chorvatům či Italům, kteří bojovali a položili životy na českých bojištích právě za svůj mnohonárodnostní stát. Ausgleich byl jim všem trpkou „odměnou“ a znamenal nastoupení zhoubné cesty, po níž se podle Palackého „monarchie dostala na plochu šikmou, vedoucí do propasti“.

Nabízet tedy ústavní uspořádání z osudového roku 1867 za příklad zrodu nové Mitteleuropy svědčí buď o naprosté neznalosti tvůrců programu SGA, nebo o tom, že jsou zaslepeni až k neschopnosti vnímat historická poučení. Jsou na tom tedy stejně jako byli jejich političtí předchůdci a faktičtí likvidátoři habsburské monarchie z kritického roku 1918 – Czernin, Seidler, Hussarek, Andrássy či Burian. Ti všichni plnili Benešův požadavek „Zničte Rakousko-Uhersko!“ daleko účinněji, než se k tomu odhodlali samotní představitelé Dohody.

Habsburské monarchii tak nebylo pomoci. Dějiny se daly jinou cestou, se všemi jejími peripetiemi, v nichž jsme pak pracně hledali vzájemné porozumění, usmíření a spolupráci. Dnes jsme občané demokratických států a formujícího se evropského společenství, v němž nás pojí společné zájmy, nikoliv osoba monarchy a lesk jeho koruny. Pro naše národy jistě nepřestalo být užitečné vracet se ke společné minulosti, zabývat se jí, poznávat ji zbavenou legend a ideologických deformací i ctít a pěstovat tradice našich předků. Bláhově se však snažit zvrátit současný vývoj zpět, navíc jak se zdá, tou očividně špatnou cestou, není náš program.

To je důvod, proč pozvání do Brandýsa tentokrát nemohu akceptovat. Doufám přitom, že genius loci brandýského zámku připomene všem smysl úsilí mladého císaře Karla o ukončení válečného běsnění a jeho upřímnou snahu respektovat přání národů umírající monarchie.

 

 
Datum: 14. 04. 2006 21:34:08 Autor: Jan Beneš
Předmět: Fučík
Nic než souhlas. JAB
Datum: 19. 04. 2006 18:35:40 Autor: Hrubant Ivan
Předmět: Reakce na článek
Zajímavý článek. Ale hlavní příčinou rozpadu nebo alespoň katalizátorem byla krvavá válka, která postihla všechny národnosti Rakouska. Jistě válka byla neodvratná díky neřešitelným třecím plochám mezi velmocemi, ale Rakousko fakticky celou válku odstartovalo. A navíc ji prohrálo. Je pochopitelné, že v takovém soustátí nikdo nechtěl žít. I sami rakušané vyhnali Karla II do exilu. Podle mě se dvakrát do jedné řeky nedá vstoupit.
Datum: 21. 04. 2006 00:34:14 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Rozpad Rakouska-Uherska
Hlavní příčinou rozpadu R-U nebyla "krvavá válka", ale "ústavní systému z roku 1867, jenž se stal základem duálního soustátí po neblahém Ausgleichu (rakousko-uherském vyrovnání) v němž si dosavadní jednotný mnohonárodnostní stát rozdělili mezi sebe Němci a Maďaři jako dva tzv. státotvorné národy, se všemi neblahými důsledky pro všechna ostatní etnika žijící na území dosavadního rakouského císařství", jak to píše pan ing. Fučík. S tou slepou politiko "němectví" a uherským šovinismem. Dnes jenom můžeme plakat nad rozlitým mlékem. Jako monarchista lituji rozpadu R-U, ale do roku 1967 se nelze vracet, ani do roku 1918. Jenom bych chtěl připomenout, že Karla II. nevyhnali sami Rakušáci; byly to vítězné mocnosti a Rakušané k tomu už neměli do dodat. Připomněl bych knihu historika Fejtö-ho Rekviem za mrtvou říši; tam je to všechno krásně popsáno a nám nezbývá, než s tou realitou žít.
Datum: 02. 05. 2006 20:03:23 Autor: Janík Petr
Předmět: je to nesmysl
Vážený pane Fučík, nevím kde jste přišel k těmto informacím, ale tato strana o které Vy píšete měla sraz v Čelakovicích a ne v Brandýse. Do Brandýsa jeli jen pozdravit Dr. Otto von Habsburg. Dejte si prosím dohromady pravdivé informace, než něco napíšete. Mějte se a zvažte zda jste jako velitel vojenské kanceláře pro historické jednotky v Praze ta správná osoba. Myslím, že už asi ne. Buďte pozdraven!!!
Datum: 08. 06. 2006 01:13:32 Autor: Ludwig Puncochar
Předmět: Není to nemysl
Pane Janíku, já jsem zakladatelem té rakouské pseudo-monarchistické organizace zvané SGA neboli Schwarz-Gelbe Allianz. Pseudo-monarchistické proto, protože ve skutečnosti mnoho monarchistických Ideí nezastává - naopak pan Simec, jenž je zastupujícím šéfem organizace, je velikým zastáncem levicové strany zelených a tak také vypadají jeho multikulturelní idee. Já sám jsem tuto orgnizaci opustil poté, co jsem poznal, kdo se dnes k monarchismu hlásí - lidé, kteří by ve staré monarchii seděli jako bolševici ve vězení! Monarchie je pryč a to navždy - bohudík už se znovu nevrátí a i Monarchisti vymřou nejpozději tehdy, až zemře Otto Habsburský, kterého si ostatně velmi vážím. Bohužel jeho komentáře k vývoji EU (téma rozšiřování Unie) ukazují, že začíná u něho působit stařecká senilnost - to není myšlené zle. Nechme historii historií a nesnažme se vrátit dějiny zpátky! S pozdravem Ludwig Puncochar
Datum: 20. 06. 2006 12:08:39 Autor: Alexander Simec
Předmět: SGA
Vážený pane Fučíku, milý Josefe! Ve své funkci jako náměstek předsedy černo-žluté aliance- organizace, která sice byla založená v Rakousku, jejíž členové a příznivci ale pocházejí též ze zemí jako je Itálie, Slovinsko a Česko- cítím nutnost reagovat na Tvůj článek. V onom pamfletu nám předhazuješ neschopnost poučit se z historie, protože jsme se– a nyní si dovolují citovat Tvá vlastní slova- dopustili fatální chyby, že se snažíme přes obvyklou nostalgickou larmoyanci v rámci rozpadu společné středoevropské Monarchie konkrétně pracovat na obnově sjednocení střední Evropy. Nerad připomínám, že se to v článku chybami jen tak hemží. Již v nadpisu místo zkratky SGA chybně použito SVA, potom trapná záměna slavností na zámku v Brandýse s naším zasedáním. Nařčení, že bychom použili i nedemokratických prostředků k dosáhnutí našich cílů, a taky obvinění bezvýhradného převzetí společenského uspořádání podle (rakouského, pozn. aut.) ústavního zákona přijatého v roce 1867 na základě v našem programu obsažené pasáže „bezvýhradně se hlásíme k demokratické obci jakož i jejím základním hodnotám, v míře ve které jsou stanoveny v ústavním zákoně z roku 1867“. Tento zákon přinesl svobodu vyjadřování, sdružování se, výuky a svobodu psaného slova. A to vše i pro země české koruny. Připadá mi ale nesmírně důležité upozornit na to, že se svět dělí na jedince, kteří se historií jen tak zabývají a pak ty, kteří jsou schopni se z ní i poučit. K posledním bezpochyby nelze počítat autora článku SVA Monarchisten: Minulost jako politický program, který svojí nepoučeností vyvolal zbytečný rozruch. S pozdravem, Alexander Šimec P. S. in English, referring to Mr. Punchochar's comment: This person is and never was a monarchist. He found no friends in SGA, and therefore left, stealing SGA money. Und auf Deutsch: Herr Puncochar ist kein Monarchist und war nie einer. Er fand in der SGA keine Freunde, und trat deswegen aus, wobei er SGA-Gelder stahl.
Datum: 20. 06. 2006 12:20:26 Autor: Alexander Simec
Předmět: no "bolshevik" ideas in SGA
Another remark about Mr. Puncochar's posting: It is true that I have mostly voted for the Austrian Green Party (other SGA members votes for other parties). The Green Party is of course no "bolshevik" party, this is complete bullshit! But: Mr. Puncochar used to be a member of FPOe (Freiheitliche Partei Österreichs), a party standing in the Nazi tradition. Now he supports Joerg Haider's tiny BZOe, a group that has no chance at the forthcoming parliamentary elections. Mr. Puncochar supports Mr. Haider's policy of denying the Slovene Carinthian minority their basic constitutional rights, and has expressed his belief that Nazi occupation of Czechoslovakia was not such a bad thing.
Datum: 22. 06. 2006 11:35:59 Autor: Ludwig Puncochar
Předmět: RE: no "bolshevik" ideas in SGA
Ja si mohu dovolit psat česky, pan Šimec si moji odpověď může nechat přeložit. 1. Ano, pan Šimec má pravdu, že jsem členem BZÖ, tedy strany pana Dr.Haidera, který ale není, jak mnozí levicoví politici tevrdí, neonacista! A menšinové práva v Korutanech by mohly být příkladem pro mnohé evropské země. Ono je to totiž tak - slovinci v Korutanech es chovají stejně, jak sudetští němci před druhou světovou válkou. Rozvracejí rakouskou republiku neustálými požadavky, které přesahují rámec menšinových práv! Připomínám, že i pan Šimec vznesl požadavek, aby například označení města Brna bylo i v němčině a maďarštině! 2. Pan Šimec, který se podezřele rád obklopuje mladými hochy (nechci ho samozřejmě z ničeho podezřívat) požadoval zrovnoprávnění homosexuálů, což je typické pro levicové politiky. 3. Pan Šimec nemá pravdu - nikdy jsem neřekl, že okupace Čech 1939 byla správná! Je to sprostá lež! Pan Šimec je bohužel notorický lhář! Ludwig Puncochar
Datum: 22. 06. 2006 15:15:33 Autor: Alexander Simec
Předmět: The lies of Mr. Puncochar
Just some remarks about Mr. Puncochar's posting: True, I do enjoy the company of young men! - Especially when they are monarchists. I would also enjoy the company of young ladies, but unfortunately their interest in politics is usually lower - in any party, by the way! Mr. Puncochar's limited intellectual capacities (and possibly his hidden sinister desires) have led him to erroneously deducting from a discussion we once had about ways to further families (and in which I said that homophobia can in no way replace incentives to support families) that I must be gay. Well, I am not, and, by the way, my girlfriend is Czech. If I was, I would not try to hide it. If the "gay issue" is a proof for my "bolshevism", well: How does Mr. Puncochar like the fact that, according to trustworthy sources, his idol Joerg Haider does enjoy the company of handsome young men; not in political circles, but rather in sleazy saunas? Is he "bolshevik", because he does not just vote for, but even IS A MEMBER of a party, one of whose top politicians (minister of justice Karin Gastinger) overtly is in favour of gay marriages? - Answering this I will leave up to the reader. As for Mr. Puncochar's remark about Chechoslovakia and Nazi occupation: True, I have not tapped what he said, so I cannot prove that my quotation was correct. But I DO have records of the last SGA meeting Mr. P. attended. Again, he was accusing me of 'leftism' for my support of teaching central European languages in Austrian schools. "Who needs Czech?", was his answer. Asked, why he had put photos of Brno on the SGA website, if he is so strongly opposed to teaching Czech, he replied: "Well, this is, because Brno used to be 80 percent German." This I CAN prove, and I can send the respective mp3 file to anybody who wants to listen to this debate.
Datum: 26. 06. 2006 21:14:33 Autor: Michal Exner
Předmět: Doporučení
Doporučuji vřele pánům Punčochářovi a Simecovi, kteří se chovají přesně v duchu švejkovského "Zabili jste mi strejčka, tak tady máte přes hubu!" aniž bych chtěl zkoumat na čí straně je víc pravdy (je li nějaká) aby si své antipatie řešili poněkud vhodnějším způsobem, tedy aby si v soukromí, nebo na veřejnosti (dle nátury) vrazili pár facek, uspořádali souboj na šavle či pistole, a nebo si vše v klidu vyříkali z očí do očí a přestali se prezentovat jako kašpaři.
Datum: 28. 06. 2006 00:22:47 Autor: Ludwig Puncochar
Předmět: Re: Doporučení
Tak si nejsem jistý, jestli vůbec máte právo, mně něco doporučovat. Já Vás neznám, Vy mne neznáte, takže se vyhněme zbytečným diskusím! Ludwig Puncochar
Datum: 30. 03. 2007 13:53:54 Autor: SovaD.
Předmět: Nikoli minulost.
Aby monarchisté zmizeli, museli by nejdříve vymřít vážený pane. Schwarz-Gelbe Allianz není nic jiného než spolek nostalgických historiků, máte pravdu. Rakousko-Uhersko se už nikdy nevrátí, zase máte pravdu. Ale pro monarchii se už dnes zjevují nové možnosti a nezáleží jestli bude v té době ještě arcivévoda žít nebo ne. Monarchie není závislá na jedinné osobnosti. Tahle myšlenka bude zkrátka žít tak dlouho, dokud bude existovat politika.
Datum: 21. 07. 2007 13:16:35 Autor: Ludwig Puncochar
Předmět: Monarchie je minulost
Chtěl bych k tomu říct jenom jeno - monarchisti možná nevymřou úplně, ale nikdy nebudou hrát ani tu nejmenší politicou roli. A zvláštˇ ta rakouská Schwarz-Gelbe Allianz s tím teploušem Šimcem, který je levicovější než mnozí komunisti, zmizí během pár měsíců ze scény - a i kdyby ne, tak aspoň máme v Rakousku čemu se smát. S pozdravem Ludwig Puncochar
Datum: 18. 09. 2007 11:37:32 Autor: SovaD.
Předmět: Monarchie je minulost, přítomnost i budoucnost
Jste si nějak jistý budoucností pane Puncochari, já bych si zase na to, že republika bude dominovat světu ještě více jak dvě století, nevsadil ani pětník! Republika je splácanina, která nemá do budoucna žádnou šanci. Dříve nebo později ji nějaká krize semele a už aby to bylo. Alespoň bych se nemusel v televizi koukat na toho všeználkovského šaška s knírkem, co se tituluje "můj" prezident.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

"Ach, jsou milé tyhle malé černošky a vůbec ne plaché!" (Zasláno.)


Recenze týdne

Tiger v bahně

Vzpomínky tankového esa