logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

SNP stále kontroverzní

Mnoho zůstává stále zahaleno do pláště mýtů a ideologie, a» z té či té strany. SNP je stále kontroverzní.

Postup Stalinových armád na Západ, který se začal rýsovat počátkem roku 1944, zcela měnil strategickou situaci v Evropě. Všem aktérům, a» už v Londýně, Moskvě nebo Berlíně (tam těm rozumnějším) bylo jasné, že se začínají znova rozdávat karty (bohužel nejméně jasné to bylo ve Washingtonu). Otázkou dne už fakticky nebyla porážka Německa, ale to, kam až postoupí komunizace Evropy. Proto vznikala exilová dvojvládí, některé Němci okupované země střední Evropy, na jejichž hranice ale už bušila Rudá armáda, měly exilovou vládu jak v Londýně, tak v Moskvě - zde v podobě formálně nevládních komunistických center. A v tomto mocenském kotli se začal počátkem roku 1944 vařit tzv. Slovenský štát, který vznikl jako Hitlerův loutkový režim 14. března 1939.

Jak v případě Polska, tak i na Slovensku se s rostoucím tlakem Rudé armády počaly aktivizovat odbojové sítě, jedna londýnská, druhá moskevská komunistická. Slovensko mělo navíc to specifikum, že na rozdíl od Polska bylo Hitlerovým spojencem a potřebovalo se, v konfrontaci s blížící se porážkou nacistů, vykoupit z tohoto spojenectví, nejlépe ráznou protiněmeckou vojenskou akcí. Kdo chce pochopit, jak ke SNP došlo a proč dopadlo tak, jak dopadlo, musí mít na paměti, že na Slovensku se vytvořil unikátní mocenský trojúhelník, jehož vrcholy byly oba odboje, londýnský a moskevský, a oficiální vojenský aparát, který, pokud chtěl změnit stranu, musel to udělat rychle.

Dnes, se šedesátiletým odstupem, již víme, že internacionálním komunistům nešlo v druhém plánu o osvobození a resuscitaci demokratického národního státu Čechů a Slováků, ale o vytvoření moskevské komunistické državy. Takže slovenští komunisté měli konkrétní cíl (spíše úkol) a pragmaticky šli za jeho realizací. V srpnu 1943 pronikl na Slovensko komunistický emisar Karol Šmidke, který spolu s G. Husákem a L. Novomeským vytvořil V. ilegální vedení Komunistické strany Slovenska (KSS). V prosinci 1943 založili Slovenskou národní radu (SNR), jež se stala jejich mocenským nástrojem a pomocí tzv. Vánoční dohody zapojili i nekomunistický odboj. SNS se vyslovila pro společný stát Čechů a Slováků a měla v příhodný okamžik převzít všechnu moc. Prvním konkrétním úkolem ale byla příprava celonárodního povstání. Vzhledem k poklesu loajality v řadách slovenské armády opustila KSS koncepci rozkladu vojenských sil a provedení povstání pouze partyzánskými jednotkami a místo toho se rozhodla armádu získat. Proto SNR navázala kontakty s důstojníky štábu Velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici, jmenovitě si vzala na mušku náčelníka štábu pplk. Jána Goliána. V březnu 1944 dorazila z Londýna depeše, v níž prezident Beneš jmenoval Goliána dočasným vojenským velitelem Slovenska, takže výběr byl nabíledni a nikdo nemohl vyčítat komunistům, že chtějí do odboje zanést rozkol. K jednání mezi SNR a Goliánem došlo 27. dubna 1944 v Bratislavě. Golián akceptoval politické kompetence SNR a souhlasil s ustavením tříčlenného tzv. Vojenského ústředí. Za úkol dostal vypracovat koncepci povstání ve dvou variantách: a) v koordinaci s RA, b) v případě, že se Němci pokusí Slovensko okupovat. Tímto způsobem si komunisté zajistili, že budou mít prst na spoušti.

Londýnská vláda si byla situace na Slovensku zřejmě dobře vědoma. Bylo jasné, že země bude zbavena nacistické okupace dříve než Čechy a Morava, takže odpadla strategie "navrácení" Slovenska ze západu. Proto začal mezi Londýnem a KSS (Moskvou) "zápas o slovenskou armádu". Beneš se pokoušel slovenské komunisty odblokovat od vojenských záležitostí, na Slovensko byli vysláni emisaři, např. kpt. Krátký, který se spojil s protikomunistickou Šrobárovou odbojovou skupinou. Šrobár chtěl převzít vládu prostřednictvím "zemského národního výboru" po vzoru roku 1918. Dne 28. dubna 1944 svolal Šrobár všechny nekomunistické odbojové skupiny do Trenčianských Teplic, kde měl vzniknout zemský národní výbor. Pozval i Goliána, avšak ten se den předtím zúčastnil jednání komunisty ovládané SNR a Šrobár byl nucen jednání odvolat. SNR totiž dala Goliánovi nůž na krk - buď bude jednat jenom s ní, nebo bude vyřazen.

Na další poradě SNR 29. 6. 1944 předložil Golián vojenský plán povstání, jenž byl také odeslán do Londýna. Jeho zásady byly následující: 1. Polní armáda (2 pěší divize na východním Slovensku) v součinnosti s RA uvolní přechody na Slovensko, 2. Zápolní armáda (10 000 mužů) se soustředí na středním Slovensku, kde měla zajistit obranný perimetr, 3. pak se spojit s Polní armádou a spolu s Rusy dokončit porážku Němců. 4. Akci zahájit buď na pokyn Rusů nebo jeden až tři dny před vyhlášením nepřátelství (tedy přepadení před formálním vyhlášením války Třetí říši). Londýnské MNO v čele s generálem Ingrem tento plán schválilo. Nicméně zde byl problém. Kdo a jak bude informovat Sověty, čímž se dostáváme k nejdelikátnější části celé akce. Když Londýn ztratil místní režii, které se zmocnili komunisté, mohl ovlivnit povstání už jenom jediným možným způsobem. Měl totiž v rukou komunikační kanály a proto se Benešova vláda rozhodla, že veškerá jednání se Sověty půjdou přes ni. Koneckonců k tomu měla diplomatické oprávnění a legitimitu, která v případě SNR byla více než pochybná. Komunisté by tak sice měli prst na spoušti povstání, ale povel ke stisknutí kohoutku by vydal Beneš v okamžiku, kdy by se to nejlépe hodilo londýnské vládě a bylo v zájmu nekomunistického Československa. Šmidke a spol si byli tohoto nebezpečí vědomi a prosadili, aby SNR vyslala do SSSR delegaci s jejich lidmi. Avšak když Golián zorganizoval letadlo, které 2. 8. 1944 odletělo do SSSR, nebyl na jeho palubě žádný komunista, ale pouze zpravodajský důstojník štábu Pozemního vojska npr. Korecký a rtm. Grün, který pracoval pro Londýn (a další dva mocensky nevýznamní lidé).

Šmidke zuřil a slovenští komunisté přestali Goliánovi věřit. Vnitrostranicky odsoudili Vojenské ústředí za "kolísání" mezi SNR a Londýnem a prosadili, že dva členové SNR budou na Vojenské ústředí dozírat. A pak došlo k zajímavému obratu, nebo» do hry vstoupil třetí hrot mocenského trojúhelníku. Horšící se situace Třetí říše nemohla uniknout slovenskému ministrovi obrany generálu F. Čatlošovi. Ačkoli Nejvyšší rada obrany státu (NROŠ) v souladu s německým přáním se v lednu 1944 rozhodla zahájit na východním Slovensku opevňovací práce s těžištěm v Lupkovském a Dukelském průsmyku a vytvořit opevněnou linii, jež by navazovala na maďarskou Arpádovu linii, Čatloš hledal kontakty na druhou stranu. Přichystal dokonce svoji verzi "povstání" a potřeboval jeho plány jako alibi dopravit do SSSR. Tudíž našel velice rychle společnou řeč se slovenskými komunisty, s nimiž uzavřel handl. Dopraví delegaci SNR (rozuměj komunistů) do SSSR, když vezmou do Moskvy jeho plán. Je třeba říci, že to bylo od Šmidkeho a Husáka velice leninské. V Čatlošově letadle odletěl zpět do Moskvy jako delegát SNR sám Šmidke (a pplk. Ferjenčik). Tím se podařilo KSS prolomit Benešův informační monopol a nepomohly ani demarše londýnské vlády, která pravdivě upozorňovala Moskvu, že se slovenští komunisté účelově spojili s těmi nejhoršími kolaboranty. Sověti správně vyhodnotili situaci jako šanci pro své mocenské záměry a koncem července začali na Slovensko masově vysazovat parašutistické skupiny k organizování partizánského boje. Je zřejmé, že jako Zemské armádě v případě Polska Stalin nedůvěřoval ani armádě slovenské a jejímu plánu na povstání. Jenže sovětské výsadky neunikly Němcům a jak pikantně uvádí Husák ve svých pamětech, byly to právě tyto sovětské výsadky, které na Slovensko předčasně přivolaly německé jednotky.

Ochabující důvěra Němců v Čatloše vedla k nátlaku na Tisa, aby jmenoval novým hlavním velitelem slovenské armády generála Turance, k čemuž došlo 25. 8. 1944. Téhož dne se Vojenské ústředí dovědělo o soustřeďování německých vojsk na slovensko-moravské hranici. O den později Husák jménem SNR nařídil Goliánovi, že při pokusu Němců o okupaci Slovenska je třeba zahájit povstání. Zvěsti o německých úmyslech vedly k živelným akcím, slovenští vojáci začali v některých městech samovolně obsazovat důležité budovy a strategické body. Dne 27. 8. 1944 byla v Turč. Sv. Martině pod záminkou ochrany před partyzány zadržena německá vojenská mise plk. Otta, jež se vracela z Rumunska. Když se odmítla podrobit, slovenští vojáci všechny její členy postříleli na nádvoří martinských kasáren. Odhlédneme-li od humanity, byla to hrubá taktická chyba, která Němce rozzuřila. Z hor sestupovaly partyzánské skupiny a počaly obsazovat města. Vojenská koncepce povstání se takto rozpadla do lokálních povstání (a drancování).

Dne 29. 8. 1944 začali Němci se souhlasem Tisovy vlády okupovat Slovensko. Příčinou nebylo prozrazení povstání, ale rozmach partyzánského hnutí a nedůvěra v síly a možnosti slovenského klerofašistického státu a armády jej likvidovat, abych doslova citoval v tomto ohledu bezděčně upřímné komunistické "Vojenské dějiny Československa". Jako první se o pronikání Němců dověděl povstalecký velitel posádky v Žilině mjr. Dobrovodský a nařídil proti nim "otevřený boj". Odpoledne byl informován Golián a po rozhlasovém projevu Čatloše (který měl domácí vězení), v němž žádal slovenské obyvatelstvo o podporu Němcům, odtelefonovalo Vojenské ústředí heslo "Začněte s vystěhováním, platí od 20.00 hod. dnešního dne". Tím povstání začalo.

Deklarace SNR o povstání z 1. 9. 1944 opisovala usnesení zahraničního byra KSČ a Benešově vládě nezbylo, než ji uznat jako fakt. Požádala SSSR o pomoc povstání a s toutéž žádostí se obrátila na západní spojence. O den předtím vystoupil ve Svobodném slovenském vysílači Šrobár, kde se uvedl jako zástupce generála Viesta, velitele slovenského povstaleckého vojska. Podle jeho slov měl být vrchním politickým orgánem Ústřední národní výbor, který spolu s Vojenskou radou měl řídit vojenské akce. Pokus odblokovat SNR ale nevyšel.

Stejně jako v případě Varšavského povstání (které začalo o měsíc dříve a bránilo se z posledních sil) byl postoj sovětského velení k SNP zdrženlivý. Nepochybně se z mocenského hlediska Stalinovi nehodilo, nepotřeboval zemi, která by se osvobodila sama a kde by RA byla jenom trpěným hostem. Na druhé straně povstání bylo dobrou záminkou, aby se zbavil nepohodlných československých jednotek na sovětské frontě, takže na pomoc povstání byl odeslán čs. stíhací pluk a 2. paradesantní brigáda. Zabil dvě mouchy jednou ranou, projevil se v roli oddaného spojence a zbavil se jednotek, které byly v RA cizorodé. I když byly nasazeny jenom čs. jednotky (a Moskva asi mohla vysadit na Slovensku větší síly, kdyby chtěla), je třeba říci, že oproti zcela opuštěné Varšavě byla ruská podpora opravdu významná a to ze dvou důvodů: Za prvé, režii povstání měli v rukou komunisté, za druhé, nebylo únosné opakovat tak okaté vykrvácení Varšavy. V zákulisí povstaleckých vojenských akcí, k nimž se v závěru vrátím, probíhal neméně urputný vnitřní politický boj - "zápas o slovenskou armádu". (Tak dlouho, až vykrvácela, což bylo také dobré řešení, hlavně pro komunisty, kterým zůstali partyzáni.) Londýnská vláda se snažila, aby se povstání stalo ryze vojenskou akcí, v níž by komunisty ovládaná SNR ustoupila do pozadí. To bylo uprostřed boje s německými jednotkami rozumné. Avšak (česko)slovenští komunisté chápali povstání jako cestu k moci, což zakrývali eufemismy jako "všelidové povstání", "nastolení vlády lidových orgánů", "cesta lidové revoluční moci" atd. Výsledek mohl být jenom jeden - rozpad povstalecké vojenské infrastruktury a následný chaos, který porážku povstání jenom urychlil a přinesl obrovskému množství lidí jenom zbytečné utrpení.

Podle komunistické historiografie selhalo povstání kvůli nepřipravenosti odbojové sítě ve slovenské armádě. Zdánlivě je to pravda, avšak komunistické prameny, nebýt bezděčného přeřeknutí např. G. Husáka, stydlivě mlčí, že německou předčasnou reakci vyvolaly sovětské výsadky a že armádní plán odporu narušilo právě to živelné "všelidové povstání", o něž tak usilovali. Osudové bylo selhání Polní armády, tj. dvou východních divizí, které měly otevřít cestu Sovětům. To, co se tehdy vlastně stalo, zůstává stále nejasné a k objasnění by musely být k dispozici materiály sovětské kontrarozvědky SMĚRŠ a NKVD. Faktem je, že 31. 8. 1944 odletěl do SSSR zástupce velitele Polní armády plk. Talský, po němž se pak slehnula zem. Ačkoli povstání již běželo třetí den, obě divize nijak nereagovaly a Golián, v protikladu k původnímu plánu, je vyzval k ústupu od hranice, k probití se na střední Slovensko. Vnucuje se zde myšlenka, že povstalecký štáb, konečně osud Varšavy měl u nosu, pochopil, že nelze na RA spoléhat, že Rusové do žádné ofenzívy přes Karpaty ve spolupráci s Polní armádou nepůjdou, a rozhodl se stáhnout všechny síly na střední Slovensko, aby zde mohl vzniknout silný obranný perimetr (již na jaře 1944 se podařilo konspirujícím slovenským důstojníkům převézt do strategického trojúhelníku Zvolen-Banská Bystrica-Brezno značné zásoby benzínu a potravin). A» tak či onak, byl ztracen životně důležitý čas a německá armádní skupina "Heinrici", která měla bránit prostor východních Karpat, zahájila 31. 8. 1944 odzbrojování Polní armády. O dva dny později bylo po všem. V noci z 1. na 2. září německý pluk "Schill" odzbrojil také bratislavskou posádku a vyrazil na Nitru a Trnavu, takže místo aby povstalci zaskočili Němce, byli to Němci, kteří zaskočili povstalce.

Povstalecké území se takto omezilo jenom na střední Slovensko, jež německé jednotky posléze okrajovali jako chutnou šunku. Zbytek je pak jenom hořkým komentářem k zákulisnímu boji mezi komunisty a "benešovci". Ti první prosadili nezávislost partyzánských skupin, jež ti druzí chtěli podřídit armádnímu velení. Podle jistého německého historika, který se zúčastnil potlačování povstání jako obyčejný voják a po válce habilitoval na doktora společenských věd právě prací o SNP, (mimochodem, asi nejobjektivnější prací o vojenských aspektech SNP, jež v 80. letech kolovala mezi československými historiky v samizdatovém separátu) probíhaly boje podle ustáleného schématu. Když se nepodařilo začlenit partyzány do vojenských jednotek, rozhodl se povstalecký štáb svěřit jim obranu horských hřebenů, zatímco regulérní jednotky, včetně 2. paradesantní brigády, hájily údolí. Pak se vždy stalo toto: Německé jednotky, které toto rozložení sil rychle odhalily, útočily po hřebenech, kde před nimi partyzáni okamžitě utekli. Poté sestupovaly do údolí v týlu regulérních povstaleckých jednotek a ničili je kleš»ovým manévrem. Ti příslušníci 2. paradesantní brigády, kteří tyto masakry přežili, by o tom mohli vyprávět.

Za samostatný článek by stálo bojové nasazení 1. čs. samostatného stíhacího leteckého pluku, který poté, co jeho velitel František Fajtl a další tři piloti provedli 15. 9. 1944 průzkum letiště Tri Duby, přeletěl o dva dny později na letiště Zvolen. Dne 18. 9. 1944 provedl osmičlenný roj npr. Stehlíka překvapivý útok na letiště Pieš»any a získal povstalcům vzdušnou nadvládu. Poté se zapojil do letecké podpory pozemních sil, ačkoli jeho stíhací letouny Lavočkin La-5FN nebyly pro tuto práci právě nejvhodnější. I zde vyvstávají otázky. Nasazení sovětského bitevního pluku vyzbrojeného šturmoviky Il-2, respektive dalších sovětských výsadkových sil, mohlo udělat ze SNP druhý Guadalcanal a uspíšit osvobození Československa o půl roku. Jenže Stalinova vojenská doktrína nezaplétat se s lokálními jednotkami, natož s nimi koordinovat vojenské operace, vedla k něčemu jinému - ke krvavé Dukle, k téměř měsíčním jatkám od 8.9. do 6. 10. 1944. Ačkoli se stali pěšáky v mocenské hře komunistů, bojovníkům SNP to na cti neubírá. Ani ideálům (patřil k nim i společný stát!), ze něž umírali. A na otázku, zda mělo SNP smysl, nejlépe odpověděl v rozhovoru pro časopis Reflex generál František Fajtl: Samozřejmě že mělo! Především - smysl povstání nelze zužovat jenom na otevření průsmyků, protože povstání mělo význam daleko hlubší a důsažnější. Povstáním se totiž Slovensko postavilo na stranu protihitlerovské koalice, přihlásilo se k myšlence československé státnosti. Konečně, i vojenský efekt byl velice významný. Vždy» si uvědomme, že SNP patřilo k největším protifašistickým vystoupením během 2. světové války. Po řadu týdnů na sebe poutalo síly nepřítele, mělo značný ohlas v sousedních zemích... Na několik měsíců se na Slovensku vytvořila široká protifašistická fronta, na níž se setkali bojovníci mnoha národností. Samozřejmě byly oběti, ale bez těch nelze bojovat a vítězit.

I přes toto střízlivé prohlášení přímého účastníka zůstávají pochybnosti. České historiografii stále chybí fundamentální práce o SNP. Již opatrné čtení mezi řádky ve "Vojenských dějinách Československa", tendenčním díle vydaném za minulého režimu, z něhož jsem "cedil" fakta, napovídá, že mnoho zůstává stále zahaleno do pláště mýtů a ideologie, a» z té či té strany. SNP je prostě stále kontroverzní.

Psáno v Praze 27. 8. 2004 Otištěno s laskavým svolením autora a internetového deníku Neviditelný pes

 
Datum: 18. 08. 2006 14:45:46 Autor: Mgr. Miloslav Cisko
Předmět: pripomienka
Vážený autor, pri čítaní Vášho článku som nadobudol dojem (a o toto Vám asi šlo), že skvelé Slovenské povstanie naplánovala a vybojovala londýnska vláda na čele s Benešom s guľometom na pleci a spolu s nimi hádam ešte niekoľko českých pilotov. Vaše čiernobiele videnie (viď všetci partizáni len ustupovali a rabovali, do jedného!?), česká arogancia a v neposlednom rade závisť (pozri májové povstanie českého ľudu, štyri dni selanky po hitlerovej smrti) Vás usvedčuje z toho, že prinajmenšom štúdium na vysokej škole ste absolvovali za režimu, na ktorý teraz tak nadávate. Medzi 60 000 bojovníkmi armády v SNP bolo len málo darebákov, zato však veľa odvahy proti lepšie vyzbrojenému nepriateľovi s ťažkými zbraňami. Neviem, prečo by malo byť SNP kontroverzné, bol to boj čestných ľudí za správnu vec, pravda, nie rečami, ako to radi robia česi. Vaše myslenie priviedlo Československo k rozdeleniu oveľa viac, ako Mečiar s Klausom dokopy. Je mi to naozaj ľúto, no na ťahu ste vy. Ostávam s pozdravom.
Datum: 03. 10. 2006 23:06:25 Autor: martin chaloupka
Předmět: mirny nesouhlas
Obavam se, ze jste nepochopil podstatu veci - cely clanek neni o kritice jednotlivych ucastniku, tech malych pesaku v poli, kteri bojovali a umirali za urcite idealy (viz. citace Fajtla apod). Clanek se venuje tem prstum na spousti, ktere privedly situaci do bodu, kdy zbytecne umiraly tisice lidi. I ucebnice na zakladni skole (za socialismu) nebyly schopny zakryt to, ze k masakru na Dukle nemuselo dojit a nebyly schopny objasnit, kde soudruzi z Moskvy udelali chybu. A co se tyce Meciara a Klause - par poradcu kolem nich a oni sami dokazali rozdelit Ceskoslovensko - tak malo lidi dokazalo rozhodnout o osudech 15 milionu lidi... Na zaver - zavist ohledne nedostatku hrdinu - jsou narody, ktere spolupracovaly (Slovensko, Madarsko), jsou narody, ktere kolaborovaly (Cechy, Rakousko) - a ted otazka do dnesniho kvizu - kdo je lepsi ci horsi? A nevim o nikom z mych znamych, koho by nejaka druha svetova valka nejak brala - pro me je to vzdalene stejne jako doba husitska nebo tricetileta valka...
Datum: 22. 04. 2007 10:02:18 Autor: Mgr. Miloslav Cisko
Předmět: absolútny nesúhlas
Žiaľ, nedá sa nereagovať na podobné komentáre, hoci dúfam, že ide o marginálny jav a toto nie je názor väčšiny. Podstata veci teda podľa pána Chaloupku tkvie v tom, že ľudia na Dukle zbytočne umierali a najlepšie bolo sa bojom vyhnúť a žiadne Slovenské povstanie nerobiť. Škoda obetí. Ponechajme bokom otázku politickú, je predsa jasné, že Stalin zámerne smeroval útok na dobre chránený Dukliansky priesmyk, aby jeho vojská prišli až po potlačení Povstania - viz Varšavské povstanie. Držme sa merita veci: zbytočné umieranie. Nuž, Česi sú skutoční majstri vo vyhýbaní sa boju, ukázali to v rokoch 1968 alebo 1938. Predposratosť je žiaľ, natoľko veľká, že ešte aj dnes ňou trpí kadekto. Ak Vám uniklo, tak v roku 1944 začali Nemci obsadzovať Slovensko a preto došlo k Povstaniu. To, že Vás ani Vašich známych nezaujíma druhá svetová ani žiadna iná vojna, Vám skutočne verím. O dejiny sa skutočne nezaujímate. Avšak ten, koho dejiny nezaujímajú, je odsúdený opakovať tie isté chyby, pán Chaloupka. A už sa to aj deje, o čom svedčí politická scéna v ČR vrátane raketových základní NATO.
Datum: 20. 03. 2008 08:33:48 Autor: Pavel Rampír
Předmět: pane Cisko
Zcela náhodně jsem navštívil komentáře k tomuto článku. Je neuvěřitelné jaký jste demagog! Nejen že to vypadá že jste příspěvek vůbec nečetl, vy ani nečtete co píše někdo Vám. Vaše argumenty patří do hospody na téma- česi nám stále ubližují, sestřelili Sťefánika, nebýt čechůnu máme tady Sˇvýcarsko... Ano, vy jste v roce 1938 a 1968 proti okupantům bojovali,že...
Datum: 13. 12. 2008 13:46:15 Autor: Miloslav Cisko
Předmět: Vážený pán Rampír
Zcela úmyselne som navštívil Váš komentár. Milý pán Rampír (Raubíř?), moje argumenty vychádzajú z dokonalej znalosti prostredia, kde sa bojovalo v SNP, z rozhovorov vo vlastnej rodine, ktorej príslušníci v SNP bojovali a boli za to potom postihovaní (viď smrť povstaleckých dôstojníkov v československých lágroch 50. rokov). Samozrejme aj z odborných publikácií, vrátane českých. Zato vy ste iba vychcal svoj hnev a nedal ste žiadny argument, ani zlý. A čo sa týka hospody - ste nepochybne znalec, aké rozhovory sa tam vedú. Len menej piv a zelenej - a môžeme sa baviť o hocičom. S pozdravom.
Datum: 15. 12. 2008 07:53:38 Autor: Petr 1
Předmět: prosba
Prosil bych tímto o mazání příspěvků, které se neobejdou bez argumentace hrubými slovy, která na tyto stránky nepatří. Kromě toho je příspěvek zcela zbytečný protože netýká obsahu článku. Děkuji.
Datum: 17. 12. 2008 14:05:44 Autor: Andreas
Předmět: pro Ciska
Mno tak nevím jestli sem ten článek správně pochopil, ale definice je dost jasná, a nikdo nezpochybňuje, že hlavní tíži boje nesla slovenská armáda. Stejně jako většina operačních a koncepčních plánů byla v rukou lidí co se nacházeli ba místě. Sporná je aktivita partizánů, kteří byli na území Slovenského štátu obvykle řízeni z Moskvy a to nesporně k účelům které se jí hodily. Doufám, že fakt že Sovětská moc využívala bezostyšně čehokoliv pro svůj prospěch (nechajíce u toho chladně umírat tisíce lidí) asi nezpochybňujete. Ostatně příklad Varšavským povstáním s poturčencem Rokosovkým asi je dost jasnou ilustrací, Poláci naštěstí svojí debolševizaci již prodělali a nestydí se nazývat věci pravými jmény... A to že s někým bylo manipulováno asi neznamená, že dotyčný byl špatný vlastenec nebo srab, co? Bohužel z minulého režimu nám tu stále přežívá jedna tradiční lež. Partyzáni byli pouze od sovětů, a byli to pouze a výhradně obrovští hrdinové... Snaha zaretušovat doklady o zbabělosti, drancování a dalších zločinech části z nich (překvapivě nejčastěji v odílech vedených rusy koncem války) udělala své a spousta faktů a svědectví se nám nedochovala, tedy fakta co máme jsou spíše špička ledovce než pár "přehmatů" Dále snaha Moskvy o bolševizaci Československa je zjevná a určitě nevycházela z niterných pocitů všech občanů, nýbrž ze zájmů SSSR, které k tomu opět bezostyšně zneužili čehokoliv. Vláda v Londýně se tomu v rámci svých možností samozřejmě snažila zabránit. A její mandát byl na rozdíl od Gottwaldovy kamarily v moskvě skutečný protože přes své chyby byla legitimním následníkem poslední vlády na území ČR. Tedy do prvních voleb byly jakékoliv Sovětské zásahy do politiky hrubým vměšováním. Pokud máte dojem, že popsání úlohy ČS letců v povstání, je zdůrazňování zásluh čechů, tak asi neumíte číst. Jednalo se stále o Československé letce kteří se překvapivě zprvu zformovali na západě... když váš užasný SSSR jaksi byl s německem kamarád a naše utečence dával do lágrů (ikdyž dopadli lépe než poláci v Katyni, že?:) Tito letci byli jak češi tak i slováci, byli to lidé kterým nebyl osud našeho společného státu cizí.
Datum: 19. 12. 2008 08:42:06 Autor: Pavel Rampír
Předmět: pro Ciska( Čistka?)
...Cesi su priporaní... ... vychcal svoj hněv... Opravdu argumenty pane Mgr.
Datum: 19. 12. 2008 09:45:30 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Pro Petr 1 (a ostatní)
Měl jsem dojem, že se diskuse vrátí do věcných kolejí, ale máte pravdu, příspěvky smažu a diskusi uzavřu. Na Militarii není místo pro nacionální vášně a fekální slovník.
Datum: 19. 12. 2008 12:02:11 Autor: Pavel rampír
Předmět: omluva
Omlouvám se za použitá slova,ale citoval jsem pouze slova pana Mgr.Miloslava Ciska. Už se to nebude opakovat.
Datum: 28. 12. 2008 21:17:20 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro Mgr.Ciska.
Vážený pane Magistře zkuste si přečíst knihy od Karla Richtra "Apokalypsa v Karpatech" a "Dobývání domova I.a II."Zde si myslím je velmi dobře vylíčen průběh SNP a hlavně podíl sovětských výsadku na řízení SNP,a některých slovenských komunistů. S článkem autora se plně stotožňuji.
Datum: 30. 12. 2008 09:13:19 Autor: k..
Předmět: příspěvky
PROSÍM o zákaz vstupu slovenských přispěvovatelů na veškeré české diskuze.... chtěli do své říše, tak ať si tam zůstanou. Pane Klaus, DĚKUJI !!
Datum: 30. 12. 2008 09:14:21 Autor: k..
Předmět: článek
jinak moc děkuji autorovi za článek ...
Datum: 01. 01. 2009 12:12:47 Autor: J.Strauss
Předmět: jací jsme
Vážení přátelé antikomunisté, s plným vědomím toho jaký komunistický režim byl, musím říci "Zaplať Pánu Bohu", že Vám národ po roku 1989 nedal větší prostor. Jste totiž stejní, jak ne horší, než vaši komunističtí protivníci. Dostat se tak k moci věšeli by jste a zavírali ještÉ více a dúsledněji než vaši ideoví protivníci. Zřejmě nikdy nezapomenete, pokud budete při jasné mysli, na zabavené luxusní byty, vily za Prahou a velkostatky. Naštěstí jste museli opět s dlouhým nosem odtáhnout na okraj společnosti před zdravým rozumem většiny národa a to je dobře. Na závěr několik slov k panu k... Komu chcete bránit vyjadŕovat své názory? Jakým právem chcete někomu něco zakazovat? Jste vúbec Čech, že si dovoluje vyjadřovat svoje stupidní názory v české diskusi?
Datum: 01. 01. 2009 14:30:31 Autor: -lk-
Předmět: Pro k.. a J.Srausse
Já si myslím, že váš příspěvek je myšlen jako humor. Soudný člověk tohle přeci nemůže myslet vážně (zákaz vstupu slovenských přispěvovatelů). Fakt jsem se nachechtal. Ale jestli je to míněno vážně, tak doporučuji Priznicovy zábaly a omývat si přirození teplou vodou. Pane J. S., vaše argumentace "luxusními byty, vilami a velkostatky" je ubohá, primitivní a patetická. Je mi vás líto.
Datum: 01. 01. 2009 21:28:53 Autor: k..
Předmět: strauss a lk
ano, myslim to vazne.... neznam vetsi nacionalisty, narodiovce a zaroven chvastaly, flakace a placky po starych poradcich nez vetsinu (te slusne mensine se omlouvam) slovaku.. Panove, to je vase pamet tak kratka ?? asi zijete nekde u Chebu, ale v r.93 bylo na opacnem konci statu (mysleno ceskeho), vazne dost obav z najezdu ozbrojenych tlup z vychodu ... a ze se strauss umi vymlouvat jen na jakysi kom. rezim.... no nekteri v tomto state se vymlouvaji a spolcuji s martany, tak budiz mu prano - po 20 letech je to trapny, nemyslis ??
Datum: 01. 01. 2009 21:37:20 Autor: k..
Předmět: jen pro pripomenuti..
Mgr. Miloslav Cisko Předmět: absolútny nesúhlas "Držme sa merita veci: zbytočné umieranie. Nuž, Česi sú skutoční majstri vo vyhýbaní sa boju, ukázali to v rokoch 1968 alebo 1938. Predposratosť je žiaľ, natoľko veľká, že ešte aj dnes ňou trpí kadekto. Ak Vám uniklo, tak v roku 1944 začali Nemci obsadzovať Slovensko a preto došlo k Povstaniu. To, že Vás ani Vašich známych nezaujíma druhá svetová ani žiadna iná vojna, Vám skutočne verím. O dejiny sa skutočne nezaujímate. Avšak ten, koho dejiny nezaujímajú, je odsúdený opakovať tie isté chyby, pán Chaloupka. A už sa to aj deje, o čom svedčí politická scéna v ČR vrátane raketových základní NATO." takze asi tak, pane strauss a -lk- a prave o takovych jako vy dva, bez narodniho a lidskeho uvedomeni se mgr.cisko pise ??!!
Datum: 02. 01. 2009 22:51:24 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro autora k..
Vážený pane k..,nevím zda jste Slovák,nebo Čech,na tom nezáleží.Za 1.V roce 1938,když se chtěla ČR bránit,tak sovenští političtí činitelé,raději vyhlásili Slovenský štát,a nechali čechy na holičkách. 2.V roce 1968 pokud se nemýlím,tak společnou rukou,jak čeští,tak slovenští ortodoxní komunisté typu V.Bilaka,M.Jakeše a další poslali zvací dopis s.Brežněvovi.Tehdejší ministr národní obrany-slovák M.Dzur,než aby uvedl armádu do bojové pohotovost,tak se raději v rámci udržení u koryta podřídil brežněvovskému vední. 3.Slovenské ozbrojené síly se také podílely v září 1939 na napadení Polska,v roce 1940 vyhlásil Slovenský štát i válku USA,a nebýt čechů,tak by musel být po válce jako poražený stát,a nést veškeré důsledky s toho vyplývající. 4.Stejně,jako fašistické Německo,tak i Sovenský štát prováděl deportace židů-a s tím se chcete chlubit.A tak by se dalo pokračovat dále. Takže vidíte kdo je bez viny,ať po mě hodí kamenem.
Datum: 28. 05. 2009 18:35:32 Autor: Mgr. Miloslav Cisko
Předmět: posledná pripomienka
Vážení diskutujúci, najprv chcem poďakovať prispievajúcim -lk- a J. Strauss. Našli osobnú odvahu na svoj (nepochybne v Čechách s nevôľou) prijímaný názor. Diskutér k... je duševný chudák a možno by som vedel jeho skratku aj dokončiť. Ale vážne, vráťme sa k faktom. Tak napríklad pán Bartošík píše, že v roku 1938 vyhlásili slovenskí politickí činitelia slovenský štát a o pár riadkov ďalej to bolo už v roku 1939, asi podľa potreby pána Bartošíka. Neviem, aké má vzdelanie a či náhodou práve nezdolal večernú maturitu, takže nás chce všetkých ohúriť svojou inteligenciou. A ešte mi doporučuje nejaké knihy, asi jediné, čo má doma, okrem Harry Pottera a Klapzubovej jedenástky. Toľko k nemu. Čo sa týka faktov, je pravda, že Československo bolo po 2.svetovej vojne v tábore víťazov, ale pripísať si to na svoje (rozumej české) konto, môže len úbožiak. Je nad Slnko jasnejšie, že to bola zásluha SNP, nech to budete prekrucovať, ako chcete. A už sa mi nechce vysvetľovať samozrejmosti laikom. Zbohom, jednoduchí ľudkovia, hajde spinkať, kým sa Vaše mestá ešte nevolajú Prag, Karlsbad a podobne.
Datum: 29. 05. 2009 01:14:29 Autor: Leonid Křížek
Předmět: pro p. Ciska
Pan Bartošík si roky 38 a 39 neplete, stačí si znovu přečíst jeho příspěvek. Tvrzení, "že to bola zásluha SNP", totiž, že ČSR byla po 2. sv. v. na straně vítězných Spojenců je trochu účelové. Češi bojovali ve Francii, Británii, na Středním východě, v SSSR; Slováků byla v jejich jednotkách mizivá menšina. Tuto čest jim nikdo neupírá. To, že se naše města nejmenují Prag, Karlsbad etc. není zásluha Slováků. Ti v r. 1938 okamžitě resignovali na společný stát a dali se na stranu nacistů. Rychlá divize určitě neuspíšila vítězství Spojenců, naopak. Nikdo nepopírá význam SNP. Ale to, že Praha, Karlova Vary etc. jsou dnes spíše v rukou Rusů než Němců svědčí jen o slušnosti Němců, kteří nehodlají (na rozdíl od Rusů) nikoho anektovat. Však ti Rusové mají k vám Slovákům blíž než k nám Čechům (myslím geograficky). Kdo chtěl po válce mít Slovensko jako další sovětskou republiku? Byl to obraceč kabátů Hustáv Hásák. Takže, pane Cisko, trochu čtěte dějiny a do nás Čechů se nenavážejte. Máte konečně svůj svobodný štát, tak si ho užívejte. My Češi vám nic nedlužíme.
Datum: 30. 05. 2009 08:46:08 Autor: Miloslav Cisko
Předmět: výhrady
Pán Křížek, vy tvrdíte, že pán Bartošík si roky 1938 a 1939 nepletie, takže zacitujem z jeho príspevku: " V roce 1938,když se chtěla ČR bránit,tak sovenští političtí činitelé,raději vyhlásili Slovenský štát..." a ďalej píše:" Slovenské ozbrojené síly se také podílely v září 1939 na napadení Polska,v roce 1940 vyhlásil Slovenský štát." Takže pán Bartošík si roky nepletie, to len zlí Slováci ho ohovárajú, však? A teraz ku Vám, pán Křížek: Češi bojovali ve Francii, Británii, na Středním východě, v SSSR..." Hmmm. Všade inde, len nie doma, pravdaže, to by bolo príliš nebezpečné, a hádam ich bolo aj 10 000. No a Slováci zase bojovali doma, za SVOJU zem, a bolo ich v armáde nasadených počas SNP 60 000. Aj ďalšie Vaše tvrdenia neobstoja ani pred žiakom gymnázia, sú minimálne sporné, napríklad:" Ti v r. 1938 okamžitě resignovali na společný stát a dali se na stranu nacistů" ??? Jestvuje príslovie: Čo sa babe zachcelo, to sa babe prisnilo. To je asi Váš prípad. Umelé vyrábanie nacistov zo Slovákov sa Vám a Vám podobným hodí. A tak si tu pekne navzájom drukujete, akí ste bojovníci. A ak sem náhodou ktosi napíše pravdu, tak ste celí ukričaní, už píšete nielen polopravdy, ale aj vyslovené lži, všetko je Vám dobré. A posledná pripomienka k tvrdeniu, že my Slovíci máme k Rusom bližšie, prosím o potvrdenie, že v slobodných voľbách roku 1946 zvíťazili v českých krajoch komunisti s obrovským náskokom, kým na Slovensku to bola Demokratická strana, ktorá získala až 62 % hlasov. Tak kto je tu boľševik? Nebyť Vás a Vám podobných, ktorí volili po 2. svetovej boľševikov, mohlo to u nás vyzerať ináč. Akým právom ste nás zasvinili komančami? Tak, pán Křížek, toto ste nám "dlužni".
Datum: 30. 05. 2009 21:33:06 Autor: K.Bartošík
Předmět: M.Císko
Vážený pane magistře,omlouvám se za překlep,kde mělo stát místo roku 1938,rok 1939,že Slovenský stát vznikl 14. března 1939 na území pomníchovského Slovenska po předcházejícím Hitlerově rozhovoru (dohodě či pohrůžce, že v případě nesouhlasu Německo přenechá celý slovenský prostor Maďarskému království a Polsku) s Jozefem Tisem a Ferdinandem Ďurčanským dne 13. března 1939 v Berlíně. Před tímto jednáním odmítl nezávislost vyhlásit Karol Sidor. A to v době kdy se Hitler rozhodl obsadit Česko,tak Slovensko rychle přeběhlo na druhou stranu.A toto se týká i SNP,když bylo vidět že vítěz bude jiný,tak znovu dochází ke změně strany(nemam zájem toto dále rozebírat,kdo chce si to nastuduje,po roce 1989 vyšlo dost literatury).Jinak mi v roce 1976 mi v Bánské Bystrici jeden účastník SNP říkal,že SNP trvalo 3.dni Sobota,Neděle,Pondělí. Jinak pane Císko,že Slovenská armáda bojovala v Polsku vám zasílám tento dokument:Německého útoku na Polsko se zúčastnila slovenská „polní armáda“ pod přímým velením ministra obrany gen. Čatloše (krycí název BERNOLÁK, velitelství – Spišská Nová Ves, od 8. září Solivar u Prešova), jejíž součást tvořily 1. pěší divize (JÁNOŠÍK, Spišská Belá – od 4. září Spišská Stará Ves), 2. pěší divize (ŠKULTÉTY, Poprad) a 3. pěší divize (RÁZUS, Prešov – od 8. září Medzilaborce), které od 5. září doplnila Rychlá skupina (KALINČIAK, Vranov nad Topľou). Mobilizace byla vyhlášena 26.8.1939 a ze 160 tis. záložníků povolaných do 20. září nastoupilo 115 tis. osob, z nichž bylo do polních vojsk zařazeno 51 tis. osob. Jako první ze slovenských jednotek zaútočila 1. pěší divize, která 1. září v 5.00 překročila státní hranici v oblasti Javoriny. Na bezprostřední odpor polských jednotek nenarazila a postupovala směrem na Nowy Targ. Úkolem divize bylo chránit levý bok německé 2. horské divize. Již 3.9.1939 slovenské jednotky obsadily území zabrané Polskem v roce 1938. Boje s pravidelnými jednotkami protivníka svedly 4. a 5. září. Postup 1. divize se zastavil 7.9.1939 v hloubce 30 km. Hlavní síly divize se následně z polského území stáhly a zůstal zde pouze jeden prapor, který do 29. září udržoval posádky v Zakopaném, Jurgowě a Javorině. 3. divizi v polském tažení připadl úkol ochrany státní hranice od čáry Nowy Sącz – Stará Ľubovňa po hranici s Maďarskem o délce 170 km. Ve dnech 2. až 4. září odrážela izolované výpady polské pohraniční stráže nebo menších vojenských jednotek, na něž odpovídala obdobným způsobem. Největší vlom na slovenské území se odehrál v oblasti Dukelského průsmyku, když Poláci 2. září dočasně obsadili obec Nižný Komárnik (protivník měl šest mrtvých, obránci jednoho). Následně divize přešla na polské území ve směru Medzilaborce – Sanok a svůj postup zastavila 11. září na čáře Bukolsko – Kulaszne – Baligród – Jablonski – Cisna. Jednotky 2. divize se nacházely v záloze. Do bojů se nezapojily a omezily se na vyčišťování dobitého území po čáru Lesko – Sanok – Rymanowo – Krosno. Od 16. září tento úkol převzala část jednotek Rychlé skupiny, která překročila hranice až 8. září. Slovenské jednotky byly staženy z Polska koncem září 1939. Dne 5. října se v Popradu uskutečnila přehlídka za účasti slovenských i německých státních i vojenských činitelů, na které byla předána vyznamenání za vítězné tažení. Jednotky, které se zúčastnily tažení, byly postupně demobilizovány a staženy do mírových posádek. Velitelství BERNOLÁK zaniklo 7. října v Tatranských Zrubech. A nebo že bych byl zas pomýlený??? Vážený pane nebudu se s Vámi dohadovat o tom kdo jaké má vzdělání?Ale z Vašeho vyjadřování mi vychází,že jste absolvent nějaké politické školy z dob reálného socialismu,kde když scházely argumenty nastupovala hrubá síla a urážky.Celých svých 57 let se řídím heslem pana Voltaira:"S Vaším názorem nesouhlasím,ale vždy se budu bít za to,aby jste jej mohl svobodně vyslovit" Což,jak je vidět u Vás není možné!!!
Datum: 01. 06. 2009 17:04:17 Autor: Miloslav Cisko
Předmět: zbohom
Pán Bartošík, neviem, čo mal Váš posledný príspevok spoločné so SNP, ale asi ma mal ohúriť Vašou inteligenciou. Napriek všetkému som nedostal vysvetlenie, ako je možné, že český národ s občanmi podľa Vášho názoru "kultúrne vyspelejšími než slovenskí bačovia", volil 40% hlasov KSČ v slobodných voľbách dva roky po SNP, a naši nevzdelanci so sovietskymi výsadkármi v horách a čo ja viem čím ešte volili 62% Demokratickú stranu a teda komunistov odmietli. To sa nejako nerýmuje s tvrdeniami o komunistickom charaktere povstania a podobnými blábolmi. Je smutné, že história sa opakuje a opäť nie ste schopní akceptovať iný názor, hoci to o sebe prehlasujete a oháňate sa Voltairom. Naozaj, čo je z Vašich slov vlastne Váš osobný prínos? Prekrucovanie faktov, výber podľa potreby, osočovanie, opisovanie celých statí... Hmmm. Čo keby ste skúsili myslieť na zaslúžený dôchodok v ústraní hospody, kde budete ohurovať podnapitých krajanov?
Datum: 01. 06. 2009 21:51:58 Autor: K.Bartošík
Předmět: p.Císko
Pane Císko,já jsem jsem nikdy netvrdil,že slovenskí bačovia,byli horší neš čeští robotníci.Já jsem chtěl pouze říci,a za tím si stojím,že vroce 1939(v ústraní hospody,mi také slováci citovali píseň:"Od Žiliny jede vlak a v ňom sedí Šaňo mach,a Ty slovak rubaj......" doufám,že nemusím dále citovat) a po roce 1989 to byli slovenští nacionalisti,kteří rozbili Československo.Na rozdíl od Vás,pocházím z Moravy,nedaleko Slovenských hranic a mám na Slovensku mnoho kamarádu a přátel.Ale Vaše názory mi připomínají mnoho lidí,kteří před rokem 1989,dávali tvrdě najevo,že to byli čechúni,kdo je utiskovali.Já fakta nepřekrucuji,nikdy jsem vůči slovákům,neměl žádnou zášť,tak jako nemám rád slovenské nacionalisty,jsem alergický na názory českých(pražských) nacionalistů. Otevřeně připisovat zásluhy SNP na obnově republiky mi připadá dost iluzorní. Snad nechcete,abych Vám citoval G.Husaká a jeho názory po roce 1945.A také to byl slovák s.Široký(předseda vlády)a tehdejší předseda Sborů pověřenců Rudolf Strechaj,kdo se zasloužili o Husakovo uvěznění.V Čechách je známa věta R.Strechaje,kterou poslal předsedovi senátu Jánovi Uhrínovi s pokynem:"Drž na krátko tu sviňu" Jinak na rozdíl od Vás dávam najevo s jakých zdrojů čerpám.Vy ,když nemáte argumenty,tak jako všichni komunisté použivaté urážky!!!
Datum: 14. 06. 2009 18:22:27 Autor: Miloslav Cisko
Předmět: p. Bartošík
Vážený pán Bartošík, pár faktov ku SNP, prv, než prejdeme na ďalšie Vaše polopravdy a vyslovené nepravdy. Takže: 1. Slováci nezradili čechov v septembri 1938. To je nebezpečná ilúzia na zaplašenie českého zlého svedomia (Z podobných klamstiev vznikla srbsko - chorvátska konfrontácia, takže opatrne). Veď v roku 1935 volili slováci za prezidenta Edvarda Beneša proti kandidátovi s podporou nacionálnych síl Nemcovi. Okrem toho požadovali autonómiu, nie rozdelenie, aj to iba časť slovenského politického spektra. Mobilizácia prebehla 23.9.1938 aj na Slovensku. České zlé svedomie hľadá vinníkoa inde, nie u seba. Morálny rozvrat za kapituláciu pred Nemeckom pozorujem u Čechov celé desaťročia. Bez Mníchova by nebolo ani kapitulácie v roku 1968. 2. SNP netrvalo tri dni. Tvrdíte to ako zábavnú anekdotu a pritom ide o to, silou - mocou bagatelizovať slovenské vojenské vystúpenie proti fašizmu (mimochodom pod československou zástavou). Bojovalo sa dva mesiace, bola frontová línia, bránili sme sa proti presile v tankoch, lietadlách, ťažkých zbraniach. S vedomím, že nepriateľ je silnejší. No a čo? Morálka je len jedna. 3. SNP nebolo komunistickým pučom a Slováci majú ku komunistom oveľa ďalej, ako Česi. Stále ste mi neodpovedali ako je možné, že v roku 1946 zvíťazili v slobodných voľbách v českých krajinách komunisti, a u nás nie. K tomu sa nevyjadrujete, všakže. Možno chystáte nejaké prekrucovanie dejín, možno jednoducho neviete, čo nájsť ako argument a možno sa tvárite, že sa to nestalo. Okrem týchto vecí Vám musím povedať, že Vaša zúfalá snaha očierniť Slovákov Husákom, Širokým a Strechajom je smiešna. A čo Vaše "hviezdy"? Čo taký Gottwald, Čepička, Kopřiva, Novotný, Kopecký, a neskôr Indra, Jakeš, Kolder, Švestka atď.? V každom národe sú zblúdilci a karieristi. Na rozdiel od Vás však asi všetky národy sveta aspoň občas vzali do rúk flintu a bránili sa - ale to je asi zbytočné Vám vysvetľovať. P.S.: Medzi agentami ŠTB je na rôznych zoznamoch 12 Bartošíkov, ale ani jeden Cisko. Chcem veriť, že ani jeden nie je Váš blízky príbuzný. Ale nadávať mi do komunistov, to je trochu príliš. Na ďalší dialóg (trochu viac k veci, prosím) sa teší Váš Mgr. Miloslav Cisko.
Datum: 27. 08. 2009 21:56:22 Autor: jožo
Předmět: p. bartošík
dobrý deň p. bartošík nejak vám došli argumenty asi má v niečom a možno vo všetkom pravku p. cisko?
Datum: 28. 08. 2009 18:40:09 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro p.Jožo
Vážený pane Jožo,mam se dobre a dobre mi tak!Jinak nevím,zda píšete na něčí popud,a nebo jen jste změnil Nick,čímž Vám též odpovídám i na dotaz s diskuse o Mnichovu.Jinak argumenty mi nedošly,ale dnes jsem si přečetl na slovenském webu www.centrum.sk článek:" Historik mýty o SNP spájajú ľudákov a komunistov".Včetně diskuse,s které vyplynulo,že ani sami slováci nemají jednotný nazor na SNP,takže těžko se pak shodnem my dva. Jinak tam byly odkazy na slovenské weby,nevím,zda je znáte,tak si dovolím menší maličkost je zde zveřejnit. http://beo.sk/historia/117-slovenske-narodne-povstanie-podro bny-rozbor www.sho.sk/archiv/kriticky-pohlad-na-snp.html Též se pídim po knížce od Slovenského historika Martina Lacka:"Slovenské národní povstání 1944" a slovenském měsíčníku Kultúra, ročník VII. - c.13-14/2004,abych si ujasnil názor mladších slovenských historiků na SNP. K Mnichovu jsem většinou vycházel s Českého dvojměsíčníku "Přísně tajné"č.1-5 ročník 2004,č.5 z roku 2003. Jelikož se o vojenskou historii zajímám cca od roku 1968,tak mám doma též určitou literaturu. Pokud máte před dovolenou,přeji mnoho krásných zažitků.
Datum: 28. 08. 2009 20:17:20 Autor: Miloslav Cisko
Předmět: Nechápem
Nechápem. Jasne a zreteľne som sa pod svoje texty podpisoval. Ja nie som Jožo, opýtajte sa admina, ten vie, odkiaľ idú jednotlivé príspevky. Pán Bartošík mi naozaj skomolil meno ("pane Čístko"?!), hoci tvrdí opak, a už si to aj niekto všimol. No pán Bartošík je samozrejme jasnovidec s plnou náručou fantázie. Zajtra bude 65 rokov odo dňa, kedy začalo SNP, ktoré podľa VŠETKÝCH prameňov (okrem pána Bartošíka a opilca z B. Bystrice, pre nich trvalo tri dni), trvalo DVA MESIACE. Prihlásilo sa k ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE, zrušilo jurisdikciu ľudáckeho štátu vrátane protižidovských zákonov, bojovali v ňom stovky alebo aspoň desiatky Čechov, Rusov, Ukrajincov, ale tiež Francúzov, Angličanov, Američanov, Židov a občanov ďalších národností (ako to stihli za tri dni!?), viazalo na seba 6 nemeckých divízií (keď už nič, aspoň toto malo veľký význam) po dobu dvoch mesiacov, prerušilo Nemcom dôležité železničné spojenia potrebné pre dodávky na východný front a tak ďalej. Nemci museli vymeniť veliaceho generála Bergera za generála Hoffleho, pretože mu nešlo potlačiť povstanie rýchlejšie. Z londýnskej exilovej vlády ČSR pricestovali niekoľkí dôstojníci a politici, vrátane generála Viesta (to bol asi boľševický zblúdilec, však!?), ktorý spolu s generálom Golianom odmietol vydať rozkaz na kapituláciu a tak, aspoň formálne, nebolo SNP nikdy porazené. Komunistickú nálepku povstaniu dali až povojnové roky (a tiež nezdravé velebenie SNP, často otravné) a tak sa stalo, že veľa ľudí má dnes k tejto udalosti ľahostajný, až nepriateľský vzťah a rado zveličuje ťažkosti, vyzdvihuje negatíva a podobne (a píše rôzne spomienky, pričom dá sa určite všímať si iba to zlé, ale to nie je cesta k pravde!!!), čoho niektorí špekulanti typu rôznych Bartošíkov radi využívajú. Vážení čitatelia predovšetkým českej národnosti, nedajte sa zmiasť typmi, ktoré tu ohovárajú, lebo nič pozitívne napísať nedokážu. Verte, že väčšina povstalcov neboli žiadni lúpežníci, ani zblúdilci. Boli to ľudia, ktorí videli realitu vazalského polofašistického štátu, realitu okyptenej republiky o južné územie, realitu židovských transportov. V týchto dňoch boli na Slovensku predstavitelia Francúzskej republiky vzdať hold francúzskym bojovníkom, ktorí v SNP udatne za cenu vlastných životov skákali zo skál na nemecké tanky s plnými náručami granátov. Pán Bartošík hovorí ich rodinám, že to bolo zbytočné a škodlivé. Myslíte si to aj vy?
Datum: 29. 08. 2009 15:46:38 Autor: K.Bartošík
Předmět: Nechápu
Vážený pané Císko,donutil jste mne prostudovat si slovenské webové stránky o SNP,včetně názoru občanů Slovenské republiky a s hrůzou zjišťuji,že slovenský tisk,slovenští historici,a občané Slovenska o SNP píše dale hůře,než s čeho Vy mne zde obviňujete.Píšete,cituji:"Pán Bartošík hovorí ich rodinám, že to bolo zbytočné a škodlivé. Myslíte si to aj vy?"A já říkám,zkuste si prostudovat slovenské webové stránky a udělat si svůj názor. A nebo že by i slovenští historici byli pomýlení?
Datum: 29. 08. 2009 16:34:05 Autor: Miloslav Cisko
Předmět: pán Bartošík
Vážený pán Bartošík, už zase ste mi pozmenili meno a robíte to schválne, ale to nič, JA budem demokrat. Takže slovenskí historici a občania píšu horšie o SNP ako vy. Prečo? Možno aj pre dôvody, ktoré uvádzam v predchádzajúcom príspevku (nezdravé komunistické zveličovanie). Vám to vadí? Mne nie, majú právo na svoj názor rovnako ako vy a ja (iní slovenskí občania a historici majú zase názor podobný môjmu). Vy ste asi čakali, že ich nejako napadnem. Ale nie, neoznačím ich žiadnou nálepkou, ako ste vy urobili pánu Dolejšímu, keď ste mu nadával do komunistov, čecháčkov a všelijako ste ho odsudzovali aj napriek tomu, že sa ohradil voči tomu ďalší prispievateľ. Prestali ste ho napádať, až keď Vám admin napísal, že pán Dolejší bol za bývalého režimu perzekvovaný pre svoje názory. Na inom mieste (a v inej diskusii) máte zaujímavý príspevok - až na to, že Vám tam ktosi píše, že je to síce pekné, ale opísané z jednej knihy takmer od slova do slova... Vy, pán Bartošík, tu obiehate články ako raketa a všade, kde sa Vám niečo nepáči, označíte autora komunistom a aj všelijako inak. A opisujete z kníh to, čo sa Vám hodí, a ešte sa tvárite, že je to Váš názor. Označkovať človeka nie je názor, to je odsúdenie, všakže? Aký ste rýchly a neomylný v posudkoch na ľudí... A aký ste nekompromisný antikomunista...Až je to podozrivé. Ale ja to tu nenapíšem. Neodsúdim Vás. To je Vaša hra. A ja takú nehrám. S pozdravom Miloslav Cisko.
Datum: 29. 08. 2009 17:59:04 Autor: K.Bartošík
Předmět: Posledníé slovo
Vážený pane Cisko,při analýze Vašich příspěvku jsme dospěl k jedinému závěru.Vaši jedinou starostí je,zda bylo správně napsané Vaše jméno.Což také světčí o něčem.Závěrem by mne zajímal Váš názor na to,jak se na SNP dívají někteří Vaši spoluobčané. Cituji: Posledný termín na prihlásenie sa za partizána bol myslím 31.12.1979. Ko sa chcel stať partizánom, mohol sa prihlásiť a keď mal podobného dôveryhodného svedka, ktorý mu dosvedčil, že bojovali a ničili Nemcov (rozumej, v skutočnosti sedeli doma a schovávali sa alebo kradli sliepky, klobásy, zemiaky), dostal potom príplatok k dôchodku. Stal sa z neho odbojár. Čo je to za štátny sviatok, keď s ním väčšina obyvateľov SR nesúhlasí? Sme ešte stále v komunistickej dobe, že musíme sláviť skoro občiansku vojnu organizovanú Benešom, Rusmi a politickými oponentami vtedajšej vlády? Následky na Slovensku tohoto chaotického povstania boli tragickejšie ako následky počas celej II.Sv. vojny na Slovensku. Vycházím s diskuse na www.centrum sk. Btw.Slibuji,že je to můj poslední příspěvek k danemu tématu.Neboť jak napsal jeden neznámy autor (jméno jsem už zapoměl)"Bůh nemůže změnit historii,historici ano".
Datum: 29. 08. 2009 18:05:51 Autor: Miloslav Cisko
Předmět: škoda
Vážený pán Bartošík, škoda, že inak vcelku plodnú diskusiu nezvládate. Znovu iba citujete, čo sa Vám hodí, pre istotu slovensky. Nejaké diskusie na web stránkach,sem - tam názor opilca, tu a tam to šmrncnete opisom z nejakej knihy alebo článku z novín, samé plagiátorstvo... Naozaj ste ma sklamali. Tam, kde píšete úprimne, možno s Vami i súhlasiť, alebo polemizovať pri všetkej úcte, ale Vaše posledné príspevky sú už o ničom. Škoda. Dajme teda priestor iným, keď vy už nemáte čo dodať. S pozdravom Miloslav Cisko.
Datum: 30. 08. 2009 00:04:08 Autor: Křížek
Předmět: Pro p. Ciska (a ostatní)
K meritu diskuse (SNP) se nehodlám vyjadřovat. Jenom prosím diskutující, aby své oponenty neoznačovali za "opilce", "stbáky" etc. To je argumentace subjektem, nikoliv příspěvek do slušně vedené diskuse.
Datum: 23. 09. 2009 13:35:05 Autor: pavol
Předmět: chvala
no panko prezident tiso byl ve skutečnossti agentem moskvy.Sovenští ludáci byli placeni stalinem.
Datum: 24. 11. 2009 15:23:59 Autor: desant
Předmět: snad pro všechny
Nevím jak Vy, ale při čtení téhle diskuze jsem zděšen a je mi z toho hodně smutno. Nejsem už taky nějaký mladík, vojnu jsem si odkroutil před více jak 35. roky, ale když tak čtu tuhle diskuzi tak mě napadají tři věci. a)Vypjatý nacionalismus a politikaření na obou stranách a z toho vyplývající problémy a neporozumění. Z toho plyne otázka: Když se tady mezi několika lidmi nenajde shoda a slušnost, jak chcete najít porozumění shodu a spolupráci mezi dvěma národy ? Ani se nedivím, že to dopadlo s Československem po r.89 jak to dopadlo a z toho vyplývající historické neporozumění( ČR - versus Němci, SR versus Maďaři). Ono platí, že člověk dostane rozum až si "nabije držku" a mám obavu, že až se to samé podaří Čechům i Slovákům ve svých národních státech ( asi to ještě chvíli bude trvat) pak se snad ti rozumnější chytí za nos a vyvodí z toho závěry a snad si vzpomenou na slova své vojenské přísahy (pokud už nebudou pod drnem), "Já občan "Československé" ........ "přísahám". Mimochodem by mě zajímalo, jak se s porušením slov přísahy morálně vypořádali příslušníci ČSLA a ostatních ozbrojených sborů při "převlékání kabátu" a následné službě novým nástupnickým státům. b)Už jako zaklaďaci jsme se bavili a podotýkám, že mezi námi byli jak kluci od Komárna,Sabinova,Košic,B.Bystrice,Žiliny,Ostravy,Bratislavy,Plzně,Prahy,Jihlavy a td., prostě národnostní směska, několika vtípky a nikdo si nic nevyčítal. Prostě co jsme si to jsme si. Na otázku jak dlouho trvalo SNP odpověď zněla, než nás hajný vyhnal z lesa. Na otázku Jugoslavského občana, proč se v Čechách za 2.sv nebojovalo proti Němcům odpověď zněla, proto,že to bylo u nás zakázáno. Jak se mluví v Praze ? Odpověď zněla, na hradě slovensky v podhradí česky. Prostě chce se to jen povznést nad prkotiny a mít společný cíl. c)Ano, na obou stranách se udělalo hodně chyb a možná i nepravostí. Ale postavte si otázku , zda chcete chyby minulosti nadále na sebe vršit a vyčítat si, nebo najdeme všichni společnou řeč k prospěchu všech ? Prostě historii je potřeba brát takovou jaká je a pokud ji nepoznáme, ať se nám líbí, nebo ne, jsme na nejlepší cestě opakovat stejné chyby jako v minulosti, se všemi negativy z toho vyplývajícími !
Datum: 25. 11. 2009 17:58:33 Autor: Solem 212
Předmět: desant a ostatní
V podstate súhlasím s autorom desantom. Pár vecí na doplnenie: práve rozčúlení ľudia nemajú väčšinou pravdu. Slováci kričia na Čechov, že nebojovali za vojny, a pritom si nedajú ani tú námahu, aby si pozreli mapu, alebo prečítali nejaké súvislosti, prečo nebojovali otvorene, ale iným spôsobom. Česi kričia, že SNP bolo zbytočné, radi ho zhadzujú, a pritom si nedajú ani najmenšiu námahu, aby si o tom niečo prečítali. Desant to zhrnul múdro: pochopíme, až si nabijeme držku. Už si ju aj statočne nabíjame, a stále sme sa ničomu nenaučili. V inej diskusii na Militarii som si dal námahu oponovať Slovákovi a zastal som sa Čechov. Neverili by ste, aké som mal z toho problémy. A to som niekoľko hodín prácne za pomoci viacerých ľudí spočítaval, koľko nemeckých vojakov a dôstojníkov bolo nasadených proti SNP (vyšlo mi číslo 43 689, pozn.). Možno sa aj mýlim, no argumentujem vecne. Diskutujúci ako Cisko, Bartošík, Pavol, K... a iní si iba liečia komplexy. Pozdravujem pána desanta, jediný múdry. V tejto spoločnosti to ale bolo jednoduché.
Datum: 29. 08. 2011 20:13:53 Autor: Solem 212
Předmět: výročie
Dnes je 67. výročie SNP. V žiadnej z českých televízií nie je o tom ani zmienka. Škoda. Napriek kontroverznosti tohto ozbrojeného vystúpenia sa mi prácnym štúdiom v archívoch podarilo zistiť s určitosťou 764 občanov českého pôvodu, bojujúcich v SNP proti postupujúcim nemeckým jednotkám. Z nich padlo minimálne 47, toľko som zistil. Aspoň na nich nezabudnime. S pozdravom.
Datum: 29. 08. 2011 20:48:57 Autor: Dodo
Předmět: 67. výročie SNP
Je tazko sa vyjadrit ja mam 50 rokov nic som nezazil ale od svojho stareho otca viem ze to bolo skutocne za Tisu dobre, ale ked prisli komunisti uz sa o tom nemohlo rozpravat iba chvalit SNP Tazko po tolkych rokoch zistit pravdu a hlavne po tokom vymyvani hlav a oslavovani SNP
Datum: 09. 04. 2012 20:11:33 Autor: Ferdinandeste
Předmět: SNP
Napadlo mě, jestli se Miloslav Cisko ve skutečnosti nejmenuje Ján Slota. Kvůli jemu podobným nepřestanu děkovat Klausovi a Mečiarovi. Jedině díky nim se to obešlo bez krve.
Datum: 09. 04. 2012 20:30:41 Autor: QF17
Předmět: Musím se přiznat
Slovenské povstání venkovanů mě nikdy nezaujalo a myslím si, že Pražské povstání nezajímá 99,9% Slováků. A mají možná pravdu, protože mě je skoro také jedno, jenže je nutno nezapomenout na ROA. Bez této armády by možná zbytečně mnoho lidí a mnoho staveb zmizelo v nenávratnu. SNP-kdo ho řídil a kdo ho chtěl, snad všichni kromě p. Ciska ví. Dle mého naprosto nezvládnutá a proto i zbytečná akce.
Datum: 09. 04. 2012 20:45:58 Autor: QF17
Předmět: Dodo
Promiň, ale otec má velmi krátkou paměť. Z národa, který neměl skoro vlastní jazyk a identitu, udělal Štefanik a Masaryk NÁROD a ten národ se i dnes jmenuje slovenský. Od motyky ke stroji jste se dostali díky ČECHŮ A NĚMCŮ. Maďar vás ke stroji nepustil, protože byla u vašeho národa a rusínů těžká nevzdělanost. Jo znám dva zloděje-hrdiny: Jánošík a Nikola. Jinak jsem rád, že jsme oba samostaný stát. Klause a toho dalšího blba snad jednou všichni odsoudí a ne za rozdělení federace.
Datum: 25. 03. 2013 20:34:35 Autor: QF17
Předmět: Neviditelný pes
Čtením o Varšavském povstání jsem se nechtě dostal až k povstání Slovenskému. Porovnal jsem oba články o SNP a myslím si, že "Neviditelný pes" ztratil stopu. Tu naopak našel ruský historik prof. V. M. Falin ve svém článku "Mystéria druhé fronty". Plán SNP byl celkem jasný a byl schválen Slovenskou národní radou - SNR 29. 6. 1944 a odevzdán "samozvané" Československé vládě do Londýna. Plán předpokládal dvě varianty zahájení: 1.buď v koordinaci se Sovětskou armádou a dvěma slovenskými divizemi umístěné na východě Slov. štátu, nebo 2.když dojde k obsazení Slovenska německou armádou. SNR nařídila J. Goliánovi, aby vybudoval síť oddaných důstojníků ve vojenských osádkách. Golián byl povýšen do hodnosti generála, SNR vyhlásila obnovení ČSR jako státu o toho dne Slovensko ve válečném stavu s Německem, všechny vojenské jednotky jsou součástí československé armády a povstání začalo. Kdo byl vlastně velitelem divizí? Generál Malár to nebyl a když Benešova vláda vyslala do Bánské Bystrice generála R. Viesta, tak to generál Golian okomentoval slovy: na co jsou dva kohouti na jednom smetišti. Bohužel se dvě dobře divize nezapojily do povstání . Ty měly umožnit klidný přechod přes Karpaty Sov. armádě a společně podniknout utok na B. Bystrici, Bratislavu a Vídeň. Jenže chtěl západ a Beneš aby se tímto útokem Sov. armáda dostala na území Slovenska? SNR od začátku usilovala o spojení a koordinaci se Sov. armádou, ale ... Přes různé peripetie se zástupci SNR - Šmidke, Ferenčík odletěli do Moskvy a to až 4. 2. 1944. Měli předat Čatlošovo memorandum o připojení Slovenské armády k jednotkám Sov. armády na území Slovenska a provedení státního převratu. V SNP se nakonec vše stalo jak si přál západ a Beneš: nebyl určen velitel pro dvě divize, nebyl zajištěn klidný přechod v Karpatech pro Sov. armádu. Emigrantská Benešova vláda obdržela plán povstání 29. 6. 1944 a náčelník operační zprávy generál S. M. Štemenko ve svých pamětech uvádí, že až 31. 8. 1944 oznámila Československá voj. mise Sov. velení, že Slovenské divize jsou připraveny se připojit a zahájit akce s Sov. armádou. To ovšem nebyla pravda, divize byly odzbrojeny a 15 000 Slovenských vojáků eskortováno do zajateckých táborů. Depeše kterou předal Čs. velvyslanec Fierlinger Sov. vládě: Jakékoliv jednání o přechodu, dohodě a spolupráci s vojenskými jednotkami slovenskými je potřeba podnikat jen po dohodě s námi, nebo na naše schválení a doporučení. Jiný postup by byl politicky pokládán na Západě za doklad, že naše politika se Sověty byla chybná. Zdroj: dolozite.sk/SNP_trochu_jinak
Datum: 25. 03. 2013 20:38:12 Autor: QF17
Předmět: Oprava
Šmidke a Ferienčík odletěli do Moskvy 4.8. 1944
Datum: 28. 03. 2013 11:34:23 Autor: QF
Předmět: 09. 04. 2012
Dnes jsem se dozvěděl, že Václav Klaus - Pružinký nebude souzen za velezradu. Škoda, ale co jsem napsal skoro před rokem se naplnilo :-)
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

"Ach, jsou milé tyhle malé černošky a vůbec ne plaché!" (Zasláno.)


Recenze týdne

Tiger v bahně

Vzpomínky tankového esa