logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

LONDÝNSKÝ TOWER - MUZEUM VE VĚŽI

Historie a současnost jedné z nejvýznamnějších světových památek.

Zvětšit...

Tower, neboli "věž" patří mezi nejznámější londýnské pamětihodnosti. Je to pevnost zajímavá jak z hlediska vojenského stavitelství, tak pro svoji pestrou historii a vzácné sbírky. Stavbu zahájil v roce 1078 Vilém Dobyvatel za účelem ochrany a ovládnutí města na Temži. Některé kameny Vilém údajně dovezl až z Normandie. V původním rozsahu nepřekračovala pevnost tehdejší římské hradby Londýna, avšak dostavby ze 13. století posunuly její půdorys mimo městské zdi. Dnes má Tower, počítáme-li i plochu příkopu, rozlohu 18 akrů.

 

Stavebně představuje raně středověkou pevnost s centrální útočištnou věží (tzv. keep s nárožními věžemi), obklopenou dvojím pásem hradeb s věžemi a bastiony, mezi nimiž je příkop, dnes vypuštěný. Ústřední Bílá věž je nejstarší (viditelnou) částí pevnosti a patří k nejstarším a největším keepům v Evropě. Její zdivo je silné místy až 4 m. Jižní stranou hradeb se Tower přimyká k Temži, odkud byl přístupný z vody tzv. Branou zrádců. Kromě normanské Bílé věže (ústřední stavby) tu najdeme doklady snad všech stavebních epoch anglické historie. Vedle svého poslání pevnosti plnil Tower zároveň funkci královského sídla, ale také věznice, zbrojnice, schránky korunovačních klenotů, mincovny, kaple a jeden čas i královské observatoře a menažerie, neboli zvěřince.

Zvětšit...

Tower je stále střeženou vojenskou pevností, ale dnes je tu pro strážní a ceremoniální účely jen malá jednotka gardy. K jejím povinnostem patří půvabný "obřad klíčů", každovečerní uzamykání Toweru, ceremonie stará 700 let. V deset hodin večer hlavní strážce za doprovodu eskorty, složené z poddůstojníka a tří mužů, uzamyká brány. Když se vrací, hlídka ho zastavuje slovy: "Stůj, kdo tam?" Strážce odpovídá: "Klíče". "Čí klíče?" pokračuje konverzace. "Klíče královny Alžběty," zní odpověď. Stráž zároveň vzdává k poctě zbraň a strážce ve svém tudorovském kostýmu se dotkne klobouku se slovy "Bůh ochraňuj královnu Alžbětu". Garda odpoví "Amen," a strážce poté odnáší klíče do jednoho z paláců, kde jsou na noc uloženy. Strážci Toweru ve svých kostýmech, zpopularizovaných vinětou světoznámého ginu, jsou neodmyslitelnou součástí Toweru. Jsou to vysloužilí poddůstojníci s nejméně 22 lety služby a nositelé medailí Za dlouhou službu a Za vzorný výkon služby. K jejich nejčastějšímu zaměstnání patří pózování po boku návštěvníků, toužících po snímku na památku.

 

Zvětšit...

Jako palác sloužil Tower všem britským panovníkům, počínaje Jakubem I. Stalo se tradicí, že každý budoucí britský monarcha strávil v Toweru noc před svou korunovací. Od 12. století Tower také hostil úctyhodnou řádku slavných i méně známých vězňů; posledním z nich byl v květnu 1941 Hitlerův zástupce Rudolf Hess. Na smutnou úlohu vězení upomíná v Toweru mnoho památek, počínaje zmíněnou Branou zrádců (tudy bývali přiváženi vězni, odsouzení ve Westminsteru), přes expozici mučících a popravčích nástrojů až po makabrózní turistickou atrakci, popravčí špalek. Stojí na nádvoří, kde se odehrávaly veřejné popravy. Mezi zde s»atými odsouzenci byly dvě ženy Jindřicha VIII. (Anna Boleynová a Kateřina Howardová), neš»astná Lady Jane Grey a pošetilý Robert Devereux, hrabě z Essexu... Celkem bylo na tomto místě s»ato sedm odsouzenců. Málokdo ví, že poslední poprava se v Toweru konala ještě roku 1941, kdy zde byl popravčí četou zastřelen německý špión (parašutista Josef Jacobs, který se při seskoku zranil).

K úsměvnějším tradicím Toweru patří havrani, kteří si tu pánovitě vykračují po trávnících. Kdysi byli všedními obyvateli londýnských ulic a byli ochraňováni kvůli svým službám počiš»ovačů. Jedna legenda praví, že Tower jako pevnost padne teprve tehdy, až přijde o své havrany; proto tu jsou dodnes pečlivě opatrováni. Šest (a dva záložní) jsou drženi "na útraty podniku," a stará se o ně jeden ze zdejších historicky uniformovaných strážců. Každý z těchto šesti havranů dostává denní mzdu, za kterou se mu kupuje koňské maso. Všudypřítomní beefeaterovéjen občas upozorní ty nejdotěrnější dámy, že havraní klovnutí do nohy může být nepříjemné. Pověst dokonce tvrdí, že zmizení havranů by znamenalo nejen zhroucení Bílé věže, ale pád celé monarchie.

 

Z mnoha atrakcí Toweru nás ovšem bude nejspíše zajímat především zdejší proslulá zbrojnice, The Royal Armouries. Nachází se ve čtyřech separátních budovách. Nejstarší kolekce jsou umístěny v Bílé věži, zbraně 18. a 19. století v budově Nové zbrojnice, orientální sbírka v budově zdejších kasáren a nástroje útrpného práva ve věži Bowyer.

 

Základy sbírky, umístěné ve čtyřech podlažích Bílé věže, jedné z nejvýznamnějších a největších na světě, položil Jindřich VIII., který vybavil tento tehdejší armádní a námořní arzenál nejmodernějšími zbrojemi a zbraněmi. Další králové v této činnosti pokračovali: Karel II. například nechal do Bílé věže převézt kolekce z jiných královských zbrojnic (v Greenwichi, Westminsteru, Hampoton Courtu a dalších) a tato praxe pokračovala až do 19. století, kdy kolekce zbraní věnovaná Výchoindickou společností dala základ dnešní sbírce orientálních zbraní a zbrojí. Již v 16. století měli privilegované osoby možnost zbrojnici navštěvovat a obdivovat její poklady, takže se říká, že Tower je nejstarším anglickým muzeem. Akvizice sbírkových předmětů neustávají ani dnes, ale základ přesto tvoří především zbroje britských panovníků. Kolekce je unikátní ukázkou chronologie vývoje militárií za uplynulých devět století, navzdory tomu, že velký požár ústředního skladiště v roce 1841 zničil většinu jeho obsahu. Tímto datem také končí funkce Toweru jakožto armádního zbrojního skladiště, ale ještě třicet let poté byly palné zbraně dodávané vojsku označovány historickou towerskou značkou.

Zvětšit...

 

Zvětšit...

Prohlídka staré zbrojnice začíná v přízemí, kde jsou umístěny lovecké zbraně a ve vedlejším sále jedinečná kolekce turnajových zbrojí a zbraní. Inovace loveckých a sportovních zbraní často ovlivnily zbraně vojenské a kromě toho jejich mírumilovnější účel umožnil jejich bohatou výzdobu. Ve sbírce o tom nalezneme řadu dokladů: kopí pro lov kanců, medvědů a jelenů, lovecké tesáky a porcovací nože, lovecké a sportovní projektilové zbraně od kuší až po revolvery Colt a pušky Sharps, Winchester a Springfield... Turnajová kolekce v přilehlé místnosti je vynikajícím dokladem mistrovství proslulých evropských zbrojířů; formy zbrojí pro pěší i jízdní zápolení nám dokreslí představu o těchto bojových hrách, sloužících jako trénink pro opravdová válečná střetnutí.

V druhém a třetím patře věže procházíme jednotlivými sály podél vitrín, ve kterých jsou chronologicky řazeny vojenské zbraně a zbroj počínaje středověkem až do období anglické občanské války v 17. století. Zbrojnice poskytne silný zážitek i laickému návštěvníku, který ji prohlédne jen zběžně, nebo» je tu řada pozoruhodností a kuriozit. Většinu laiků zaujmou obrovité zbroje Jindřicha VIII., jejich zvláštní napodobování civilní módy, či rozdíly v rozměrech - tak nejmenší zbrojí je tu dětská souprava pro vévodu z Yorku, vysoká 95 cm, největší je severoněmecká zbroj pro Johna z Gauntu, vysoká 2,08 m! Pokud sály prochází vážnější zájemce, začne asi brzy propadat zoufalství, nebo» během jedné návštěvy se tolik dojmů nedá vstřebat. Je nutné se rozhodnout, zdali sledovat jen dílčí téma, například vývojovou linii některého typu zbraně, či si učinit povšechnou představu o uspořádání sbírky pro další návštěvu.

 

Uspořádání vitrín a exponátů dovoluje oba přístupy a svou koncepcí umožňuje i během jedné prohlídky nabýt určité poznatky o vývoji evropských bojových a obranných prostředků. Vystavené artefakty dokumentují zbrojní výrobu, ikonografické exempláře dokládají její vliv na určitá umělecká díla, stručné a nevtíravé komentáře popisků pomáhají pochopit funkci jednotlivých zbraní či druhů vojsk. Vedle strohých válečných předmětů jsou tu i honosné kusy, mezi nimiž dominují nádherné renesanční zbroje francouzské, italské a německé provenience. Soubory původních zbrojí jsou doplněny figurínami rytířů v úplném odění a s kompletní výzbrojí, které dávají názornou představu o výbavě bojovníků různých období. K nejstarším předmětům sbírky patří kónická přilba z 10.-11. století, či saské a vikinské meče, k těm nejkurióznějším pak různé groteskní přilby, či součásti koňských zbrojí.

Zvětšit...

Z nejvyššího patra sejdeme točitým schodištěm do suterénu, kde jsou dva sály vyhrazeny pro sbírku děl a moždířů. Tower byl hlavním anglickým skladištěm artilerijních kusů již od 15. století a tak tomu bylo až do začátku 18. století, kdy jej vystřídal depot ve Woolwichi. Z mnoha pozoruhodných zde umístěných kusů patří k nejzajímavějším bronzové dělo bazilišek, dlouhé 7,2 m, vyrobené v Utrechtu, které Jindřichovi VIII. věnoval hrabě Buren. K dalším zajímavým exponátům patří francouzská děla ukořistěná u Waterloo, barmské bronzové dělo z 18. století ve formě draka, ukořistěné britskou expedicí roku 1885 v královském paláci v Mandalaji, obří turecká děla z 15. století, anebo vlámské bronzové dělo datované 1607, které nese znaky Johanitského řádu a velmistra Alofa de Wignacourt. Bylo přivezeno z Malty v roce 1800, poté co byl ostrov dobyt na Francouzích - hlaveň je umístěna na anglické lafetě a vzadu ji podpírá soška maltézského pinče. Bizarní dělo je umístěno na trávníku před Bílou věží a patři mezi oblíbené turistické atrakce.

 

V třetím sále suterénu, přezdívaného Sklepení, je ještě Stará zbrojnice, sbírka kuriozit, jimž vévodí dřevěné figuríny mající představovat posloupnost anglických panovníků, oděných v neuvěřitelné směsici ahistorických zbrojí. Kolekce je ilustrací toho, jak kdysi byla zbrojnice v Toweru aranžována.

 

Před odchodem z Bílé věže zavítá většina návštěvníků i do zdejšího obchodu s upomínkovými předměty, kde jsou k dostání také více či méně odborné knihy s řadou militantních námětů.

 

Orientální zbroj, vystavená v protějších kasárnách, by si zasloužila samostatnou kapitolu. Jsou tu především předměty upomínající na britské panství v Indii, pro Evropana poněkud kuriosní zbraně a zbroje včetně kompletního ochranného odění pro slona, či moždíře z 18. století ve tvaru sedícího tygra. Najdeme tu ovšem i perské a japonské zbroje, vše sugestivně naaranžováno v tajemném přítmí.

 

Kromě popsaných expozic zbrojnice je v Toweru ještě muzeum Královského fyzilírského pluku, obsahující památky z jeho historie, počínaje rokem založení 1685 až do dnešních dnů. Jsou tu i diorámata zobrazující slavné bitvy, jichž se pluk zúčastnil, uniformy, řády a vyznamenání, mezi kterými nechybí Viktoriiny kříže, a samozřejmě nezbytný stánek se suvenýry.

 

The Tower of Londonje otevřen po celý rok, většinou od 10 do 17 hodin. Návštěva "Věže" je rozhodně znamenitým způsobem, jak strávit nedělní odpoledne.

 

P. S. Tento článek byl před více než deseti lety napsán pro Střeleckou revui; od té doby došlo k jedné významné změně: značná část sbírek, a to i z depozitářů, byla umístěna v nově postavené honosné a vícepatrové budově v severoanglickém Leedsu (vzdáleném od Londýna 300 km) - patrně proto, aby nová exkluzivní expozice oživila turistický ruch v tomto městě. Rozhodnutí padlo po dvou letech úvah v roce 1990, nové muzeum bylo otevřeno v roce 1996. Koncepčně i architektonicky představuje muzejní expozici 21. století. Zbraně a zbroj pro boj, lov, sport a hry jsou vystaveny v tematicky odlišených a "multimediálně" pojednaných expozicích, návštěvník tu není pouhým divákem, ale přímo účastníkem děje - nejen v diorámatech v životní velikosti, či v počítačových simulacích, ale také ve venkovním areálu, kde probíhají turnaje, historický šerm, ukázky výcviku sokolů a mnohé další atrakce.

 

Zvětšit...

Expozice není určena jen pro vědecky zaměřené badatele, ale pro rodiny, které zde mohou strávit celý víkend - kavárna, restaurace a obchůdky jsou její neodmyslitelnou součástí. Ústřední částí budovy je tzv. Elecricity Hall, vysoká osmiboká věž se schodištěm, na jejíchž stěnách je zavěšeno na 3000 zbraní ze 17. a 19. století. Kromě nového muzea v Leedsu je součástí sbírek Toweru také v roce 1988 pronajatá pevnost Fort Nelson v Portsmouthu (z 19. století), kam byla převezena kolekce dělostřeleckých exponátů. V samotném londýnském Toweru dnes zůstávají jenom sbírky tematicky a časově se vážící ke zdejší pevnosti.

© Militaria, Elka Press

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

"Ach, jsou milé tyhle malé černošky a vůbec ne plaché!" (Zasláno.)


Recenze týdne

Tiger v bahně

Vzpomínky tankového esa