logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Bitva na Bílé hoře

Přinášíme další článek, u něhož můžeme jako ilustrace využít pradávné vystřihovánky z "Ábíčka". Nejedná se přímo o Bílou horu, ale o "vojenský tábor za 30leté války". (A připletli se tam i nějací husité.) Snad vystřihovánky potěší i tak.

Na západ od Prahy se táhne vypnulina, jež svým temenem dosahuje výše 380 m. V Praze spadá příkře k řece Vltavě a část uvnitř městských hradeb sluje Petřín. Pod severním srázem planiny se prostírají Liboc a Veleslavín, jižní úbočí, pokryté tehdy vinicemi, sestupuje do údolí potoka motolského, nejpamátnější svah západní povlovně se sklání k Ruzyni a Řepům. Nad Libocí stojí šesticípý letohrádek hvězda s rozlehlou oborou. Tato planina je nazvána Bílou Horou, protože se tam odedávna dobýval bílý kámen opukový.

Dne 8. listopadu 1620 se zde strhla bitva mezi vojsky vzbouřených českých stavů a císařskou armádou.

Anhalt se tam naposled pokusil zabránit nepříteli v přístupu k Praze. Terén pro české žoldnéře byl neobyčejně výhodný. Anhalt je rozestavil šachovitě, nechávaje mezi jednotlivými oddíly mezery, takže zadní šik mohl vyplnit mezery v předním a splynout s ním v jednolitou hradbu. V prvních dvou řadách se střídaly oddíly pěší s praporci jezdectva, jen třetí řadu tvořilo 5000 příslušníků samotného jezdectva, poslaných od Bethlena pod Cornisem. Dalších 8000 dospělo do Černého Kostelce a bitvy se nezúčastnilo. Pravé křídlo se opíralo o oboru, do níž bylo postaveno 1800 mužů, na prolomení hradby se však zapomnělo, takže tento oddíl do boje nezasáhl. Levé křídlo se táhlo k údolí potoka motolského. Boky českého vojska byly chráněny jednak oborou, jednak údolím a nepřítel mohl útočit jen čelem, vzhůru proti svahu. Výstup byl mimo to ztížen náspy, jež byly vyházeny na křídlech ? prostřední byl nedokončený. Na nich bylo umístěno deset děl a jen při těch byl domácí lid a to rození Čechové, jinak vesměs cizí žoldnéři. I 4000 tak zvaných Moravanů byli cizí žoldnéři. Táboři a husité by byli před sebe postavili hradbu z četných špižovních vozů, ale Anhalt, Thurn, Hohenlohe, Hofkirch, Solms, Stubenvoll, Bechmann, Cornis, Schlick se neřídili válečným řádem Žižkovým. Dali všechny vozy odtáhnout dozadu za bojiště, aby jim nepřekážely v boji, zapomněli však, že jim mohou překážet v útěku. Mezi vyššími důstojníky se uvádějí dva čeští páni: Oldřich Kaplíř a Jan z Bubna.

Síla vojsk

Vedle českých žoldnéřů stáli na Bílé hoře i najatci stavů slezských, rakouských, moravských a uherské jezdectvo, celkem 21 700 mužů, spojená to moc Čechů, Maďarů i Němců vzbouřených proti habsburskému panovníkovi. Pravému křídlu velel Anhalt, levému Thurn. Ligistů pod Tillym bylo 13?14 000. Stáli u Ruzyně čtyřmi řadami. Císařova vojska pod Buquoyem bylo 12 000. Bylo rozloženo u Řep třemi řadami. V nejzazší řadě stály dva nebo tři tisíce příslušníků lehkého kozáckého jezdectva pod Stanislavem Rusinovským. Těžké střelby dopravili na bojiště jen dvanáct kusů. Katolického vojska bylo celkem 25?26 000. Byla to pestrá národní směs Němců, Italů, Španělů, Valonů i Slovanů. Vojska byla od sebe vzdálena 1000 kroků a stála proti sobě asi tři hodiny.

Hned po příchodu se radil Maxmilián s nejvyššími důstojníky, má-li být bitva svedena či ne. Buquoy neměl chuti k čelnému útoku a navrhoval, aby byl Anhalt z pevného postavení vylákán bočním útokem z motolského údolí. Vtom přicválal podplukovník Lamot a oznamoval, že náspy jsou nedostatečné a že lze výšinu ztéci. Též karmelitán Dominik se přimlouval, aby se s bitvou neodkládalo a povzbuzoval vůdce k důvěře v pomoc Matky Boží a všech svatých. Připadal na ten den zrovna oktáv jejích slavnosti. Bylo tedy usneseno pokusit se ne-li o bitvu, aspoň o větší šarvátku.

Příprava katolíků

V katolickém táboře byla bitva pokládána za samozřejmou a mužstvo se na ni připravovalo, jak je to u katolíků zvykem. Přítomní duchovní vojáky zpovídali, sloužili mše, podávali Tělo Páně. V Evangeliu se právě četla slova: ?Dávejte, co je císařovo císaři a co je božího Bohu?. Kteří se nedostali ke knězi, modlili se společně růženec. Vojsko bylo povzbuzováno ke statečnosti a zvláště karmelitán Dominik objížděl řady s křížem v ruce a se strakonickým obrazem na prsou zavěšeným, dodával všem odhodlanosti a důvěry. Na hlavních korouhvích se skvěly vzácně pracované obrazy Královny nebes a Maxmilián měl přichystané heslo, jehož provoláním bude dán povel k útoku.

Příprava protestantů

Vojsko protestantské šlo do bitvy beze vší přípravy a náboženské útěchy. Bedřich, jenž věděl, že nastává rozhodný boj o jeho českou korunu, nepokládal za potřebné zajet na nedaleké bojiště a povzbudit vojsko k statečnosti a důvěře, ale raději se bavil s vyslanci svého tchána Jakuba, a mezitím, co se opodál hradeb rozhodovalo na celá staletí o osudu českého království i národa, Bedřich bezstarostně za stolem hodoval. Také nikdo z vůdců se ani slovem nepokusil povznést pokleslou mysl mužstva. Slavnosti korunovační se před rokem zůčastnilo 40 luteránských a bratrských pastorů. Nelze se však dočíst, že by byl jediný z nich býval přítomen na Bílé hoře a snažil se vojsko nadchnouti k boji za protestanského krále a evangelickou víru. Na slavnost se hrnuli, bojišti se vyhýbali. Též Skultetus, jenž proti sochám, obrazům a hrobům u sv. Víta dával najevo velkou odvahu a sílu, zůstal za bělohorské bitvy za větrem. Mnozí naši dějepisci, místo aby po zásluze pokárali zbabělost a línost luterských a bratrských duchovních, vytýkají fanatismus kněžstvu katolickému, které přece plnilo jen svou povinnost. S Zwinglim zahynulo u Kapela (1531) sedm pastorů. Stavovskému vojsku nebylo ani dáno heslo, jehož bouřlivé volání by rozvířilo vzduch a roznítilo srdce. Mělo však válečný prapor, ozdobený zlatým sluncem a hrdým nápisem: ?Diverti nescio? ? ?My necouváme!? Kéž by byli aspoň couvali a neutíkali!

Průběh bitvy

Byla neděle, den Páně. Posvátný klid se vznášel po kraji a též podzimní, listopadové slunko jakoby radostněji zářilo ke zvýšení sváteční nálady. Ze vzdálené Prahy doléhal hlas poledního vyzvánění, vyzývající k pozdravu andělskému. Též na Bílé hoře byl klid, ale jen zdánlivý ? byl to klid před bouří. S rozechvělým, ale silným hlasem zvolal Maxmilián: ?Sancta Maria!? Heslo se rozletělo dlouhými řadami, budíc tisíceronásobnou bouřlivou ozvěnu. Prapory vlály, bubny vířily, polnice hlaholily, vše to bylo brzy přehlušeno hřímáním děl, z nichž se začalo bít z obou stran. Mraky prachu a dýmu zahalily bojiště i bojující.

Přední řada císařských, pak ligistů hnala útokem proti svahu, byli však od stavovského vojska odraženi. Ligisté u Ruzyně, stojíce pod strmějším svahem, drali se urputně vpřed, vystupujíce i po čtyřech po srázu a náspu ? byli však opětně sehnáni. Pohroma stavovského vojska začala na levém křídle. Pěší pluk Thurnův, postupující proti nepříteli, zastavil se uprostřed cesty. Někteří vystřelili do vzduchu, jiní dozadu, všichni zahodili muškety a dali se na útěk mezerami zadního šiku. Žoldnéři splnili, čím již v Rakousku vyhrožovali, že nebudou bojovat, nebude-li jim zaplaceno. Byl to nejstarší pluk české armády a jeho chování působilo nakažlivě. Zatím co se některé oddíly utkávaly s nepřítelem, zahazovaly jiné zbraň a opouštěly bitvu. Anhalt a rytmistři se šavlemi v rukou zastavovali prchající čety jezdectva a vraceli je zpět na bojiště, ale za několik okamžiků stáli vůdcové proti nepříteli opět osamoceni. Za půl hodiny bylo levé křídlo Thurnovo rozbito. Jen třetí šik uherského jezdectva ještě stál pevně, nejsa bojem dotčen. Valem se hrnuli císařští vzhůru na planinu. Tu mladý, 21letý Anhalt vytrhl proti nim z pravého křídla s asi 800 jezdci, aby odvrátil hrozící katastrofu. Prudkým nárazem zastavil jejich postup, roztříštil několik sborů a celý přední šik císařských uvedl ve zmatek. Leč malý jeho hlouček zůstal bez podpory, podlehl přesile nepřátel a mladý kníže, krvácející ze dvou ran, upadl do zajetí. Tento světlý paprsek v přítmí nekázně a zbabělosti ukazuje, že hrstce odhodlaných bojovníků by nebylo bývalo nesnadné zvítězit. 

 V tom se vyřítil ?černý prapor? kozáctva proti třetímu šiku uherského jezdectva. Hluboko schýleni k hlavám koní, s děsným řevem, třemeny v ústech, v obou rukou šavle, hnali se kozáci na Maďary. Ti nepřítele nevyčkali, nýbrž celý třetí šik, jejž tvořili, jakoby děsem zachvácen, dal se na překotný útěk. Jedni sjeli k motolskému potoku a pádili jeho údolím do Prahy přes Vltavu, v jejíchž vlnách jich několik set našlo chladný hrob. Rybáři je pak lovili pro bohatou kořist, co u sebe měli. Jiní seskákali s koní a prchali vinicemi ? i tam je kozáci dohonili a stíhali až k Strahovu. Kozáci ukořistili mnoho koní, 42 praporů a též velkou korouhev královu se zlatým sluncem a nápisem: ?My necouváme!?.

Když se císařští dostali vzhůru na planinu, tu i ligisté u Ruzyně konečně ztekli náspy a pravé křídlo české, ohrožené zpředu i z boku, se obrací čelem vzad a jako o závod se úprkem žene k Strahovské bráně. Anhalt se 16 jezdci pádil za prchající armádou a stěží projel množstvím vozů nakupených u brány. Jindřich Schlick se s moravským plukem opozdil, silný proud stíhaných jej odstrčil stranou, takže se nebylo možno do města zachránit. Pluk utvořil polokruh, opřený o zeď obory, a bojoval statečně, ne za vítězství, ale za holý život. Zčásti byli pobiti, ostatní i s vůdcem zajati. Došlo i na posádku v oboře, jež nevěděla, jak zasáhnout do boje. Vítězný nepřítel ji to ukázal. Přelezl ohradu, a kteří zavčas neprchli, byli porubáni, jiní volajíce: ?Gnade, Gnade? zajati.

Obraz Stanislava Hudečka z bitvy "Moravanů" na Bílé hoře.

Střecha letohrádku však v době bitvy měla jiný tvar.

 
Datum: 30. 08. 2009 10:40:24 Autor: pami
Předmět: Bíla Hora -Poučení
Domnívám se, že Bílá Hora, jmenovitě Černý Den na Bílé Hoře od Dušana Uhlíře, a Čapkova Válka s Mloky by měla být povinná četba pro politiky odpovědné za obranyschopnost, celistvost a státní suverenitu. Již Cicero pronesl moudrá slova: Historia est magistra vitae. Dějiny jsou učitelka života. Právě Bílá Hora by nám měla připomenout, jak to dopadne, když parlament bude šetřit na kyrysnících. oprava tankistech.
Datum: 30. 08. 2009 23:16:01 Autor: -lk-
Předmět: (úsměv)
Ta zmínka o šetření na tankistech mě pobavila! Bravo, pane "pami"! Když jsem připravoval k vydání kniku Pod císařským praporem, tak autor příslušné stati (vynikající brněnský historik J. Pernes) nazval svoji kapitolu Porážka na Bílé hoře. Také historik Dušan Uhlíř nazval svoji knihu o bitvě "Černý den na Bílé hoře". Název kapitoly v knize Pod císařským praporem jsem změnil, jaká "porážka", jaký "černý den?" Bylo to vítězství rozumu nad emocemi, katolíků nad nesvornými a skrblickými protestanty. Však také máme v Praze chrám Panny Marie Vítězné. Bylo to vítězství, ne prohra. Neomlouvám přehmaty protireformace, nakonec toleranční patent císaře Josefa II. hovoří za vše, ale proč "černý den"? Dnes docházíme k názoru, že demontáž habsburské monarchie nebyl až zas až tak geniální tah.
Datum: 31. 08. 2009 21:48:19 Autor: pami
Předmět: Bílá Hora poučení
Vážený Pane lk. Děkuji za velice pěknou glosu a dovolte, abych reagoval, nejprve osobně a pozpátku. Když se u nás v rodině se hovořilo o životě, poměrech atd. tak moje babička mívala diskusní příspěvek: ?Říkejte si, co chcete, ale za císaře to bylo nejlepší!? toto koresponduje s Vaši poslední větou. Osobně mám tři verze císařské hymny, které si přehrávám, když mám dobrou náladu. Domnívám se, že důsledky bitvy na Bílé Hoře nejlépe zhodnotil Otto Habsburg: ?Kdyby stavovská vojska vyhrála, tak by český národ zaniknul.? Bílá Hora byla vskutku Černý den pro skrblické a nesvorné protestanty, obdobně jako pro Hitlera byl Černý den v Normandii a u Kurska. ?Mlata na Bílendě? dopadla tak, jak dopadla, vinou jenom a jenom Stavů, jejích diletantské politiky, spoléháním se na nespolehlivé spojence, jejích neschopnosti řídit armádu, zajistit peníze na armádu. Při tomto České království v těchto dobách nebyla žádná nuzota a Stavové v důsledku konfiskací majetku církve a katolíků měli peněz přehršel. Čeští velikáni Jirásek, Masaryk, Nejedlý, Miloš Zeman, fňulají nad důsledky Bílé Hory, nikdo z nich se však nevyjadřuje k tomu, že konfiskace majetku v českých zemích jsou vynálezem Českých Stavů a nikoli císařských. Protireformace se tomu jenom přizpůsobila. Společnými jmenovateli této kausy jsou nenávist, nesvornost, skrblictví, tehdy Českých Stavů a dnes politických stran a diletantských politiků. Bohužel toto současné politické spektrum nás nebezpečně ohrožuje. Poláci, kteří za svoje přežití museli těžce bojovat, dnes ústy svých vojenských analytiků upozorňují, že mír v Evropě nebude věčný a také se snaží na tuto skutečnost připravovat. Porovnáme li Polsko s pražskými politiky, potom je to situace hrůzu nahánějící. Dáma stojící v čele ministerstva obrany naši brannou připravenost komentuje tak, že v likvidaci bojové techniky máme bohatě předstih. Není mě lhostejné, že máme 24 000 vojáků kombatantů, ačkoli mezinárodní smlouvy povolují 93 000, že místo 795kusů povolených tanků, máme ve skutečnosti jeden jediný tankový prapor, který má být zrušen. Podobný úmysl byl asi před deseti lety, kdy se uvažovalo o zrušení dělostřelectva, s tím, že v případě potřeby budeme tuto činnost nakupovat - ne, tuto představu nevyslovil nějaký idiot, ale český politik. Naše politiky nevzrušuje skutečnost, že na východě je veliká země, ve které ženy sní o tom, aby mohly echať v Čechiju i tam sebja pokupiť botinky, které mohou po sešmatlání bez problému reklamovat. Je to země konsternovaná se ztráty svých kolonií [ 21.8.1968 jsem na Náměstí Svobody vyslechnul přednášku sovětského důstojníka stojícího na OT, který doslova řekl :? Tak, jako mají imperialisti svoje kolonie, tak musí mít svoje kolonie i Sovětský svaz i vy naša kolonia]. Politika této země k nám je vyjádřena slovy vojenského analytika Alexandra Goltse v Ježedněvnom Žurnale: "Ve svém chápání takzvané realpolitiky se Vladimir Putin neliší od linie, kterou stanovil Stalin. VOJENSKÁ SÍLA ROZHODUJE VŠECHNO A POKUD JE MOŽNOST SHRÁBNOUT ČÁST NĚČÍHO ÚZEMÍ, MUSÍ SE TO UDĚLAT." Teritoriu zemí koruny české však nehrozí potenciální nebezpečí jenom od země, která se díky našemu uranu stala jadernou velmoci a za to nám 21.8.1968 poskytla bratrskou internacionální pomoc. Být ve střehu pouze proti tomuto bývalému příteli je příprava na minulou válku. Lubomír Zaorálek, pronesl na své přednášce v Bílém Domě ? Brno, jeden velice zajímavý postřeh v tom smyslu, že naše republika není sice v současné době ohrožovaná, stačí ale pouhá dvě volební období a situace se může radikálně změnit. Na tomto postřehu si cením, že autor nedefinuje období x-nácti lety, ale volebním obdobím. Z pohledu obrany teritoria, však musíme uvažovat, že branná moc státu se buduje celé generace. Že nemá nikdo důvod nás napadat? Ale má, ?Státníci? potřebuji podporu mas, lidu, lůzy a podpora se dá získat jejím zfanatizováním, jak? Likvidaci, ponížením významné osoby, Olympijskou medaili, ukradením majetku ? viz 1945 až 1949, a také záborem cizího území -viz 1938, 1939. Cicero pravil: Historia est testis temporum, lux veritas, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. Dějiny jsou svědkové času, světlo pravdy, živé paměti, učitelka života, posel minulosti. Pro naše politiky je historie to, co je uloženo v archivech STB, kde se dá zajistit materiál na denunciaci protivníka. Nutno s politováním konstatovat, že poučit se z dějin u naších politiků je schopen snad jen president Klaus a Kníže Schwarzenberg. Případné vysvětlení, že politici tento nedostatek nahrazují svoji dejme tomu inteligenci, by bylo také diskutabilní. Jednoznačně matematický mozek má Miloš Zeman a takovou slovní rovnici o dvou neznámých by z našich politiků zvládl snad jenom citovaný Zeman a Klaus a to je jako záruka bezpečnosti teritoria velmi málo.
Datum: 02. 09. 2009 00:04:15 Autor: -lk-
Předmět: pro p. "pami"
O. K. Nemohu, než souhlasit. Pravda, obdiv pro Klause a Zemana příliš nesdílím, ale jinak: přesná analýza. Měl jsem na střední škole v 60. letech učitele dějepisu, který byl z oportunismu předsedou komunistické buňky na SVVŠ, ale jednou se také nechal slyšet, že habsburská monarchie nebyla zas až tak špatná. Inu, Masařík a Beneš nám to pěkně zavařili. Můj učitel šermu, zesnulý pplk. Wagner (knihy o Husitech, zbraních etc.), jednou řekl: ti obrozenci se něměli probouzet. Ovšem, kdyby se tak stalo a habsburská monarchie existovala dosud, nebylo by 2 světových válek a já bych byl někde na svých ruských statcích a s Čechy bych neměl nic společného... Dějiny nejde vrátit zpět, můžeme o těch "kdyby" už jen vést diskuse na internetových stránkách. To také není špatné. :-)
Datum: 02. 09. 2009 10:00:53 Autor: pami
Předmět: prom Ik
Zajimavá shoda , pocházím z jednoho z nejsttarších kozáckých rodů na Donu
Datum: 02. 09. 2009 11:17:10 Autor: Josef
Předmět: Omyl pamiho
Pami píše "máme 24 000 vojáků kombatantů". Slovo "kombatant" je nepochybně použito ve významu "bojovník" To je ale omyl. Máme možná 24 000 zaměstnanců armády (mužů i žen). Ale před zhruba šesti či sedmi léty jsem četl, že v dobách komunismu jsme měli 200 000 vojáků a na generálním štábu bylo 2 000 lidí. Před těmi šesti či sedmi léty jsme měli zhruba těch 20 000 vojáků a na gen. štábu 2000 lidí. Pokud chcete počet "kombatantů" tak těch 24 000 udávaných pamim dělte nejlépe čtyřmi.
Datum: 02. 09. 2009 11:42:20 Autor: Pami
Předmět: omyl pro Josefa
Možná že to omyl je, ale já v tom nejedu, mnou uváděný údaj se mi zdá být také nadhodnocený. Podle údajů z jara tohoto roku má armáda 37739 osob a z toho 24886 vojáků ? kteří podléhají válečnému právu, tedy i štábních důstojníků, spojařů, mechaniků, logistiky. nejsou v tom započteni vojáci zdravotní a duchovní služby.
Datum: 02. 09. 2009 12:13:17 Autor: Josef
Předmět: Pro Pamiho
I z toho co jste teď napsal plyne skutečnost na kterou jsem chtěl upozornit - tabulkový voják naší armády nemůže být ztotožněn s pojmem "bojovník". Tomuto pojmu by v naší armádě vyhověly asi dvě brigády.
Datum: 02. 09. 2009 14:38:46 Autor: pami
Předmět: pro josefa
O.K. beru to ( řekl bych tak tři brigády na mírových stavech) a pro vysvětlení: Nechtěl jsem tam házet čísla a riskovat, že se mě někdo zeptá: ?Jak jste na to přišel?? Obdobně je to u tanků. Oficiálně máme 178 tanků, ale jeden tankový prapor. Z toho mohu vydedukovat, že 130 našich tanků je schopno po dobití baterií a natankování se přesunout po vlastním podvozku do kovošrotu, na bojišti by to byly pojízdné rakve. A pro použití termínu Kombatant jsem využil definici Ženevské úmluvy/1949, kde Kombatant je definován jako osoba, která je oprávněna účastnit se nepřátelských akcí ? boje. S výjimkou zdravotnického a duchovního personálu jsou kombatanty všichni příslušníci pravidelných ozbrojených sil státu, jakož i jiných ozbrojených sil, které mají odpovědné velení. Kombatanti odlišují od civilního obyvatelstva nošením uniformy, nebo rozlišovacího znaku a otevřeným nošením zbraně. Kombatant je legálním cílem útoku se a je-li zadržen, stává se válečným zajatcem.
Datum: 04. 09. 2009 07:21:26 Autor: Josef
Předmět: Dvě poznámky
Ve svém úvodním příspěvku p. pami (píšu p. pami, předpokládám že pami není slečna, v případě omylu mi snad i feministky odpustí) napsal, že šetříme na našich tankistech. Ono je to trošku horší - za peníze na rekonstrukci T - 72 by se snad daly koupit úplně nové tanky. Ale nic z toho. A poznámka druhá. I když s vývody p. pamiho lze určitě souhlasit, výrok Otty Habsburka bych nebral vážně. Stačí si připomenout, že ještě v druhé půli devatenáctého století nebyly střední školy s českým vyučovacím jazykem. Takže pokud Češi existují, není to zrovna zásluha Habsburků. Ostatně, řada i menších národů spokojeně přežila. Například Švýcaři (ironicky tvrdím, že největší historickou zásluhou Habsburků je fakt, že v boji proti nim vzniklo Švýcarsko), Nizozemsko, Dánsko, Braniborsko - pruský stát nebyl zpočátku větší než České království a i malé Sasko si udržovalo samostatnost až do sjednocení Německa. Takže si pro období 17. a 18. století dokážu představit i příznivější scénař naší historie. P. pami má ovšem pravdu v tom, že to chtělo bojovat.
Datum: 04. 09. 2009 13:32:28 Autor: K.Bartošík
Předmět: Názor
K tomu,aby každý stát měl svou armádu,musí národ k ní mít určitý vztah.Osobně jsem v sedumdesátych letech sloužil u tankistů.Dejme si ruku na srdce,že 90% národa brala službu jako 2 promrhané roky,jediný zájem většiny vojáků zakladní služby bylo tyto roky bezbolestně přežít.Dnešní politici v této době pokud si neobstarali modré knížky sloužili v armádě jako absolventi VKVŠ,na nižších velitelských funkcích.A jaký byl jejich přínos pro armádu,až na některé výjimky opět nulový.Každý měl jediné přání do ničeho se neplést,a co nejdříve odejít do civilu. Těžko budeme budovat armádu,když většina národa bude náklady na armádu považovat za vyhozené peníze - viz velký hunbuk ohledně nákupu letounu Gripen.Padly zde otázky o tom,že armáda,má jen trosky tankových vojsk,musime si uvědomit,že i nové tanky by přišly na obrovské peníze a jen jedna tanková divize o 3 tankových plucích představuje cca 270 ks tanků,plus motostřelecký pluk na transportérech (jaké byly v novinách názory na nákup Panduru cca 224 ks) a další podpůrné a logistické jednotky.K tomu je nutno přičíst munici,která není též levná,náklady na výcvik osádek.A už slyším naše novináře a některé politiky,jak masirují národ,že se jedná o obrovské vyhozené peníze,které se mohly použít na jiné věci.Další věci je též to že vojenská technika velice rychle stárne.A jsme u další a základní otázky,jak učinit vojenskou službu lukrativní,aby o ni měli zájem občané zájem.Pokud bude povinná,tak si armáda bude lidi vybírat (už to nebude,jak před rokem 1989,kdy museli do armády všichni) a co si budem zastírat,že to budou většinou maturanti a někteří vyučení.A další problém,jak dlouho by měla zakladní vojenská služba trvat,aby se vojáci něco naučili,a jak vojákům zakladní služby vysvětlit,že oni musí sloužit jen za určité kapesné,a Ti co na vojnu nemusí,si vydělávají a žijí normální civilní život.Co si budem vykládat,je to určitý zásah do života mladých lidí. Další otázka zní,co je schopen český národ obětovat pro obranu své vlasti a svých spojenců v NATO.Stačí se jen podívat jaký hunbuk udělala ČSSD kolem vyslání našich páru desítek vojáku do Afghánistánu.Další případ je budování amerického radaru,na našem území který by chránil před raketami dalekého doletu,nejen naší zemi ale i celou Evropu,což EU ani NATO nedokoážou.Tento radar by nestál naši zemí ani korunu.A postoj našich občanů a levicových stran proč? musí radar stát u nás??A tak mě napadají slova jedné filozovky,která kdy si řekla:?Jsou národy,které mají radši svobodu než salám?Což my asi říci nemůžem.
Datum: 04. 09. 2009 15:51:49 Autor: pami
Předmět: panu Bartošíkovi
S náklady na zbrojení by to nemuselo kýt tak tragické. Chce to, ale racionálně myslící politiky. Na příklad jeden náboj 35mm MUNICE AHEAD pro PLK Oerlikon-Contravers 35 hmotnost 1,76 kg; Hmotnost střely AHEAD 0,75 kg, je nabízen 1 kus za 16 000 Kč, což je cena PC. I když se jedná o excelentní zbraň a munici, jsou výrobní náklady zlomkem prodejní ceny. Za předpokladu, že by vláda v první polovině devadesátých let zadala projekci tanku, mohl při kvalitách našich konstruktérů, strojního a metalurgického průmyslu, být dnes na světě český tank, designem ekvivalentní ruskému T-95. Stovky kvalifikovaných odborníků by místo braní podpory bylo mělo práci. ?Podle Jominiho musí být vojenský duch v obyvatelstvu pěstován vládou a české přísloví ?Ryba smrdí od hlavy? je plně aplikovatelné na brannost obyvatelstva. Poté co pan president Havel prohlásil, že nebudeme vyvážet zbraně, ale lásku, zahraniční zbrojovky nás velmi ochotně zastoupily a také lucerny na ulicích v zahraničí obsadili rychle české prostitutky. Ministrpresident Topolánek prohlásil, že kdyby jeho syn chtěl jít do armády, tak že by mu přerazil nohy. Ve Spojeném Království se vrátil z roční, inkognito mise v Afganistanu princ. Hary a nikde jsem se nedočetl, že by mu tatík, Jeho Výsost, princ Velšský přerazil nohy. Na Haryho, mezi vojáky velmi oblíbeného, byl připraven celý muslimský teroristický svět, aby jej zabil, on prokázal tu nezměrnou odvahu a šel. Nebyl zašitý někde na štábu, ale byl se svými vojáky v terénu a válčil. U nás paranoik Paroubek, který vytrvale svrhoval vládu a Topolánka za špatný vtip vyzýval k demisi, s aférou o přerážení noh souhlasil. Nemohu zapomenout na ustrašený, až zbabělý výraz pana Presidenta, když nazbrojené americké bombardéry výšku a kurz Bagdád. Vyslovuji chmurnou prognosu, že s takovými politiky nejsme schopni vyhrát jediný, byť sebemenší konflikt a dopadneme stejně jako Stavové na Bílé Hoře. ?Problém služby v armádě a co za to, je řešitelný. Portugalsko má na příklad zákon, že ve státní a veřejné službě nemůže být zaměstnán nevoják.
Datum: 06. 09. 2009 01:10:39 Autor: -lk-(Leonid Křížek)
Předmět: Poděkování
Jako provozovatel této stránky, která 1. 1. 2010 oslaví 10 let založení, chci poděkovat všem slušným diskutujícím, kteří zde našli platformu pro prezentaci svých názorů. V diskusi k tomuto článku mě nejvíce pobavila glosa, že "největší historickou zásluhou Habsburků je fakt, že v boji proti nim vzniklo Švýcarsko". Bravo! Myslím si, že kdyby nebylo "narovnání" v roce 1866 s Maďary, kdyby se takové narovnání učinilo i s Čechy, tak nám byla habsburská říše zachována. Již sapér Vodička postřehl, že největším škůdcem monarchie byli Maďaři. Ale konec humoru. Vláda ČR resignovala na všeobecnou brannost v domnění, že co je dobré pro UK a USA, bude dobré i pro malou Českou republiku. Ovšem nepochopila podstatu tzv. "profesionální armády". Kdyby např. Afghánci resignovali na všeobecnou brannost, tak by dnes neexistovali. Dtto Švýcaři. Možná si pan Havel myslí, že dnes nebude na ČR nikdo útočit, ale "filosof" a divadelník V. H. by se neměl plésto do branné politky. Malý stát, kde každý muž neprošel vojensou službou, neumí střílet, nemá doma střelnou zbraň a není vycvičený jak bránit každý dům a strom ve svém sousedství, tak ten se nikdy neubrání. Na Švýcarsko nebude nikdo útočit nejenom proto, že všichni potenciální útočníci mají v jeho bankách konta, ale také proto, že ví, že ve Švýcarsku bude v případě konflitku střílet "každý strom", Mirage jsou ve skalách, silnice a lesní cesty zaminované etc. etc. Nikdy nevíme, kdy se nějaká velká říše na východě (nebo na západě) nerozhodně nás obsadit. "Stát, který nedokáže za svoji svobodu bojovat, si ji nezaslouží". Naposledy to dokázali "bratříci", které my monarchisti považujeme za vlastizrádce, ale jejich vojenské vystoupení u velmocí vymohlo vznik ČSR. Zruštit všeobecně-brannou armádu v ČR byl zločin. Diskuse o gripenech, pandurech etc. jsou už jen trpkou višničkou na dortu. Mimochodem, viděl jsem pandura v Lešanech, střelecká výzbroj na věži se dá zničit jedním granátem. To takový skot (střední kolový obrněný transportér) je proti tomu i dnes bojovým vozidlem pěchoty par excelance. Nejsem odborníkem na moderní vojenskou techniku, končím u roku 1914, ale zdravý rozum mi říká, že zrušení výroby "traktorů" v Martině a sázka na gripeny byla kravina. O kladném působení základní vojenské služby na mladé muže navíc nemůže být pochyb. Ale to je na dlouhou diskusi a naší politické reprezentaci je to ukradené. Té jde jen o koryta. ad Topolánek a lámání nohou vlastním synům: patrně ho frustrovala zkušenost z absolvování Žižkova vojenské gymnasia. Představitel státu, který opovrhuje vojenskou službou je vlastizrádce. Příklad s princem Harym je naprosto dokonalý. Británie nemá povinnou vojenskou službu, ale má tradici teritoriálních armád (jako US National Guard apod) a profesionální armádu založenou ne na tom, že ve vojsku bude pár "zelených mozků", ale že se jedná o vojsko z odvedenců, kterému velí profesionální poddůstojníci. Tradice všeobecné brannosti, založená v 19. století, má smysl; stát bez armády jde do kopru. Jenom doufám, že nás obsadí Rusové, protože pak jim mohu dělat tlumočníka. V případě Číňanů, Němců, Švýcarů či Íránců jsem namydlenej. Umím jen rusky a anglicky (inu, mohl bych pro Íránce vyslýchat americké zajetce, ovšem za předpokladu, že by Íránci rozuměli anglicky). Verfluchteparalyze, trochu jsem se v tom zamotal... :-)
Datum: 06. 09. 2009 14:28:35 Autor: K.Bartošík
Předmět: pro -lk-
Pane Křížek,i když s Vašim článkem souhlasím,měl bych několik poznámek.Jako bývalý tankista si myslím,že pokud by nezrušil výrobu tanků v Martině V.Havel,tak daná továrna s daným typem T-55A neměla šanci uspět na světových trzích,a buď by se musela spojit s jiným výrobcem vojenské techniky viz.Škoda Mladá Boleslav,a nebo skončit.Musíte vzít v úvahu,že továrna vyráběla tank,jehož vývoj započal v polovině padesátých let cca 10 let po skončení 2.světové války,a na počátku 90.let už byl zastaralý (rusové už měli T-62,T-72,a v roce 1976 už začali zařazovali T-80).Maximální zájem o něj mohly mít rozvojové země,které neměly peníze na moderní techniku.T-55A,se absolutně nemohl rovnat německým Leopardům 2,francouzkým Leclercum,nebo americkým M1A2 Abrams.Také nesouhlasim s názorem,že bychom v době cca 10let byli schopni vytvořít konkurence schopný tank. Pokud se podívame na na zeměpisnou polohu naší republiky,tak zjistíme cca 46% našeho území tvoří vrchoviny a hornatiny od 150-600m a jen necelá pětina tvarů, které můžeme označit jako ploché roviny.Což znamená velmi těžký a nevhodný terén k rozvinutí tankových armád hlavně v našem pohraničí.A proto si myslím,že lepší než budovat náročné tankové útvary,které stojí obrovské peníze a spíše se hodí k vedení útočné,než obranné války.Bylo by lepší posílit jednotky s PTŘS(proti tankové řízené střely)např. vrtulníky AH-64 Apache,které mají obranný charakter,a jedná PTŘS v hodnotě desítek tisích korun je schopna zničit tank v hodnotě mnoha milionu Kč,a je težko v hornatém a lesnatém terénu odhalitelný.Už v roce 1975 mi říkal jeden tankista s 2.světové války ,že 20.dobře rozmístněných a zamaskovaných pěšáku s RPG je schopno zničit jednu tankovou rotu. Pokud by jste studoval vylodění spojeneckých vojsk v Normandii,tak zjistíte že obrovská převaha spojeneckých vojsk ve vzduchu absolutně nedovolila němcům rozvinout své tankové jednotky,a přitom tam měli nejlepší tankové jednotky a to hlavně od SS-Wafen. Totéž lze říci i o OT 64 Skot.Díky své zdařilé konstrukci a vysokým výkonům byl OT-64 ve své době řazen mezi nejlepší světové výrobky, ale postupem času začal zastarávat, a tak se s jeho stahováním z výzbroje začalo již v 80. letech, kdy byly ve stavech motostřeleckých útvarů nahrazovány pásovými obrněnci BVP-1.Pokud se ještě pamatuji,tak obrněné transportéry při útoku sloužily jako podpůrné palebné prostředky pro útočíci pěšáky a postupovaly za rozvinutými jednotkami. Pane Křížek píšete cituji: Představitel státu, který opovrhuje vojenskou službou je vlastizrádce,to ale znamené že 80% národa je vlasti zrádcem.Stačí se jen podívat,na názor českého národa na armádu a co Vám vyjde?
Datum: 06. 09. 2009 20:52:18 Autor: pami
Předmět: pro pana Bartošíka
?Nesmělá připomínka. Martin je pro nás cizina. ?Co se týká vývoje Tanku, vhodného pro naše teritorium. Pokud se nebudou do nekonečna měnit technické specifikace a velikost objednávky v závislosti na změnách vlády a ministrů, tak se domnívám, že 10 let je dostatečná doba pro vývoj a zahájení výroby, již proto, že pro některé konstrukční uzly je možná licence a tank zase konstrukčně není takový problém, za předpokladu, že se nebude požadovat pohon spalovací turbinou, beznábojnicové střelivo a podobné futurismy. Podmínkou je ovšem schopný šéfkonstruktér. Svoje úvahy opírám o italský tank C1 Ariete. Tento tank je čistě národní program bez exportních ambicí. Vývoj byl zahájen 1984; první prototyp 1986, výroba a zavedeni do výzbroje 1992. Pro terén střední Evropy nevystačíme s jedním typem tanku. Krom ST jsou nutné i LT něco jako britský STORMER 30. Zdejší terény bývají totiž pro ST těžko průchodné. Pochopitelně rozvinutí tankových pluků do formace ?V linii, úhlem vpřed, úhlem vzad? je u nás těžko realizovatelné. O svazcích a svazech nemluvě. ?Diskutovaný vrtulník Apache má obdobně jako i jiné vrtulníky jednu malou vadu a to, že je sestřelitelný již takovým švédským Boforsem RBS-70. Protitankovou řízenou střelu asi za desítky tisíc nekoupím. Taková PTŘ na počátku šedesátých let stála tehdejších 55 000 Kč. ?Požadavky na obranný boj, jste perfektně specifikoval, leč pro úspěšnou obranu státu jsou nezbytné i jiné druhy bojové činnosti. Nedovedu si představit, jak bych organizoval boj na zdrženou, ústup, vyjití z obklíčení, průzkum bojem, bez tanků, nehledě k tomu, že dnes preferovaná pohyblivá obrana se bez obrněné techniky neobejde. Žádná bitva v dějinách se nevyhrála bez úspěšného útoku a to ať to byl útok čelní, průlom, útok do boku, útok do týlu, obchvat jednostranný, nebo oboustranný. Ruská doktrína zdůrazňuje, že v budoucnu bude střetný boj, můra velitelů na všech úrovních, jedním z hlavních typů bojových střetů. V tomto typu boje, který má charakter skrumáže, nemá pěší jednotka proti obrněné, byť i podstatně menší, naději na přežití. Že tanky kryly pěchotu a pěchota tanky byla již praxe Němců na ruské tabuli. Rudá armáda toto často ignorovala a proto byly takové ztráty. Válečný pilot, akademik Fjodorov mi vyprávěl epizodu, kdy sovětská tanková divize uskutečnila ?proryv? hluboko do pásma německé obrany. Velitel divize zastavil postup, protože neměl krytí pěchotou. Vrchní velení však nařídilo rozvíjet úspěch a další postup tanků bez pěchoty. Divize tedy vyrazila, krájela německou obranu jako máslo tak dlouho, až byla zničena (jako ta divize). Pokud jsem se však dočetl, tak Rusové intenzivně pracovali, nebo i pracují na optimálním složení směsky tanky ? pěchota. ?Ad.RPG kontra tank v IIWW. ?V roce 1975 mi říkal jeden tankista s 2.světové války ,že 20.dobře rozmístněných a zamaskovaných pěšáku s RPG je schopno zničit jednu tankovou rotu?. Ten tankista měl naprostou pravdu, jenomže tu tankovou rotu kryje zpravidla prapor pěchoty. V průběhu bojů o Brno vyrazily tři sovětské tanky, bez podpory pěchoty od Střelic směrem na Popůvky na průzkum bojem (Nebo za vodkou??). První byl zničen Panzerfaustem v prostoru odbočky na Bystrc, zbývající dva místo, aby se stáhly pokračovaly směrem na Starý Lískovec, kde byl Panzerfaustem zničen druhý tank v prostoru dnešní zastávky ?Krematorium?, třetí postupoval směrem k ulici Vídeňská, kde chtěl otočit na jih směr Modřice k sovětským jednotkám a koupil to Panzerfaustem při vjezdu na Vídeňskou. K těmto ztrátám nemuselo dojít, kdyby tanky podporovala četa pěchoty. ?Představitel státu, který opovrhuje vojenskou službou je vlastizrádce s tím musím souhlasit. Lidová moudrost říká, jaký pán, takový krám a také, ryba smrdí od hlavy. Prezident Beneš po válce předpokládal, že v dohledné době se Německo vzkřísí a bude usilovat o revanš. V tomto jej podporovali před odsunem i Němci, kteří říkali? Do deseti let povstane Německo znovu a potom tu nebude jediného Čecha?. President se proto snažil vybudovat za každou cenu vojensky silný stát, aby se neopakoval Mnichov a 15. Březen. V mezích tehdejších možnosti se budovala silná armáda. Vznikl Svaz Brannosti, což nebyla banda hospodských flákačů, ale vojensky organizované a vojensky cvičené teritoriální jednotky. Existovaly vojensky cvičené paraoddíly Sokola, Výchova a výcvik ve skautu měl jednoznačně militantní charakter. Národ, toto úsilí chápal a podporoval. Pacifismus byl zplozen marxismem (pozor nikoli pouze komunismem), který od počátku propagoval svět bez zbraní ? to proto, aby mohla být snáze provedena světová revoluce.
Datum: 07. 09. 2009 16:29:18 Autor: Bartošík
Předmět: Pro pami
Nechci se s Vámi přít,neboť je vidět,že jse v této oblasti velice fundovaný.Ale myslím si že pochod tankové divize (cca po dvou pochodových osách v pochodových proudech) hornatým a lesnatým terénem,jaký se nachází v našem pohraničí,by byl velice náročný jak pro pochod,tak i pro obranu těchto cest.Živě si dovedu představit,pokud tato divize při pochodu (stačí pokud tp) narazí na léčku,nebo zásek a budou zničena první vozidla,jaký vznikne zmatek při organizaci ústupu popřípadě při změně pochodové osy.Už si přesně nepamatuji,kolik času potřebu vrtulník Apache k odpálení několika PTŘSR,ale jedná se o vteřiny.Stačí,pokud se tyto vrtulníky pověsí na horizontu za les a potrvá určitý čas,než budou odhaleny,a budouli při tom dobře manévrovat,s prostředky která za mne měla td.se budou velice těžko ničit. Něco jiného je použití tankových vojsk na obrovských rovinách Ukrajiny,nebo Ruska,kde masové nasazení tankových jednotek společně s dělostřeleckou a leteckou podporou dokáže způsobit průlom nepřátelskými frontovými liniemi. Tento průlom pak způsobí, že se tankové jednotky budou moci rozvinout v nepřátelském týlu, kde zničí velitelské, kontrolní, zásobovací a záložní jednotky.Pokud se nemýlím,tak tyto tankové jednotky měly minimální krytí pěšáky a to z důvodu,že němci neměli dostatek přepravních prostředků pro tyto pěšáky.Totéž se týkalo i Blitzkriegu v Západní Evropě. Nejsmutnější v naší zemi je to že místo debaty na téma jak se postavit k obraně státu představuje hlavní bezpečnostní problematiku otázka radaru někde v Brdech. Například se mi líbí,že ve švýcarské armádě hrají silnou roli také prvky patriotismu a odpovědnosti občana ke své zemi a k její obraně což my k přístupu k obraně své země nemůžem říci.Osobně jsem si projel celou západní Evropu po roce 1989,a musím říci,že jedině ve Švýcarsku,jsem viděl na vycházce vojáky vždy upravené,ukázněné a slušně se chovající.Což o všem nemůžu řící o ostatních zemích.
Datum: 08. 09. 2009 20:00:22 Autor: pami
Předmět: Bilá Hora pro pana Bartošíka
? Vážený pane, mezi námi neprobíhá žádná pře / tu mohu mít s nějakým Ciskem/, ale inspirující diskuse. Vámi inspirován si právě znovu louskám ruský překlad Middeldorfovy, Taktik nach Ruslandfeldzug, konkrétně probití se z obklíčení. Je to dost obtížné, rusko-český terminologický slovník jsem ztratil a se stoličkovou abecedou jsem nebyl v kontaktu dvacet let. Pro mne na příklad bylo potěšením, že úvaha o vývoji a výrobě tanku, kterou jsem vytvořil je identická s údaji, které jsem dodatečně zjistil v literatuře o italském tanku C1 Ariete. ? Naše názory jsou vzájemně akceptovatelné. Válka- bitva to je rovnice o nekonečném počtu závislých i nezávislých proměnných. Úspěch v bitvě je podmíněn, úrovni výcviku jednotlivce i jednotek, jejich množstvím, esprit de corps, množstvím a kvalitou použité techniky, logistikou a zejména faktorem, který Clausewitz nazývá válečný genius. Trumfem v této hře je frikce. Je to oblast nepředvídatelných náhod, které mohou způsobit zvrat, na příklad, Čingischán se dostal do potíží, když jeho invazní flotilu do Japonska pohladil Božský vánek-tajfun. U Waterloo, maršál Grouchy zakufroval s celým armádním sborem a od této chvíle se historie ubírá jiným směrem. Bitva u Stalingradu dopadla tak, jak dopadla, protože Vůdce byl ještě větší blbec, než Manstein doufal. V naší diskusi bude významné, zda Apache (nebo KA-50) bude osazen mozkem ozařovaný koránem a sekundárně vyzařující nenávist, nebo bude osazen mozkem s implantovaným válečným geniem. Ve druhé arabsko-židovské válce nasadili Egypťané proti Izraelcům tehdy supermoderní T55. Izraelci používali Shermany, které nedosahovaly ani parametrů T34. Avšak jejich výhodou bylo, že byly vyzbrojeny židovskými mozky, kdežto T55 pouze mozky ozařované koránem, vyzařující nenávist. ? V dnešní době je tanková divize reliktem minulosti, něco jako tyranosaurus. Nemusíme mít představu, ale běžnou zkušenost, že zmatek nastává, aniž by se vyskytl zásek, nebo léčka a jede se po ose vykreslené barevně v mapě. Po skončení cvičení na Líbavě, vyrazil tank v mlhavém podvečeru do své posádky v západních Čechách, od kolony, zakufroval a po noční usilovné jízdě zastavil v Žilině- dále nejel, protože mu došla nafta. ? Podle vyjádření plukovníka, který byl ve štábu druhého vojenského okruhu, se přesun svazků pohraničními hvozdy ani tehdy neuvažoval a to z těchž důvodů, které uvádíte. ? Tanky jsou nezbytné pro operace zejména v prostorech Polabí, Jižní Moravy, Hané. Domnívám, že by mohly být nasazovány v četách, výjimečně rotách, ? Ad. Tankové jednotky měly minimální krytí pěšáky a to z důvodu, že Němci neměli dostatek přepravních prostředků pro tyto pěšáky?. Nedostatek dopravních prostředků pěchoty byl dlouhodobým i poválečným problémem sovětů. Ti to řešili tankovými výsadky. Co to udělalo, když se tank ověšený pěšáky dostal do palebného pole MG 36, nebo MG 42 si dovedeme představit. V německé armádě pěšáci vyhledávali instinktivně tank a tank pěšáky. Klasický německý útok měl v prvním sledu tanky doprovázené Panzergrenadýry a v druhém sledu pěchotu, která likvidovala bránícise opěrné body. Cituji: ?Cílem německé ofenzivní taktiky bylo obchvátit, nebo obklíčit hlavní oblast nepřátelské obrany motorizovanými a mechanizovanými formacemi. Pěchota, odkázaná na své nohy, měla obchvátit nepřátelskou obranu v týlu, nebo se spolu s tanky účastnit průniku či průlomu a uskutečnit klín, nebo kotel??, viz sborník Hitlerova armáda Brno 1997. Také Middeldorf graficky dokumentuje vzájemné vazby pěchoty, panzergrenadýrů a tanků. Právě nyní studuji jeho kapitolu probití se z obklíčení, kde bojová sestava probíjejících se jednotek následující: Elitní (myslí se nejbojeschopnější) pěchota ? tanky-pěchota-ostatní jednotky, raněni atd. ? Ad. Například se mi líbí, že ve švýcarské armádě hrají silnou roli také prvky patriotismu a odpovědnosti občana ke své zemi a k její obraně což my k přístupu k obraně své země nemůžem říci. Primárním zaměstnáním Švýcarů po celá staletí bylo žoldnéřství. Švýcarští žoldnéři byli tehdy tak kvalitní jako je dnes PLK Oerlikon,Contraves. Výroba Ementálu byla sekundární činnosti žen, dětí a starších lidí. Dalším faktorem ovlivňující charakter lidu byla morfologie terénu. Toto vše pomohlo utvořit následující pyramidu státní moci: Rodina, obec, kanton, konfederace. Jistě Jste si ve Švýcarsku všimnul, že vylepená vyhláška podepsaná starostou, má váhu zákona. V Česku dokument podepsaný prezidentem republiky je důvodem k vyhlášení občanské neposlušnosti. U nás se dá pyramida státní moci definovat následovně: Parlament, Vláda, Senát, Politické strany, Lobbysté, Sponzoři a Známí výše uvedených. Rodina se neuvažuje a děti, jak se před 18 lety vyjádřilo jedno modré Pako, jsou soukromý problém rodičů. Švýcarům se podařilo vytvořit nedostižný typ demokratického státu a u Nás spějeme anarchistickému typu státu na úrovni jihoasijských a středoamerických států. ? Můj názor na radar v Brdech. Nechci jeden radar v Brdech, ale chci radary a Patrioty. Bez Spojených Států by Československo nevzniklo a bez jejich intervence v letech 1939 až 1945 by válku vyhrálo Německo a my bychom v nejlepším případě vegetovali na Sibiři. To již za ten brdský radar stojí. Nehledě k tomu, že jistit si národní bezpečnost pouze členstvím v NATO je dosti riskantní. Dnešní NATO není tím, čím bylo, před našim vstupem. Tehdy byl vrchním velitelem generál Eisenhower, následně generál Rigway a další zkušení válečníci. Velitelstvím NATO byla podřízena převážná většina ozbrojených sil členských států, což garantovalo suverenitu a nedotknutelnost členských států. Dnes to je zašívárna opotřebených politiků. ? Poznámka na konec. ? V období od roku 1981 do 1990 bylo celkově v Československu zhotoveno 1757 tanků vz. T72
Datum: 09. 09. 2009 05:47:49 Autor: Muki
Předmět: armada
Za komunistu jsme meli 10 tankovych divisi, rozdelene do dvou armad, prvni a ctvrte. Navic vojska ministerstva vnitra a druhou nejvetsi leteckou armadu v Evrope po SSSR. Jak sme si to mohli vse dovolit, je mi pro me zahadou, kdyz dnes rikaji, ze si armadu vubec dovolit nemuzeme.
Datum: 11. 09. 2009 14:12:26 Autor: Josef
Předmět: P. Křížkovi
Vážený pane, jsem rád, že Vás moje poznámka o historických zásluhách Habsburků pobavila. Z Vašeho příspěvku soudím, že i Vy (a i další diskutující) pokládáte současné Švýcarsko za stát, který nám v mnohém může být vzorem. Je nesporně dobrou ukázkou toho, jak spolu mohou žít lidé různých národů i náboženství v jednom demokratickém státě. Cesta k tomuto stavu nebyla zcela jednoduchá (testová otázka pro čtenáře - kdy byla ve Švýcarsku naposledy občanská válka?). Klíčovou skutečností je podle mého fakt, že všichni občané mají stejná práva. A zde se dostáváme znovu k Rakousko - Uhersku a Vašemu monarchismu. Znám lidi, kteří tvrdí, že nejlepší vládní formou je osvícenský absolutismus (při "úrovňi" našich politiků k tomu také nejsem daleko). Ale narážím na jiný problém - kde vzít ty osvícené absolutní monarchy. Na téma zániku R-U jsme už na tomto serveru diskutovali. Dle mého soudu R-U v druhé polovině 19. století potřebovalo panovníka, který by byl kombinací reformátora kalibru Josefa II (všechny národy měly mít stejná práva jako ve Švýcarsku, to asi bylo třeba pochopit) a obratného státníka Bismarcka (vnější postavení R-U). Císař František Josef II byl spíše poctivý a pilný úředníček, který na svou úlohu nestačil. Neschopnost vládců (i ta dobře myšlená) podle mého mínění zničila více říší než revolucionáři.
Datum: 11. 09. 2009 14:55:13 Autor: K.Bartošík
Předmět: Názor na armádu
Vážený pane-pami- s tím co jste napsal plně souhlasím a plně jste vystihl,to co si též myslím,že hlavně záleží na vycvičenosti armády a hlavně na nižším velitelském sboru,a jeho schopnosti přemýšlet jak co nejlépe splnit daný úkol,a nebát se vzít na sebe určitou zodpovědnost.Což byl zaklad veškerých úspěchu Wermachtu ve 2.světové válce,dokud tuto věc na sebe nepřevzal nejchytřejší kaprál světa,včetně Izraelské armády ve válkách s araby. V Rudé armádě,byla velice malá iniciativa u nejnižších velitelů,dá se říci až po stupeň pluk,neboť nebyl zájem vyššího velení o iniciativu těchto nejnižších velitelů.Nejlépe to výjádřil americký generál Omar Bredly,když prohlásil.?Americkému poručíkovi na Labi,byla svěřena větší pravomoc,než ruskému veliteli divize.?Jinak tyto mé názory plně podpořily i dvě knihy,které se mi dostaly do rukou, Chaim Herzog:?Yomkipursá válka?a Artěm Drabkin, Oleg Šeremeť:? T-34 v akci?Škoda,že jsme do devatesátych let,museli pouze číst pouze válečné memoáry sovětských maršálu,kde jsme se jen dovídali o úspěšných přechodech Rudé armády do nových obraných postavení.Je též také veliká škoda,že Rusko dodnes není schopno 64 let po ukončení 2.světové války otevřít své archívy. K dané tématice,tankových vojsk,jsem se vyjádřil,jen proto,že jsem se zúčastnil cvičení Krkonoše (asi víte o co se jednalo),v jehož rámci se jednalo o přesun tankové divize za velmi těžkých povětrnostních podmínek na velkou vzdálenost. K rozmístnění radaru chci jen říci,že jako členové NATO,a nejen jako správní spojenci,bychom neměli užívat pouze výhody spojenectví,ale také nabídnout svoje kapacity ve prospěch druhých.Neboť my sami nikdy nebudem tak bohatí,abychom si tuto ochranu zajistili sami.A jsem přesvědčen,že protiraketový systém USA se stane obecně přijatelným systémem NATO. Příomnost amerických sil,byť v relativně malém počtu,je nejlepší zárukou toho,že ruské ambice už na tuhle zemi nedosáhnou.Nebo zná někdo jiný účinější způsob,jak Moskvě jednou provždy zabránit zálusku na střední Evropu. Pro Mukiho,tehdejší ČSSR,podpisem Varšavského paktu se zavázala že do struktůr VS vyčlení 10 vševojskových divizí.Pokud se nemýlím tak do roku 1989 byly jen asi 4.divize z 90% na plných stavech.Vetšina ostatních divizí byly rámcových cca s 20% naplněnosti a zbytek se doplňoval až při mobilizaci.
Datum: 18. 09. 2009 09:08:56 Autor: jirka
Předmět: zajímavé
Zajímavé, ale nepatří tohle téma pod úplně jiný článek ? Na Bílé Hoře se tankové útvary neobjevily. Opravte mě, pokud se mýlím.
Datum: 18. 09. 2009 10:18:10 Autor: pami
Předmět: Bílá Hora poučení
Cicero napsal,že Historie je učitelka života a tato diskuse zde vznikla, protože česká společnost je prostě nepoučitelná a Bílá Hora je nám výstrahou, jak to s námi může dopadnout.Čeští politici dělají stejné chyby jako dělali čeští stavové. Aplikace na tankové jednotky zde vznikla náhodou, protože dva diskutující jsou tankisté. Na Bílé hoře nám chyběli kyrysníci a dnes nám budou chybět tanky. Proč tehdy a proč dnes, má společného jmenovatele. Domnívám se, že aplikace historie na současnost, dělá historii smysliplnou.
Datum: 18. 09. 2009 14:59:46 Autor: pami
Předmět: Názor na armádu, panu Bartošíkovi
? Urození pánové, dovolte mi vstup do diskuse. Nejprve bych si dovolil namítnout panu Mukimu, že v rámci VS bylo polské letectvo početnější jako naše a Letectvo NDR rovněž bylo nepatrně silnější avšak výkonnost našich pilotů byla na vysoké úrovni. Stavy letectva NATO si již nepamatuji, ale nejméně Francie měla letectvo silnější. Vskutku za komunismu jsme měli armádu na stavu cca 210 000 mužů, tento stav byl, ale předimenzovaný. Byla zde kvantita na úkor kvality. Nesporně vysokou kvalitu mělo výsadkové vojsko, 22 brigáda, že to bylo trnem v oku i sovětům. Jádrem našich ozbrojených sil byli motostřelecké jednotky zvaní ?bigoiši?, což v porovnání s ostatními pěšími jednotkami armád potenciálního protivníka byla spodina a to jak do kázně, morálky tak zejména výcviku. Těch 17 ostrých nábojů vystřelených v průběhu základní služby mohlo ubohýmu vojákovi ukázat jak ten sapik funguje. Je však vyloučeno, aby se naučil střílet, tím méně, aby zvládl bojový střet. Mohu konstatovat, že bigoši byly to, čemu se říká v pruském žargonu ?Kanonenfutter?. Římští poddůstojníci - centurioni dobili Římu celý tehdejší svět. U nás se z ?bažanta? udělal poddůstojník za čtyři měsíce a ono to tak vypadalo. Nižší velitelský sbor pro tak početnou armádu bylo velice obtížné získat. Katastrofální nedostatek nižších důstojníků se řešil náborem lidí, často velmi pochybných kvalit (dokonce i pod slibem prominutí trestního stíhání) do jednoročních důstojnických škol. Tento důstojnický materiál velmi kriticky hodnotí i generál Vacek. Významnou skupinou záložního velitelského sboru byli absolventi vojenských kateder vysokých škol. Tito hoši, dnes vysokoškolští profesoři a mezinárodně uznávaní vědci byli nuceni k důstojnickým funkcím, lhostejno, zda pro to měli vlohy, nebo zájem. Tato mozková elita potom byla velmi často nechutným způsobem buzerovaná a ponižovaná víc, než prostí vojáci. Pochopitelně, že takové vztahy se odrážely negativně na morálce mužstva. Na morálce se zásadně podepisovala dvacet let trvající nepřetržitá bojová pohotovost BOPO a s tím související omezenost pohybu. Dalším negativem byla odloučenost od domova. Chasník z Horehroní rukoval do Liberce a Budějčák do Banské Bystrice. Tyto faktory generují odpor k armádě a sekundárně k obraně státu komplexně. Můj přítel z Německa sloužil u Gebirgerjägerů posádkou v bezprostřední blízkosti svého bydliště. Sloužil ve stejné kompanii jako jeho otec a jeho děda. Tento vztah veteránů ke svým jednotkám má nesporný vliv za morálku a je jedním z předpokladů pro to, aby vojsko bylo elita. ? Dovoluji se odvolat na svoji výše uvedenou poznámku, vojenského analytika Alexandra Goltse v Ježedněvnom Žurnale: "Ve svém chápání takzvané realpolitiky se Vladimir Putin neliší od linie, kterou stanovil Stalin. VOJENSKÁ SÍLA ROZHODUJE VŠECHNO A POKUD JE MOŽNOST SHRÁBNOUT ČÁST NĚČÍHO ÚZEMÍ, MUSÍ SE TO UDĚLAT. Tomuto odpovídají i podnatky mých známých, kteří mají kontakty a často pobývají v Rusku, potvrzuji, že Rusové jsou traumatizovní ztrátou imperiálních pozic, což těžce nesou a sní po restituci. Z tohoto pohledu jsou žádoucí vojensky slabé, nebráněné bývalé kolonie, s výrazným politickým vlivem, od kterých lze nakupovat na dluh (a neplatit) a které je ? priory možné ve vhodný okamžik získat zpět. Pro nás je velmi varovné Další varování přichází z našeho břehu a to z NATO kde na velké poradní konferenci NATO v červenci v Bruselu delegáti z východní Evropy s hrůzou poslouchali, jak jeden význačný německý akademik popisuje článek pět zakládající smlouvy aliance, který zakládá právo na pomoc v případě napadení, jako fikci, tedy, že když bude potřeba, tak německé Mutter nebudou ochotny posílat své syny umírat za dises tschechische Gesindel. Přitom právě tato garance byla důvodem, proč jsme do NATO tolik spěchaly. Ale i u Američanů se ukazuje, že stačí i jediné volby garance se mohou změnit v cár papíru. Zkrátka košile je vždy bližší než kabát a my země koruny svatováclavské. Země, kterou jsme po staletí budovaly a nyní stojíme bezbranní a zase věříme v zázrak, že to nebude tak zlé, místo toho abychom budovaly brannou moc tak silnou, aby ji nebylo nutno použít, jak nám radil Jominy.
Datum: 20. 09. 2009 23:11:01 Autor: Roman
Předmět: dobře vám tak
tak nám zrušili radar paní Mullerová! barack řekl že írán už bude hodnej, proti rusům radar samozřejmě nikdy nebyl a obyvatelům brd aspon nebudou z elektromagnetickejch vln svítit hlavy. všichni vyhráli!! no a já si zítra půjdu koupit učebnici ruštiny.
Datum: 20. 09. 2009 23:39:19 Autor: -lk-
Předmět: Cha cha!
Já jsem se naštěstí určil rusky jak na základce, tak na střední škole. A navím jsem z ruské famílie, tak snad budu mít jako překladatel budoucích "osvoboditelů" přednost před "Romanem", který si jde učebnici ruštiny teprv koupit. Mladá fronta vydala knihu (mimochodem v mém skvělém překladu) ŠAMŠÍR SL-2, to je scénář budoucí situace, kdy presidentem USA se stane pacifista, který ohrozí bezpečnost Spojených států. Doporučuji přečíst. Mimochodem, v těch brdech by zas až tak obyvatelé "nesvítili", měli by jen ekonomický prospěch z americké základny. No, teď už si jenom mohou hryzat nehty vzteky. SI VIS PACEM, PARA BELLUM.
Datum: 20. 09. 2009 23:42:17 Autor: -lk-
Předmět: Pro "pami"
Souhlasím s diskutujícím ?pami?. Profesionální armáda není 10.000 tisíc žoldnéřů, ?zelených mozků?, kteří jsou i ochotní padnou v Afghánistánu. To je armáda, kde vojíni jsou branci (ať už na základě jakéhokoliv braného či losovacího zákona), ale poddůstojníci jsou vojáci z povolání. Tak jak je to v armádách Západu dodnes. V České republice (odmítám psát ?Česko?, to je paskvil) se zrušila zásada všeobecné brannosti, tzn., že kdokoliv nás bude chtít obsadit, tak má zelenou. Služba Slováků v Čechách a Čechů na Slovensku měla snad za cíl upevnit myšlenku Československa, ale byla zcela pomýlená. Vzor: Švýcaři etc. Zde každý branec narukuje v rámci svého regionu, učí se bránit svou ves, město, strom či náves a každý rok chodí jednou ročně na cvičení v rámci daného regionu. Potom je možné (jako ve Švýcarsku) nechávat brancům doma ruční palné zbraně a uniformy s tím, že v případě ohrožení budou bránit svou domovinu. Zeptejte se dnešních mladých Čechů (Moravanů, Slezanů) co budou dělat v případě vojenského ohrožení své domoviny. Vysmějí se vám, možná budou plkat něco o NATO či o ?profesionální? armádě. Myšlenky Jominiho a Clausewitze platí dodnes, ať už se to dnešním českým politikům a ?stratégům? líbí či ne. Zajímala by mě vojenská doktrína dnešní ČR. Když jsem se na to ptal velitelů české armády v době, kdy jsem Militarii vydával jako tištěný (papírový) měsíčník, odpovědí bylo ticho po pěšině. Jestli se Putin (či někdo podobný) rozhodne anektovat ČR jako předpolí (poté, co Maďaři zaberou Horní Uhry), nebude mu nikdo bránit. Jediná šance je v tom, že co by asi Putin dělat s touhle banánovou republikou, kterou už rozebraly nadnárodní kartely, o tunelářích z řad KGB a STB nemluvě.
Datum: 21. 09. 2009 07:54:49 Autor: pami
Předmět: Romanovi
S tím svícením hlav ne není tak zlé. Váš mobil ozařuje Vaši hlavu o několik řádů vícekrát a také nezáříte. Učebnici ruštiny si kupte, ale musíte se UČIT!! Když ji budete mít pouze v knihovně, tak Vám nebude nic platná. Já jsem vyhrál taky, protože jsem deklaroval, že nechci jenom radar, ale také rakety a ty budou.A jestlipak víte, že záření ruského protihráče brdského radaru, který je umístěný někde mezi Sankt Petěrsburgem a Moskvou můžete indikovat i v Brně?
Datum: 21. 09. 2009 08:50:04 Autor: pami
Předmět: Ještě pro Romana
Prosím Vás co je to ten - barack?
Datum: 21. 09. 2009 18:06:46 Autor: Pavel Rampír
Předmět: branná povinnost
pro IK nechci polemizovat o všem ale Váš výklad o západních armádách je nesmysl. Třeba v USA po Vietnamu byla branná povinnost zcela zrušena. V UK byla zavedena pouze za WWI a WWII. Jinak o situaci po "zrušení" radaru souhlasím s názorem že je to naše prohra(zjednodušuji výklad). Myslím že takto to myslel Roman. V Kremlu se bude slavit do rána, Putin prý nechlastá ale jiní to doženou...
Datum: 24. 09. 2009 10:45:03 Autor: Roman
Předmět: komentář
jistě, svícení by takový vtip. hlavy jim svítit samozřejmě nebudou, ledaže by místo nich měli dipól a žárovku. no a Barack je Barack Obama, nynější prezident SSA. jinak průměrný občan ČR (možná i brd) dostává mnohořádově vyšší dávky záření od vysílačů TV, rádia, mobilních operátorů atd. než od jakýchsi radarů.
Datum: 24. 09. 2009 13:33:24 Autor: pami
Předmět: děkuji
Děkuji za vysvětlení. Již jsem mě nějaký čistkol obavy, že je na scéně nějaký čistko.
Datum: 24. 09. 2009 13:54:08 Autor: pami
Předmět: oprava
Děkuji za vysvětlení. Již jsem měl obavy, že je na scéně nějaký čistko.
Datum: 24. 09. 2009 23:34:15 Autor: -lk-(Leonid Křížek)
Předmět: Pro p. Rampíra
Vážený, já vím, že jsem to trochu zjednodušil. Nezapomeňte, že v USA je National Guard a v UK teritoriální jednotky. Tzn. určitá forma "lidové branosti" tam stále existuje. A také velké profesionální vojsko, které se se 4. brigádou "rychlého nachlazení" nedá srovnat. Navíc: ochota populace bránit zemi, za pár měsíců se vycvičit pro boj, daná také počtem obyvatelstva. Vrátím se k tomuto tématu v nějakém příštím článku na Militarii. Stále mě v mém přesvědčení o "lidové branosti" utvrzuje příklad Švýcarska. Malé evropské země by podle mého názoru neměly na tento princip resignovat.
Datum: 26. 02. 2010 10:03:43 Autor: Mirek
Předmět: Branná povinost.
Naše republika by zase měla zavést brannou povinost. Samozřejmě už ne na 2 roky, ale základní vojenský výcvik by měl absolvovat každý muž starší 18-20 ti let. V případě potřeby je pak daleko jednoduší takového člověka vycvičit.
Datum: 02. 03. 2010 22:03:42 Autor: maahara
Předmět: švycarsko
Švycarsko je stat,narodni,narodnostni,funkčni hlidač legalizovane zlodějny?nebo co.
Datum: 02. 03. 2010 22:28:34 Autor: Daniel
Předmět: "maaharovi"
Švýcarsko je konfederace, sdružení kantonů občanů mluvících neměcky, francouzsky, italsky a réto-románštinou. Diskuse o finanční politice švýcarských bankéřů by byla jistě zajímavá, ale za zloděje bych je neoznačil. Švýcarská konta jsou tradičně bezpečná. To se o českých bankách řídt nedá. Mojí tetě vyplatili pojistku jejího židovského manžela po 72 letech sice dlouhé a frustrující korespondence, ale přeci...
Datum: 10. 03. 2010 18:18:05 Autor: misustov
Předmět: pro pana Bartošíka
Vážený pane Bartošík. Navazuji na Vaši diskusi dne: 08. 03. 2010. Ve svém příspěvku Romanovi, 20. 02. 2010 jsem se snažil poukázat na pro obranu státu katastrofální poměry. Na jedno volební období připadají dva ministři obrany a co ministr to jiná koncepce, jiné personální obsazení. Zdůvodňování přestavby armády na expediční sbor a tvrzení, že v současné době v Evropě nemáme nepřítele, je iracionální. Totéž se tvrdilo ve dvacátých a začátkem třicátých let XX. století a jak to skončilo? Tehdy naše zpravodajská služba pečlivě sledovala s kým, která habsburská velkovévodkyně spala a nepostřehla, že Berlín, ještě před nástupem nacistů rozehrává jiné karty. V souvislosti se současným stavem si můžeme položit otázku, jak by reagovali politici, kdyby byl v trestním zákoně paragraf, stanovující pro politika, který zavinil bezbrannost státu v kritickém okamžiku, trest smrti. Problematika cen ropy a druhé kolo hospodářské krize patří na nějaký ekonomický server, k tomu nemohu diskutovat. Možnosti supersonika jsem pouze naznačil, že bychom na to technicky možná měli, rozhodně však nikoli politicky, nebo organizačně. Co se týká ALCY L-159, k tomu jsem před zahájením výroby četl podrobnou studii a rozbor v odborném leteckém periodiku, argumenty v této studii nikdo nevyvrátil. Situace, která nastala v důsledku výměny ministrů a jejích našeptávačů je tedy politickou, nikoli vojenskou záležitosti. Zastávám proto nadále názor, že těch 75 kusů L-159 je dolní hranice, nikoli nadbytek. K Vaší otázce: ?jak byste národu vysvětlil, že obrovské peníze se dávají na výzkum a výrobu vojenské techniky,u které není jasno,zda půjde prodat do zahraničí,a pro naši spotřebu stačí pár kusů?. Odpovídám nejprve citaci výroku Andor Šándora: ?Armáda České republiky, lze-li ji vůbec ještě takto nazývat, je oblíbenou vládní rozpočtovou rezervou?. Proto bych požádal dnešní politiky, aby to národu vysvětlili. Bude to rozhodně snadnější, než vysvětlovat proč kontinuálně živíme statisíce nefachčenků (Pozor, nikoli nezaměstnaných). Lze argumentovat k národu také tím, že když nás Sudetoněmecký Freikorps vytlačí ze Sudet, tak si tam Rómy nenechají, budeme je muset živit dále. Technologie výroby obrněné techniky nepotřebuje ani tak výzkum, ale vývoj. Co se týká OT, BVP, to je záležitost automobilového průmyslu a ten je kvalitativně na úrovni stejné, nebo i lepší než má Steyr-Daimler-Puch, navíc jsou zkušenosti s výrobou SKOTu. Steyr vyrobil korpus OTčka a ostatní komponenty jsou nakoupeny ? hydraulika, bezosádková věž, klimatizace, pojítka, elektronika, atd. Tyto komponenty byly našim dodavatelem u subdodavatele zakoupeny za cenu x ?, a nám prodány pochopitelně za cenu x ?+n % zisku. Kdybychom OT vyráběli my, tak komponenty by stály pouze x ?. Další úspora by byla v položce ?Náklady na mzdy?. Z této položky jde se zákona, automaticky přes 60% do státní kasy. Problém není tedy v technologii, nebo cenách ale v politickém přístupu, organizační neschopnosti a nekorektnosti. Otázka prodeje do zahraničí. Bitevníku L-159 ALCA by rozhodně prospělo operační nasazení jedné letky na příklad v Afganistanu. Potenciální zákazník nepotřebuje ani tak letoun s perfektními akrobatickými schopnostmi, ale v praxi ověřený letoun bitevní. Vůdce oranžové partaje se sice honosí sexy mozkem, ale tento fakt nepochopí, proto bude raději podporovat halu krasobruslařskou halu, pro rychlobruslaře, což národu vysvětlí. Když ministr obrany přesvědčuje nějakého panovníka, aby koupil naše pistole, a v této chvíli jeho podřízený generál prohlásí, že jsou špatné, tak asi neprodáme nic. Kdybych toto v naší firmě udělal já, svému nadřízenému, tak bych dostal telefonicky pokyn, abych si vyřídil výstup a to dříve než se vrátí a firma by ze mne možná udělala bezdomovce, jenomže náš pan generál generáluje dále. Vickers vyrobil tank VALIANT pro export, se kterým neuspěl. S tím se ale počítá, naopak však uspěl s Mk1, Mk2, Mk3, ovšem musí se projektovat, vyrábět, nabízet. My nevyrábíme nic a proto to tak vypadá. ŠKODA Plzeň má solidní nabídku technologií obranné techniky, ale žádný zájem se strany MO, který je pro export podmínkou. Zde si dovoluji připomenout, že Royal Navy, mezi WI a WII používala pro svoje bitevní lodě a křižníky pancíře ze Škodovky. Zavedení BRENu do britské armády bez pomoci naši vlády by bylo také problematické. Politický aparát naši země dnes krom vybírání daní, milostných afér a braní peněz toho moc nezvládne, a to je pro exportní a brannou politiku opravdu málo. V současné době snad zavedeme útočnou pušku CZ 805, nové generace, a co tomu předcházelo? ? Zbraňový komplet LADA; prošel úspěšně vojskovými zkouškami a nebyl zaveden; zbrojní komplet URZ AP vyzkoušen, nezaveden; antimateriálová puška, vyzkoušena připravena k výrobě ? nemá zákazníka; technicky velmi zajímavé komplety HROM, MOR, další vývoj zastaven. Tyto projekty, i když nemají kupce, reprezentuji náš zbrojní průmysl, iniciují a jsou kamínkem v mozaice kompletního rozvoje daného oboru. Vynaložených investic proto nemusíme litovat, pokud ovšem vláda bude rozumná. Trochu diskutabilní je názor, že potřebujeme jenom pár kusů obranné techniky. Dnes vskutku nepotřebujeme dokonce žádný kus, zrovna tak jako jsme nepořebovali ve dvacátých letech žádný řopík, žádný tank. Kdyby se, ale zjevil duch zesnulého Heidera a inicioval své pohrobky, aby vojenským obsazením Temelína ?Zachránili Evropu před katastrofální jadernou explozi?, tak máme pro kruhovou obranu tohoto objektu třicet tanků tj. dvě roty a ptám se, je to pro obranu státu mnoho nebo málo? Podle mezinárodních smluv je přípustný limit 795 tanků a 1252 OT, BVP. Pro rakouskou armádu bychom byli několikadenním problémem. Obsazení jihovýchodní Moravy slovenskou armádou by bylo nekolikatýdenní problém a obsazení Těšínska polskou armádou, několikahodinový problém. Tyto úvahy jsou v této chvíli absurdní, jsou to přátelské státy, rovněž tak jako ve dvacátých letech, ale stačí dvě volební období ? HISTORIA MAGISTRA VITAE. Polsko také nevylučuje akce vojenského charakteru se strany Německa, a tak je tomu i ze strany Německa. Ostatně od toho zde generální štáby jsou. Jak se na takovou problematiku dívá český človíček, popsal Karel Čapek ve své nesmrtelné Válce s mloky, a jeho brilantní analýza platí dnes po osmdesáti letech výrazněji, než v době svého vzniku. Problematika výroby tanků. Holandsko i když obrněná vozidla vyrábí, je známo více svými tulipány a sýry. Proto se ve svoji studii budu orientovat- dejme tomu na Itálii. Tato země se rozhodla, že svoji zastarávající tankovou techniku bude postupně nahrazovat tankovou technikou vlastní produkce. Uvažovalo se o cca 200 kusech středních tanků [my bychom potřebovali 750 kusů]. Export těchto tanků se nepředpokládal, i když na IDETu jsem si jej mohl koupit (2 600 000 $ za kus). Doba vyrobení prvního prototypu trvala dva roky, prvních šesti prototypů, čtyři roky, zavedení do výzbroje osm let. Tyto údaje dávají tušit, že by to pro náš průmyslový stát nebyl ani takový oříšek tanky si vyrobit. Pochopitelně, musíme vojenskou techniku nakupovat i v zahraničí. Zde bychom, však měli přihlédnout i ke svoji národní hrdosti a dát takovým Rakušanům, kteří námi nejenom nejvíce pohrdají, ale vedou proti nám nepřátelské, i když nebojové akce ?[ viz blokáda Temelína, financování zelených záškodníků, Jihočeských Mutter] najevo, že tuto techniku můžeme nakoupit tam, kde se chovají přátelsky, korektně, pro které nejsme národem kočích, domovníků a služebných. Je ale vhodné, se zamyslet nad výrokem, že je Čech lokaj, nebo hulvát. Tscheche es ist entweder Lakai oder Bengel.
Datum: 11. 03. 2010 06:18:25 Autor: Josef
Předmět: Drobná oprava
V příspěvku jsem našel jednu drobnou faktickou nepřesnost - pancíře pro Royal Navy nedodávala Škodovka ale Vítkovice a to pro letadlové lodě - kapacita britských oceláren byla vyčerpána díky ostatním zbrojním zakázkám. Jinak s názory autora lze v mnohém souhlasit. Problém je ovšem politický - míra korupce v tomto státě spolehlivě brání kvalifikovanému a účelnému rozhodování. Politici se ovšem budou chovat slušně pouze v případě, že budou mít prdel staženou strachem s představy, že je v příštích volbách nikdo nebude volit (p. Křížek tento výrok pro tentokrát jistě laskavě promine). Proto v následných volbách nebudu volit žádnou ze stávajících politických stran. Ale snad se blýská na lepší časy. Už i američtí podnikatelé nám nabízejí, že nám pomohou s vytvořením účelné protikorupční legislativy.
Datum: 11. 03. 2010 06:49:24 Autor: Josef
Předmět: Upřesnění
Nebudu volit žádnou ze současných parlamentních stran.
Datum: 11. 03. 2010 09:41:01 Autor: misustov
Předmět: panu Josefovi
Pane Josef, na tuto nepřesnost jsem přišel, když jsem to četl z britských zdrojů. Psalo se tam, že Anglie byla v takovém srabu, že musela objednávat pancíře pro svoje křižníky a bitevní lodě ve Škodovce v Československu. Vaše vysvětlení je pro mne přijatelnější. Škodovka neměla tehdy válcovnu plechu. Dovoluji si provést interpretaci tak, že z komerčních důvodů byla dodavatelem SKODA Plzeň, která prováděla přejímku u subdodavatele VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY. Dnes je těžko vystopovatelné, jaké byly hospodářské, organizační a personální vazby v průmyslu Československé republiky. A vy si vůbec nedělejte naděje - potlačit korupci je u nás i pro Američany tak snadné, jako potlačení pěstování máku v Afganistanu.
Datum: 15. 03. 2010 20:30:23 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro p.Misustova
Vážený pane Misustove,nemůžu,než s Vašim článkem souhlasit,ale myslím si že s naši armádou,to je daleko složitější než jste napsal.Nejsmutnější je to,že naše armáda nemá žádné tradice,na které by navazovala. Den válečných veteránů si především jako vzpomínku na padlé připomínají v naprosté většině zemí, které byly v novodobé historii zataženy do válečných konfliktů. V Česku u příležitosti toho dne několik válečných veteránů dostane vyznamenání, ale jinak toto výročí proběhne bez většího zájmu. Den válečných veteránů má v Česku tak malý význam, proto,že mladí lidé nemají zájem o historii.A to vychází především s toho,že po roce 1918,byla armáda budovaná na tradicích legionářů,po roce 1945 na tradicích západního a východního odboje,a po roce 1948,už jen na tradicích 1.čs. armádního sboru a na hrdinství partyzánů,kdy se kladl důraz ani né tak na bojových zásluhách,jako na tom,kdo měl oheň v srdci a meč v ruce a rudou knížku v kapse. Na druhé straně musíme přiznat,že naši dědové a otcové na rozdíl od dnešní generace měli to co my dnes nemáme SMYSL PRO VLASTENECTVÍ . Abych řekl pravdu,tak mě fascinuje jedno. A to, jak dosud stále působí dojemně jednotný ideologický přístup českého nacionalismu personifikovaný do legionářské tradice a komunismu, který v minulosti vymýtil vojáky rakousko-uherské armády z naší historie jako živel či tlupu neznalců a stádo zaslepených, bojující na ?špatné straně?. Téměř milion českých mužů, často poté urážených, zesměšňovaných a denunciovaných postupně nastoupil do války na výzvu svého, dnes již neexistujícího státu a vědom si své občanské povinnosti a závazku přísahy, v drtivé většině čestně a statečně bojoval až do posledních válečných dní. Nebylo v naší zemi vesničky , z níž by nepocházel některý znich. Chtěl bych říci jen jedno - připomenout je a jejich smysl pro odpovědnost, statečnost a tradici na které by klidně mohla naše dnešní armáda vzhlížet. Já osobně zde vidím velký dluh. Já jsem přesvědčen, že po vzniku první republiky došlo k rozdělení lidí na dvě kategorie - přijatelní a protěžovaní novým státem a ti druzí, kteří se využili když bylo potřeba ale rychle byli odsunutí do pozadí po konsolidaci poměrů. A platí jak po roce 1945,tak i po roce 1948. A k zaostávaní našeho průmyslu,včetně vojenského,začalo dle mého názoru po roce 1948,a úplně bylo zazděno v létech normalizace,kdy většina schopných lidí bylo nuceno ze svých míst odejít,a byli nahrazení lidmi povolnými a ke všemu ochotnými. Stačí se jen podívat na náš automobilový průmysl,motocklový průmysl apod. Ještě koncem šedesátých let jsme se chlubili kvalitními motocykly,na kterých závodili jezdci světových formátu viz.Bill Ivy,který jezdil na čtyřválcové Jawě,totéž lze říci i o ČZ 420 OHC,která neměla konkurenci-vše po roce 1971 bylo ukončeno.A takhle by se dalo mluvit i vojenské technice a výzbroji.Základ automobilového parku byly PV3S,počátek výroby konec čtyrycátých let-slouži do dnes,samopaly vz.58,kulomety vz.59 (počátek roku výroby),obrněná technika-se dovážela s SSSR,a nebo se spřátelených soc.zemí viz nepovedený OT-65 (maďarské fugy).Takže vidíte,že veškerý vojenský vývoj byl dle mého názoru tvrdě potlačován.Nevím,třeba se mýlím!!
Přidat komentář

Diskuse k tomuto článku byla uzavřena.

Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: Válka o Falklandy - 21. května 1982 se na Východním Falklandu vylodily 4 tisíce britských vojáků. Na snímku letouny Sea Harrier FRS1.

Výročí: Válka o Falklandy - 21. května 1982 se na Východním Falklandu vylodily 4 tisíce britských vojáků. Na snímku letouny Sea Harrier FRS1.


Recenze týdne

Šerm na ruku

Manchetování české školy šermířské