logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Jižní Osetie ve střední Gruzii ???

Divide et impera

Ano, dle ruského hesla Divide et impera, rozděl na základě systematické falzifikace historie, viz Medvěděvova komise pro (oficiální) falšování dějin, ustavená v roce 2009 pro ?prezidenta? Medvěděva premiérem Putinem.

Středoseverní část Gruzie Šida Kartli (Vnitřní Kartli) s hlavním městem Gori (kde se narodil Stalin), ke které se přimyká JO, uměle vytvořená Kremlem ve střední části severní Gruzie v oblasti Mačabeli (gruzínský historický rod, chybou je dle odborníků nazývat tuto gruzínskou oblast Samačablo, která představuje jen 30 % území JO), zabírá 5.4 % gruzínského území.

Během rusko-gruzínské války 1992?93 Kreml toto gruzínské území etnicky vyčistil od Gruzínů, takže na území JO, přes kterou Kreml Šida Kartli de facto kontroluje, zůstali jen Oseti.

Na historických mapách je znázorněna jen jedna Osetie/Ossetia, Osseten, a to severokavkazská.

Severokavkazská Osetie (23 % Rusů, pravoslaví) na severu sousedí s rovinatým Stavropolským krajem, na hornatém jihu s gruzínským územím, které je na starých mapách označené jako Kartalinie, Kartlie/Kartli a Imeretije/ Imereti.

Řeka Kura (Gruzie,Ázerbájdžán, TR) historickou Kartli rozdělovala na Zemo (Horní Kartli), Šida (Střední Kartli, někteří zeměpisci označovali za severní hranici Šida Kartli kavkazský hřbet) a Kvemo (Dolní Kartli).

Řecký zeměpisec Strabon (1. st. př.n.l.) psal o horských Iberech z této (gruzínské) oblasti a jejich kočovných sousedech (na území dnešního Dagestánu) ? Skytech íránského původu (odkud Skytové přišli, nikdo neví), kteří ve starověku ovládali východní Evropu, včetně jižního Ruska a minimálně celé Ukrajiny (nikdy se však nezmocnily území na jih od hlavního kavkazského hřbetu).

Skytové vytvořili kmenový svaz Skýtia, většiny jehož území se ve 4. st. př.n.l. zmocnili Sarmati (rovněž íránští kočovníci, příbuzní Skytů, Médů a Peršanů), Skytové byli zničeni za stěhování národů ve 3. st. n.l. Góty a Huny.

Již od starověku používaná Gruzínská vojenská cesta z Tbilisi přes Velký Kavkaz do (dnešního) Vladikavkazu, je dlouhá 213 km (alternativními cestami přes Kavkaz západně od gruzínské vojenské cesty jsou dnes Transkavkazská magistrála Rokským tunelem nedaleko Rokského průsmyku do Cchinvali, která slouží především k expanzívním cílům ruské armády, viz 8/2008 + Osetská vojenská silnice přes Mamisonský průsmyk do Kutaisi).

Strabo ve svém sedmnáctisvazkovém díle Geografika/Zeměpis při svém popisu Gruzínské vojenské cesty tvrdí, že severně od ní žily výše zmíněné ?divoké? kočovné kmeny, třebaže je archeologicky a etnograficky dokázáno, že zde žádné kočovné kmeny nežily, jen iberští horalové ? zemědělci; že byli zemědělci tvrdí i Strabon. Archeologické nálezy dosvědčují i zdejší hellénistické antické období.

Někteří odborníci tudíž tvrdí, že ani Skytové ani Sarmati sousedy Kolchidy nikdy nebyli, ale připouštějí civilizovanější Syraky (o nich mluví např. i kniha Poselkyně starých příběhů českých, aneb Kronika česká).

Vzácné gruzínské rukopisy psané ?malovaným? gruzínským písmem (Iberské království mělo své písmo již počátkem 4. st. př.n.l., kartvelské jazyky mingrelština, svanština a lazština/spojené království Kolchida a Lazika, Řekové všechny tyto jazyky nazývali ? zan? ? zanské), které mohou změnit pohled na světovou historii. 

The 10 Oldest Languages Still Spoken In The World Today:

http://theculturetrip.com/asia/india/articles/the-10-oldest-languages-still-spoken-in-the-world-today/

Before Babel? Ancient Mother Tongue Reconstructed:

http://www.livescience.com/29342-ancient-mother-tongue-reconstructed.html

Řecký zeměpisec Klaudios Ptolemaios (2. st. n.l.) má kavkazskou Ibérii (Kartli byla hlavní provincie kavkazské Ibérie) zafixovanou u Sarmatie (zhruba dnešní severokavkazská Osetie), Ibérie na západě sousedila s Kolchidským královstvím (na kolchidskou /západogruzínskou kulturu (Kolchové) částečně navázala pozdější vyspělá kobanská kultura).

Na východě Ibérie sousedila s kavkazskou Albanií, pokrývající území zhruba dnešního Ázerbájdžánu (nemá žádný vztah k dnešní Albánii, kterou Řekové pojmenovali Bílou na rozdíl od Černé Hory, a do které zhruba roku 1000 př.n. l. přišli Illyrové, Illýrie se rozkládala na území exJugoslávie + dnešní Albánie, silně ovlivněna řeckou kulturou), na jihozápadě s Persií (kavkazská Ibérie se rozkládala i na velké části dnešního íránského území, TR území /TR provincie Tao, ázerbájdžánského i ruského území) a s Arménským královstvím.

Kolchida, Ibérie a kavkazská Albanie tvořily ve středověku Gruzínské království, slovo Ibérie má svůj původ údajně v arménštině či v kolchidštině, znamená něco jako ?horský hřbet?, který Kolchidu od Ibérie odděloval.

Žádné archeologické nálezy nedokladují přítomnost Alanů/Osetů na dnešním území, které Kreml nazývá Jižní Osetií.

Alanové/Osetové začali migrovat až v důsledku mongolských nájezdů ve 13.?14. stol. n.l., kdy se začali usazovat v ekonomicky vyspělé Šida Kartli, a kdy se jejich sousedské vztahy s Gruzíny prohloubily, navzájem si vojensky vypomáhali. Teprve když se Kartli pod nájezdem Mongolů začala politicky rozpadat na jednotlivá knížectví, Mongolové osetinské feudály podporovali, aby plenili a zcizovali gruzínský majetek, mnohokrát bylo vypleněno město Gori.

Poté, co se koncem 18. stol. dostala Gruzie pod ruský vliv, Kreml masově stěhoval do Gruzie Osety, Kabardince a jiné národnosti, načež tyto společné gruzínsko-osetské vesnice, ležící na gruzínském území, začal nazývat ?Gruzínskou Osetií?, od roku 1830 ?Jižní Osetií?.

Roku 1784 začalo Rusko na severním Kavkazu na břehu řeky Těrek (600 km) stavět Vladikavkazskou pevnost; Vladikavkaz je hlavní město Severní Osetie-Alanie.

Také na levém břehu řeky Těrek Grigorij Potěmkin, milenec a politický rádce Kateřiny Veliké, nechal vystavět kolem severoosetinského města Mozdok (1759), 92 km od Vladikavkazu, ruskou pevnost (v době, kdy se v Gruzii začal stavět ropovod a plynovod BTC se před ruskou vojenskou základnou Mozdok 5. 6. 2003 odpálila sebevražednice, 1. 8. 2003 atentátník zajel s vojenským nákladním autem do zdejší vojenské nemocnice, 22. 1. 2006 ruské tajné služby vyhodily do povětří plynovod vedoucí z Mozdoku do Tbilisi, takže Gruzie se spolu s Arménií ocitla bez dodávek zemního plynu z RF a bez elektřiny; Saakašvili obvinil ruské tajné služby a Gazprom).

Monografie Historie Severoosetské sovětské republiky (1988?) ukazuje mapu z roku 1801, na které je území severně od hory Kazbek označeno za Osetii, a území na jih od této hory za Gruzii (Imeretie, Kartalinie, Kachetije, Abcházie, Svaneti, Mingrélie).

V 3/1920, když bolševici přepadli nezávislou Gruzínskou demokratickou republiku, gruzínská vláda požádala o pomoc Británii, ta jí však nepomohla, protože Británie o jižním Kavkazu, v době, kdy si již bolševici zajistili ázerbájdžánská ropná pole, s bolševiky vyjednávala (vyjednávání Anglosasů s genocidním zločincem Stalinem za 2. sv. v. je také dechberoucí, gen. George Patton požadoval na US velení dvě divize Waffen-SS s tím, že s jejich pomocí jednou ranou z Kremlu vyžene i genocidního Stalina ? místo toho 8. 12. 1945 narazilo do štábního automobilu gen. Pattona na rovince na křižovatce v Heidelbergu nákladní auto, nehodu v automobilu nepřežil pouze gen. Patton).

Po ?sovětizaci? Ázerbájdžánu se situace Gruzie stala neudržitelnou, o to více, že na stranu RA se přidali Osetové, kteří v Šida Kartli za bolševické instruktáže povstali proti gruzínské vládě.

7. 5. 1920 gruzínská menševická vláda pod nátlakem podepsala dohodu s Kremlem,ve které se Kreml zavázal nevměšovat se do vnitřních záležitostí Gruzie, ale jakmile Tbilisi vyslala armádu k potlačení probolševické vzpoury financované a řízené Kremlem na území, které RF nazývá JO, kde Kreml dodávkami zbraní Osetům zamýšlel vyhlásit bolševickou SU republiku, Kreml již 17. 5. 1920 zaslal Tbilisi výhružnou diplomatickou nótu, která sama o sobě byla hrubým vměšováním se do vnitřních záležitostí Gruzie.

Tbilisi v odvetné nótě směřované na v pořadí již druhého bolševického komisaře zahraničních věcí Georgije Čičerina (1872?1936) z 20. 5. 1920 uvedlo, že ?Gruzie žádnou JO nezná, a že v ruské nótě zmíněné osetské vesnice se nacházejí na území Gruzie, jejíž hranice SU ve smlouvě ze 7. 5. 1920 právně uznal, a zavázal se je dodržovat ?. (Čičerin byl carský diplomat ze šlechtické rodiny, polyglot a vzdělanec, finančně podporoval ruské menševiky, ale s Leninem jej sblížil pacifistický postoj během 1. sv. v., pro protiválečnou činnost byl 1917 zatčen britskou policií, Trockij se postaral o jeho výměnu za UK občany zadržované bolševiky, včetně UK velvyslance George Buchanana, po návratu do MOW se Čičerin oficiálně přidal k bolševikům, účastnil se vyjednávání brestlitevského míru, viz můj článek Brestlitevský mír, a stal se po Trockém od 5/1918?1930 bolševickým ministrem zahraničí; 1922 podepsal s Německem Rapallskou smlouvu o vzájemné spolupráci, kterou oba státy obešly svoji mezinárodní izolaci).

16. 6. 1920 Tbilisi z důvodu protigruzínského článku v listu Komunista, který vybízel k povstání proti gruzínské vládě, poslala Kremlu další protestní nótu, na kterou odpověděl 16. 7. 1920 bolševický pověřenec pro Gruzii Sergej Kirov (1886?12/1934 Stalinem zavražděn) s tím, že on a Čičerin již jasně Tbilisi sdělili, že ani ÚV ani velitelství Kavkazského frontu žádné příkazy k protigruzínským akcím nevydali, a že za článek v listu Komunista neodpovídá.

V 2/1921 Osetové/Oseti, řízeni bolševiky, zasadili Tbilisi poslední ránu, když v rámci Leninova internacionálního šovinismu požádali o připojení k SU (gruzínské komunisty Kreml označil za nespolehlivé nacionalisty a pseudokomunisty).

 

Jak bolševici dobyli Gruzii (ve spolupráci s Atatürkovou armádou, která si ve spolupráci s armádou Rudou od Gruzie odtrhla ardaganskou oblast ? Ardagan/Ardahan ?  takže moskevskou smlouvou z roku 1922 dostala Gruzie novou hranici nejen s Ruskem, ale i s TR

Další úpravy v neprospěch Gruzie bolševici provedli na hranicích s Arménií, která zase musela část svého území podstoupit " petro" Ázerbájdžánu.

Jak bolševici dobyli Gruzii:

http://www.rbc.ru/opinions/society/16/02/2016/56c30e639a794731bc6a19ae

Zpráva gruzínského ÚV Stalinovi o Abcházii:

https://matiane.wordpress.com/2013/04/22/report-to-stalin-on-abkhazia/

Poté, co Kreml pošlapal smlouvu, kterou ?den předtím? uzavřel s Gruzínskou demokratickou republikou, ji vojensky přepadl (1921), násilně anektoval, a její území rozdrobil, když v ní vytvořil tři autonomní republiky ? Abcházskou, Jihoosetskou a Adžárskou.

Vojenská přehlídka Rudé armády v okupované Tbilisi v 2/1921 (jako druhé video je projev Stalina ze 7. 11. 1941):

https://www.youtube.com/watch?v=6dDeDWhDb4I&feature=share

V době rozpadu SU si KGB jistila své pozice v příštím životě podněcováním separatismu v ?blízkém? zahraničí, mj. v gruzínské Abcházii a na gruzínském území Kremlem přejmenovaném na JO, kterou přeměnila v jednu velkou ruskou základnu, tj. v nástupní prostor proti Gruzii.

Na úkor Gruzie, která s RF ku svému neštěstí sousedí, se historie z roku 1920 opakovala v letech 1989?1993, kdy Kreml použil stejnou protigruzínskou taktiku ? když nepomohla střelba ruské armády do demonstrantů v Tbilisi 9. 4. 1989, kteří pokojně demonstrovali před úřadem vlády za nezávislost Gruzie, nasadil proti ní KGB/GRU vyrobené separatisty z Abcházie a z tzv. JO.

Masakr v Suchumi

Bitva o abcházskou Gagru v té době obsazenou gruzínskou armádou, která se zde v době bojů o Suchumi vylodila, se odehrála ve dnech 1.?6. 10. 1992 krátce poté, co Tbilisi nepřistoupila na vyděračské požadavky při jednání v Kremlu.

Gruzínská posádka nebyla příliš početná, ale byla dobře vyzbrojená. Proruské milice abcházské gardy, milice ruské Konfederace severokavkazských národů a ruských kozáků pod vedením ruského důstojníka Šamila Basajeva po těžkých bojích gruzínskou jednotku ze Suchumi vytlačili.

Ševardnadze před bitvou obvinil Kreml z pomoci povstalcům, z napomáhání odtržení Abcházie od Gruzie, a z narušování společné hranice.

Zviad Gamsachurdia přispěl k oslabení gruzínské armády, protože zahájil ozbrojený boj proti Ševardnadzemu, kdy jeho příznivci obsadili přístav Poti a klíčový železniční uzel v Samtredii, takže Tbilisi zůstalo odříznuté od moře. Gruzínské jednotky v Abcházii se musely vzdát a odevzdat zbraně Gamsachurdiovi.

16. 9.1993 Abcházové i přes podpis smlouvy v Soči zahájili další ofenzívu proti gruzínským civilistům v Suchumi v době, kdy v Rusku vypukla politická krize (pokus Dumy o svržení Jelcina), která umožnila ruské armádě chovat se na Kavkaze dle své libosti.

Po deseti dnech bojů bylo Suchumi 27. 9. 1993 ruskými důstojníky dobyto a gruzínská armáda byla zatlačena za řeku Inguri ? začal etnický masakr v Suchumi, který trval dva týdny (v té době probíhaly i etnické čistky v Bosně-Hercegovině, kde na straně Srbů rovněž bojovali i ruští důstojníci ?na dovolené?, viz přiznání pluk. Girkina ?Strelkova?, šéfa ruského komanda, které počátkem dubna 2014 obsadilo donbaské město Slavjansk).

Severokavkazské jednotky spolu s abcházskými začaly organizovaně a systematicky ničit gruzínské části města, a vyvražďovat obyvatelstvo gruzínského původu po celé Abcházii.

Jenom v Suchumi bylo zavražděno 30 000 gruzínských civilistů, a 250 000 dalších Gruzínů ze Suchumi uprchlo přes Kodorskou soutěsku do Mingrelie, Tbilisi či RF.

Mezitím v Suchumi bylo výše zmíněnými proruskými jednotkami pod vedením ruských důstojníků zajato několik abcházských politiků loajálních Tbilisi jak abcházské, tak gruzínské národnosti. Všichni byli mučeni a 27. 9. 1993 popraveni, včetně Žiuliho Šartavy, šéfa Abcházské autonomní republiky, a starosty Suchumi Gurama Gabiskiria.

Rezoluce RB OSN č. 876 z 19. 10. 1993 odsoudila porušení mírové dohody ze Soči a etnické čistky s tím, že je prováděla ?abcházská armáda?, která však oficiálně neexistovala, a přeživší tvrdili, že vraždili cizí bojovníci, které doprovázeli abcházští průvodci, jejich tlumočníci, s předem připravenými seznamy Gruzínů v rukou.

Dokumenty o popravách ?nesprávně politicky orientovaných?, tj. progruzínských abcházských představitelů:

http://kavkazplus.com/news.php?id=3250#.Vrpi5PnhDGK

Portnikov 29. 1. 2016: V JO etnickou čistku proti Gruzínům zajistily pravidelné jednotky ruské armády:

http://gordonua.com/news/worldnews/portnikov-v-yuzhnoy-osetii-etnicheskuyu-chistku-gruzin-obespechili-regulyarnye-podrazdeleniya-rossiyskoy-armii-117664.html

Haagská žalobkyně chce vyšetřit zločiny v JO, ale o zločinech v Abcházii ani slovo (srpen 2015):

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1601533-haagska-zalobkyne-chce-vysetrit-zlociny-v-jizni-osetii

Dokumentární film o Spec-operaci proti Gruzii: https://www.youtube.com/watch?v=hXhlfSY7nOA

Ruský šovinista Dorenko o Gruzínech:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=Bt4uw_q7wjA

Ruský skladatel Nazarov 1. 4. 2016: Kdyby Putinovi neprošla Gruzie, nebylo by Ukrajiny ani Sýrie ? dostal by hned přes papulu a zapřemýšlel by:

http://gordonua.com/publications/kompozitor-nazarov-esli-by-gruzija-putinu-ne-soshla-s-ruk-ne-bylo-by-ukrainy-i-sirii-srazu-poluchil-by-po-morde-zauvazhal-by-125710.html

Otevřený dopis z 28. 10. 2015 k situaci kolem nejsledovanější TV komerční stanice Rustavi 2 a ke Gruzii:

http://michalboni.pl/meps-open-letter-on-rustavi-2-and-georgia/

Před nadcházejícími parlamentními volbami na podzim 2016 Ivanišvili kopíruje svého chlebodárce Putina, a usiluje o likvidaci svobodných opozičních médií jejich skupováním ze strany svého přítele proruského mediálního magnáta Kibara Chalvašiho, jenž nejoblíbenější a nejmocnější gruzínskou TV Rustavi2 (mj. detailně komentovala pokus o puč v Kremlu z 3/2015) před 10 lety prodal, a od 8/2015 se jí na příkaz Kremlu snaží dostat soudně zpět (také Zeman usiluje dostat pod cenzuru ČT1).

V rámci právní bitvy proti TV Rustavi 2, v níž často vystupují političtí konkurenti proruského oligarchy Ivanišviliho, se mu již podařilo soudně zmrazit její aktiva, zatímco Ivanišvilim placený proruský premiér Irakli Garibašvili tuto TV nazval ?zločineckou bandou? a propagandistickou mašinérií, stejně jako Saakašviliho stranu, hlavní opoziční stranu proti Ivanišvilimu, která dle jeho názoru nemá v politice co dělat (proto bojůvky proruského oligarchy Ivanišviliho napadají sídla této strany a demolují je).

Dle scénáře FSB (v RF Putin tuto metodu zkompromitování použil proti prokurátoru Skuratovovi v 4/1999, jenž neúprosně vyšetřoval korupční skandál Jelcinovy dcery, a mj. před prezidentskými volbami v 2/2004 proti kandidátovi za Berezovského Liberální stranu Ivanu Rybkinovi, jenž se po zastrašovacím únosu ze strany FSB nakonec kandidatury vzdal) se na internetu objevily tajuplné odposlechy (stejně jako před volbami v roce 2013 se objevilo záhadné video o týrání vězňů v gruzínské věznici, které Saakašvilimu hodně uškodilo), které Saakašviliho spojily se šéfem TV Rustavi 2 Nikem Gvaramia, a s jedním ze šéfů jeho strany Sjednocené národní hnutí, s Gigou Bokeria ? proto je Saakašvili od 24. 10. 2015 Ivanišvilim stíhán pro další zločin ? spiknutí proti státu.

Gruzínský prezident Giorgi Margvelašvili se od Ivanišviliho v této kauze distancoval s tím, že kauza narušuje ústavní pořádek.

Rusové přicházejí kradmo, v 7/015 v noci posunuli hraniční plot v tzv. JO hlouběji do gruzínského území, ráno se gruzínští občané probudili s ruským pasem.

https://www.youtube.com/watch?v=bv00Weif0Sw

Další podivná webová stránka www.osetie.cz založená Viktorií Ševčenkovou z RF, stejně jako webová stránka www.abchazie.cz s ruským výkladem dějin.

Vůbec se nezabývá skutečnou Osetií (severokavkazskou), ale jen okupovanou gruzínskou provincií, kterou Kreml nazývá JO, které tato webová stránka šije dějiny ?na míru? dle kremelského výkladu.

Že by Bidzina Ivanišvili podplatil CNN ? http://ireport.cnn.com/docs/DO C-1004933

Gruzie k 70.výročí založení OSN věnovala úřadu OSN Ženevě speciální hliněné sudy na víno:

http://www.interpressnews.ge/ru/2010-05-25-09-34-46/80512-2016-02-29-09-26-51.html

Europarlament požaduje na Gruzii, aby přijala syrské běžence:

http://www.apsny.ge/2015/pol/1447302012.php

Září 2015 David Kádner (VV, poté Úsvit nad Kladnem) a náměstek ministra obrany Ing. Tomáš Kuchta v Gruzii http://www.apsny.ge/2015/mil/1441760024.php

US společnost našla v Gruzii obří naleziště zemního plynu

http://lenta.ru/news/2016/02/03/georgia/

Kavkaz, bariréra pro ruskou expanzi

https://www.stratfor.com/sample/analysis/caucasus-formidable-barrier-russian-expansion

V Gruzii 13. 12. 2015 oznámili příjezd prvního tranzitního vlaku z Číny, směřujícího přes Kazachstán, Ázerbájdžán, Gruzii a TR do Evropy. Dohoda mezi těmito státy o nové Hedvábné stezce, obcházející Rusko, byla podepsána 30.11.015 k velké nelibosti Kremlu ? Eurasijská unie je čím dál více jen abstraktní pojem na papíře. Do Istanbulu dorazí vlak z Číny za 15 dní, po moři za 40-45 dní.

 http://lenta.ru/news/2015/12/13/georgia/

Vnitropolitický boj v Gruzii:

http://www.cfr.org/georgia/renewed-confrontation-georgia/p37662?cid=otr-marketing_use-CPM_Georgia

11. 2. 2016 gen. tajemník NATO vyzval Kreml, aby upustil od svého ?diplomatického uznání? jím okupovaných pirátských pseudostátečků Abcházie a tzv. JO. Stoltenberg dále uvedl, že v 5/2016 NATO začne s výcvikem gruzínských důstojníků:

http://www.newsru.com/world/11feb2016/natogeorgia.html

16. 2. 2016 Rusy okupovaná Abcházie zavedla vízovou povinnost pro Bělorusko poté, co Lukašenko prohlásil, že ?Rusové na vědeckotechnický pokrok nemají?:

http://by24.org/2016/02/16/abkhazia_introduced_visas_for_belarus/

Další Putinův generál vypil kávu s jedem, bývalý velitel 58. armády Severokavkazského vojenského okruhu Anatolij Chrulev, hrdina ruské agrese vůči Gruzii ze 8/2008, za odměnu jmenovaný náčelníkem abcházského genštábu:

http://elise.com.ua/?p=179198#&hcq=8IBxWDp

 

Závěr:

Kreml stále okupuje 20 % gruzínského území, desetitisíce gruzínských civilistů bylo zavražděno, každý desátý obyvatel Gruzie je uprchlíkem. Jejich domovy a majetek ruští agresoři zničili, prodali či přidělili svým pohůnkům, zničili i gruzínské středověké kulturní památky, zejména kostely.

Kreml by měl Gruzii za útočné války, které proti ní vedl v letech 1921, 1993, a 2008 vyplatit minimálně 100miliard $ odškodného za zničení územní celistvosti Gruzie, odškodnit ji za způsobené morální újmy, nemluvě o nezákonném masovém rozdávání ruských pasů na okupovaných územích stále ještě po právní stránce gruzínským občanům.

Tbilisi by toto odškodnění mělo požadovat.

 

 
Datum: 15. 05. 2016 14:03:47 Autor: QF17
Předmět: Maskr v Suchumi.
Není vše tak jednoznačné, jak jste pani Kostlánová uvedla. Sovětský svaz a nastupnické Rusko je slepenec mnoha národů, vyznání: pravoslavné, muslimské, katolické či budhistické a životních stylů. Nechtěl jsem původně reagovat, ale našel jsem si chvilku času a dohledal zajímavé informace ohledně Gruzínsko-abcházského konfliktu, který stále není vyřešen a ukončen. Možná je to tím, že v Gruzii má jednu z tisíce svoji vojenskou základnu armáda USA. Ovšem nechápu, proč by mělo Rusko platit reparace Gruzii. Začneme od nultého bodu problému: + Abcházie bývala v období starověku a středověku střídavě samostatným královstvím a součástí jiného mocnějšího státu, takže Abchazové poznali mnoho kultur a sami postupně z původního pohanského náboženství přestoupili na křesťanství a pak na islám. V roce 1810 se Abcházie stala ruským protektorátem a do Abcházie Rusové přinesli pravoslaví. V roce 1917 se Abcházie stala součástí Zakavkazské federativní demokratické republiky, která se brzy rozpadla a některé muslimské národy na Kavkazu vytvořili tzv. ?Horskou republiku severního Kavkazu?. Po roce 1921 se Abcházie stala součástí Sovětského svazu a v Suchumi byla vyhlášena Abcházská sovětská socialistická republika, která ale byla po několika měsících začleněna do Gruzínské SSR, což bylo stvrzeno abcházskou ústavou v roce 1925, podle níž měly mít oba národy rovnoprávné postavení. Jenže v roce 1931 se do vedení Komunistické strany v Gruzii dostalo silně nacionalistické křídlo v čele s Lavrentijem Berijou, které s požehnáním Stalina začalo přetvářet Gruzii v unitární stát. Byla proto potlačována práva národnostních menšin tak, aby došlo k jejich asimilaci s obyvatelstvem gruzínské národnosti. Konkrétně v Abcházii to nemuselo hned vypadat tak zle, protože byla ustavena Abcházská autonomní republika pod nadvládou Gruzínské SSR. Jenže docházelo k řízené imigraci gruzínského a ruského obyvatelstva na území Abcházie tak, že se Abchazové stali menšinou ve vlastní zemi (podle sčítání lidu z počátku 90. let tvořili Abchazové jen 17,8% obyvatel Abcházie). Správa nad územím pak přešla do gruzínských a ruských rukou a ti začali ?gruzifikovat? abcházské obyvatelstvo. Když se proti tomu Abchazové v době Vlastenecké války začali bouřit, byly násilně zavřeny abchazské školy a používání abchazštiny na veřejnosti bylo zakázáno. Dokonce bylo změněno i písmo abchazštiny tak, aby se více podobalo gruzínštině. Došlo i k potlačování náboženských svobod. Gruzifikace v té době dosáhla svého vrcholu a pravděpodobně právě kvůli tomu se pak v 90. letech celý abcházsko-gruzínský konflikt rozhořel. V 80. letech Abchazové, cítící pozvolný rozklad Sovětského svazu, opět chtěli přejít přímo pod ruskou nadvládu, protože vytušili, že ve svobodné Gruzii by přišli úplně o svou autonomii a práva. V roce 1988 zaslalo do Moskvy 58 abchazských komunistů stížnost na gruzínskou vládu, požadovali uznání práva na sebeurčení, správu vlastních záležitostí a větší pravomoc v rozhodování v gruzínské politice. V březnu následujícího roku byla sepsána petice požadující úplnou nezávislost Abcházie na Gruzii, kterou podepsalo 30 000 respondentů. Věci pak začaly mít rychlý spád vzhledem k událostem v Sovětském svazu, které následovaly. Dne 16. červenci 1989 vypukly v abchazském hlavním městě Suchumi nepokoje, které se zvrhly v tvrdý ozbrojený boj, když bylo zabito 16 gruzínských studentů při zápisu na univerzitu. Po několika dnech do města vtrhla vojska Rudé armády a nastolila pořádek zavedením stanného práva. Vojáci pak obvinili extrémisty z obou táborů konfliktu ze vzájemné provokace. Tento incident bývá považován za počátek celého gruzínsko-abcházského konfliktu. V srpnu 1990 schválil gruzínský parlament zákon, který znemožňoval účast v parlamentních volbách menším politickým stranám, většinou zastupující zájmy národnostních menšin, aby byl omezen vliv menších národů na dění v politice. V dubnu 1991 byla vyhlášena samostatnost Gruzie a jejím prezidentem se stal nacionalista Zviad Gamsachurdia. Abcházie měla podle jeho plánu v nově vzniklém státě přijít o svou autonomii a stát se pouze regionem, proto bylo také referendum o vyhlášení nezávislosti Gruzie bojkotováno národnostními menšinami. V lednu 1992 došlo v Gruzii k zhroucení režimu Zviada Gamsachurdii a jeho nahrazení režimem Ševardnadzeovým. Gamsachurdiovi příznivci (Zviadovci) se stáhli z hlavního města a byli novou vládou Gruzie obviněni z únosu ministra vnitra a dalších politiků na západ Gruzie. Šéf gruzínské obrany Tengiz Kitovani tam vyslal svou tankovou jednotku o počtu zhruba 3000 vojáků, aby našli a vysvobodili zajaté politiky. Po splnění tohoto úkolu se Kitovani patrně bez konzultace se Ševardnadzem rozhodl pokračovat v tažení až na Suchumi. Rozkaz byl obsadit budovu abcházského parlamentu a nastolit pořádek v Suchumi, dokud byla pozice Abchazů nepevná. Abchazové se ale proti vpádu gruzínské armády bránili a v Suchumi a okolí se rozhořely urputné boje, jejichž výsledkem bylo obsazení většiny území Abchazie gruzínskou armádou a mnoha mrtvými na obou stranách. Podle názoru některých politiků k válce došlo i proto, že se gruzínská vláda začala obávat toho, že by Abcházie přeci jenom dosáhla mezinárodního uznání, zejména Ruska. Během jara 1993 se začala zhoršovat bezpečnostní situace v celé Gruzii. Na západě země se totiž probudily progamsachurdiovské síly (Zviadovci), když se do Gruzie tajně vrátil exprezident Gamsachurdia. Navíc v Tbilisi a jiných gruzínských městech různé zločinecké organizace vyplenily vojenské sklady a se získanými zbraněmi pak destabilizovali celou zemi, která se ocitla na pokraji státního bankrotu. Prezident Ševardnadze proto musel zasednout k jednacímu stolu přímo s povstalci v ruském Soči, kde byla podepsána 27. července 1993 dohoda o stažení gruzínských vojsk a kavkazských jednotek z Abcházie s tím, že se tak mělo stát do 15 dnů. Dále mělo být obnoveno hlavní město Abcházie Suchumi a na celý region měly dohlížet mírové jednotky s mandátem OSN podle rezoluce č. 858 z 24. 8. 1993. Abchazové i přes podpis smlouvy nadále zbrojili a 16. září 1993 zahájili další mohutnou ofenzívu proti nepřipraveným Gruzíncům v Suchumi. Abchazové oficiálně argumentovali neplněním dohod ze Soči ze strany Gruzie, ale ve skutečnosti vycítili jedinečnou příležitost, jak se Gruzínců zbavit, protože gruzínská armáda byla již dost oslabená a v Rusku vypukla vleklá politická krize, která umožnila ruské armádě provádět na Kavkazu, co chce, takže mohla pomoci Abchazům v boji s Gruzínci. Po deseti dnech tuhých bojů bylo Suchumi 27. září dobyto a gruzínská armáda byla zatlačena až za řeku Inguri. Zároveň začal Zviad Gamsachurdia svůj ozbrojený odboj vůči Ševardnadzemu v kraji Samegrelo na západě Gruzie a jeho příznivci obsadili přístav Poti a klíčový železniční uzel v Samtredii, takže Tbilisi zůstalo odříznuté od moře. Gruzínské jednotky v Abcházii se musely vzdát a odevzdat zbraně Gamsachurdiovi. Jakmile v Suchumi převzali vládu opět Abchazové, začal tzv. Masakr v Suchumi, který trval dva týdny. Severokavkazské jednotky spolu s abcházskými začaly pod dojmem vítězství ničit gruzínské části města a vyvražďovat obyvatelstvo gruzínského původu po celé Abcházii. Jenom v Suchumi bylo zavražděno v rámci těchto etnických čistek až 30 000 lidí a 250 000 dalších lidí, převážně Gruzínců, opustilo Suchumi a uprchlo přes Kodorskou soutěsku do Mingrelie, Tbilisi nebo Ruska. Během této doby bylo v Suchumi Abchazskou armádou zajato několik abchazských politiků loajálních Gruzíncům jak abchazské, tak gruzínské národnosti. Všichni byli pravděpodobně mučeni a následně popraveni, včetně Žiuliho Šartavy, hlavy Abcházské autonomní republiky. Tyto všechny události vedly k přijmutí Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 876 ze dne 19. října 1993 odsuzující porušení mírové dohody ze Soči a velmi ostře odsuzující etnické čistky, které prováděla Abchazská armáda. Kvůli tomu se několikrát sešla i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) v Budapešti, Lisabonu a Istanbulu. Rusko přistoupilo k totální blokádě Abcháze a přerušení dodávek elektřiny. Zdroj: abchazie.cz
Datum: 15. 05. 2016 14:58:51 Autor: QF17
Předmět: Gruzie včera, dnes a zítra
Udělal jsem si výlet do vesnice, přes kterou Gruzíni do Osetie vstoupili. Jmenuje se Chetagurovo a úplně ji zrušili. Nezapomenu na sedmdesátiletou stařenku Eteri Rsenidzeovou, která mi vyprávěla až tragikomický příběh. Sama je Gruzínka, v Gruzii má rodinu, do Osetie se kdysi provdala. Loni se vyděšeně dívala, jak jí vojáci odstřelují prasata. Belhá se tedy za prasaty, ale než se k nim dostane, vidí, že jí vyhodili do vzduchu krávu. Běží ke krávě, a než se dostane k ní, Gruzíni rozbombardují dům. Tohle není vtip. Stařenka Eteri bydlí i po roce ve stanu, na novou krávu nemá peníze a ráda by konečně umřela. Nejspíš přehlížím historické souvislosti. Nepochybuji o tom, že když Rusko zahájilo protiofenzivu, chovalo se ke Gruzínům taky krutě. Jenomže jedno je, alespoň podle mě, jisté. Loňský konflikt zahájil Saakašvili, spojenec Evropské unie a NATO. Kdyby tehdy nepřijeli na pomoc Rusové, nezbylo by z Jižní Osetie nic. Více zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2009/12/3409-jak-je-to-s-tou-gruzii-panove
Datum: 16. 05. 2016 11:24:18 Autor: Pravičák
Předmět: Pravdivost
Názory pana QF17,jsou asi tak pravdivé,jako jsou pravdivé všechny proruské weby-mezi které patří též www.zvedavec.org.Zvědavec se zabývá častou otázkou svobody slova, zastával se např. Ernsta Zündela a Davida Irvinga, trestně stíhaných za popírání holocaustu. Rovněž zveřejňuje různé konspirační teorie,jako například že Američané nikdy nepřistáli na Měsíci, že svět je řízen v zákulisí loutkáři v podobě mezinárodního židovstva, že 9/11 spáchaly tajné služby včetně CIA, FBI, NSA, Mossadu, že Al-Kaida je výmysl zmíněných tajných služeb, atd, atd... Názor si už každý musíme udělat sám.
Datum: 17. 05. 2016 20:11:41 Autor: Mirek
Předmět: Pravdivost
Pokud bych měl uznat, že QF17 lže, potřeboval bych vyjádření někoho jiného, kdo zvedl zadek a přesvědčil se na vlastní oči, že v inkriminovaném regionu byla skutečnost jiná, než je podaná. Pouhé plácání z pece od mísy buchet nestačí.
Datum: 20. 05. 2016 08:13:30 Autor: QF17
Předmět: Pravičák
Nepodsouvejte mi názory které jsem nikdy nenapsal, což je např. popírání holocaustu včetně E.Z a D.I.! O politice, kterou vedou USA si musí rozumné uvažující člověk udělat sám. Jestli jsou stopy na měsíčním prachu americké opravdu nevím, pošlete tak policejního psa Rexe. :-) Tímto ovšem neobhajuji politiku Ruskou a Čínskou.
Datum: 22. 05. 2016 20:31:29 Autor: Q17
Předmět: Abcházie
Děkuji za obsáhlý příspěvek, třebaže prorusky orientovaný s proruským výkladem - ruská okupace však zůstane okupací, atˇ se jakkoli snažíte zločinecký režim v Abcházii a v Kremlu obhajovat. Proto anexe Abcházie nebyla mezinárodněprávně uznána, a kremelský režim je pod mezinárodními sankcemi.
Datum: 23. 05. 2016 09:22:36 Autor: Misustov
Předmět: Režimy stejné kvality
Mezinárodní sankce jsou pod taktovkou konkurenčního režimu (jeden se za18 a druhý za 20-2). Okupační jednotky jsou okupačními jednotkami, ať jsou v Abchazii, Německu, Holandsku, Italii. Thomas Barnett suše konstatuje: ?Kritiky zabijeme?. Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. ?mírovému nasazení? americké armády - americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální ?trhy?.
Datum: 23. 05. 2016 12:25:43 Autor: Misustov
Předmět: MEIN KAMPF po americku
Zrůda Thomas Barnett ve funkci poradce ministra obrany Donalda Rumsfelda napsal tuto verzi amerického Mein Kampf : ?Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.? Dosažení cíle ?jediného státu? má být realizováno čtyřmi kroky: 1. krok: Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur. Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény. 2. krok: Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány. 3. krok: Ničím neomezené finanční toky do USA Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: ?Kritiky zabijeme?. 4. krok: Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. ?mírovému nasazení? americké armády - americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální ?trhy?. Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. ?válku proti terorismu? a nikdy neopustit země, kam již jednou vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace. ? Kdyby za dob Sovětského svazu napsal nějaký Sovětčík něco podobného, ve prospěch strategických zájmů SSSR, tak by nešel do gulagu, ale byl by umlácen již na Ljubjance. V tomto je patrný propastný rozdíl mezi činy Bílého domu a Kremlu.
Datum: 23. 05. 2016 20:24:35 Autor: Andrea
Předmět: Panu Misustovi
Tedˇ jste pane Misustove šlápl totálně vedle - " zrůda Thomas Barnett ... " jste okopíroval z webu, který spravuje ruská ambasáda - nová republika.cz, a šíříte brutální lži ruské ambasády nehorázně dál. Budete se divit, ale uznávaný vojenský stratég Thomas Barnett žádný US Mein Kampf, jak píše ruská ambasáda, nenapsal. Barnett vystudoval vedle mezinárodních vztahů ruský jazyk a ruskou literaturu, po pádu SU prosazoval ekonomickou i vojenskou spolupráci s RF a s Čínou, a finanční pomoc RF. Ve své teorii nové US vojenské geostrategie ( v předvečer US intervence do Iráku 2003, tudíž i k její ospravedlnění) prosazoval globalizaci (pokrokovou úlohu vyspělých průmyslových států ), a to i násilnou intervencí ( např. proti Talibanu či Saddámovi ), za účelem dostat rozvojové státy ze zaostalosti, chudoby a izolace. Není ani úporným zastáncem oficiální teorie 9/11, což ruské ambasádě taktéž vadí. Než jej začnete nenávistně pomlouvat z pamfletů ruské ambasády, přečtěte si jeho články z té doby.
Datum: 23. 05. 2016 21:01:07 Autor: Misustov
Předmět: Kostlanova
Pokud se cítil Thomas Barnett nespravedlivě nařčený, tak se mohl bránit soudně, nestalo se tak. Vaše informace neberu za důvěryhodné.
Datum: 24. 05. 2016 10:26:56 Autor: Andrea
Předmět: Misustov
Není důležité, co Vy berete za důvěryhodné, jeho články jsou volně na internetu. Ruská ambasáda a Nová republika (ruská) nejsou nejen důvěryhodné zdroje, ale přímo dezinformátorské a subverzivní. " Pokud se cítil, mohl se bránit, nestalo se tak " - hrajete si na Pána Boha, pane M. ? .... Myslíte, že sleduje agenturu Sputnik či Hlas Ruska ?
Datum: 24. 05. 2016 17:24:26 Autor: Misustov
Předmět: Kostlanová
Průšvih je, že jsem reagoval na příspěvek falešného QF17 a v tomto okamžiku jsem si neuvědomil, že prolog je od Kostlanové, v opačném případě bych neragoval. O osobu Barneta jsem se zajímal v reakci na studii o vztahu námořní doktríny a bible. ? Existuji ?Protokoly sionských mudrců?, které považuji za plagiát, ale vyznavači tohoto plagiátu tvrdí, že není podstatná jeho pravost, ale podstatné je, že plány se naplňuji. Totéž se dá napsat o Barnetovi.? A co Kostlanova? Je akceptovatelný názor z jejího WEBU: Miroslav Vernar ?Vy jste takový Peszynski v sukni. Pořád jedno téma dokola a dokola, až do naprostého zblbnutí autora?. Můj názor: Její projevy se neshodují s projevy právnicky vzdělaných osob, QF17 zřejmě takové vzdělání nemá, ale jeho projevy jsou o nějaký řád vyšší. Takovým stylem se Kostlanová může bavit, tak se svým partnerem, jestli nějakého má, na veřejnosti, je trapná.
Datum: 27. 05. 2016 06:29:24 Autor: Andrea
Předmět: Misustov
Pane Misustov, ... a pozdravujte soudruhy - z východu. Přistihla jsem vás, jak zcela nekriticky přejímáte z ruské ambasády její propagandu, přeji vám hezkou dovolenou na Krymu.
Datum: 27. 05. 2016 07:42:02 Autor: Misustov
Předmět: Andrea
Ty jsi asi úchylná, neobtěžuj.
Datum: 27. 05. 2016 08:31:04 Autor: Misustov
Předmět: Leonid Křížek
Pane redaktore, navrhuji, aby lidem, kteří si zaměňuji tento WEB s Rudým právem, nebo Životem strany, viz Andrea 27.5.2016 06:29:24, byl zablokován přístup, takto se zvýší kvalita příspěvků. Stačí porovnat Úroveň diskutujících z let okolo 2002, kdy se invektivy politického charakteru nevyskytovaly a stav, kerý je dnes. Misustov
Datum: 27. 05. 2016 21:33:47 Autor: QF17
Předmět: Vědění a vzdělanost
Mám středoškolské vzdělání a bohužel jsem nebyl informován, že v Plzni za mrzký peníz lze získat titul JuDr. VŠ není zárukou vyšší inteligence a už vůbec ne rozumu, absence VŠ není zárukou nižší inteligence a už vůbec ne hlouposti. + Rád studuji knihy zaměřené na historii a válečnictví, weby, diplomové práce a mrzím mě, že neznalý člověk napadá PŘEDLOŽENÉ informace, které sám není schopen pochopit. + Možná by se dnes mělo psát jak je "úžasně dokonalá demokracie" v EU a v USA. Není a nebude. Cenzura internetu, cenzura tisku a tv i rádiu. Kdo by si pomyslel, že něco takového může byt v "demokracii", kterou jsme vlastně nechtěli. Občané se nějak obávají vyjádřit svůj názor, protože budou osočovány za rasismus či "Putimismus". Kde se má občan dohledat pravdy, když se lže v tisku, v tv i rádiu. politické strany na příkaz Bruselu najednou chtějí mísit negry s bělochy. Vydávají se různé brožury a dokonce vznikají pohádky např. "O Sněhurce" namluvená Donutilem + Islámisté postavili stovky mešit v Evropě, kolik kostelů se postavilo v Arabských státech? Saudi konečně uznali, že žena je rovna velbloudovi a již není věc. + Abych nebyl tak proruský ... Vážím si humanitárního bombardování Severní Koreje, Vietnamu, Kambodže, Laosu, Kuvajtu, Iráku, Jugoslávie, Afghanistanu, Libye a Sýrie, armádou USA a společenství NATO. :-)
Datum: 28. 05. 2016 04:03:16 Autor: Misustov
Předmět: QF17
Perfektní
Datum: 28. 05. 2016 12:00:12 Autor: Karel B.
Předmět: Proč?
QF17 píšete,cituji...... Kde se má občan dohledat pravdy, když se lže v tisku, v tv i rádiu a tak mi to nedá,se Vás zeptat,myslíte si,že na východ od nás npř.v Rusku ,Číně,Severní Korei a v pod. zemích se říká jen čistá pravda.A též si myslíte,že v těchto zemích je "úžasně dokonalá demokracie",která je lepší než v zemích EU a v USA. Píšete,že je zde ..... Cenzura internetu, cenzura tisku a tv i rádiu a tak se Vás ptám jaká,a kdo byl od roku 1989 potrestán vězením,nebo dokonce popraven za to že si dovolil říci jen svůj názor-byl bych velice rád,pokud by jste mi uvedl konkrétní lidi a počty těchto osob.Možná se Vám stýská po režimu před rokem 1989,kdy se mohla říkat čistá pravda,vládní a činitelé,novináři,televize,rozhlas,noviny obzvláště Rudé právo říkali jen"ČISTOU PRAVDU"nikdy a nikým necenzurovanou a tak se znovu ptám co řekli špatného a v čem se dopustili lži lidé jako dr.M.Horáková,gen H.Píka,a další tisíce občanů tehle republiky včetně vojáků východní a západní fronty-kteří byl pozavirání za co?Proč se před rokem 1989,nesmělo mluvit o únosech lidí,která prováděla SMERŠŤ odnož KGB. Proč Vám nevadí,že pro naše písemnictví byl rozhodující rok 1948-komunistický převrat v únoru zdeformoval přirozený literární vývoj a na celá další desetiletí se vše muselo podřizovat arogantní a všemocné politické mašinérii.Proč byla po roce 1948 inteligence zasílána do komunistických lágrů bez soudního řízení,řádily Akční výbory-desítky univ.profesorů a studentů byly vyloučeny ze škol,některé ústavy úplně uzavřeny-opět máte možnost to porovnat z dnešní dobou,-proč byla odstraněna díla předních českých státníků, filozofů, spisovatelů, kteří se nevešli do parametrů socialistického realismu-např.Karel Čapek, Jiří Orten,legionáři,surrealisté,katolíci,Jaroslav Foglar, Franz Kafka a další.Zkuste si přečíst trilogii od A.Kratochvíla: !Žaluji" a pak očekám Vaše argumenty. Co následovalo po roce 1968 "Poučení z krizového" vývoje brožurka-modla komunistů zastávajících tvrdou linii ve společnosti a přinesla na dvě desetiletí nesvobody jak po stránce politické,tak po stránce kulturní.Jaké byly důsledky normalizace v říjen 1970-vydán první seznam zakázaných autorů a knih, obecně se tomu říkalo ?index? , miliony knih vyřazených z knihoven a 130 filmů se stalo nevyhovujícími proč?Podívejte se jak dopadli autoři jako Jan Zahradníček,O.Mikulášek,J.Skácel.Proč byl vězněn profesor J.Patočka,který po setkání s nizozemským ministrem zahraničí Van der Stoelem byl opakovaně vyslýchán StB, po jednom náročném výslechu byl hospitalizován a zemřel na mozkovou mrtvici-opět proto,že lhal a nebo proto,že říkal pravdu o režimu před rokem 1989?Proč byl vězněn a ve vezení zemřel P. Wonka.Byl potrestán vězením celkem třikrát, vždy v konfliktu s komunistickým režimem. Poprvé za kritiku nešvarů v zaměstnání a vládnoucí hierarchie dostal 14 měsíců (vězení Plzeň-Bory), podruhé šlo o kritiku volebního systému (21 měsíců, Minkovice, Bory, Bohnice.Jedním z jeho trestných činů např. bylo to, že se pokusil roku 1986 kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát ? což bylo teoreticky v naprostém souladu se zákony, avšak v rozporu s uskutečňovanou právní praxí .Co Vám říka prof.Rndr.Janouch v roce 1970 byl z politických důvodů vyhozen ze zaměstnání a bylo mu zakázáno přednášet na Karlově universitě-tak se Vás ještě jednou ptám,můžetemi napsat a uvést někoho,kdo takto dopadl po roce 1989 v ČR?To už se Vás neptám na lidi v Rusku proč byla zavražděna novinářka A.S. Politkovská,proč zemřel M.Němcov,atd.Též mi napište,kolik inteligence bylo ve V.Británii,ve Francii,v Belgii,v Holandsku vyhozeno z práce,perzekuováno jen proto,že říkali pravdu.Obdivuji Rusko,jak se zde v této zemi za posledních 100.let vždy říkala pravda-např. o paktu Molotov.-Ribbentrop,o tom,jak v roce 1939 napadlo Polsko SSSR,o vyvraždění polských důstojníku v Katyni,o bratské pomoci československému lidu v roce 1968,o tom jak se v země skvěle zachiovala ke svým zajatcům po skončení války, velice se mi prostě líbí jak Rusové v čele s Vladimírem Vladimírovičem už přepisují opět dějiny. A dodnes žijí Rusové a celý svěš v iluzi, že jsou Sověti a Rusové pouze obětmi 2.SV.
Datum: 28. 05. 2016 22:17:06 Autor: Andrea
Předmět: Misustov + Q17
Pane Misustove s bolševickou úchylkou , máte se vyjadřovat k článku, nikoliv urážet autora, to se vám to s panem Q17 uráží ve veškeré anonymitě, alespoň kdyby jste se oba pod svými urážkami podepsali celým jménem. Pro pana Q17, studovala jsem na UK v Praze, nikoliv v Plzni.
Datum: 29. 05. 2016 06:10:06 Autor: Misustov
Předmět: Andrea
Naše rodná čísla by jsi nechtěla? Neurážejte a nebudete uražena a hlavně neotravujte.
Datum: 29. 05. 2016 14:35:35 Autor: QF17
Předmět: Pane Karle a spol
Stačí jedna věta od Mjr. Terazky: Čo bolo, to bolo .... Tím myslím 20. století. To není předmětem diskuze, protože Abcházský problém je stále aktuální. + Kritizoval jsem současné 21. století v Evropě a "demokratizaci" včetně cenzury. Jestli vám přijde normální co se kolem nás děje, tak to máte opravdu silnou povahu nebo žijete ve světě klamu. + Za poslední rok vzrostl počet kriminálních činů v SRN o 500 000 případů. Věřte, že za tím jsou "ekoemigranti" a stoupenci islámu. V SRN žiji více než polovinu z roku a sleduji stav, který jsem popsal 27.5.16. Kdo nezažil a neviděl neuvěří.
Datum: 30. 05. 2016 06:07:51 Autor: Andrea
Předmět: anonym Misustov
Anonyme Misustove, stačí se podepsat, když někoho veřejně urážíte. Netykejte mi, nebyla jsem vaším podřízeným v trestním praporu, či komu jste v LA velel, a vašimi vlastními slovy neotravujte pod mým článkem, když nemáte co říci k tématu, jen dezinformace z ruské ambasády.
Datum: 30. 05. 2016 11:59:10 Autor: Misustov
Předmět: andrea
Vykání je projev úcty. Opakuji, Neurážejte a nebudete uražena
Datum: 30. 05. 2016 18:25:46 Autor: Karel B.
Předmět: QF17
Pane QF17,já jsem pouze reagoval na Vaši větu cituji: Kdo by si pomyslel, že něco takového může byt v "demokracii", kterou jsme vlastně nechtěli.A co jsme chtěli,žít dále pod ruskou knutou?Já jsem pouze porovnal dnešní dobu s s tím,po čem se asi Vám styská potom co bylo před rokem 1989!Píšete o cenzuře,ptám se kdy bya cenzura větší před rokem 1989,nebo po roce 1989? Víte jedno přísloví říká:"Kdo hledá budoucnost,ať se podívá nejdříve do minulosti,aby tam našel znamení své cesty."
Datum: 02. 06. 2016 12:59:03 Autor: Křížek
Předmět: Pro Misustova
Pane Misustove, bez ohledu na vyslovované názory často argumentuje subjektem, tzn. než byste polemizoval s názory, zabýváte se osobou autora, což je irelevantní. Váš výrok na adresu Andrei: "Ty jsi asi úchylná, neobtěžuj" je sprostý, jakož i tykání dámě, kterou neznáte. Diskuse pod tímto článkem se už netýká tématu a proto ji uzavírám.
Přidat komentář

Diskuse k tomuto článku byla uzavřena.

Vyhledávání

Foto týdne

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945