logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Vyslanecká kozácká stanice Sv. Trojice v Praze

Druhé výročí založení

„Podle sebevědomého výrazu jeho obličeje, klidného a pevného držení těla, bylo možné vidět, že si osvojil vojenské a poněkud hrdé vzezření, které je vlastní kozákům nosícím po celý život zbraň."

L. N. Tolstoj: Kozáci

Od chvíle, kdy byl prezidentem Ruské federace ratifikován zákon č. 154-F3 „O státní službě ruského kozáctva“ ze dne 5. 12. 2005, nastal nebývalý rozkvět kozáckých organizací nejen v Rusku samém, ale i mimo ně.

Již na základě Federálního zákona „O nekomerčních organizacích“ z 12. 1. 1996 č. 7-F3, dostaly kozácké organizace, vznikající jako tradiční „kozácká vojska“ v letech 1980–1990, oficiální formu.

Také v České republice byla mezi zde žijícími občany RF vzkříšena bohatá a slavná tradice ruského kozáctva, existující zde od roku 1921 spolu s přílivem ruské porevoluční emigrace.

Pro české země ovšem nebyli kozáci úplnou novinkou. Obyvatelstvo našich zemí se s nimi seznámilo již v 18. století. Není vyloučeno, že někteří kozáci operovali na našem území během třicetileté války. Leč pověstní lisovčíci té doby nebyli kozáky v pravém slova smyslu, i když jsou tak nezřídka nazýváni. Bojovali v 17. století také v Rusku, ale jako polské lehké žoldnéřské jezdectvo nezahrnovali ve svých nepravidelných oddílech kozáky, leda jen jako jednotlivce.

Ve značné míře jsme se s kozáky setkali teprve roku 1789 při slavném Suvorovově tažení do Itálie a pak v letech 1799–1800 při jeho návratu z této ve vojenské historii proslulé kampaně.

Roku 1805 kryli kozáci statečně a obětavě ústup ruských vojsk po bitvě u Slavkova. V bitvě u Přestanova a Chlumce roku 1813 zde operovalo několik kozáckých pluků členěných do avantgard a průzkumných oddílů. Po napoleonských válkách jsme kozáky viděli jen jako eskorty členů carské rodiny při návštěvách oficiálních i diskrétních.

Rozhodně nikoliv nevýznamnou částí kozáckých historických tradic u nás jsou osudy ruské kozácké porevoluční emigrace v letech 1921 až 1945, případně ještě později. Z celkového počtu asi 40 000 ruských emigrantů bylo kozáků pouze 14 procent. Převahou šlo o kozáky donské a kubáňské. Těrečtí, uralští a jiní byli zastoupeni pouze jednotlivci. Kozáci u nás v uvedené době vytvářeli vlastní organizace a stanice, vydávali tiskoviny, pořádali kulturní a společenské akce s cílem udržet živou kozáckou tradici a kontinuitu svého původu. Pomáhali sociálně slabším (finanční podpory v nouzi, kozácké vývařovny, ubytovny atd.), zajišťovali vzdělání a pracovní zařazení kozáků převahou v zemědělství. V dramatických poměrech meziválečné ČR a Evropy to ovšem nebylo nikterak jednoduché a bez vážných obtíží.

Není divu, že kozácké organizace, stejně jako celá ruská emigrace u nás, stály v zorném poli bdělé pozornosti Čeky, GPU/OGPU a posléze NKVD. Stejně tak Policejního ředitelství v Praze, bezpečnostních a rozvědných složek MV, MNO a ZAMINI. Svědčí o tom množství svodek, hlášení a soudních opatření. Kozáctvo se ve třicátých letech polarizovalo ve vztahu k SSSR. Menší jeho část byla pro podporu obrany bývalé vlasti, větší část však spatřovala naději v Hitlerově pomoci při vytvoření samostatných kozáckých oblastí po předpokládané porážce sovětské vlády.

Postavení dosud všestranně podporované bělogvardějské emigrace v ČSR se radikálně změnilo uznáním SSSR vládou ČSR de jure v červnu 1934. Zvláště pak po uzavření Smlouvy o vzájemné pomoci mezi RČS a SSSR z 16. 5. 1935. Protisovětské aktivity kozáků byly od té doby bedlivě sledovány policejními orgány a rozvědkou. Většinou však proti nim, navzdory interpelacím poslanců KSČ a kampaním v levicovém tisku, nebylo důrazněji zakročováno. Většina kozáckých organizací do roku 1939 otevřeně deklarovala loajalitu k československému státu. Ještě při květnové mobilizaci čs. armády v roce 1938 nabídla obětavě část kozáků (Donci) Ministerstvu obrany ČR pomoc jako dobrovolníci v případě zřízení kozáckých oddílů, postavených na obranu republiky. Situace se ale rychle a dramaticky změnila a nutila kozáky u nás k fatálním rozhodnutím. V roce 1939, kdy se zdálo, že už není naděje mimo k válce nastupující Německo, se část emigrantských organizací přiklonila tím či oním způsobem k nacionálnímu socialismu. To vedlo řadu kozáků ke službě v oddílech Wehrmachtu, v elitních jezdeckých jednotkách SS pod velením generála SS Panwitze, a ROA generála Vlasova. K následujícímu strašlivému osudu části kozáctva po skončení války je obtížné se vyjadřovat. Ti, co nezahynuli ve válce či na popravištích, byli odvlečeni oddíly NKVD. Přežili jen nemnozí. Právě z období let 1938 až 1945 jsou velmi zajímavé osudy jednotlivých aktérů kozáckého života u nás, z nichž některé je možné sledovat téměř až do dnešních dní.

Kubánští kozáci Rudé armády přispěli roku 1945 v rámci jezdecko-motorizovaného sboru hrdiny Sovětského svazu generála I. A. Plijeva k osvobození Čech a Moravy, po zvláště těžkých a krvavých bojích na Slovensku a jižní Moravě (třídenní bitva o Brno). Do Prahy dorazili v podvečer 9. května, aby zde podle starodávného kozáckého zvyku napojili své koně ve Vltavě. Bylo by nespravedlivé nepřipomenout, že k osvobození Prahy přispěli v květnu 1945 značnou měrou též kozáci Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova.

Ruský den na dostihovém závodišti v Pardubicích

 

V červnu roku 2009 byla v Praze založena Vyslanecká kozácká stanice sv. Trojice jako nezávislé občanské sdružení zabývající se dějinami kozáctva a jeho nadčasovými ideály. Jeho členové se mimo duchovní, tradiční a historické aktivity zabývají těž dobrovolnou pořádkovou službou při bohoslužbách, procesích a slavnostech pořádaných Pravoslavnou církví v Praze i na jiných místech. Obecně lze obrovskou roli kozáctva spatřovat především ve výchově zdravé a sebevědomé mládeže, hrdé na dějiny své vlasti, na svůj původ a na odkaz svých předků.

 Zakladatelé Kozácké stanice sv.Trojice v Praze JUDr. Mikhail Dzyuba a Otec Sergij Ivanikov

Hlavní osobou při prvotním zakladatelském úsilí kozácké stanice v Praze je představený chrámu Uspenské svaté Bohorodice na Olšanech, archimandrita Sergij Ivanikov. Jemu právem náleží zásluhy o vzkříšení kozácké myšlenky a kozáckého ducha mezi ruskými občany žijícími v ČR. Jeho po roce vystřídal na čele stanice významný ruský podnikatel JUDr. Michail Dzjuba, zástupce atamana v hodnosti esaula, tj. majora. Organizačně je pražská kozácká stanice začleněna do sestavy Centrálního kozáckého vojska se sídlem v Moskvě.

 Zástupci komise před ruským Střediskem vědy a kultury v Praze

 

Dne 4. 5. t. r. se příslušníci trojické kozácké stanice v Praze setkali s delegací Komise pro otázky mezinárodní činnosti kozáckých sdružení a společností Rady prezidenta RF pro otázky kozáctva. Toto setkání zvýšilo význam a prestiž pražské stanice, jakož i zpětnovazebně ovlivnilo informovanost o její existenci v Moskvě.

Pověst stanice byla u veřejnosti ještě více posílena velice zdařilým „Ruským dnem“ 28. 5. na Dostihovém závodišti v Pardubicích, jehož byli trojičtí spolupořadateli.

Na sklonku května – 30. 5. – vystoupil zástupce atamana JUDr. Dzjuba na prestižní konferenci k „90. výročí přijetí ruské emigrace v Československu“ v prostorách Státních aktů Poslanecké sněmovny PČR.

Michail Dzjuba v Pardubicích

 

Mezinárodní konferenci pořádala Pravoslavná církev v Čechách a na Slovensku spolu s poslancem PČR J. Foldynou pod záštitou předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové. JUDr. Dzjuba zvolil za téma svého vystoupení nevyčerpatelné „Osudy kozácké emigrace v Československu“. Potvrdil jím své hluboké znalosti dané problematiky, vyžadující dlouholeté studium původních archivních pramenů na mnoha místech v ČR i v Moskvě. Vzájemné propojení vládních a církevních složek při pořádání konference je v historickém kontextu velmi zajímavé.

Konečně v neděli 12. června t. r. oslavila kozácká stanice sv. Trojice v Praze 2. výročí svého založení, k němuž jí vedle významných osobností s díkem blahopřál též metropolita Pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku vladyka Kryštof.

I my se ve vší skromnosti připojujeme k blahopřání s vírou, že existence této stanice přispěje především k uchování, rozvíjení a obohacování těch nejlepších kozáckých tradic posledních rytířů Evropy. Jde totiž o duchovní a kulturní fenomén nebývalého významu. Bože, chraň atamana a jeho zástupce!

Dne 2. července 2011.

 

 
Datum: 06. 07. 2011 10:55:55 Autor: Dzyuba Mikhail
Předmět: Poděkování
Vážený pane doktore Dolejší, velice Vám děkuji za podporu kulturně-historických tradicí kozáctva na území ČR. Taktéž děkuji za Vaše blahopřání k našemu 2.výročí založení. Jste první, který jste si na nás zvenku vzpomněl. Chtěli bychom Vás pozvat a všechny zájemce pozvat na bohoslužbu v chrámu Zesnutí sv.Bohorodice na Olšanech a po té na naše zasedání 28.8.2011. S kozáckým pozdravem Esaul kubánského kozáckého vojska Mikhail Dzyuba.
Datum: 08. 07. 2011 09:22:56 Autor: Martin
Předmět: pěkné
Jako obvykle - výborný článek. Jsem moc rád, že se po kratší odmlce opět objevily Vaše texty. Zdravím a přeji hodně tvůrčích sil!
Datum: 08. 07. 2011 17:49:40 Autor: Dolejší
Předmět: Kozácká stanice
Děkuji panu Martinovi za hodnocení, za přání a pozdravy, které opětuji. Potěšilo mě to, netajím! Všechno dobré
Datum: 04. 09. 2013 13:20:47 Autor: Misustov
Předmět: Kozáci a spící kníže
Není účelem tohoto článku hodnotit dějiny staroslavného rodu Schwarzenberků, to již udělali jiní, navíc tendenčně a tedy i nedůvěryhodně. Je například propastný rozdíl, mezi Karlem Schwarzenbergem seniorem jehož ?Heraldika? je skvostným dílem naší odborné heraldické literatury a výpotky juniora. Nebudu se zabývat politickou činnosti soudobého Karla Schwarzenberga, tu veřejnost sleduje více, jako já. Musím souhlasit ale s veřejnosti a panem prezidentem neoblíbenými novináři, že když se Schwarzenberg probudí, tak řekne nějakou blbost. O co tedy jde? ??? PROLOG. Ráno druhého prosince rohu onoho totalitního, pochodovala Brnem jednotka Francouzů a Belgů pod velením gardového granátníka pana Brasina na slavkovské bojiště. Jednotka byla oblečena do uniforem Napoleonovi Grande Armée, vyzbrojena křesadlovými mušketami. Úkolem jednotky bylo dosažení VS císaře Napoleona na návrší Žuraň, shlédnout Slavkovské slunce, (pokud by vyšlo), vzdát hold těm, kteří tam mrtví leží tak, jak zákony kázaly jim, a také, jak to bývá si užít trochu srandy. Pochod byl však násilně rozehnán Veřejnou bezpečnosti za použití pendreků, poznamenávám, že pendreky VB byly větší, a těžší, než má dnešní policie. Nejednalo se samovolnou akci VB, ale na rozkaz ?zločinného, zavrženíhodného? a samozřejmě nedemokratického komunistického aparátu. Proč? Na toto se zeptejme Schwarzenberga. ??? HLAVNÍ DĚJISTVÍ, Schwarzenberg definoval, že příslušníci spolků vystupují v uniformách, vzbuzuje pochybnosti: ?Z první republiky máme špatné zkušenosti. Když menšinové spolky vystupují v uniformě a mají nacionalistické názory, aspoň se díváme se zájmem, co se bude dít. Nošení uniforem sice není nebezpečné, ale měli bychom si na to dávat pozor,? Z tohoto musíme usuzovat, že Sokoli, Orli, skauti vzbuzovali svými uniformami pochybnosti ? ještě štěstí, že Masaryk tu šlechtu zakázal, i když mám podezření, že i mezi šlechtou blbost je výjimečná, no hajný z Orliku má smůlu. Tento výrok je součásti invektivy proti osobám a spolkům navazujících na kozácké tradice ? zatím. V návrhu vládní zprávy podepsané Schwarzenberkem si píše: že v Česku vznikají "uniformované a ozbrojené oddíly, které si na základě zdánlivé historické tradice ruských kozáků kladou za cíl pronikat na pokyn Kremlu do společenských a státních struktur, jako jsou parlament, vláda a orgány místní samosprávy". Společně s dalšími organizacemi, které působí pod křídlem ruského diplomatického úřadu, tak "jednají ve prospěch cizí mocnosti". Toto je však politická záležitost, nepatří do Militarií, a pokud jsou členové českými státními občany, tak záležitost je v kompetenci ministerstva vnitra. ??? Můžeme konstatovat, že rozhodnutí KSČ a akce VB byla zločinná, zavrženíhodná a nedemokratická, ale jaký potom je Schwarzenberg, který má stejné postoje. Je zavrženíhodný, nebo chvályhodný, demokrat, nebo dobře utajený totalista? ??? Problematika národností je záležitosti etnografickou, každý z nás se může hlásit k libovolné národnosti, když někdo prohlásí, že je Kokršpaněl, tak je Kokršpaněl, Cigáni i když jsou cigáni tak se hlásí podle potřeby k Romům, nebo k Čechům, podle toho kde je to momentálně výhodnější a ministerstvu zahraničí potom nic není. Závažnější by byla skutečnost, kdyby se ve zprávě ocitlo, že u nás je X ruských občanů, z toho Y důstojníků sovětské armády zabývajících se podnikatelskou činnosti a jednají ve prospěch cizí mocnosti, snažící proniknout do společenských a státních struktur, jako jsou parlament, vláda a orgány místní samosprávy, a toto by bylo jednoznačně konkretizováno. Od toho ale tady máme BIS, vojenské zpravodajství, vnitro, Schwarzenberg na to nemá kvalifikaci. Otázkou je, kde se ta nenávist ve Schwarzenbergovi bere, možná jedná na pokyn Velkého kadoše z Bilderberg Group, toto by již bylo velice nebezpečné. O aktivitách Ruska máme průběžné informace, kdežto Bildenberg je tajemný jako NKVD. ??? Ataman JUDr. Michail Dzjuba se k tomuto materiálu vyjádřil, bohužel ale dle mého názoru nikoli s patřičnou kozáckou razanci. Tón jeho vyjádření je vhodný pro jednání s hlavou státu, ale jeho protějšek je ale něco jako turecký sultán, na VEBu je považován za hulváta a proto ataman mohl přihlédnout například ke korespondenci Atamana Ivana Sirka, viz příloha. ??? ??? My zatím opustíme kozáky, i s jejích atamanem a podíváme se na problém obecněji. Je obecná zkušenost, že spolkové uniformy a zbraně vadí totalitním systémům. Dovedeme si představit, že by za nacizmu mohla pochodovat jednotka Sokolů v krojích? Tak nanejvýš do Mauthausenu. Komunisté kladně hodnotili modré košile a červené šátečky pionýrů, no a Schwarzenberg, ten se již presentoval vlastnoručně, viz výše. V dobách ČSSR nebylo dovoleno střílet na závodech historických zbraní v replikách historických stejnokrojů. Takový ranger majora Rogerse, nebo C.K.infanterista si nedali na závodech ani ránu. V měsíčníku ?Kriminalistika?, který vydávalo MV, byl článek, zabývající se nekalnou, až zločineckou činnosti klubu vojenské historie SVAZARMU Praha s požadavkem jeho likvidace. ??? Takto naočkované antipatie marxistů k militariím jsou zakořeněny v naší polomunistické společnosti dosud. Dokonce i taková renomovaná organizace, jako Asociace praktické střelby ČR nabádá se strachu svoje členy, aby nechodili ve vojenských uniformách, nebo částech vojenského oblečení i když oblečení s maskovacími vzory se dnes nosí naprosto běžně. Součásti vojenského oblečení se užívají pro svoji praktičnost, pohodlnost a udržovatelnost. V budoucnu si mohou Schwarzenbergovy výroky brát političtí vůdci všech ideologických směrů za své, je to laciný populizmus, omezování, zakazování jr totiž levnější jako zdokonalování oblasti zdravotnictví, sociální péče a podobně. Omezování činnosti takových kozákú, legionářů, vojsk třicetileté války a podobně, jako úlitba masám asi nic stát nebude. ??? Ataman JUDr. Michail Dzjuba se zmiňuje o nějaké padesátce kozáků, jedná se zřejmě převážně o potomky emigrantů a tedy i české stýtní občany. Existuji však KVH jejíž členové umějí rusky nanejvýš ?Já chóču párek a housku davaj?, kteří mají zájem o druh vojska, který byl pro ruské imperium něco jako Ghurkové pro imperium britské, vojska, které vyvinulo taktiku, kterou můžeme nyní nazvat comandos. S touto kozáckou taktikou se seznámil ve válkách na Kavkazu baron František Trenk, který ji implementoval ve svém pluku Pandurů. Trenk byl zlikvidován neschopnými a závistivými rakouskými důstojníky, v opačném případě by válka o habsburské dědictví mohla pro Rakousko dopadnout příznivěji. Tato taktika byla zřejmě známa německým plukům, bojujících v Kanadě za sedmileté války ve službách Anglie a byla inspiraci pro vznik legendárních Rangers. Toto je domněnka vyžadující podrobné studium. Členové těchto klubů jsou i státní zaměstnanci příslušníci ozbrojených sil a zejména těm mohou moudra Schwarzenberga činit potíže. Měli bychom se zde řídit mušketýrskou zásadou ?Všichni za jednoho? Proto až budeme vážit, komu dáme při volbách důvěru, měl by být tento Schwarzenbergův počin přiložen na vážkách jako jeden z důvodu proč ano, nebo nikoli. ??? ??? PŘÍLOHA Záporožští kozáci tureckému sultánovi! Ó sultáne, turecký ďáble a příteli a potomku ďábla, tajemníku samotného Lucifera. Jaký ďábelský druh rytíře to jsi, když nedokážeš zabít ježka s holou prdelí? Ďábel sere, tvoje vojsko žere. Nepodřídíš si, ty zkurvysynu, křesťanské syny; nebojíme se tvojí armády a budeme proti ní bojovat na zemi i na moři, matkomrde. Ty babylonský kuchaři, makedonský koláři, sládku z Jeruzaléma, ovcomrde z Alexandrie, pasáku prasat z Horního a Dolního Egypta, arménské prase, podolský zloději, tatarský pohádkáři, popravčí z Kamence a hlupáku celého světa a podsvětí, idiote před Bohem, vnuku hada, vřede na našem ptákovi. Prasečí rypáku, kobylí prdeli, jateční pse, nepokřtěná hlavo, přeřízni vlastní matku! Tak prohlašujeme my, záporožští, ty ubožáku. Nebudeš pást ani křesťanská prasata. Tím končíme, protože neznáme datum a nemáme kalendář; měsíc je na nebi, léta páně, v den ten samý jak u nás, tak u vás, takže polib nám prdel! Podepsán: Košový Ataman Ivan Sirko s celým záporožským vojskem ??? UKRAJINSKÝ ORIGINÁL ?????????? ?????? ?????????? ???????! ?? ? ?????? ?????????, ?????????? ????? ???? i ??????? ? ?????? ???????? ????????! ???? ?? ? ????? ????? ???? ????? ????? ????? ?? ??'??? ???? ??????? ? ???? ?i????? ???????. ?? ????? ??, ????? ?? ????, ???i? ????????????? ?i? ????? ????, ????? ?i???? ?? ?? ???????, ?????? i ????? ????? ?????? ? ?????, ????????? ???? ????. ???????????? ?? ?????, ???????????? ????????, ?????????????? ?????????, ???????????????? ???????, ???????? ? ?????? ?????? ??????, ?????????? ?????, ??????????? ????i???, ?????????? ????????, ??????????? ???, ? ?????? ????? ? ???????? ???????, ? ?????? ???? ??????, ?????? ??????? ???? ? ?????? ??? ????. ??????? ?????, ???????? ?????, ?????????? ??????, ?????????? ???, ???? ???? ?'???! ???? ???? ?????? ????????? ????????! ???????? ??? ?????? ?????? ????????! ????? ?? ????? ?? ????????? ?? ????, ?????? ? ????, ??? ? ?????, ? ???? ????? ? ??? ?? ? ? ???, ??????? ?? ?? ? ????? ???!.. ?i???????: ??????? ?????? ???? ????? ?? ???? ????? ??????????? ??? Poznámka- jako citace byl použit denní tisk
Datum: 18. 09. 2013 16:16:46 Autor: Daniel
Předmět: Záporožští kozáci sultánovi
Rjepinova ilustrace ke zmíněnému dopisu sultánovi je uveřejněna na tomto webu zde: http://www.militaria.cz/cz/clanky/miscellanea/odpoved-zaporozskych-kozaku-sultanovi-mehmetovi-iv-.html
Datum: 28. 09. 2013 12:07:36 Autor: Dolejší
Předmět: Kozáci a spící kníže
Pane Misustove, vystihl jste to naprosto přiléhavě. Na Spícího Dědu s Čírem bych se nezlobil. Má těžké sny, hypotéku a v důsledku ní politické zadání k radosti svých juvenilních obdivovatelů a zpívajících "prý spisovatelů". Nakonec vede lidi tam, kde chtějí být!!! K. Schwarzenberg sen., otec stávajícího "Karla", se ženil v uniformě poručíka jezdeckého pluku Václava Svatého a v uniformě chodil rád, nechal se v ní také malovat V. Strettim. Byl aktivním členem fašistické organizace "Vlajka" a účastníkem jednání s Pilsudského vládou o politicko-vojenské spolupráci (roku 1934). Dnešní Karel je havloidem, genetickým rusofobem a slavjanofobem, z toho je nutné také psychoanalyticky vycházet. Plní to, co mu Bilderberg-Mordor nařídí. Netrápil bych se tím. Mám toho Žvástala docela rád. Jako zakládající člen Klubu vojenské historie z roku 1967 a člen jeho předsednictva musím připomenout, že mimo problémy po srpnu 1968 a různé personální komplikace nijak velký tlak ze strany úřední na Klub činěn nebyl. Na akce na Slavkově s členy staré gardy Napoleonské společnosti (p.Dvořák a další) velice rád vzpomínám. V každém případě Vám upřímně děkuji za připomínku a za rozsáhlý text. Sláva kozákům !!!
Datum: 04. 10. 2013 09:26:54 Autor: Jižan
Předmět: Proč ta pol.agitace
Nikdy by mě nenapadlo,že web Militaria bude sloužit jako propaganda pro jednu politickou stranu,kterou prosazuje jeden vysoce postavený pán tehle republiky.Viz agitace v jednom příspěvku pana Misutova"Proto až budeme vážit, komu dáme při volbách důvěru, měl by být tento Schwarzenbergův počin přiložen na vážkách jako jeden z důvodu proč ano, nebo nikoli.Myslím si,že p.Misutov,jako vzdělaný člověk by se měl držet toho,že mé češství je je natolik sebevědomé,že pohrdám prostředky lži,lsti a úchvatu a né neustále o knížeti tvrdit věci,které mají pochybné tvrzení.Tohle tvrzení už tu bylo jednou od několika lidí spjatých s STB (když svůj úkol splnila-vyšlo najevo,že jsou nepravdivá) a tak hle už postupovala jedna první dáma republiky,když odsuzovala,p.K.Schwarzenberka ale zapoměla už říci,že její tatínek se podílel na deportaci slovenských židů do koncentračních táborů. A tak čeho se bojím je to,že dnes hodně lidí tvrdí a argumentují tím,že to za komunistů bylo všechno podle tehdejšího práva,jen se bojím,že přijdou jiní a budou tvrdit ...tak nacisté tyto nezakonosti dělali také podle tehdejšího platného práva.A to je to co se mi na tom všem nelíbí. A pak to začíná to provoláním Sláva kozákům !!! A končí to zvacím dopisem a další nesvobodou. Připadá mi to,jakoby měl Zeman a jemu potřební potřebu před KGB demonstrovat,že si své úkoly plní vzorně a má snahu zajistit kontinuitu dobrých vztahů s Ruskem i po skončení svého prezidentského mandátu.
Datum: 04. 10. 2013 13:43:37 Autor: L. Křížek
Předmět: Pro Jižana
Vážený pane, web Miliaria není propagandistickým listem ŽÁDNÉ strany ani hnutí. Jen tu, co se týče příspěvků, včetně diskusních, není zavedana cenzura.
Datum: 07. 10. 2013 08:26:00 Autor: misustov
Předmět: pro Jižana
Jižane?Jižane, měl byste se věnovat textu, který jsem napsal a nefabulovat. Specifikujte prosím: ?Myslím si,že p.Misutov, jako vzdělaný člověk by se měl držet toho, že mé češství je je natolik sebevědomé, že pohrdám prostředky lži,lsti a úchvatu a né neustále o knížeti tvrdit věci, které mají pochybné tvrzení?, kde lžu a mám pochybné tvrzení. Moje češství je postavené na skutečnosti, že se se mnou nedomluvíte jinak než česky. Vy stavíte svoje češství na pohrdání lži,lsti a úchvatu. Je to velice zajímavý fenomén, můžete jej blíže specifikovat? *** Marně hledám, kde propaguji jednu politickou stranu, kterou propaguje nějaký vysoce postavený pán téhle republiky.[ Pokud máte na mysli Zemana, tak ten byl řádně demokraticky zvolen prezidentem - národem, nikoli parlamentně demokraticky, tlupou oligarchů]. *** To snad máme možnost volit pouze dvě strany ? TOP, nebo SPOZ? Myslím, že jsem vyzval militaristy, aby pečlivě zvažovali, komu dají hlas. Zda mohou dát hlas osobě, která má na jejích činnost stejně demagogické výlevy jako tajemníci ÚVKSČ typu Bilak, Indra. *** Představuji si to ryze hypoteticky, následovně: NEGATIVA: - 1- Útoky proti lidem zabývajícími se militáriemi. POSITIVA: 1- Předsednictví v partaji, která umožnila komunistům aktivní vstup do politiky. 2- Místopředsednictví v nejhorší vládě za padesát let. 3- Bezkoncepčnost zahraniční politiky a likvidace ambasád 4- Rozhodující vliv za uznání Kosova. 5-Podpora opatření, která bohatým dávala a chudým brala. 6- Podpora okradení důchodců. 7- Podpora nárůstu bezdomovectví. 8- Podpora legalizace lupičství prostřednictvím exekutorů. 9- Spánek na zasedáních zákonodárných a výkonných orgánů. 10- Odpovědnost místopředsedy vlády že Češi loni zchudli. v roce 2010 Česká republika na 19. místě z 27 zemí Evropské unie. Rok před tím Češi figurovali na 17 příčce. *** Suma sumarum ? jedno negativní a deset pozitivních, tedy jednoznačně bych volil Schwarzenbergovu TOP (Zádrhel je v tom, že 26. října je v Rakousku den otevřených muzeí a proto se budu věnovat kultuře, nikoli politice. Svou výhradu, ke Karlu knížeti Schwarzenbergovi jsem naprosto přesně definoval. Podle jakého principu mě spojujete s ženou, o kterou jsem nikdy ani náznakem nezavadil? Stará Klausovka a její manžel měl v období volby prezidenta tak mizerný kredit, že jakékoli útoky na knížete jej naopak podporovali. Ten by měl daleko větší šanci, kdyby se za jeho jménem neskrývalo daleko zlověstnější jméno, a to KALOUSEK, který s knížetem manipuluje, v opačném případě bych jej volil rovněž. *** Vaše tvrzení ?Hodně lidí tvrdí a argumentují tím, že to za komunistů bylo všechno podle tehdejšího práva? jsem neslyšel, alespoň si nepamatuji. Slyším, ale často že komunismus byl mizerný, ale dnes je to horší, kdo za to může? Zejména vláda, ve které byl tento člověk místopředsedou. *** Závěrem si dovoluji upozornit, že můj primární článek vyjadřuje obavy, že obdobně jako Schwarzengerg napadá členy KVH zabývající se kozáky budou obdobně napadány osoby zabývající se německými ozbrojenými silami s tím, že jsou neonacisté. Těmito zájmovými činnostmi se zabývají i státní zaměstnanci, kteří mohou být takto bezprostředně ohrožování. *** Na počátku svoji diskuse jsem napsal ?Nebudu se zabývat politickou činnosti soudobého Karla Schwarzenberga, tu veřejnost sleduje více, jako já. *** Nevím kolik je Vám let, pamatuji si Zemana a jeho vystoupení v letních měsících 1989 a v listopadu za plyšáku, on má zásluhu na tom, že komunismus u nás jako vládnoucí síla skončila, naproti tomu Vy jste pro mne osoba anonymní. Dočetl jsem se, že druhý diskutér, pan Dolejší byl za svoje názory v komunistickém kriminále. Vy Jižane jste byl také v kriminále za komunistů?
Datum: 09. 10. 2013 13:15:28 Autor: Jižan
Předmět: Pro Misutova
Vážený pane Misutove,jelikož jsem se narodil až pět let po válce,takže mě nejhorší roky když se zavíralo minuly.Za to muj otec a strýc si své odseděli v Jáchmově.Já si pouze pamatuji domovní prohlídky.Muj článek nebyl o tom kdo seděl,nebo neseděl.Já jsem pouze vyjádřil svuj názor nic více a nic méně.Holt každý máme svuj úhel pohledu.Jinak Vám děkuji za Váš názor.
Datum: 09. 10. 2013 15:48:08 Autor: misustov
Předmět: To Jižan
OK. Všechno dobrý
Datum: 24. 10. 2013 14:55:13 Autor: Martin Hodek
Předmět: kozáci a SS
.chtěl bych upozornit,že kozácké útvary(ruské) nesloužily jako jednotky SS jak se tvrdilo.Není to pravda.Tyto jednotky ,kterým v závěru po konsolidaci kozáckých jednotek velel general leutnant Pannwitz byly pouze převeleny od WH pod působnost Waffen SS na Balkáně a v Maďarsku.Oficální značení bylo 15.kozácký sbor gen.Pannwitze(popraven v Moskvě 16.1.47).Pannwitz byl mmj.obviněnen jako příslušník Waffen SS ale provedeném rehabilitačním řízení 17.6.96 byl tohoto ovinění zbaven.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945