logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

FN P90 - ZBRAŇ PRE TYLOVÉ VOJSKO

Popis zajímavě řešené zbraně.

(Poznámka redakce: Tento článek byl napsán pro 4. číslo časopisu Militaria v roce 1991. Přestože je jeho námět již zastaralý, uveřejňujeme jej zde v souladu se snahou zpřístupnit pokud možno všechny materiály shromážděné tehdy pro časopis, a také proto, že zmínka o této zbrani - pokud víme - se v našem tisku neobjevila.)

Zvětšit...

Munícia, určená pôvodne pre samopaly typu Smeisser a Sten svetoznámej raže 9 mm Parabellum (9 x 19) sa ešte vždy v pomerne veµkom rozsahu používa na európskom i americkom kontinente a má stále veµa priaznivcov. Výrobcovia zbraní uvádzajú na trh stále nové typy samopalov a pištolí tejto raže, ktorá mala dominantné postavenie vo svete takmer celé storočie.

V rozpore s uvedenými skutočnos»ami zaujala Belgická firma Fabrique Nationale (FN), ktorá je vo svete najviac známou autoritou, orientovanou na výrobu pištolí a vojenských zbraní, prekvapujúci názor. Doporučuje muníciu raže 9 mm Parabellum vyhradi» len pre vysokovýkonné pištole. V súčasnej dobe predkladá novú, netradične riešenú zbraň typu FN P90 raže 5,7 x 28 mm, teda náboj s dĺžkou nábojnice 28 mm. Je to vlastne kombinácia pištole a samopalu. Svojim tvarom, konštrukčným riešením i technickými parametrami predstavuje výraznú formu modernizácie palnej zbrane, určenej pre mnohostranné použitie hlavne vo vlastnom i nepriateµskom tyle. Pri jej konštrukcii bol využitý poznatok, že v armáde sú pištole menej použiteµné. I veµa osôb zaradených v tylových útvaroch, ako napr. dôstojnícke zbory, príslušníci polície, stáli zamestnanci armády a vodiči vojenských vozidiel bežne vyzbrojovaný pištoµami chcú by» v podmienkach bojového nasadenia na primeranej úrovni, chcú ma» výkonnejšie a modernejšie zbrane. I potreba sebaobrany u kategórie týchto osôb sa stáva stále aktuálnejšia. Zo skúsenosti v posledných vojnách je známe, že armády kladú veµký dôraz na špeciálne skupiny, ktoré operujú skryte v tyle nepriateµa. Títo špeciálne vycvičený bojovníci s tzv. "tvrdou kožou" bývajú často vybavený neprestreµnými vestami, aby mohli aj v najnebezpečnejších akciách funkčne pôsobi» bez zvyšovania si adrenalínu v krvi, bez obavy o svoj život. Pri tom je potrebné, aby boli vyzbrojení µahkými, dobre ovládateµnými i ukrytelnými zbraňami, vhodnými i pre použitie vo veµmi stiesnených pomeroch. To sú útržky mnohých úvah, ktoré boli na počiatku koncepčného a konštrukčného riešenia celkom novej zbrane netradičného tvaru, určenej pre mnohostranné použitie. Základným krokom bolo porovnanie balistických vlastností značne rozšírenej munície 9 mm Parabellum s nábojmi novej raže 5,7 x 28 mm. Namerané výsledné hodnoty boli dos» prekvapujúce. I keď je strela novej raže oveµa µahšia, jej výkon je väčší. Vyššia ús»ová rýchlos» a špeciálna konštrukcia projektilu umožňuje, že preniká cez 48 vrstiev materiálu známeho pod menom Kevlar. Je to látka, z ktorej sa v súčasnej dobe zhotovujú tzv. neprestreµné vesty. V mäkkom materiali sa strela chová tak, že 90 % dopadovej energie projektilu sa spotrebuje pri prenikaní cieµom. Zbraň typu FN P90 umožňuje streµbu jednotlivými ranami, alebo dávkami. Je konštruovaná tak, že ju môže rovnako dobre použi» lavák i pravák. Ovládanie spúšte µavou, alebo pravou rukou je možno rýchlo a zručne meni» i vo veµmi stiesnenom priestore. Pozoruhodná je jej netradičná konštrukcia, spočívajúca v tom, že plochý, hranatý zásobník na 50 nábojov zhotovený s plastickej priesvitnej hmoty sa umiestňuje na zbraň paralelne s osou hlavne nad jej hornú čas». Jeho špeciálne upravená výstupná čas» umožnila prekona» desa»ročia trvajúcu tradíciu, podµa ktorej boli zásobníky pri streµbe orientované zásadne kolmo na osu hlavne. Vyhadzovanie prázdnych nábojníc z puzdra záveru je riešené smerom dolu. I keď má strela náboja FN P90 vyšší výkon ako 9 mm Parabellum, spätný ráz novej zbrane je pri streµbe takmer o polovicu nižší. Naviac lineárna konštrukcia doplnená kompenzačnými otvormi na hornej časti znižuje jej zdvih na minimum, čím sa zbraň stala podstatne stabilnejšia, čo má veµký význam hlavne pri streµbe dávkami. Tresk pri výstrele je tiež podstatne slabší. Tvarove zvláštne riešenie pištoµovej rukoväte, spojenej oblúkom s plochou obdialnikovou pažbou, a masívny lúčik spúšte dávajú zbrani vzhµad pripomínajúci snímaciu kameru. Len z prednej časti vyčnievajúci koniec hlavne s kompenzátorom zdvihu dokazuje, že sa jedná o strelnú zbraň. Jej rozmery si možno µahko predstavi» porovnaním s dĺžkou nábojnice, ktorá má 28 mm. Zaujímavým spôsobom je riešený i optický zamerovač, nachádzajúci sa pomerne vysoko nad prednou čas»ou hlavne. I pri lineárnej konštrukcii mechanizmu umožňuje pohodlné a rýchle zamierenie. Malé rozmery, hlavne dĺžka a nevyčnievajúci zásobník dávajú mimo iného tuši» výhodné využívanie zvláštnym spôsobom konštruovanej zbrane nielen v stiesnených pomeroch, ale i skrytou formou. Nový typ FN P90 naznačuje cestu ďalších možností modernizácii a zdokonaµovania osobných zbraní pre tylové zložky, políciu a tankomechanizované vojská. Je dôkazom toho, že i desa»ročia osvedčené typy je možné ešte stále úspešne zdokonaµova». Literatúra: Vapenjournálen 1/89 Guns Magazine 6/84 © Militaria, Elka Press

 
Datum: 28. 02. 2005 22:20:17 Autor: Koffer
Předmět: Nepřesnosti
Kategorie PDW (Personal Defence Weapon), jejíž představitelem je právě P90, nemá nahradit pistole, nýbrž vyplnit prostor mezi samopaly a útočnými puškami. Srovnáte-li 5,7x28 s 9mm Luger a 5,56x45, stojí svými vlastnostmi i rozměry mezi těmito dvěma. Firma FN vyvinula i pistoli Five-seveN pro stejný náboj, která se vyznačuje vynikajícími balistickými vlastnostmi a průbojností. Cílem FN je vytlačit buď 5,56x45 NATO nebo 9mm Luger. Ovšem na vytlačení 5,56x45 má 5,7x28 poněkud menší balistický výkon.
Datum: 12. 10. 2007 10:03:32 Autor: madrabbit
Předmět: Asi je fakt dobra
Kdyz ji používají i jednotky přidělené k projektu Star Gate. P.S. Jenom takový malý joke :-) nebrat vážně
Datum: 05. 04. 2008 21:19:31 Autor: Kocúr
Předmět: Zbrane PDW
Vážení páni. Príspevok, ako aj komentáre sú naozaj zaujímavé, ale pri všetkej úcte myslím si, že obsahujú niektoré vecné chyby o zbraniach kategórie PDW ako takých. Skúste si prosím prečítať príspevok Ing. Bencúra s názvom "Nové kategórie ručných palných zbraní. Uverejnený bol v časti "zbraně a zbroj" 3.04.2008. Možno vás zaujme a rozšíri Vaše znalosti. Ak nie, tak sa ospravedlňujem za drzosť, ktorou som sa ozval.
Datum: 06. 07. 2009 16:33:40 Autor: Sven Australan
Předmět: P-90
V době občanské války na ostrově Timoru ( mluvím o době, kdy už existoval stát Timor Leste (East Timor), byla u vlády marxistická strana Fretilin, vedená Mari Alkatirim, který se stal PM (Ministerským předsedou). Ten tajně dal vycvičit bojové křídlo Fretilinu (Falintil) a sveho bratra určil jediným nákupčím zbraní pro stát. Když bylo levicovému puči (za pomoci našich - australských jednotek ADF) zabráněno, byly jednotlivé frakce odzbrojeny. Na suvenýrových snímcích našich vojáků byly na hromadách oštěpů, ládovaček, Lee Enfieldů .303, AK-47, také vidět pár FN P-90. Bylo by zajímavé zjistit, jestli se na Timor dostaly legální cestou ?
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Bez komentáře (zasláno).

Bez komentáře (zasláno).


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti