logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Velké dějiny zemí Koruny české Velké dějiny zemí Koruny české

Nakladatelství PASEKA vydalo poslední svazek monumentálních dějin zemí Koruny české

?Velké dějiny zemí Koruny české jsou počinem unikátním a zásadním, protože právě ony splácejí onen trapný dluh českého dějepisectví, datující se od torza Františka Palackého.?

historik a filosof doc. PhDr. Jan P. Kučera, CSc.

 

Nakladatelství Paseka se vždycky vyznačovalo inovativními projekty a odvážnými počiny, jež nezapřely podnikavého ducha zakladatele Ladislava Horáčka. Již samo jméno nakladatelství je připomínkou jedné z postav Krvavého románu Josefa Váchala, jehož dílo si Horáček oblíbil. Nakladatelství, které založil již v roce 1989, vydává zejména historiografickou literaturu, ale také kvalitní českou beletrii i překladovou literaturu. K vrcholům nakladatelské činnosti patřilo vydání reprintu Ottova slovníku naučeného (původní dílo 1888?1909) v druhé polovině 90. let (společně s nakl. Argo).

Stejně ambiciózním projektem byl záměr vydat dílo, které by mapovalo kompletní dějiny našich zemí. V těchto dnes vyšel konečně poslední, jedenáctý svazek monumentálního díla rozvrženého do devatenácti knih jedné ucelené edice.

Velké dějiny zemí Koruny české navazují na projekt středoškolské učebnice Dějiny zemí Koruny české, která vyšla v nákladu větším než 200 tisíc výtisků.
Jádrem autorského kolektivu jsou historici, kteří pracovali na učebnici. První svazek edice vyšel v roce 1998, poslední svazek v roce 2013. Jedná se o kompletní dějiny Českých zemí od počátků až do roku 1945? 15 dílů v 19 svazcích, téměř 14 000 stran, 2819 obrázků, 161 map. Rozsáhlé svazky edice, jejichž autory jsou renomovaní čeští historici, zahrnují politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny od počátků do roku 1945. Navazují tak na nedokončené dílo Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera. Čtenáři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tak mají poprvé v historii možnost seznámit se s historií našich zemí v modernism, obsáhlém díle.

Přehled jednotlivých svazků vypadá takto:

I. Do roku 1197
Autoři: Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová
Archeologickou část lektorovali Vladimír Čtverák, Zdeněk Dragoun, Milan Zápotocký
Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova.

II. 1197?1250
Autor: Vratislav Vaníček
Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích.

III. 1250?1310
Autor: Vratislav Vaníček
Lektoroval Jan Klápště
Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců.

IVa. 1310?1402
Autor: Lenka Bobková
Lektorovali Petr Čornej, František Kavka
Doba Jana Lucemburského a Karla IV. ? český stát v zenitu velmocenského vývoje.

IVb. 1310?1402
Autoři: Lenka Bobková, Milena Bartlová
Lektorovali Petr Čornej, František Kavka
Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic.

V. 1402?1437
Autor: Petr Čornej
Lektoroval František Kavka
České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských válek.

VI. 1437?1526
Autoři: Petr Čornej, Milena Bartlová
Lektoroval František Šmahel
Doba poděbradská a jagellonská ? rozmach stavovské monarchie.

VII. 1526?1618
Autor: Petr Vorel
Lektorovali Josef Válka, Jaroslav Pánek
Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků.

VIII. 1618?1683
Autoři: Ivana Čornejová, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, Vít Vlnas
Lektorovali Marie-Elizabeth Ducreux, Jaroslav Bužga, Martin Pavlíček
České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení ?tureckého nebezpečí?.

IX. 1683?1740
Autoři: Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, Irena Veselá, Vít Vlnas
Lektorovali Iveta Coufalová, Margita Havlíčková, Martin Pavlíček, Jana Spáčilová
Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích.

X. 1740?1792
Autoři: Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan P. Kučera
Lektorovali Valentin Urfus, Eduard Maur, Julius Hůlek
Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy v českých zemích.

XIa. 1792?1860
Autoři: Pavel Bělina, Milan Hlavačka, Daniela Tinková
Lektoroval Dušan Uhlíř
Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa.

XIb. 1792?1860
Autoři: Milan Hlavačka, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Daniela Tinková
Lektoroval Dušan Uhlíř
Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti a národní kultury v českých zemích.

XIIa. 1860?1890
Autoři: Michael Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Pavel Bělina
Lektoroval Milan Hlavačka
Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka.

XIIb. 1890?1918
Autoři: Michael Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Pavel Bělina
Lektorovali Milan Hlavačka, Petr Horák, Zdenko Maršálek
České země ?továrnou habsburské monarchie? i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války.

XIII. 1918?1929
Autor: Antonín Klimek
Lektorovali Robert Kvaček, Ivan Šedivý
Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury.

XIV. 1929?1938
Autor: Antonín Klimek
Lektorovali Robert Kvaček, Ivan Šedivý
Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky ?apeassementu? ? republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize.

XVa. 1938?1945
Autoři: Jan Gebhart, Jan Kuklík
Lektoroval Robert Kvaček
Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války.

XVb. 1938?1945
Autoři: Jan Gebhart, Jan Kuklík
Lektoroval Robert Kvaček
Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje o obnovení československé republiky.

Na otázku, proč se edice uzavírá rokem 1945, odpovídá nakladatelství Paseka takto:

  1. Poválečné období není dosud zpracováno v analytických studiích, takže je velmi obtížné dělat syntézu.
  2. Autoři se obávají některých komplikací, protože mnoho osob, které v padesátých a pozdějších letech figurovaly v politice, stále žije.
  3. Vědci z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se dosud žádnými texty nepochlubili, přestože smlouva o dodání prvních poválečných svazků vypršela již před dvěma lety (všimněte si, že pracovníci českých historických ústavů se až na několik výjimek na vydávání Velkých dějin nepodílejí).  Většina textů byla napsána lidmi, kteří učí na českých univerzitách.

Jedenáctý díl, který je rozvržen do dvou svazků, uzavírá chronologickou řadu Velkých dějin zemí Koruny české a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792?1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce.

Datum vydání: 24. 2. 2014

Formát: 145 x 205

Počet stran: 556

Vazba: pevná

Doporučená MOC 690 Kč

 


Autor recenze: -lk-SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí