logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Šerm majstra Lichtenauera

Šerm majstra Lichtenauera

Autor: Martin Fabian - Ondřej Vodička

Antologia šermiarskych nauk zo stredovekej Europy

Martin Fabian - Ondřej Vodička

 

V době, kdy v tehdejším Československu začaly vznikat první skupiny historického šermu (SHŠ), tedy někdy na počátku 60. let 20. století, bylo prakticky nemožné získat nějakou relevantní šermířskou literaturu. Relativně dostupné byly reprinty Talhofferových Fechtbuchů, díky tomu, že se o jejich knižní vydání zasloužil v 19. století šermířský mistr Gustav Hergsell.

Hergsell kromě toho sám napsal některé knihy o šermu ? historii evropských renesančních šermířských škol, nazvanou Die Fechtkunst im XV. und XVI. Jahrhundert (Praha 1896), Duell-Codex a také obsáhlé dílo o šermu fleretem a šavlí, nazvané Die Fechtkunst (1881), anebo učebnici šermu šavlí ? Unterricht im Säbelfechten, kterou přeložil do češtiny Ladislav Pinkas. To jsou ovšem metodiky dobového šermu; rukopisy, které zmiňuje ve své práci Umění šermu v 15. a 16. století, existovaly jen v knihovnách a nemnohých soukromých sbírkách veřejnosti nedostupných. Poznamenejme ještě, že Gustav Hergsell byl nejenom autorem, ale také sběratelem knih o šermu; jeho práce o evropském renesančním šermu svědčí o rozsáhlých znalostech titulů v řadě evropských jazyků. K jeho sbírce poznamenává Jaroslav Tuček: ?19. srpna 1914 major Hergsell zemřel a jako mnohé jiné sbírky domácí z nepochopení se rozešly do ciziny, ani skvělá jeho knihovna nezůstala Praze zachována. Dědicové prodali zbraně i knihy do Drážďan, kde nyní tvoří ozdobu ?Dresdner Fechtclubu?.

Podobnou prací o historii šermířských škol, jako byla Hergsellova, bylo dílo anglického nadšence Egertona Castela Schools and Masters of Fence (1885), s obsáhlým seznamem literatury.

Z těchto soupisů historických škol vycházeli první inscenátoři historického šermu, většinou odkázaní jen na Talhoffera, anebo na kopie mikrofišů dobových manuálů (např. Meyer 1570), objednané v německých knihovnách. Postupem času jsme se dozvídali, že existují desítky rukopisů, věnovaných umění šermu, ale obsáhlejší jejich poznání bylo umožněno teprve s rozmachem digitalizace, kdy jednotlivé knihovny postupně zpřístupňovaly své poklady v elektronické podobně na internetu, anebo je badatelé začali vydávat ve formě reprintů ? takto jsme se nakonec mohli seznámit i s nejstarším středověkým rukopisem o šermu, známým pod signaturou Královské zbrojnice v Toweru MS. I.33 (reprint vyšel 2003).

Z podobných zdrojů, jež první historici v oboru historie evropských bojových umění ? Tuček, Wagner, Černohorský, Čivrný, Plch a další ? neměli k dispozici, čerpají dnešní mladí badatelé jak v Čechách, tak i na Slovensku ? namátkou jmenujme Romana Vaverku, Karla Černína, Petra Matouška, Martina Fabiana? Právě posledně jmenovaný je společně s Ondřejem Vodičkou autorem dnes recenzované knihy.

Středověký rukopis, zachycující odkaz německého šermířského mistra ze 14. století, Johannese Liechtenauera (Lichtenauer), zakladatele ?tajného umění šermu dlouhým mečem?, je proslulým dílem. Část zachovaných středověkých šermířských traktátů je anonymních; mnohé z nich jsou opisy děl předchůdců či jednoho konkrétního mistra, rozmožené a různě interpretované jeho žáky, jako je tomu v případě mistra Liechtenauera.

Německý šermířský mistr Johannes Liechtenauer (Hans Lichtenauer, Lichtnawer) se narodil pravděpodobně v polovině 13. století, snad v německém městečku Liechtenau. Liechtenauerovo učení šermu bylo původně tajné umění určené jen úzkému kruhu žáků, pro jejichž potřebu bylo zaznamenáno ve formě zkratkovitých a nezasvěcenému čtenáři nesrozumitelných veršů. O životě a škole toho mistra víme málo, prakticky jen to, co se dá vyčíst z pozdějších prací jeho žáků a následovníků, například z anonymního rukopisu Hs 3227. Rukopis je také znám pod názvem Hanko Döbringer's Fechtbuch. Autor v rukopise tvrdí, že Liechtenauer byl ?velký mistr?, který procestoval ?mnoho zemí?, v nichž vyučoval své umění. Rukopis se připisuje Hansi Döbringerovi, který byl ovšem autorem jenom jedné jeho části, pojednávající o šermu dlouhým mečem. Další části rukopisu jsou kompilací traktátů na různá světská i mystická témata, včetně bojových umění. Tyto části pravděpodobně navazují právě na tradici učení mistra Liechtenauera (který v době vzniku rukopisu mohl být ještě naživu). Podle badatelů lze rukopis datovat rokem 1389.

Liechtenauer stojí tak říkajíc na začátku řady středověkých a renesančních mistrů, pro něž byl rozhodujícím klíčem k úspěchu útok, obranu považovali pouze za vhodnou jedině jako prostředek k získání iniciativy k protiútoku. Debaty na téma vhodnosti obrany vedou někdy až k rezignaci na výuku krytů vůbec. Pokud byl bojovník zuřivými útoky oponenta přinucen k obraně, Liechtenauer doporučoval vyhnout se krytu a provést raději to, co nazýval ?mistrovským sekem? (Meisterhau), to znamená odrazit čepel útočníka takovým způsobem, aby vlastní čepel zároveň útočníka zasáhla. Později bude tato akce nazvána stesso tempo. V pozdějších rukopisech z 15. století je zmiňována ?Liechtenauerova společnost?, sdružující šestnáct šermířských mistrů, kteří se považovali za Liechtenauerovy učedníky, neboť vlastnili opisy jeho metodiky.

Dnes se tedy dostává čtenáři a šermíři do rukou ucelená antologie šermířských traktátů, které vycházejí z prací řečeného mistra. Poslyšme, co o tomto díle říká sám autor (překlad ze slovenštiny -lk-):

?Tato kniha se zabývá dílem, resp. odkazem Johannesa Lichtenauera, německého mistra, žijícího přibližně na přelomu 14. a 15. století. Lichtenauer po sobě zanechal systém šermu dlouhým mečem, ve zbroji i bez ní, pěšmo i na koni. Kniha obsahuje dvě, z mého pohledu nejdůležitější středověká šermířská díla, a to Ködex Döbringer (cca 1400) a Kodex Danzig (1452), doplněné o nádherné ilustrace z Kodexu Goliáš (cca 1500). Obsahuje také brilantní vědeckou analýzu Kodexu Döbringer z pera Mgr. Ondřeje Vodičky, PhD., a v neposlední řadě stovky poznámek a postřehů. Ve zkratce vše, co potřebuje zájemce o středověký šerm k tomu, aby ho pochopil a aby se jej mohl naučit.

Kdysi platilo, že umění šermu by se mělo předávat z mistra na jeho žáky především praktickou výukou. Bylo to řemeslo jako kterékoliv jiné a znalost něčeho lepšího je v konečném důsledku z dnešního pohledu jakýsi evoluční patent. Máme však to štěstí, že staří mistři toto pravidlo porušovali stále častěji a strohé verše doplňovali o krásné ilustrace a poměrně důkladná vysvětlení. Netřeba se proto bát samostudia. Šerm je v první řadě praktická aktivita, jejíž výsledky jsou zcela jasné a měřitelné. Pokud budete sledovat cíl, jejž popisují dávné poučky, budete s každým pokusem o rekonstrukci odměnění stále lepším pochopením středověkého systému boje.

Překlad Lichtenauerova díla však není určený jen šermířům. Je skvělou sondou do smýšlení středověkého člověka, do sofistikovanosti našich předků. Najdeme v něm odkazy na Aristotela, vtipné básničky, ale také upřímné životní rady. Je výbornou ukázkou toho, jak probíhala výuka poměrně negramotného rytířstva pomocí mnemotechnických veršů. Ať už vás zajímá vojenství, ať už se zajímáte o historii, anebo hledáte něco netradičního, určitě v něm najdete zalíbení.

?

Jak uvidíte, [také Vodičkova] analýza Kodexu Döbringer je vskutku vynikající a obohacující a právě díky ní je tato kniha kompletní.? (Konec citátu autora.)

 

O AUTORECH:

Martin Fabian se narodil roku 1987 v Michalovcích. Žije a působí v Bratislavě, šermuje od roku 2003. V roce 2006 zaměřuje svoji pozornost na studium původních evropských děl, jež se zabývají šermem, bojem a souvisejícími aspekty. Je autorem řady překladů a také mnoha článků v domácích i zahraničních sbornících a portálech. Je mezinárodně uznávaným instruktorem ve více disciplinách. Pravidelně se zúčastňuje šermířských turnajů, z kterých si odnesl mnoho ocenění. Zakladatel slovenské odnože federace HEMA ? FEBUS a držitel stupně ?magister? ve škole Magisterium.

Mgr. Ondřej Vodička PhD. se narodil v roce 1986 v Liberci. Vystudoval historii se zaměřením na středověk na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti působí v Komisi pro soupis a studium rukopisů AV ČR. Věnuje se dějinám pozdního středověku, především husitských válek. Jeho praktické zkušenosti z oblasti šermu zahrnují deset let tradičního japonského šermu a pět let evropského historického šermu (Digladior).

 

Knihu vydali autoři vlastním nákladem v Bratislavě v roce 2018

ISBN 978-80-972976-0-2

První vydání, 216 stran

Pevná vazba, formát A5

Cena 577 Kč

 


Škola šermu

Škola šermu

Autor: Domenico Angelo

Šerm kordíkem 18. století

Domenico Angelo

První vydání Angelovy knihy spatřilo světlo světa v Londýně v roce 1763 a text byl francouzský. Domenico Angelo (1717?1802) byl jedním z nejvěhlasnějších mistrů šermu osmnáctého století a jeho kniha patří k nejproslulejším metodikám šermu všech dob.

Úspěch École des Armes byl takový, že druhé vydání vytiskl S. Hooper již v roce 1765; tentokrát byl francouzský text doplněn souběžně textem anglickým. Třetí vydání následovalo roku 1767.

Angelovi se dostalo nevídané cti, když text jeho knihy použili Denis Diderot a Jeana de Ronda d?Alembert, kteří sestavili dílo nazvané Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des science, des artes et des métiers, neboli Encyklopedie čili naučný slovník věd, umění a řemesel. Text Domenica Angela byl vybrán do Encyklopedie pro heslo Šerm.

Domenicův syn Henry ?starší?, ve snaze přiblížit otcovo dílo svým žákům, přesvědčil přítele, malíře Thomase Rowlandsona, aby původní dílo přeložil do angličtiny a pod názvem The School of Arms jej v roce 1787 vydal v kvatrovém formátu. Z tohoto textu vychází náš překlad, ale s původními 47 nádherně kolorovanými rytinami.

Angelova Škola šermu vychází jednoznačně z francouzských praktik, často také z konkrétních textů (kompilace byly tehdy stejně běžné jako dnes), ale samozřejmě také z jeho vlastní praxe. Je to srozumitelně napsaná příručka s tak dokonale ilustrujícími rytinami, že text doplňují naprosto kongeniálně; kromě toho je to ucelený souhrn metodiky ?moderního? šermu kordíkem (fleretem) a může i dnes sloužit jako praktická učebnice klasického šermu, ale také jako návod, jak inscenovat rokokový šerm duelovou zbraní. V neposlední řadě se jedná o exkluzivní publikaci, tištěnou na křídovém papíru, která potěší každého zájemce o šerm a o krásné knihy.

ISBN: 978-80-87057-34-6

Počet stran: 160

Vazba: pevná

Formát: 235 x 165 mm

MOC: 499 CZK

Vyšlo v pátek 23. 3. 2018

 


Emil Boček: Strach jsem si nepřipouštěl

Emil Boček: Strach jsem si nepřipouštěl

Autor: Jiří Plachý

Životní příběh a svědectví generálmajora Emila Bočka, válečného hrdiny a veterána bojů 2. světové války.

Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující. Narodil se roku 1923 v Brně, odkud odešel tajně na konci roku 1939, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat do pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační lety během druhé světové války. Byl přijat do RAF, nejdříve sloužil jako mechanik, poté jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě, za sebou má 26 operačních letů.

Výjimečný projekt založený na rozhovorech a vzpomínkách Emila Bočka, vedený historikem Jiřím Plachým, který se specializuje na problematiku československých vojáků působících v RAF.

Generálmajor Emil Boček je nositelem Řádu Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

 

KNIHA VYCHÁZÍ U PŘÍLEŽITOSTI 95. NAROZENIN EMILA BOČKA (*25. února 1923)


Vychází 28. 2. 2018, EAN:
9788075652751
pevná vazba s přebalem, 152 stran + 32 stran přílohy, běžná cena: 298 Kč
Ukázka:
https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/emil_bocek.strach_jsem_si_nepripous

  Vychází také jako e-kniha.

Autor knihy, PhDr. Jiří Plachý, PhD. vystudoval FF UK v Praze, obor historie se specializací na dějiny východní a jihovýchodní Evropy. Mezi lety 2000 a 2007 pracoval jako historik v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Praze, od roku 2007 je vědeckým pracovníkem historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu v Praze. V letech 2009?2012 byl současně vedoucím Oddělení vědy na FF UK, kde nadále působí jako vědecký pracovník.


ATTENTAT 1942

ATTENTAT 1942

Autor: Vít Šisler a kolektiv

Unikátní česká počítačová hra

V převážně většině počítačových her hráč pobíhá po bojišti, střílí po nepřátelských vojácích a technice a s civilisty až na výjimky nepřijde do styku. Existuje jen zlomek her, v nichž se válka dotýká i civilistů, natož aby hráč na sebe vzal jejich úlohu. Bezesporu unikátní mezi nimi je česká počítačová hra o osudech civilistů za protektorátu, krátce po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Ve hře zaujímá hráč roli zvídavého mladíka, jenž se v roce 2001 snaží rozplést roky starou záhadu o tom, proč jeho dědečka ve dvaačtyřicátém roce po atentátu zatklo gestapo. K odpovědi vede přibližně dvouhodinová cesta plná rozhovorů s pamětníky událostí (ve filmových částech ztvárněná neherci), stejně jako komiksově aninovaných vzpomínek na někdejší dramata. Jejich autorem je kreslíř skrývající se za pseudonymem Ticho 762.

Během hry se člověk seznámí nenásilnou formou s historickými reáliemi, zprostředkovaných jednak encyklopedickými hesly, tak autentickými filmovými záběry, to vše nabízené nevtíravou formou. Jedná se v podstatě o svého druhu adventuru typu ?point and click?, kterou je možné přehrát minimálně třikrát, pokaždé s jinak zvolenými rozhovory a interakcemi.

Hru lze zakoupit za směšných $ 10.99 na globální on-linové distribuční síti počítačových her Steam. Pro globální publikum je hra k dispozici také v angličtině. Zdali bude k dostání v ?krabicové? verzi mi není známo. Kuriozitou je, že jejími vývojáři nejsou renomovaná česká herní studia, ale Univerzita Karlova a Akademie věd České republiky. Hlavní designér hry Vít Šisler uvádí: ?Na hře spolupracovaly tři entity, které spolu běžně nespolupracují: teoretici nových médií, programátoři a historici?.

Česká hra Attentat 1942 je rovněž nominována na cenu za nejlepší příběh na jednom z nejprestižnějších herních festivalů světa.

Počítačové servry hru hodnotí známkou 7/10, já bych vzhledem k hratelnosti a atmosféře bodoval 8/10.

 


47 róninů

47 róninů

Autor: Mike Richardson, Stan Sakai

"Znát tento příběh znamená znát Japonsko."

Stan Sakai nekreslí jen Usagiho Yojimbo. A nekreslí jen zvířata. V této knize se chopil nejslavnější japonské legendy o 47 róninech a převedl ji do úžasné komiksové podoby! Příběh tragédie, pomsty a nepředstavitelných obětí je příběhem Japonska v kostce.

 Japonská národní legenda se stává komiksem! Tvůrci Mike Richardson (Star Wars: Crimson Empire) a Stan Sakai (Usagi Yojimbo) přivádějí k životu největší příběh o pomstě, a to pod zasvěceným redakčním vedením Kazua Koikeho, slavného autora série Lone Wolf and Cub. Epické poslání věrných japonských válečníků odhodlaných pomstít svého ukřivděného pána se stává ztělesněním samurajského kodexu cti. Je to příběh o povinnosti a odhodlání v té nejdivočejší vznešenosti. Nádherně ilustrovaný grafický román opřený o pečlivé studium historických podkladů začíná tragickým incidentem, jenž zpečetí osud mladého pana Asana, a následně sleduje strasti oddané skupiny jeho vazalů, kteří neochvějně vyrazí na cestu krvavé pomsty.

Scénář: Mike Richardson; kresba: Stan Sakai

Vydalo nakl. Crew

Počet stran: 152

Vydání: první

rok vydání: 2017

Cena: 479

Klikněte pro LISTOVACÍ UKÁZKU Z KOMIKSU.


Skrytý život Fidela Castra

Skrytý život Fidela Castra

Autor:

Osobní zpověď osobního strážce. 17 let po boku kubánského vůdce.

Kdo ví, že Fidel Castro vlastnil utajený rajský ostrov, kam se vydával na palubě své soukromé jachty a kde se věnoval podmořskému rybolovu? Že si potrpěl na biopotraviny, spal s puškou u ruky, neudělal krok bez svého ochutnávače a dvou dárců krve či že se vášnivě zajímal o křížení evropských krav? Kdo ví, že je otcem téměř desítky dětí narozených z pěti svazků, že měl od roku 1961 jednu oficiální manželku a s milenkami se setkával formou jedinečného rituálu? A kdo ví, že pokud jde o politiku, stál u zrodu všech latinskoamerických gerilových hnutí a spolupracoval i s baskickou organizací ETA?

Juan Reinaldo Sánchez, který měl v letech 1977 až 1994 na starosti Fidelovu bezpečnost, ví o muži přezdívaném ?Líder máximo? vše, počínaje zákulisím války v Angole, přes Fidelovy podivné styky s Kim Ir-senem nebo Muammarem Kaddáfím až po tajemství obestírající jeho spojenectví s Venezuelou. Po celá léta mu Juan sloužil se srdcem bijícím pro revoluci. Až do dne, kdy temná aféra obchodu s drogami vyústila v obvinění jednoho z nejspolehlivějších Fidelových souputníků generála Ochoy, který byl posléze odsouzen k trestu smrti. Juan byl pobouřen procesem, jehož pozadí znal, a z důvodu vnitřní neshody se ?šéfem? se rozhodl požádat o odchod do výslužby. Za to byl však uvržen do vězení. Tam, v odporně páchnoucí kobce plné švábů, dává sám sobě slib, že odhalí světu Fidelovu odvrácenou tvář. Pětašedesátiletý Juan vypráví dechberoucí příběh svého působení po boku jedné z největších osobností 20. století, na jejíž velikost jako by byl její ostrov příliš malý?

První kniha, díky níž nahlédneme do soukromí Fidela Castra.

Vychází 28. 11. 2017, EAN: 9788075652423
pevná vazba s přebalem, 264 stran, běžná cena: 328 Kč
Originální název:
La vie cachée de Fidel Castro
Přeložila: Šárka Bellisová
Ukázka:
https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/skryty_zivot_fidela_castra

Vychází také jako e-kniha.

Juan Reinaldo Sánchez se narodil troku 1949 v Havaně. Po 17 let byl osobním strážcem Fidela Castra a současně agentem kubánského ministerstva vnitra (Minint). Kromě toho, že chránil život kubánského vůdce, také cvičil tým Fidelových osobních strážců a organizoval vůdcovy zámořské cesty ? do Moskvy, do Pchjongjangu v Severní Koreji, do Caracasu ve Venezuele nebo do Afriky.

V roce 1994 byl uvězněn za ?zločin? rezignace na svůj post. Ve vězení strávil 2 roky a zažil tam otřesné podmínky a mučení. Po propuštění byl neustále sledován kubánskou tajnou policií. Po 10 letech neúspěšných pokusů se mu nakonec v roce 2008 podařilo z Kuby
tajně utéct do USA, kde mohl působit i jako odborný poradce.
V květnu 2014 vydal ve spolupráci s novinářem Axelem Gyldénem knihu Skrytý život Fidela Castra, kde popisuje 17 let působení ve službách kubánského vůdce. Kniha vyšla ve Francii v nakladatelství Michel Lafon a byla přeložena do mnoha jazyků.
Juan Reinaldo Sánchez zemřel v květnu 2015 v miamské nemocnici na Floridě na následky plicní infekce. Bylo mu 66 let a odešel ze světa pouhý rok po vydání své knihy. Krátce po vydání jejího anglického překladu ve Spojených státech a šest měsíců po oznámení počátku oteplování americko-kubánských vztahů, jež vyhlásili prezident Barack Obama a Raul Castro v prosinci v roce 2014.

***

?Výbušné.?
BBC

 ?Sánchezovo zúčtování ukazuje skutečného Castra. Mstivý, egocentrický, ovládaný dětskými výbuchy hněvu. Ta kniha je aktuální.?
The Wall Street Journal

?Juan Reinaldo Sánchez odhaluje obchodování s drogami a podvody bývalého kubánského vůdce.?
NYPost.com

 


APOKALYPSA V KARPATECH

APOKALYPSA V KARPATECH

Autor: Karel Richter

Československý východní odboj bez cenzury a legend.

Karpatsko-dukelská operace.

Napsal Karel Richter

Tzv. karpatsko-dukelskou operaci mnozí účastníci označovali za zbytečná lidská jatka. V bojové sestavě sovětských vojsk se této operace zúčastnily i jednotky šestnáctitisícového 1. čs. armádního sboru v SSSR, které v průběhu urputných bojů vstoupily 6. října 1944 Dukelským průsmykem na území vlasti.
Tato kniha přináší objevná, často až překvapivě neznámá fakta nejen o ?apokalypse v Karpatech?, ale i o jejích širších souvislostech. Díky názorové svobodě, zpřístupnění nejutajovanějších archivních dokumentů a možnosti většího časového nadhledu se autorovi podařilo vrátit této významné kapitole dějin Čechů a Slováků historickou pravdivost. Ukazuje nejen obětavost a neokázalé hrdinství bojovníků, ale odhaluje i zákulisí diplomacie, intrik, rozporuplného vedení? To, co komunistický režim vždy účelově měnil a cenzuroval, nyní vidíme ve světle seriózního průsečíku mnoha svědectví.
Autor do sugestivního obrazu formou literatury faktu zapojil výpovědi desítek pamětníků včetně jejich poválečných, často velmi pohnutých osudů. Knize předchází dílo Přes krvavé řeky, ztvárňující čs. východní odboj od jeho vzniku po Duklu.

Vychází 22. 11. 2017, EAN: 9788075652430
pevná vazba s přebalem, 496 stran, běžná cena: 398 Kč
Ukázka: https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/apokalypsa_v_karpatech

Vychází také jako e-kniha.

 

PhDr. Karel Richter, CSc. (* 1930) je český spisovatel, historik, publicista a překladatel. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Vojenskou akademii v Brně a v Bratislavě. V letech 1971?1989 pracoval jako vědecký pracovník ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Knižně publikuje od konce 60. let a zabývá se zejména zpracováním vojenských konfliktů novodobé historie. Je autorem několika desítek významných publikací literatury faktu (např. Případ generála Vlasova, Tragický osud generála Heliodora Píky, Cestami života ? paměti Ludvíka Svobody, Pamětihodné bitvy českých dějin, Sudety, Válka začala v Polsku, Apokalypsa v Karpatech) a spolupracuje také s tiskem, rozhlasem (rozhlasová pásma Zborov, Boj o magistrálu, Zakázané paměti, Mír za zády Spojenců), televizí (seriál Cestou bojové slávy, dramatické pásmo Kam smrt nedosáhne)a filmem (film Kluci z bronzu). Karel Richter je šéfredaktorem revue literatury faktu Přísně tajné,členem Klubu autorů literatury faktu a Obce spisovatelů. Je trojnásobným laureátem Ceny E. E. Kische, dvakrát obdržel Cenu Miroslava Ivanova a slovenskou literární cenu Vojtěcha Zamarovského. Byl jmenován čestným občanem svého rodného města Chlumce nad Cidlinou.

***

Slovo autora:

?Rád bych dodatečně ulevil svému svědomí a napravil vlastní podíl viny na tom, že pravda o našem východním odboji byla za vlády komunismu účelově zkreslována podle politických potřeb ÚV KSČ. (?) Tato kniha ? i její druhý svazek Apokalypsa v Karpatech ? je tedy dílčí splátkou celoživotního dluhu v mé osobní vojenskohistorické bilanci.
(?)
V tomto díle jsem se snažil s plným využitím názorové svobody, jíž jsem se naštěstí dožil, zobrazit trnitou cestu českých a slovenských vojáků úskalími východní fronty k hranicím vlasti. Chtěl jsem s využitím možností hlubšího poznání ? s neskonalou úctou a obdivem připomenout zásluhy vojáků v boji za svobodu naší vlasti na východní frontě. Leckdo z nich se mohl v názorech a činech dopustit bezděky pochybení z neznalosti toho, co o tehdejších poměrech víme dnes my. Tato dnes nepříjemně působící fakta nelze zamlčovat, abychom nepoškodili pravdivost líčení. Nutno pouze chápat, že leccos se tehdy zdálo jiné, než se dnes jeví nám.?


Prusové v Brně

Prusové v Brně

Autor: Neuveden

Edice Město - Lidé - Události

Knížka o Brně má jako hlavní téma prusko-rakouskou válku, zejména po stránce jejího dopadu na naše město. Budete překvapeni, kolik fotografií z roku 1866 v knize najdete, přičemž v dané době se fotografovalo téměř výhradně v ateliérech. Kromě fotografií je zde i řada velmi zajímavých litografií, většinou barevných, mapujících aktuální události doby, přičemž tři jsou dokonce přímo z Brna. Interesantní je i zdroj těchto obrázků - jde o soukromou knihovnu císaře Viléma. S ohledem na to, že vše se odehrávalo už před více jak stopadesáti lety, v mnoha historických publikacích z Brna se lze o této době mnohé dočíst.

V knize jsou ještě další tři malá témata a to Baťa a Brno, Začátky létání v Brně a Historie ulice Anenské. Pokud se týká Bati, je nejzajímavější historie jeho plánovaného mrakodrapu v Brně a souvisejících peripetií. Pokud jde o začátky létání, Brno za Prahou nijak nezaostávalo, spíš naopak, což Brňany samozřejmě potěší. U Anenské ulice je dost zajímavý její vývoj zejména na konci devatenáctého a na začátku dvacátého století. 

Baťa v Brně * Začátky létání v Brně * Historie ulice Anenské.

ISBN: 978-80-906349-4-7

Nakladatel Josef Filip 1938

Vazba brožovaná bez přebalu, lesklá

Počet stran 152

Cena 480 Kč


Generál Alexander Cavelié Mercer

Generál Alexander Cavelié Mercer

Autor: WATERLOO - deník z tažení

Ojedinělé očité svědectví britského důstojníka jízdního dělostřelectva o tažení, bitvě, krajině a lidech.

Mercerův Deník je jedním z nejpozoruhodnějších líčení očitého svědka o tažení K Waterloo, jaký byl kdy publikován. Je to klasika historie vojenství. Toto nové bohatě ilustrované vydání, obohacené rozsáhlým úvodem a poznámkami Andrewa Uffindella, jednoho z předních znalců napoleonských válek, obsahuje množství dodatečných pramenů, v originále neuvedených.

Skvostně vypravené, odborné vydání Mercerovy práce, jehož anglický originál byl vydán u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Waterloo, je nepostradatelným čtením pro všechny, kdo se chtějí dozvědět, jaké to skutečně bylo, bojovat v poslední velké bitvě proti Napoleonovi.

Kapitán Mercer byl zastupujícím velitelem setniny G Královského jízdního dělostřelectva. Jeho Deník živě popisuje celé tažení, od vylodění v Ostende, kde se Wellingtonova armáda začínala shromažďovat, přes vzrušení a zmatky samotné bitvy a okupaci Paříže až po ukončení války.

Mercerovo barvité líčení ? které je stejně čtivé a významné dnes jako bylo v době, kdy bylo napsáno ? je plné výmluvných, věrohodných detailů, protože Mercer byl nadaný, citlivý spisovatel a bystrý pozorovatel, a zároveň mistr ve vystižení scenérie, lidských charakterů i zajímavých zážitků, když byl pod nepřátelskou palbou.

Editor knihy, ANDREW UFFINDELL je přední britský historik vojenství a jeden z vynikajících moderních spisovatelů píšících o napoleonských válkách. Z řady jeho děl jmenujme například Napoleon?s Immortals, The National Army Museum Book of Wellington?s Armies, což byla část edice, která získala cenu za válečnou literaturu Royal United Services Institute vévody z Westminstru, Napoleon 1814 a Napoleon?s Chicken Marengo: Creating the Myth of the Emperor?s Fauvorite Dish.

Rozsáhlý úvod odhaluje poprvé celou historii Mercerova Deníku ? je zde detailní popis Mercerova života a kariéry, s využitím nepublikovaných archiválií. V Dodatcích se dozvíme další podrobnosti o bitvě u Waterloo a také o Mercerově setnině.

Ukázka z knihy - obsáhlý úvod a popis Mercerovy kariéry z pera editora - je zde.

19. 10. 2017 vydalo nakladatelství Elka Press

Vázaná kniha s přebalem

Rozměry 160 x 240 mm

Rozsah 400 stran

Cena 399 Kč

ISBN 978-80-87057-32-2


Sex komiks

Sex komiks

Autor: Philippe, Brenot, Laetitia Corynová

První komiksové dějiny sexuality.

Sexkomiks otevřeně ukazuje dějiny sexuality od pravěku po vize budoucnosti. Vyvrací nepodložené fámy a klišé.

Nesrovnalosti v našich vědomostech o sexu, jeho historii nebo společenských postojích, které s ním souvisejí, napravuje publikace Sexkomiks: První komiksové dějiny sexuality. Nabízí chronologickou cestu od pravěku až po vize daleké budoucnosti. Dvousetstránkový barevný komiks velkého formátu vydává Nakladatelství Paseka v překladu Michaly Markové.

?Na nejistou půdu každodenních dobrodružství sexu a intimity se rozumný historik nepouští. A tak oficiální dějepis příběhy líčené v naší knize často opomíjí, i když jsou bez výjimky autentické,? říká autor scénáře Philippe Brenot (1948), který vyučuje sexuologii na pařížské Descartově univerzitě.

V knize píše o Kleopatřině nadšení pro felaci, jak proběhla proměna zvířecích genitálií v lidské, kdy se objevil první milenecký pár, kde se vzal stud a erotika, jak to bylo kdysi s morálkou, jak byla ve starověku přijímána homosexualita, jakými rituály se léčila impotence, která starověká civilizace uznávala rovnost mužů a žen nebo proč byla zakázána masturbace.

Na další zajímavé informace upozorňuje Viktor Bezdíček, redaktor literatury faktu a odpovědný redaktor českého vydání Sexkomiksu. ?Starověcí Řekové by nejspíš nechápali náš současný postoj k homosexualitě. Tolerována byla nejen homosexualita, ale dokonce i pederastie, což byla vlastně forma iniciace mladistvých chlapců dospělými muži. Zajímavé jsou určitě i poznatky týkající technických vymožeností: první vibrátor vynalezla Kleopatra, vibrovaly v něm včely. Vznik podprsenky, která je částí původního korzetu, přímo souvisí s feministickým požadavkem osvobození ženy. Pás cudnosti není středověký vynález, i když nám tolik připomíná středověké mučicí nástroje, vznikl až za renesance. A málokdo by asi čekal, že Sixtinská kaple byla financována z příjmů z nevěstince, který koupil osobně papež Sixtus IV.? říká Bezdíček.

Dnes je sexualita všudypřítomná a snadno přístupná, setkáváme se s ní ve filmech i ve sdělovacích prostředcích. ?Paradoxně se málokde vysvětluje a neučí se o ní skoro nikde,? vysvětluje Brenot pohnutky k sepsání díla, které se ve Francii stalo senzací a jen za první měsíc od vydání se prodalo přes 20 tisíc výtisků.

?V současných školách skutečná sexuální výchova téměř neexistuje,? stěžuje si Brenot. ?Setkáme se nanejvýš s informacemi o antikoncepci a pohlavně přenosných chorobách. Nikdo nám ale nepomůže pochopit skutečnou podstatu intimních vztahů a uvědomit si, jak obtížně se jim člověk učí, nikde se nedozvíme, jak důležitá je ve vztahu rovnoprávnost a vzájemná úcta či jak řešit pochybnosti kolem vlastní sexuální orientace. A tam, kde chybějí informace, stává se všemocným vzorem internet a pornografie.?

Zmiňovaná rovnoprávnost je možná největším všeobecným tématem celé knihy. Důležitá byla také pro kreslířku Laetitiu Corynovou, jejímž záměrem bylo témata zachytit otevřeně a bez studu, ale zároveň i bez laciné pornografie. Začátkem nerovnoprávnosti autoři chápou samotný koncept rodiny, kdy si muž přivlastnil ženu a děti. A tento jeho postoj později legalizovala instituce manželství. Když se rolí ženy stalo, aby rodila děti, zapomnělo se na její sexuální touhy a přání.

Ale také muži zažívali situaci, kdy museli vyhledávat sexuální potěšení mimo manželství. Ve starověkem Římě mohla žena manžela dohnat před soud, pokud neejakuloval do ní. ?Sex v manželství měl sloužit k plození dětí, rolí manželky bylo obdržet sperma,? říká Brenot.

Sexkomiks se nebojí odhalovat podobné souvislosti a otevřeně mluvit o jakýchkoli tématech, proto pro někoho může být až šokující. Zároveň ale dovoluje mnohem lépe pochopit sexualitu, která je základním rozměrem lidského soukromí.

Sexkomiks: První komiksové dějiny sexuality

Vydalo nakladatelství PASEKA

Přeložila Michala Marková

215 X 290 mm

206 barevných stran, pevná vazba, 398 korun

Komiksový bestseller, první svého druhu, zachycuje s erudicí a zároveň humorem dějiny sexu, sexuality a lidské intimity od pravěku až po vize budoucnosti. Obnažuje témata, o nichž víme možná překvapivě málo: co je to vlastně erotika, kde se vzal sklon k monogamii, kdy a kde se pořádaly falické slavnosti, jak to bylo s používáním pásů cudnosti a vynálezem kondomu nebo jak překvapivě genderově rovnostářské byly některé staré civilizace. Sexuální motivy se tu prolínají mytologií, náboženstvím, politikou, uměním, kniha se věnuje dobovým zákazům a předsudkům, historickým přístupům k masturbaci či homosexualitě, proměnám pojetí perverze a slasti, vlivu pohlavních nemocí na promiskuitu a mnohým dalším otázkám. Stačí už jen zaujmout vaši oblíbenou (čtecí) polohu?

AUTOŘI:

Philippe Brenot (1948) je psychiatr, antropolog, sexuolog a nakladatel. Vyučuje sexuologii na pařížské Descartově univerzitě a o sexuologické a antropologické problematice napsal řadu odborných a popularizačních článků a knih.

Kreslířka a ilustrátorka Laetitia Corynová (1984) studovala na pařížských uměleckých školách Duperré, Atelier de Sevres a École Estienne. Je podepsána pod autorskou komiksovou řadou Le monde merveilleux des vieux a autorskou knihou Fenetre sur cour d?école (2014). Spolu s Patem Pernou vydala komiks La question de dieu (2014).

 SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti