logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Jiří Rajlich: Na křídlech světové války

Jiří Rajlich: Na křídlech světové války

Autor: Jiří Rajlich

Epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu.

K loňskému 100letému výročí vypuknutí Velké války vyšlo jen poskrovnu odborných publikací vážících se k této převratné dějinné události. O to více nás potěšila publikace vpravdě přelomová, vycházející, tak jak je autorovým dobrým zvykem, z podrobného studia archivních i jiných pramenných materiálů. 

PhDr. Jiří Rajlicha (* 1964, Praha) jistě není nutné zájemcům o vojenskou historii obsáhle představovat ? mluví za něj více než šedesát knižních monografií, stovky časopiseckých studií a článků a účast na přípravě řady muzejních výstav a expozic. Absolvent historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje od roku 1991 ve Vojenském historickém ústavu, kde je ředitelem historicko-dokumentačního odboru. Jeho dosud nejrozsáhlejším dílem je devítidílná řada Na nebi sladké Francie (1998, rozšířené vydání 2008) a Na nebi hrdého Albionu (1999?2005), v níž doslova den po dni detailně zmapoval historii československého letectva na západní frontě ve 2. světové válce.  Jeho historické studie vycházejí primárně ve čtvrtletníku Historie a vojenství. Kniha Na křídlech Světové války je jeho čtrnáctým titulem vydaným nakladatelstvím Svět křídel.

Konečně tedy máme publikaci, která se věnuje obšírně a zasvěceně historii českých letců a mechaniků v řadách rakousko-uherské branné moci. Sám autor nezastírá, že jedním z podnětů byla ve své době přelomová publikace Martina O?Connora Air Aces of the Austro-Hungarian Empire 1914?1918 (Champlin Fighter Museum Press, 1986). Tento americký lékař se při sestavování modelů prvoválečných letounů potýkal s nedostatkem informací o jejich kamufláži. Vydal se proto do Evropy, aby se poučil na místě ? a výsledkem byla obsažná publikace s medailonky 49 leteckých es monarchie. Rajlichova publikace je svědectvím, kam až bádání pokročilo od té doby? ale také důstojným pomníkem dosud opomíjeným vojákům české národnosti, kteří zůstali během Velké války věrni přísaze. Je to vůbec první souhrnná odborná publikace, která pojednává o českých vojenských aviaticích zaniklé monarchie.

Podle autorových závěrů letci z českých zemí ? Češi i čeští Němci ? tvořili přibližně třetinu létajícího personálu celého k. u. k. Luftfahrtruppen (ale také k. u. k. Seefliegerkorpsu). Dokládá to statistickým přehledy, seznamy nejúspěšnějších aviatiků podle počtu oficiálně uznaných vítězství (leteckým esem byl každý pilot s přiznanými 5 sestřely) a také přehledy příjemců příslušných vyznamenání. Na základě těchto informací dokládá, že těchto leteckých es nebylo 49, ale dokonce 62.

První část objemné knihy (712 stran) tvoří kapitola K počátkům a organizaci rakousko-uherského letectva a k problematice zastoupení letců z Českých zemí. Autor se dotýká také otázky jejich loajality ? po válce řada těchto veteránů tvořila páteř vojenského letectva mladé Československé republiky, aniž by se předtím jakkoliv zpronevěřila své národnosti.

Další oddíl se věnuje, jak svědčí název První taran v historii letecké války, atraktivnímu tématu. Tento sebevražedný čin proslavil ruského aviatika Petra Nestěrova, málokdo však ví, že jeho obětí se stal český pilot, František Malina. K podobné, ještě méně známé události tohoto typu došlo o tři roky později na italské frontě. Tehdy taran provedl italský stíhač Arturo Gonzáles, jeho obětí se stal opět český pilot, Stanislav Franc. Pro redakci Militaria je potěšitelné, že v poznámkách k popisovaným leteckým soubojům je uveden i odkaz na tištěnou verzi našeho časopisu z roku 1991, v níž byl vylíčen souboj Scaroni kontra Munzar.

Další oddíl recenzované publikace je nazvaný Arsiero, 31. srpna 1918: ?české? souvislosti jedné letecké bitvy. Zavádí do posledního roku velké války, kdy se stíhači podunajské monarchie střetli s ?bojovnými gentlemany z Albionu?. Rajlich zde letecké duely s italskými či britskými protivníky líčů důsledně z pohledu obou bojujících stran, tak jak to známé z jiných jeho studií. Vedle faktografického bohatství se jedná o napínavé čtení, což u publikací tohoto druhu nebývá až tak zvykem; to se ostatně dá říci o celé knize. Dosvědčuje to i další oddíl nazvaný Obyčejný mechanik neobyčejných stíhačů. Byl jim František Šimek, mechanik největšího c. a k. leteckého esa Godwina Brumowského. Podle Šimkova tvrzení měl být skutečným autorem většiny vítězství oficiálně připisovaných Brumowskému český pilot Josef Novák, který létal jako jeho ?číslo?; své sestřely prý svému ctižádostivému veliteli prodával za 500 korun?

Závěrečný oddíl knihy, nazvaný Arigiho ?Brisfit? a Pán prstenů pojednává o historii jednoho leteckého motoru. Ukořistěn na italském bojištěi byl po válce nějaký čas v ČSR, aby se po spletitém putování dostal do vlastnictví sira Petera Jacksona, režiséra Pána prstenů, který je fanouškem létajících strojů z oněch historických dob. Příběh vpravdě detektivní a neméně čtivý než ostatní stránky knihy.

Rajlichova monografie, v níž zúročil desítky let historického bádání, vychází z jeho dřívějších studií, jež člení do tematických celků doplněných o řadu poprvé zveřejněných souhrnů, statí, tabulek a obrazového materiálu. Ilustrací je zde bezmála tisíc, mnohé z fotografií jsou unikáty; jejich obsáhlé popisky tvoří samostatnou součást textu, jejž tak organicky doplňují. To lze říci i o neuvěřitelném počtu 724 poznámek pod čarou, svědčících o mravenčí badatelově práci, jakož i o 23stránkovém seznamu pramenů a literatury. Tato práce nemá v české odborné literatuře obdoby a je také důstojným protějškem obdobným publikacím zahraničním, jejichž nepřesnosti autor v mnoha ohledech koriguje; lze říci, že v rámci tématu se stane na desítky let základním dílem, z něhož bude mnohokrát citováno.

Lze jen litovat, že tak průlomovou práci nedoplnil nakladatel jmenným rejstříkem.

 

Jiří Rajlich:

Na křídlech světové války.

Epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu.

Vydalo nakladatelství Svět křídel, Cheb 2014. 712 stran, 950 fotografií.

Pevná vazba, 17 x 24 cm.

ISBN 978-80-87567-48-7

Doporučená cena 750 Kč.

 


Wojciech Zabłocki

Wojciech Zabłocki

Autor: POJEDYNKI I KOBIETY

Nová kniha polského autora-šermíře o duelech, jejichž příčinou byly ženy

POJEDYNKI I KOBIETY

Vynikají polský šermíř Wojciech Zabłocki (*1930), účastník čtyř olympiád v šermu šavlí a držitel řady jak olympijských, tak celostátních medailí vydal již roku 1989 ve Varšavě knihu Cięcia prawdziwą szablą (Sek opravdovou šavlí), v níž na základě funkčně-konstrukčních charakteristik zkoumá především polské vojenské šavle z 16.?18. století a věnuje se historii šermu šavlí.

Zabłocki se hlásí k odkazu italských mistrů Radaelliho a Barbasettiho a sám se snaží v této knize hypoteticky rekonstruovat techniky šermu šavlí. Stručně rekapituluje historii šermu od Egypta až po 19. století. Pro Zabłockiho úvahy měly neocenitelný význam i zkušenosti polských kavaleristů z války se Sovětským svazem v roce 1920. Z jeho popisů a nákresů jasně vyplývá kontinuita šermu šavlí od 18. do 20. století, pochopitelně výrazně ovlivněná pracemi zmíněných italských mistrů 19. století. Podstatnou část názorné a podnětné knihy o historii šavle tvoří nádherné autorovy tužkokresby historických šavlí z evropských muzeí, na základě jejichž studia vypracoval podrobnou typologii. Zabłocki je kromě jiného zakladatelem historického šermu v Polsku.

Nejnovějším dílem tohoto autora je kniha Pojedynki i kobiety (Duely a ženy), V roce 2015 vydalo nakladatelství Zakład Poligraficzny Drukma Janusz Skoczyński v Poznani (první vydání, náklad 1000 výtisků, 196 stran, ISBN 978-83-941477-0-9).

V jednotlivých kapitolách autor vyprávěcí formou popisuje nejznámější duely evropské historie, jejichž příčinou či strůjcem byly ženy, a to jak chladnou tak palnou zbraní. Začíná exkurzem do středověku, do dob turnajů, kdy se o přízeň urozených dam ucházeli rytíři odění do těžkých zbrojí. V sedmi oddílech (Duely o ženy, Při obraně cti dam, Ženy příčinou duelu, Ženy a politika, Femmes Fatales, V převlečení, Odvážné ženy) líčí příčiny a průběh čtyřiadvaceti duelů a kapitoly doprovází svými půvabnými kresbami tužkou. Nezapírá skutečnost, že inspirací ke kresbám byly dobové portréty protagonistů, ale duelové scény vykresluje dle vlastní fantazie. Dočítáme se o známých historických postavách jak z oblasti politiky (Radziwiłł, Lasalle, Poniatowski, Lincoln), literatury (Puškin, Lermontov, Loziński), umění (Chwistek, Duni-Borkowski) a také o legendárních postavách jako byl například Casanova. Pro nás je zajímavé, že řada příběhů se týká Poláků, o jejichž duelech nemáme tolik informací, jako o aférách západní Evropy. Některé příběhy, jak už to u duelů bývá, jsou úsměvné, ale většinou se jedná o tragické události, kdy se z příčin, jež se nám dnes jeví malicherné, pozabíjeli přátelé či lidé, kteří mezi sebou neměli nejmenší důvod k násilí. Hybatelkou tragického děje tu jsou ?osudové ženy?, jež ze zhrzené ješitnosti či z rozmaru ženou muže na smrt. Nejsou tu ovšem jen intrikánky, ale také ženy-bojovnice, zápolící o přízeň milence mezi sebou, či dokonce bojující s muži. Autor se také letmo zmiňuje o duelech mezi sportovními šermíři, což u věhlasného šermířského mistra nemůže překvapit. Na prezentaci své knihy si autor také zašermoval s mladšími kolegy v historických kostýmech s husarskými šavlemi v rukou. Nutno konstatovat, že kniha se čte jedním dechem.

Pro nás, autory třídílné Historie evropských duelů a šermu, je potěšitelné, že nás autor uvádí v seznamu použité odborné literatury.

 


Unikátní příběhy pamětníků 2. světové války

Unikátní příběhy pamětníků 2. světové války

Autor: Petr Nosálek (ed.)

Průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války

Průvodce po místech Paměti národa, který mapuje období od rozhořívajícího se válečného konfliktu až po první měsíce po konci druhé světové války, vznikl na základě projektu sdružení Post Bellum Místa Paměti národa.
Tato unikátní kniha si nečiní ambice být učebnicí českých a československých dějin. Skrze ni k vám ale promluví historie ? ústy přeživších, ústy reálných lidí, kteří příběhy, o nichž jen čtete a často se jim zdráháte věřit, skutečně prožili.
Ukáže vám, že místa, která každý den míjíte, nejsou tak obyčejná, jak vypadají, a lidé, které každý den potkáváte, jsou mnohdy opravdovými hrdiny. Hrdiny, již mají co říct dalším generacím a jejichž hlas by neměl být opomenut.

Nakladatelství Jota

Rok vydání 2015

ISBN 978-80-7462-827-6

Flexi vazba

Rozsah 496 stran

Rozměr 17,5 × 24,5 cm

Cena 498,-

 


Výcvik se zbraněmi

Výcvik se zbraněmi

Autor: Jacob Gheyn

Druhé opravené a doplněné vydání

VYCHÁZÍ DRUHÝ TITUL EDICE ARS DIMICATORIA (umění šermu)!
Druhé vydání reprintu ojedinělého díla Jacoba de Gheyn ze 17. století je na knihkupeckých pultech od 27. dubna 2015.
Se slevou lze obdržet na portálu www.kosmas.cz
První vydání výcvikové příručky Kterak zacházeti s ručnicí, mušketou a píkou vyšlo v nizozemském Haagu v roce 1607, ačkoliv ilustrace se objevily o něco dříve, patrně již v roce 1595. Podnět k vydání díla dal Mořic Nassavský, princ Oranžský (1567?1625), jeden z největších vojevůdců novověku. Vzhled jeho tělesné stráže byl velmi působivý, všichni její vojáci prý ?vypadali jako kapitáni?. Právě jejich výstroj a výzbroj zvěčnil Jacob de Gheyn starší (1565?1629) ve svém díle. Gheyn se narodil i zemřel v Amsterodamu, kde byl známým malířem a rytcem.
Rok po původním vydání díla vyšla kniha anglicky v Amsterodamu. Anglický překlad prvního vydání byl údajně poctou britským jednotkám, které se významnou měrou podílely na úspěchu válek Mořice Nassavského proti španělským okupantům nizozemských provincií. Další vydání příručky se sto sedmnácti okouzlujícími mědirytinami následovala v Amsterodamu v témže roce. Kniha byla později vydána také ve francouzském, německém a dánském překladu v mnoha reprintech. Její ilustrace se používaly v nesčetných přetiscích a Gheynův dril sloužil za vzor výcviku mnoha evropským armádám. Jeho instruktážní kresby jsou ostatně dodnes nezbytnou pomůckou pro všechny inscenátory bitev třicetileté války a vlastně pro každého, kdo se snaží oživit kteroukoliv bojovou scénu ze sedmnáctého století. Žádné z napodobenin Ghenových kreseb však neměly jeho čistou linii a vzletný styl.
O neobyčejné oblibě publikace svědčí i to, že je vydává dodnes. Naše vydání vychází při překladu textů z německého vydání z roku 1664 v Norimberku. Kromě německého textu jsou popisy jednotlivých cviků doplněny českým a anglickým překladem. Kniha má usnadnit nácvik zacházení s arkebuzou, mušketou a píkou, ať již pro potřeby historického šermu, či filmových nebo divadelních bitevních scén. Půvabné obrázky vojáků ovšem jistě potěší i milovníky starých tisků či vojenských kostýmů a zbraní, aniž by si chtěli vyobrazené cviky vyzkoušet ve skutečnosti.
ISBN: 978-80-87057-22-3, EAN: 9788087057223
Originál: Die Drillkunst das ist kriegsuebliche Waffenbehandlung der Musketen und Pique
Překlad: Wagner, Eduard, Cinke, Vladimír
Popis: 1× kniha, brožovaná, 223 stran, 14,8 × 21 cm, česky
Rozměry: 14,8 × 21 cm
Rok vydání: 2015 (2. vydání)


ŠERM MEČEM

ŠERM MEČEM

Autor: Joachim Meyer

Vychází 14. dubna 2015

Joachim Meyer

K nejpopulárnějším učebnicím šermu, a to i mezi šermíři, kteří jinak ke znalcům odborné literatury nepatří, lze rozhodně počítat dílo Joachima Meyera, vydané několikrát tiskem, známé díky citacím v pozdější literatuře a dostupné v reprintech. Joachim Meyer (asi 1537?1571) byl německý šermířský mistr. Za svého života vyprodukoval nejméně tři šermířské učebnice. Jako mnozí před ním vycházel z tradice mistra Liechtenauera, ale na svých cestách se seznámil i s jinými školami, například se školou italskou.

Jedná se o komplexní učebnice šermu širokou škálou zbraní. Ovlivnily mnoho Meyerových následovníků (a popravdě řečeno ovlivňuje je dodnes.). Meyer je dnes považován za ?nejproslulejšího z raných německých spisovatelů o šermu? (Jacopo Gelli). Jeho dílo tvoří tři knihy, obsahující celkem pět částí podle typů zbraní: dlouhý meč, tesák, rapír, dýka, zápas, halapartna a píka. Pro každou zbraň určuje Meyer principy použití a vytváří slovník technik a potom popisuje metody útoků a jejich kombinací v boji. Názorné dřevořezy pomáhají pochopit popsané techniky. Jedná se vlastně o jedny z prvních učebnic šermu jako svého druhu sportovní disciplíny. Stejně jako předchůdci staví Meyer na nejčestnější místo dlouhý meč (který nazývá prostě Schwerdt) a považuje jej za ?nejobratnější a nejmužnější ze všech zbraní?.

A právě tuto část Meyerova díla včetně původních ilustrací přinášíme poprvé v českém překladu Petra Matouška, společně s německým textem, aby čtenář měl možnost oba texty srovnat a neměl při eventuálním nácviku problémy s porozuměním archaické němčině. Díky dobovým ilustracím je tento reprint ovšem hodnotný nejenom jako učebnice šermu, ale i jako doklad renesanční knižní a grafické tvorby.

 

Vydává nakladatelství Elka Press

První české vydání

ISBN 978-80-87057-21-6

Formát A5

Rozsah 304 stran

Černobílé ilustrace

Vazba pevná

Cena 399 Kč

 

Se slevou možno zakoupit zde:

http://www.kosmas.cz/knihy/205456/serm-mecem/

 


Josef Pekař: Dějiny naší říše

Josef Pekař: Dějiny naší říše

Autor: Josef Pekař

Druhé vydání, vyšlo v únoru 2015.

Dějiny naší říše byly napsány jako učebnice pro nejvyšší třídy středních škol Rakousko-Uherské a byly "schváleny výnosem C. K. ministerstva kultury a vyučování ze dne 9. dubna 1914". Jedná se o pozoruhodně čtivou čítanku historie podunajské monarchie, zaměřenou na země Koruny české. Kniha ovšem nepokrývá jenom období, kdy Čechy byly součástí monarchie, ale celé období dějin od časů říše Římské až do roku 1914. Pekařovo pojetí dějin obsažené v této učebnici není ani dnes třeba příliš korigovat. Učebnice představuje hutný přehled dějin, který bychom v tomto rozsahu dnes těžko hledali. Pozoruhodná je i Pekařova vize dalšího vývoje habsburského soustátí, načrtnutá v závěru knihy. Lze jen litovat, že dějiny se krátce po vydání knihy ubíraly jiným směrem.

Vychází s doslovem historika Jiřího Raka

Vydalo nakladatelství Elka Press

ISBN 978-80-87057-11-7

Formát A5, pevná vazba

Počet stran 216

Cena 289 Kč

Na internetové stránce www.kosma.cz lze zakoupit se slevou, a také v elektronické podobě

 


Jarní šermířská burza v Praze

Jarní šermířská burza v Praze

Autor: .

Praha 21. března 2015

Tradiční Šermířská burza opět po roce v PRAZE!

Na tuto ojedinělou akci zveme všechny příznivce historického i scénického šermu, LARP, LH, Fantasy, středověku i širokou veřejnost.

Setkáte se s výrobci a prodejci z celé ČR i Slovenska a k vidění i zakoupení budou nejrůznější chladné zbraně, zbroje,kostýmy, luky, šípy, kuše, šperky, boty, štíty, kožené i kované výrobky, rohovina, kůže, kožešiny, stany, látky, sklo, dřevěné i cínové nádobí, medovina, bazarové zboží SHŠ aj.

Možnost dovybavení se před sezónou 2015 a příležitost k setkání a výměně zkušeností při pohárku medoviny. Podporováno CAHF.


Sobota 21. března 9:30 - 14:00
Kulturní dům Barikádníků (Barča), Saratovská 20, Praha Strašnice

Z knih budou k dostání všechny tři díly Historie duelů a šermu s 30% slevou!

Vstupné: 40 Kč a děti do velikosti meče zdarma.


Jarní šermířská burza v Olomouci

Jarní šermířská burza v Olomouci

Autor: -lk-

Olomouc 7. března 2015

Tradiční Šermířská burza míří po roce opět do OLOMOUCE!

Na tuto ojedinělou akci zveme všechny příznivce historického i scénického šermu, LARP, LH, Fantasy, středověku i širokou veřejnost.

Setkáte se s výrobci a prodejci z celé ČR i Slovenska a k vidění i zakoupení budou nejrůznější chladné zbraně, zbroje,kostýmy, luky, šípy, kuše, šperky, boty, štíty, kožené i kované výrobky, rohovina, kůže, kožešiny, stany, látky, sklo, dřevěné i cínové nádobí, medovina, bazarové zboží SHŠ aj.

Možnost dovybavení se před sezónou 2015 a příležitost k setkání a výměně zkušeností při pohárku medoviny. Podporováno CAHF.

NOVINKA: Burza se letos ROZŠIŘUJE do všech výstavních prostor Slovanského domu!

Sobota 7.března 9:30 - 14:00
Slovanský dům - Hynaisova 11, Olomouc

Vstupné: 40 Kč a děti do velikosti meče zdarma.


Příběh meče

Příběh meče

Autor: Masarykovo muzeum v Hodoníně

Výstava chladných zbraní z českých sbírek.

Chladné zbraně provázejí lidstvo od objevení kovů. Součástí všech válek až do 20. století byly
chladné zbraně. Poslední bitva, kde se používaly chladné zbraně, se udála v roce 1920 při válce
mezi Polskem a SSSR. To nám naznačuje, jak dlouho člověk využíval chladné zbraně pro aktivní
vedení války. Výstava prezentuje chladné zbraně nejen jako nástroje na válčení, ale také
předměty s magickým a rituálním významem.
Výstava mapuje příběh meče od 6. století do 20. století. Ukazuje meče jako chladné
zbraně používané na celém světě ve svých specifických formách. Cílem výstavy je ukázat
průřez celosvětovými dějinami meče a jeho následných odvozenin. Zaměření výstavy není na
jednu lidskou epochu, ale na širší dějinný rámec. Návštěvníci mohou porovnat jak evropské
chladné zbraně, tak specifické meče z Afriky nebo Asie.
Návštěvníky zaujmou hlavně unikátní japonské meče ze 14. až 19. století. Samotná
výroba japonských mečů je náročný proces překládání jednotlivých kovaných vrstev.
S Japonskem souvisí také brnění samuraje ze 18. století, které je zachováno v původním stavu
včetně textilií a na výstavě v prostorách budovy sálu Evropa nebude chybět.

Termín:

13. 2. 2015 ? 10. 5. 2015

Vstupné

Děti do 6 let zdarma; děti 6 -15 let a ZTP/P: 10 Kč; studenti a důchodci: 15 Kč; dospělí: 30 Kč.

Místo konání

Výstavní prostory budovy sálu Evropa, Hodonín

Národní třída 21

69501 Hodonín

Otevírací doba:

po - pá: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30

Kontakt

osoba: PhDr. Marek Vařeka, Ph. D.

telefon: 518 351 834

e-mail: m.vareka@masaryk.info

 
 
 

 


Vzpomínky generála

Vzpomínky generála

Autor: Heinz Guderian

Nezkreslený a dramatický popis válečného nasazení obrněných sil.

Heinz Guderian

Moc se s tím nepárat a zabrat! Tuto zásadu generál Guderian neustále opakoval tankistům, důstojníkům, ale i nejvyšším velitelům své armády. ?Rychlý Heinz? se úmyslně zřekl senzačních popisů, ale o to silněji dramatická líčení v jeho knize působí. Nepohodlný taktik Guderian byl během války třikrát odvolán z funkce. Neměl v oblibě byrokratické průtahy, vyznačoval železnou vůlí a smělou rázností, ale vždy si ponechával zadní vrátka. Nebyl první, kdo si uvědomil možnosti obrněných jednotek, byl však jediný, kdo je důsledně a úspěšně prosadil v praxi. Vedle Rommela se Guderian stal patrně nejznámějším velitelem tankových vojsk 2. světové války. Guderianovy vzpomínky poskytují dramatický popis sil, jež spolu s luftwaffe tvořily hlavní potenciál bleskové války. Jeho poznatky se už dávno zařadily mezi všeobecně uznávané poučky vojenské vědy a jsou známé v armádách celého světa. Tato kniha podává také portrét vedoucích osobností Třetí říše, které změnily počáteční vítězství v dlouhou, zničující porážku.

Vydalo nakladatelství Jota v roce 2009.

568 stran

448 Kč

15 × 21,5 cm

ISBN: 978-80-7217-648-9

Knihy nakladatelství JOTA lze objednat zde: www.jota.cz

 SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti