logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

VOJENSKO-TECHNICKÝ SLOVNÍK anglicko-český a česko-anglický

VOJENSKO-TECHNICKÝ SLOVNÍK anglicko-český a česko-anglický

Autor: Ministerstvo národní obrany

Reprint londýnského vydání z roku 1942

Tento slovník byl vytištěn za druhé světové války v Londýně pro potřeby československých vojáků, kteří se v rámci britských ozbrojených sil účastnili boje Spojenců proti nacistickému Německu. V roce 1942 jej vydala Studijní sekce Ministerstva národní obrany. Slovník měl sloužit čs. vojákům k rychlé orientaci a osvojení si anglického vojenského názvosloví v situaci, kdy již zvládli běžnou hovorovou angličtinu. Náklad nebyl uveden, ale dochovaných exemplářů jistě není mnoho. To nás vedlo k myšlence, vydat tuto ojedinělou jazykovou příručku v reprintu, především také z toho důvodu, že by mohla posloužit i dnešním překladatelům vojensko-historické literatury v lepším pochopení dobové odborné terminologie, ale také v orientaci v tehdejších vojenských zkratkách, hodnostech a jednotkách stálé britské armády. Síla tohoto slovníčku spočívá mimo jiné v tom, že pokrývá oblasti, pro které dodnes nemáme k dispozici dostatek kvalitních jazykových příruček. Běžné AJ-ČJ/ČJ-AJ slovníky se na vojenství zaměřují jen okrajově a mnohdy nepřesně. Tento druhoválečný slovníček se samozřejmě soustřeďuje na tehdy aktuální termíny, ale řada z nich platí dodnes a platila i před tím. Například technické pojmy jsou zde pokryty velice dobře a přehledně. Není to jen poklad pro překladatele z angličtiny zaměřené na období WWII, ale pro početnou obec všech zájemců o novodobé angloamerické vojenství. A to i v dnešní době, kdy se zdá, že na většinu otázek dokáže obratem odpovědět internet ? což je omyl, který se nepříjemně často projevuje na kvalitě překladů do češtiny. Jedná se o unikátní jazykovou příručku z doby druhé světové války, která dodnes neztratila svou aktuálnost.

Součástí slovníku jsou i anglicko-české vojenské zkratky, rozkresy vojenské techniky, hodnosti britské armády a seznam pěších pluků.

 

Vydalo Nakladatelství Elka Press

Reprint původního vydání z roku 1942

Formát 110 x 165

Pevná režná vazba

216 stran

Doporučená cena 189 Kč

Vyšlo první jarní den roku 2014


Velké dějiny zemí Koruny české

Velké dějiny zemí Koruny české

Autor: Kolektiv

Nakladatelství PASEKA vydalo poslední svazek monumentálních dějin zemí Koruny české

?Velké dějiny zemí Koruny české jsou počinem unikátním a zásadním, protože právě ony splácejí onen trapný dluh českého dějepisectví, datující se od torza Františka Palackého.?

historik a filosof doc. PhDr. Jan P. Kučera, CSc.

 

Nakladatelství Paseka se vždycky vyznačovalo inovativními projekty a odvážnými počiny, jež nezapřely podnikavého ducha zakladatele Ladislava Horáčka. Již samo jméno nakladatelství je připomínkou jedné z postav Krvavého románu Josefa Váchala, jehož dílo si Horáček oblíbil. Nakladatelství, které založil již v roce 1989, vydává zejména historiografickou literaturu, ale také kvalitní českou beletrii i překladovou literaturu. K vrcholům nakladatelské činnosti patřilo vydání reprintu Ottova slovníku naučeného (původní dílo 1888?1909) v druhé polovině 90. let (společně s nakl. Argo).

Stejně ambiciózním projektem byl záměr vydat dílo, které by mapovalo kompletní dějiny našich zemí. V těchto dnes vyšel konečně poslední, jedenáctý svazek monumentálního díla rozvrženého do devatenácti knih jedné ucelené edice.

Velké dějiny zemí Koruny české navazují na projekt středoškolské učebnice Dějiny zemí Koruny české, která vyšla v nákladu větším než 200 tisíc výtisků.
Jádrem autorského kolektivu jsou historici, kteří pracovali na učebnici. První svazek edice vyšel v roce 1998, poslední svazek v roce 2013. Jedná se o kompletní dějiny Českých zemí od počátků až do roku 1945? 15 dílů v 19 svazcích, téměř 14 000 stran, 2819 obrázků, 161 map. Rozsáhlé svazky edice, jejichž autory jsou renomovaní čeští historici, zahrnují politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny od počátků do roku 1945. Navazují tak na nedokončené dílo Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera. Čtenáři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tak mají poprvé v historii možnost seznámit se s historií našich zemí v modernism, obsáhlém díle.

Přehled jednotlivých svazků vypadá takto:

I. Do roku 1197
Autoři: Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová
Archeologickou část lektorovali Vladimír Čtverák, Zdeněk Dragoun, Milan Zápotocký
Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova.

II. 1197?1250
Autor: Vratislav Vaníček
Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích.

III. 1250?1310
Autor: Vratislav Vaníček
Lektoroval Jan Klápště
Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců.

IVa. 1310?1402
Autor: Lenka Bobková
Lektorovali Petr Čornej, František Kavka
Doba Jana Lucemburského a Karla IV. ? český stát v zenitu velmocenského vývoje.

IVb. 1310?1402
Autoři: Lenka Bobková, Milena Bartlová
Lektorovali Petr Čornej, František Kavka
Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic.

V. 1402?1437
Autor: Petr Čornej
Lektoroval František Kavka
České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských válek.

VI. 1437?1526
Autoři: Petr Čornej, Milena Bartlová
Lektoroval František Šmahel
Doba poděbradská a jagellonská ? rozmach stavovské monarchie.

VII. 1526?1618
Autor: Petr Vorel
Lektorovali Josef Válka, Jaroslav Pánek
Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků.

VIII. 1618?1683
Autoři: Ivana Čornejová, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, Vít Vlnas
Lektorovali Marie-Elizabeth Ducreux, Jaroslav Bužga, Martin Pavlíček
České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení ?tureckého nebezpečí?.

IX. 1683?1740
Autoři: Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, Irena Veselá, Vít Vlnas
Lektorovali Iveta Coufalová, Margita Havlíčková, Martin Pavlíček, Jana Spáčilová
Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích.

X. 1740?1792
Autoři: Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan P. Kučera
Lektorovali Valentin Urfus, Eduard Maur, Julius Hůlek
Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy v českých zemích.

XIa. 1792?1860
Autoři: Pavel Bělina, Milan Hlavačka, Daniela Tinková
Lektoroval Dušan Uhlíř
Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa.

XIb. 1792?1860
Autoři: Milan Hlavačka, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Daniela Tinková
Lektoroval Dušan Uhlíř
Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti a národní kultury v českých zemích.

XIIa. 1860?1890
Autoři: Michael Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Pavel Bělina
Lektoroval Milan Hlavačka
Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka.

XIIb. 1890?1918
Autoři: Michael Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Pavel Bělina
Lektorovali Milan Hlavačka, Petr Horák, Zdenko Maršálek
České země ?továrnou habsburské monarchie? i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války.

XIII. 1918?1929
Autor: Antonín Klimek
Lektorovali Robert Kvaček, Ivan Šedivý
Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury.

XIV. 1929?1938
Autor: Antonín Klimek
Lektorovali Robert Kvaček, Ivan Šedivý
Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky ?apeassementu? ? republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize.

XVa. 1938?1945
Autoři: Jan Gebhart, Jan Kuklík
Lektoroval Robert Kvaček
Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války.

XVb. 1938?1945
Autoři: Jan Gebhart, Jan Kuklík
Lektoroval Robert Kvaček
Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje o obnovení československé republiky.

Na otázku, proč se edice uzavírá rokem 1945, odpovídá nakladatelství Paseka takto:

  1. Poválečné období není dosud zpracováno v analytických studiích, takže je velmi obtížné dělat syntézu.
  2. Autoři se obávají některých komplikací, protože mnoho osob, které v padesátých a pozdějších letech figurovaly v politice, stále žije.
  3. Vědci z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se dosud žádnými texty nepochlubili, přestože smlouva o dodání prvních poválečných svazků vypršela již před dvěma lety (všimněte si, že pracovníci českých historických ústavů se až na několik výjimek na vydávání Velkých dějin nepodílejí).  Většina textů byla napsána lidmi, kteří učí na českých univerzitách.

Jedenáctý díl, který je rozvržen do dvou svazků, uzavírá chronologickou řadu Velkých dějin zemí Koruny české a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792?1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce.

Datum vydání: 24. 2. 2014

Formát: 145 x 205

Počet stran: 556

Vazba: pevná

Doporučená MOC 690 Kč

 


Legie můj život

Legie můj život

Autor: Pavel Knihař

Vydalo nakladatelství Academia, edice Paměť

Autor Pavel Knihař, editor Ladislav Kudrna

 

Poté, co se v Československu chopili moci komunisté, založil Pavel Knihař ilegální organizaci Svaz svobodných studentů, vydávající časopis Svobodný hlas. V červnu 1948 byl zatčen Státní bezpečností a surově vyslýchán v Bartolomějské. Po propuštění se rozhodl emigrovat na Západ a pokračovat v boji proti totalitnímu režimu. Bylo mu pouhých sedmnáct let, když počátkem listopadu 1948 vstoupil do řad francouzské cizinecké legie. Po výcviku byl odeslán do Indočíny, kde po dobu čtyř let nepřetržitě bojoval s Viet Minhem. Mladý muž se vypracoval ve vynikajícího velitele čety. Za statečnost v boji s nepřítelem obdržel mnoho vyznamenání, včetně nejvyššího ocenění pro poddůstojníky, Médaille Militaire. Po skončení války v jihovýchodní Asii se zúčastnil alžírského konfliktu, který si svoji tvrdostí nezadal s Vietnamem. Legionářská kariéra Pavla Knihaře je v kontextu ostatních Čechoslováků bezprecedentní. Začal jako vojín a po třiceti letech odešel do výslužby jako kapitán. Později byl povýšen do hodnosti velitele praporu (český ekvivalent podplukovník). Francie si natolik vážila jeho služeb, že jej ocenila Řádem komandéra čestné legie. Takové cti se předtím dostalo pouhým dvěma Čechoslovákům. Pavel Knihař žije nedaleko Marseille a je stále činný ve veteránských spolcích.

 

Vyšlo v prosinci 2013

Počet stran 252

Rozměr 130 x 200 mm

Vazba pevná

ISBN 978-80-200-2289-9

Doporučená prodejní cena: 295 Kč

 


LIBERTY. Lodě svobody

LIBERTY. Lodě svobody

Autor: Jan Bek

Autor JAN BEK. Uspořádal a upravil František Novotný

 

Tato kniha je věnována nákladním lodím Liberty, jejichž vývoj a nasazení za druhé světové války nejen představují jednu z nejzajímavějších stránek historie světové mořeplavby a stavby lodí, ale také čin, který se významně zasloužil o vítězství Spojenců nad mocnostmi Osy. Projekt na co nejjednodušší nákladní loď vznikl pod tlakem nepříznivě se vyvíjející bitvy o Atlantik na začátku války. Hlavně útoky

německých ponorek ztrácela Velká Británie takový objem lodní tonáže, že reálně hrozilo nebezpečí jejího odříznutí od Spojených států a od dominií, od dodávek zbraní, surovin a potravin.

Jelikož spojenecká protiponorková obrana dosáhla patřičné účinnosti až v polovině roku 1943, nezbylo Britům nic jiného než s podporou Spojených států volit v první fázi války strategií 'přečíslení ztrát', tj. využít průmyslový potenciál USA k tak rychlé a mohutné stavbě nových nákladních lodí, že by nejen ztráty kryla, ale umožnila i nezbytné zvýšení celkové tonáže spojeneckého obchodního loďstva.

Obrovský lodní prostor byl totiž nutný, aby Spojenci vůbec mohli porazit mocnosti Osy. Strategie, která vedla k vítězství, se neobešla bez gigantických vyloďovacích operací jak v Evropě, tak v Tichomoří, což vyžadovalo logistiku schopnou si poradit s námořní přepravou milionů vojáků a milionů tun materiálu po celé zeměkouli. Lodě Liberty se pak staly transportérem, který toto břemeno z valné části nesl, takže obsahem jejích nákladových prostorů byla kromě reálného nákladu i svoboda pro porobené národy Evropy. (lodě svobody)

Vydalo nakladatelství MARE CZECH

Borožovaná, 250 stran + ilustrace

ISBN 978-80-86930-18-8

399 Kč

 


Boty Ricarda Jesuse

Boty Ricarda Jesuse

Autor: Patrick Chauvel

Nová publikace nakladatelství Garamond

Patrick Chauvel

Boty Ricarda Jesuse

Proč nazval světoznámý válečný fotograf svoji třetí knihu příběhů ?Boty Ricarda Jesuse?? Jednoduše proto, že se v nich objevují boty, které měl na sobě od Vietnamu po Libyi a jméno Ricardo Jesus si vypůjčoval v době, kdy se musel pohybovat po zemích latinské Ameriky bez dokladů. Tentokrát se s Patrickem Chauvelem vypravíme právě do tohoto horkého kontinentu a jeho krvavých konfliktů, na místa, kde byl několikrát zraněn, zažil popravu kněze přímo uprostřed mše a vyprávěl si o zraněních s Bobem Marleym při koupání na Jamajce.

Že nejde ve válečných konfliktech pouze o život, ale i o boty, dokazuje slavný válečný fotograf Patrick Chauvel ve vyprávění svých zážitků z bojů v Latinské Americe. Díky zkušenostem dnes už ví, jak je důležité jmenovat se někdy Ricardo Jesus, nedráždit anakondy, umět včas vytasit ruličku bankovek a dávat si pozor na boty. Málokdo umí tak poutavě vyprávět o svých dramatických zážitcích z revolučních konfliktů, ale i o disidentech na Kubě a hulení s Bobem Marleym na Jamajce jako tento válečný fotograf.

Patrick Chauvel

 odjel již v sedmnácti letech fotografovat šestidenní válku v Izraeli, od té doby přinášel pro světové agentury svědectví z válečnýách konfliktů ve Vietnamu, Kambodži, Libanonu, Angole až po Egypt a Libyi. Několikrát byl vážně zraněn, v Libanonu dokonce odsouzen k smrti.

Česky vyšly Patricku Chauvelovi v nakladatelství Garamond knihy Válečný reportér (2009) a Apač, který chtěl být orlem (2011). 

Vydalo nakladatelství GARAMOND
Z francouzštiny přeložil Erik Lukavský 
Brož, 296 stran, cena 268,?

 


Kozáci v centrální Evropě

Kozáci v centrální Evropě

Autor: Igor Bondarenko, Josef Dolejší

Letopisy kozáctva

Autoři: Igor Bondarenko, Josef Dolejší

Kniha dvojice autorů I. Bondarenka a J. Dolejšího je výsledkem několikaleté usilovné práce badatelské a dokumentační. Obsahuje množství dosud nepublikovaných, především archivních informací a materiálů o heroických dějinách a pohnutém životě kozáků na území střední Evropy. Časově jde o historické rozmezí let 1735 až 1945, s přesahem do současnosti. Kniha je věnována výročím vítězných bitev u Přestanova-Chlumce a u Lipska roku 1813.

Upřímnou snahou autorů bylo vylíčit tuto po mnoha stránkách neznámou historii kozáctva objektivně, se zaměřením na fakta, citovaná podle archivních pramenů. Zvláštní pozornost věnují autoři individuálním osudům příslušníků kozácké emigrace v Čechách a na Slovensku po roce 1921. V čase oživení kozáckého života v Rusku, na Ukrajině a Bělorusku po desetiletích strašlivých represálií, genocidy a vynuceného mlčení, přispívá kniha k pochopení kozáckého fenomenu i u nás, kde ještě potomci někdejších kozáků stále žijí.

Profesor Igor BONDARENKO, doktor právnických věd, generálplukovník. První viceprezident Mezinárodní protiteroristické jednoty, viceprezident Svazu výtvarných umělců RF, předseda Všekozáckého svazu Slovenska, čestný člen Ruské akademie umění a člen Výboru Evropy. Jeho kozáčtí předkové jsou doloženi již od poloviny 17. století, kdy spolu s ostatními Rusíny přišli do proslulého kozáckého střediska ? Záporožské Síče. Další jeho předkové sloužili v 18.stol. v Achtyrském kozáckém pluku, dále jako důstojníci v I. a II. světové válce. V duchu této tradice i otec prof. Bondarenka Ivan Illarionovič byl armádním plukovníkem.

PhDr. Josef DOLEJŠÍ, akademik Mezinárodní kozácké akademie, kozácký plukovník vyznamenaný za zásluhy řádem Bohdana Chmelnického I. třídy. Spoluzakladatel Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze v roce 1967. Zakládající člen Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska. Zástupce Association des Amis du Musée International des Husards pro Čechy a Slovensko. Čestný člen Arms and Armour Society v Londýně. Zabývá se vojenskými dějinami, dějinami zbroje a zbraní a jejich obecně historickými souvislostmi. Publikuje na toto téma doma i v zahraničí. Vedl seminář dějin diplomacie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole finanční a správní v Praze ? pobočka Kladno.

Vydalo Európske Centrum Výtvarných Umení, Bratislava 2013

Vázaná, 528 stran, 170 x 245 mm

Ruský a český text

Barevné ilustrace

ISBN 978-80-970927-8-8

Cena neuvedena

 


Tábor smrti Osvětim

Tábor smrti Osvětim

Autor: Ian Baxter

Unikátní fotografie z válečných archivů

Koncentrační tábor v Osvětimi-Birkenau byl místem jedné z největších masových vražd v dějinách. V plynových komorách zde zahynulo více než milion především židovských mužů, žen a dětí. Mnohem víc jich však zemřelo v důsledku nemocí a hladovění.

Kniha je mrazivým dokumentem tohoto hrůzného zařízení. 250 unikátních fotografi í spolu s detailními popisky a doprovodnými texty ukazuje, jak se Osvětim vyvinula z brutálního pracovního tábora na počátku války v továrnu na smrt. Obrázky odhalují, jak tu lidé žili, pracovali a umírali, ale i jak celá tato smrtící mašinerie vznikala. Kniha pojednává i o mužích, kteří koncipovali a konstruovali tento stroj na smrt, a o tom, jak Osvětim poskytovala mnoho otrockých pracovních sil pro různé průmyslové komplexy postavené v blízkém okolí.
Tábor smrti Osvětim je šokující důkaz o rozsahu hrůzného násilí, kterého se nacisté dopustili na nevinných dětech, ženách a mužích. Toto zlo je nutné si neustále připomínat, aby nedošlo k jeho opakování.

Vydalo nakladatelství JOTA

Další kniha z unikátní série Válka v obrazech.

Překlad Věra Petrášová

Počet stran 132

ISBN 978-80-7462-416-2

Cena 328 Kč


Volný pád

Volný pád

Autor: Nicolai Lilin

"Válka v Čečensku byla skutečné peklo a můj osobní ďábel byl určitě na vrcholu sil."

Kniha Nicolaie Lilina, volně navazující na jeho prvotinu Sibiřská výchova, je fascinujícím portrétem čečenské války, v jejímž ohni se ocitá Lilinův autobiografický vypravěč Kolyma poté, co je nedobrovolně odveden na vojnu a kvůli pokusu o útěk za trest přidělen k záškodnickému oddílu. Z "poctivého zločince" se stal vraždící stroj.


Válka není v autorově podání nahlížena z odstupu, v širších politických a dějinných souvislostech, ale perspektivou pohledu vojáka, jehož jediným cílem je přežít. Lilin se nevyhýbá líčení krutostí, jichž se dopouštěli vojáci na obou stranách, názorně ukazuje tupou poslušnost vojáků i špinavou hru vojenských štábů, pro které nemá lidský život žádnou cenu, ať už jde o život nepřátel, vlastních vojáků či bezbranných civilistů. Kolyma je živelný vypravěč a nesnaží se krutost, jíž byl svědkem a které se sám dopouštěl, ničím zmírnit ani omluvit. Je přímočarý, otevřený, jeho cílem však není vytvořit objektivní dokument, nýbrž se pokouší zprostředkovat čtenáři jen obtížně sdělitelnou zkušenost člověka, který se nedobrovolně stal součástí zvrácené válečné mašinerie. Jeho nelítostný obraz čečenského konfliktu, provázeného nebývalou brutalitou a masovým porušováním tradičních konvencí vedení války, je strhující četbou i naléhavým svědectvím, jež dalece překračuje obvyklé hranice žánru válečné literatury.

Vydalo nakladatelství PASEKA

Překlad Helena Lergetporer

Rozsah 280 stran

ISBN 978-80-7432-335-5

Cena 329 Kč


Na mušce lovce

Na mušce lovce

Autor: Albrecht Wacker

Vzpomínky elitního ostřelovače wehrmachtu Josefa ?Seppa? Allerbergera

Po mimořádném úspěchu českého vydání vzpomínek sovětského odstřelovačského esa Vasilije Zajceva přichází kniha, která nabízí podobně strhující pohled na boje na východní frontě, avšak tentokrát z perspektivy jednoho z nejlepších odstřelovačů německé armády, Josefa ?Seppa? Allerbergera (1924?2010). Tento rodák ze Štýrska se v roce 1942 dobrovolně přihlásil do wehrmachtu a nejprve byl vycvičen jako střelec z kulometu. Se snajperským řemeslem se začal seznamovat po svém zranění v létě 1943. Během následujících tvrdých ústupových bojů se záhy stal druhým nejúspěšnějším odstřelovačem německé armády a posléze jedním z mála řadových vojáků, kteří byli vyznamenáni Rytířským křížem Železného kříže. Pro české čtenáře je tato nesmlouvavě otevřená a místy drastická memoárová publikace, kterou zpracoval německý odborník na historii odstřelovačství Albrecht Wacker, pozoruhodná tím, že strastiplná bojová cesta Seppa Allebergera v závěru války krátce přivedla i na naše území.

Albrecht Wacker vystudoval historii, vojenství, psychologii a filozofii, stal se však puškařem a fotografem. Řadu let pracoval pro mezinárodní společnost zabývající se obchodováním se zbraněmi a působí jako konzultant v oboru ručních palných zbraní pro Německou průmyslovou a obchodní komoru. Je autorem či spoluautorem několika publikací o pušce K 98k a dalších německých pěchotních zbraních a je považován za odborníka na odstřelovačské pušky. Kniha Na mušce lovce vznikla na základě jeho několikaměsíčních rozhovorů s Josefem Aleerbergerem.

Vydala Mladá fronta

Přeložil Vladimír Cinke.

Počet stran 216.

ISBN 978-80-204-2235-4

Cena 299 Kč.


Krvavé země

Krvavé země

Autor: Timothy Snyder

První monografie postihující souhru nešťastných okolností, jejímž důsledkem byla největší humanitární katastrofa, jakou kdy člověk způsobil.

Mezi dvěma říšemi, Hitlerovou a Stalinovou, se nachází krvavá země, území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a pobaltských států. Necelá dvě desetiletí stačila, aby zde v důsledku politiky dvou vůdců zahynulo čtrnáct milionů lidí. Povědomí o událostech třicátých a čtyřicátých let na území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a pobaltských států sice sílí, stále jsou to však jednotlivé události: ukrajinský hladomor po stalinské kolektivizaci, Katyň nebo tzv. konečné řešení židovské otázky. Širokoúhlý záběr této syntetické monografie je v dějinách daného území novinkou. Příčinu sledu katastrof vysvětluje ze zvláštního postavení těchto zemí v Evropě, z motivů dvou totalitních ideologií, ze záměrů a metod dvou diktátorů a jejich vzájemných souvislostí. Krvavé země jsou tak první syntetickou monografií, která postihuje v celku souhru těchto nešťastných okolností, jejímž důsledkem byla největší demografická a humanitární katastrofa, jakou kdy člověk v lidských dějinách způsobil.

Timothy Snyder (1969) získal doktorát na oxfordské univerzitě, působil v Paříži, ve Vídni, Varšavě, na Harvardu a nyní je profesorem historie na Yaleově univerzitě. Jeho knihy získaly řadu cen. Česky vyšla roku 2010 kniha Rudý kníže: Utajený život habsburského arcivévody. Žije v connecticutském New Havenu.

Vydalo nakladatelství PASEKA

Přeložila Petruška Šustrová

Vazba: brožovaná

Počet stran: 496

ISBN: 978-80-7432-254-9

Cena 487 KčSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti