logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Capo Ferro - Italian Rapier Combat

Capo Ferro - Italian Rapier Combat

Autor: Greenhill Books, London

Původně vyšlo v roce 1610 italský pod názvem Gran Simulacro dellarte a delluso della Scherma.

Tato nádherně ilustrovaná kniha představuje jeden z nejvlivnějších světových traktátů o šermu. Ridolfo Capo Ferro byl ve své době legendou a jeho komplikované a přesné instrukce byly kopírovány a napodobovány po celé Evropě, okouzlené jeho italskou noblesou a stylem. Kniha, ilustrovaná 43 tabulemi dává jasnou představu o eleganci tohoto šermířského mistra a o zvládnutí smrtící zbraně ? rapíru. Capo Ferro rozebírá nejprve do podrobností rapír jako zbraň a teprve poté se pouští do výkladu o jeho použití. Vysvětluje svoji teorii načasování, usměrnění bodů, základní rozestupy a nutnost naprosté kontroly těla i zbraně. Všímá si také obranných prostředků, krytů, odbodů a nutnosti rychlé práce nohou. Autorův text je praktickým průvodcem šermováním a komplexní teorií, jež přesně vysvětluje nadřazenou formu šermu, přístupnou evropské elitě. Jeho ilustrace jasně ukazují nejlepší metody a také jak může být rapír účinný v kombinaci s dýkou, štítkem anebo pláštěm. Představovaná edice je prvním překladem do angličtiny ? autorem je vynikající šermíř Jared Kirby. Kniha je nejenom krásná na pohled, je to rovněž historický dokument. Současní šermíři s překvapením zjistí, jak moderní metody Capo Ferro vysvětluje a zároveň pochopí kořeny evropského šermu a kontinuitu pokračující až do našich dnů. Jared Kirby je všestranný šermíř, věnující se jak modernímu, tak klasickému šermu. Je zakladatelem a absolventem řady šermířských společností a specializuje se na šerm italským a španělským rapírem.


Československá armáda na Rýnu

Československá armáda na Rýnu

Autor: Karel Štěpánek, Pavel Minařík

...aneb útočit budeme na Západ, soudruzi!

Kniha je věnována operačnímu plánu pojednávajícímu o způsobu nasazení bývalé ČSLA v počátečním období války, který pochází z října roku 1964. V knize je nejprve věnována pozornost začlenění ČSLA do Varšavské smlouvy a vývoji sovětské vojenské strategie v 60. letech 20. století. Následuje podrobný rozbor plánu použití ČSLA v době války, spojený s charakteristikou středoevropského válčiště, analýzou poměru sil Varšavské smlouvy a NATO na válčišti, dále pak s popisem vzniku velitelství Československého frontu a forem jeho přípravy k plnění úkolů v útočné frontové operaci, včetně tzv. válečných strategických her. V další části knihy je věnována pozornost změně plánu použití ČSLA, ke které došlo ve 2. polovině 60. let, a souvislostem plynoucím z rozmístění sovětských vojsk na území Československa po 21. srpnu 1968.

 

Vydalo Naše vojsko v edici historie a vojenství. Formát A5, pevná vazba, 350 stran, doplněno černobílými fotografiemi, mapkami, plánky a grafy. MOC 272 Kč.

 


Art of Dueling

Art of Dueling

Autor: Salvator Fabris

Traktát o šermu renesančním rapírem

Mladé americké nakladatelství Chivelry Bookshelf (http://www.chivalrybookshelf.com/), založené šermířskými nadšenci, pokračuje ve své řadě reprintů historických šermířských manuálů a knih mapujících snahy o rekonstrukci dobového šermu. Jejich nedávnou, na Militarii dosud nepovšimnutou publikací je dílo slavného italského renesančního mistra Salvatora Fabrise, vydané původně pod názvem Lo Scherzo, overo sienza d?Arme.

Toto Fabrisovo dílo se stalo okamžitě bestsellerem v šermíských kruzích po celé Evropě. Od roku 1606, kdy vyšlo poprvé, až do roku 1713 bylo neustále znovu vydáváno, překládáno do řady jazyků, imitováno a dokonce napodobováno, neboť Fabrisův styl zasáhl jako vichřice celý světadíl.

V období renesance se šerm a souboje rapírem rozvinuly do skutečně vražedného a účinného západního bojového umění. Salvator Fabris (1544?1618), velmistr z italské Padovy se stal pravděpodobně mezinárodně nejoslavovanějším učitelem tohoto stylu. Seznam jeho urozených žáků zahrnoval jak arcibiskupa z Brém, tak dánského krále, pod jehož patronací vydal své výjimečné dílo o šermu rapírem poprvé.

Nakladatelství Chivelry Bookshelf vydalo Fabrisovo dílo v moderním anglickém překladu, jehož autorem (a editorem díla) je zkušený šermíř Tom Leoni. Takto je tedy jedno z nejvýznamnější renesančních děl o šermu zpřístupněno i současným zájemcům o západní bojová umění, jakož i historikům šermu, kterým nebylo dáno porozumět staré italštině. Fabris popisuje jak teorii tak praxi šermu rapírem, rapírem a levoruční dýkou, rapírem a pláštěm a další šermířské techniky.

Žádný jiný mistr nedokázal tak důkladně a systematicky definovat taktiku, techniky a mechanismy tohoto bojového umění jako Fabris. Kromě toho jazyk autora je svým naturelem překvapivě ?moderní?, takže jeho text je snadné číst a chápat. Dílo je doprovozeno původními didaktickými ilustracemi dvorního malíře Iana Halbeecka a dalších, takže pro moderního žáka je stejně cenné jako pro jeho předchůdce z počátku 17. století.

Recenzované vydání také obsahuje slovníček odborných výrazů, životopisný medailonek Fabrise, zasazený do kulturního dobového kontextu a hodnotný úvod mistra klasického šermu Seana Hayese.

Neexistuje patrně modernější interpretace Fabrisova díla, než tato. Fabris, který si dnes získává stále více nadšených následovníků, jasnými slovy zasvěcuje své žáky do umění šermu rapírem. Jeho styl je dynamický, atletický, překvapivě moderní (dalo by se polemizovat, zdali ještě renesanční či už ranně barokní) a ve svém důsledku natolik účinný, jak jen může ušlechtilé umění být. Není divu, že je dodnes metou těch, kteří šerm nepovažují jen za jakousi formu trampingu.

294 stran, formát A4, pevná vazba, 190 původních černobílých ilustrací, cena v roce 2005 39,95 dolarů.

 


Řím a jeho nepřátelé

Řím a jeho nepřátelé

Autor: Jane Pentose (úvod od Toma Hollanda)

Říše stvořená a zničená válkou

Jane Penrose

Jako absolventka oboru historie na univerzitě v Oxfordu vydává Jane Penrose historické knihy po deset let. Nedávno vydala v Osprey Publishing vysoce ceněnou knihu D-Day Companion. Jane žije a pracuje v Norfolku v Anglii.

Tom Holland

Tom Holland, absolvent Cambridge a Oxfordu, je uznávaným autorem beletrie i literatury faktu, píšícím často o antickém světě. Upravil díla Homéra, Herodota, Thúkydida a Vergilia pro Radio BBC a je autorem knihy Rubikon: poslední roky Římské republiky (2003), oceněné A. N. Wilsonem jako ?vynikající a neobyčejně poutavá studie?.

 

ŘÍM A JEHO NEPŘÁTELÉ

ŘÍŠE STVOŘENÁ A ZNIČENÁ VÁLKOU

Římská říše, trvající přes tisíc let a zaujímající obrovské území, byla největším impériem v celých dějinách lidstva.

V době své největší moci vrhala říše stín přes celý tehdy známý svět a její odkaz ještě dnes ovlivňuje politiku, umění a kulturu.

Řím svou moc zístal na bitevním poli a síla této říše se odráží ve válečné pověsti nepřátel, které si podmanila. Hannibal a Kartáginci, Mithridates, Galové, sasánovští Peršané a neblaze proslulí Gótové patří mezi armády, které svedly svůj boj s mocí Říma.

Kniha Řím ajeho nepřátelé srovnává společenskou a vojenskou strukturu všech těchto národů se soudobou římskou armádou. Tato bohatě ilustrovaná kniha je rozdělena  do čtyř chronologických částí zaměřených najedůležitější války a bitvy. Barevné fotografie, kresby a mapy doplňují text, aby tak společně poskytly komplexní náhled na vzestup a pád impéria zrozeného z války a válkou zničeného.

 

Počet stran: 304

Rozměr: 180x245 mm

ISBN: 978-80-86977-10-2

Vydalo nakladatelství Miroslav Sobotka, Fighters Publications

www.fpknihy.cz

 


Japonský šerm

Japonský šerm

Autor: Gordon Warner a Donn F. Draeger

Technika a cvičení

Tato kniha vznikla díky důsledné a dlouholeté snaze o studium tradice japonského šermu. Pro čtenáře srozumitelným způsobem přibližuje určující dějinné události japonské kultury, důležitá období, která formovala systém používání a náhled na předávání tradice jednoho z nejznámějších symbolů japonských bojových umění ? samurajského meče.

Rozdělení jednotlivých kapitol knihy odpovídá vývojovým změnám, kterými samurajský meč v průběhu historie prošel. Od doby prvotního používání, po epochy neustávajících bojů, výborných šermířů a dokonalých kovářů, kteří tomuto nástroji vtiskli prostou krásu ušlechtilého zpracování. Následná doba míru, nuceného úpadku šermířského umění a vytrácení se tradičních umění se odrazila i na kvalitě meče samotného. Kniha popisuje základní rysy všech těchto období a neopomíjí ani základní filosofické myšlenky, které se s určitou epochou k umění používání meče pojí. Výsledným obrazem je jasný přehled základních faktorů, které do dnešní doby formovaly principy tradičních škol japonského šermu a daly tak vzniknout školám moderním. Z historických pramenů postupně přejdeme k moderní historii a současnosti.

Druhá polovina knihy je věnována moderní škole Seitei Iaidó (přesněji Zen Nihon Kendó Renmei Iai). Tato moderní a dnes nejrozšířenější škola vznikla na základě potřeby přiblížit práci se skutečným mečem široké veřejnosti, původně především studentům bojového umění kendó. V druhé polovině 20.století byla proto ustanovena komise, složená z nejvýznamnějších představitelů tradičních škol, aby zformovali obecné základy a principy japonského šermu. Od doby svého vzniku se každý rok pravidelně schází komise nejvyšších představitelů škol iaidó a dotvářejí a mění obraz seitei iaidó do podoby živoucího organismu. Stav v této knize popisovaný není tedy dnešním reálným obrazem toho, jak se dnes seitei iai cvičí, a nemůže být brán jako podklad pro dnešní studium. Je však jedinečným materiálem zachycujícím jednu z epoch vývoje této školy a dává výborný přehled o změnách, kterými škola prošla. Uvědomíme-li si, že každá tradice bojového umění se dá předávat pouze formou přímé výuky z učitele na žáka, není možné očekávat od žádné literatury či jiné dokumentace, že tento princip dokáže nahradit.

 

Gordon Warner

(15. dubna 1922, Wiskonsin, 20. října 1982) ? byl expertem na asijská bojová umění a autorem řady knih pojících se k této oblasti. Sám byl průkopníkem v poznávání a studiu japonských budó, dlouhé roky žil a aktivně cvičil přímo v Japonsku. Stal se uznávaným učitelem a jedním z mála nejaponských instruktorů. Koncem padesátých let 20. století inicioval oživení akademických studií bojových umění a válečnictví obecně, když založil Mizinárodní hoplologickou společnost. Byl jedním z nejuznávanějších průkopníků, přibližování Japonska Západu na poli bojových umění.

 

Donn F. Draeger

Narodil se v roce 1913 v Long Beach v Kalifornii. V Japonsku studoval kendó v dódžó strýce Džunzóa. Kolem roku 1959 získal zaměstnání na americké ambasádě v Tokiu a v Japonsku žije dodnes (na Okinawě).

 

Počet stran: 292

Rozměr: 175x240 mm

Doplněno černobílými fotografiemi

ISBN: 978-80-86977-14-0

Vydalo nakladatelství Miroslav Sobotka, Fighters Publications

www.fpknihy.cz

 


Letecký průvodce

Letecký průvodce

Autor: Robert Jackson

Příručka pro rozpoznávání letadel

Robert Jackson

 

Letecký průvodce

Příručka pro rozpoznávání letadel

 

Ideální příručka pro začátečníky i letecké nadšence. Je neocenitelným průvodcem k více jak dvěma stům letounům, které můžeme dnes vidět na obloze - od rychlých moderních vojenských letounů k dopravním, od výkonných proudových strojů k dvouplošníkům. Přibližuje historii, specifikace a klíčové znaky každého modelu. Text doplňují barevné fotografie a černobílé siluety letounů.

 

Z anglického originálu The Essentials Aircraft Guide, vydaného nakladatelstvím Amber Books Ltd v roce 2005, přeložil Luděk Došek.

Počet stran 288

Formát: 130x208 mm

MOC: 399 Kč (na www.dconsult.cz sleva 30%)

ISBN 80-86215-87-3

 

Vydal D-Consult, s. r. o., v nakladatelství DEUS v roce 2006

Praha 8, Pobřežní 16

 


Letadlové lodě

Letadlové lodě

Autor: Chris Bishop a Chris Chant

Největší světová námořní plavidla a jejich letadla

Od svého vzniku na konci 1. světové války se letadlové lodě rychle staly středem každé námořní flotily. Dominantní postavení letadlových lodí v námořních operacích se projevilo při překvapivém útoku na Pearl Barbor v prosinci 1941 a krátce potom ho ještě posílilo potopení bitevních lodí britské Royal Navy Repulse a Prince of Wales. Od té doby se letadlové lodě staly měřítkem, podle něhož se posuzuje síla námořnictva.

Kniha Letadlové lodě je obsáhlým průvodcem po letadlových lodích, které byly postaveny od konce 1. světové války.

Autoři také pojednávají o letadlech, z nichž se zformovaly letecké wingy letadlových lodí, a o ostatních letounech operujících nad mořem. Popisují všechny nejslavnější letadlové lodě od amerického Yorktownu a japonské Akagi k britské Illustrious, francouzské Charles de Gaule, sovětské lodi Kuzněcov až po moderní americké letadlové lodě třídy Nimitz.

Průvodní ilustrace a fotografie doplňují podrobné specifikace, úplný popis konstrukce a historie vývoje každého plavidla a letounu. Kniha Letadlové lodě je průvodcem vývoje těchto plavidel od jejich vzniku až do dnešních dnů.

 

Z anglického originálu Aircraft Carriers, vydaného nakladatelstvím Amber Books Ltd, přeložil Václav Pauer.

Počet stran 256

Formát: 230x300 mm

MOC: 899 Kč (na www.dconsult.cz sleva 30%)

ISBN 80-86215-84-9

 

Vydal D-Consult, s. r. o., v nakladatelství DEUS v roce 2006

Praha 8, Pobřežní 16

 


Holocaust

Holocaust

Autor: František Emmert

Muzeum v knize

Pevná vazba, formát knihy: 236 mm x 297 mm, 64 str. plnobarevných. Datum vydání: prosinec 2006. ISBN: 80-251-1204-7, EAN: 978-80-251-1204-5. Masová vražda šesti milionů evropských Židů v nacistických vyhlazovacích táborech, pro kterou se vžilo pojmenování holocaust, zůstává ojedinělou historickou událostí, kterou nelze srovnávat s žádným jiným politickým zločinem minulosti. Nacisté se rozhodli vyvraždit z pouhé rasové nenávisti všechny evropské Židy bez výjimky, včetně nejmenších dětí. Nikdo z postižených nemohl svůj osud nijak zvrátit. Nikdo nesměl přežít. Kniha, kterou držíte v rukou, podává svědectví o tomto zločinu. Všechny stěžejní události a témata holocaustu dokumentuje unikátním způsobem ? obsahuje 28 podrobných tematických kapitol, velké množství kvalitních fotografií, barevné mapy a faksimilie vzácných dobových dokumentů. Protižidovské vyhlášky, osobní doklady označené písmenem J, povolání do transportů, transportní seznamy do Osvětimi, průkazy terezínského ghetta a další faksimilie dokumentů vztahujících se k pronásledování Židů a holocaustu lze z publikace volně vyjmout, rozevřít a detailně prostudovat. O autorovi: FRANTIŠEK EMMERT je historik a novinář. Je autorem beletrie, literatury faktu a spoluautorem učebnice pro střední školy. Druhá světová válka je tématem i jeho předchozí úspěšné knihy Češi ve wehrmachtu (2005).


Československé pistole 1918?1950

Československé pistole 1918?1950

Autor: Jan Skramoušský, David Pazdera:

Historie a slavné výrobky zbrojních závodů v Praze, Brně, Plzni, Kdyni, Opočně, Strakonicích i jinde.

S knihou Československé pistole 1918?1950 se čtenáři dostává do ruky ucelený soubor poznatků o historii vývoje a výroby samonabíjecích pistolí na našem území. Publikace obsahuje rozsáhlou řadu dosud nepublikovaných informací a umožňuje tak vytvoření reálné představy o charakteru zbrojní výroby, jež byla budována již od prvních let vzniku samostatného Československa. Informace jsou výsledkem mnohaletého studia archivních pramenů, dochovaných exemplářů a spolupráce se špičkovými institucemi, v jejichž fondech jsou vedle jiných produktů zbrojní výroby čs. pistole také zastoupeny. Koncepce knihy je strukturována tak, aby poskytla informace nejen o historii naší zrojní výroby v Praze, Strakonicích, Brně, Plzni, Kdyni, Opočně a v dalších závodech, ale také o technickém řešení jednotlivých konstrukcí, jejich patentové problematice, o zkušebních a přejímacích značkách, jež byly používány na čs. pistolích, či o pistolových pouzdrech. Text knihy doprovází více než 200 barevných fotografií zachovaných exemplářů, a navíc dvě stě unikátních dobových fotografií, nákresů či ukázek z návodů na jednotlivé samonabíjecí pistole. Publikace tohoto charakteru je kromě široké vrstvy milovníků vojenské historie i nezbytnou pomůckou badatelů, muzejních pracovníků či policistů na specializovaných pracovištích. Encyklopedie, 469 Kč, vázaná, 312 + 88 stran fotografické přílohy, ISBN 80-204-1550-5, EAN 978-80-204-1550-9


Válečné lodě současnosti

Válečné lodě současnosti

Autor: Chris Chant

Nová publikace nakladatelství D-Consult

Kniha "Válečné lodě současnosti", doplněná barevnými uměleckými a akčními fotografiemi, je vyčerpávajícím průvodcem námořními plavidly, která jsou v současné době součástí námořních sil celého světa, a to od nejmodernějších amerických letadlových lodí po vysloužilé křižníky používané námořními silami jihoamerických států. Autor se v úvodu zabývá podmínkami vedení námořní války v současnosti, a poté postupně přibližuje jednotlivé typy válečných lodí včetně letadlových lodí, křižníků, torpédoborců, ponorek, minolovek, hlídkových plavidel a zásobovacích lodí. Čtenář tak může vzájemně porovnávat podobná plavidla, která různé státy používají. Autor popisuje i námořní letouny a vrtulníky, které používají námořní síly na palubách letadlových lodí, fregat a jiných plavidel. Ilustrace doprovází vyčerpávající popis specifikací, konstrukce a historie vývoje každého typu nebo třídy plavidla. Kniha je spolehlivým průvodcem v oblasti technicky vyspělých lodí, které se plaví po světových oceánech. Z anglického originálu Warschips today, vydaného nakladatelstvím Amber Books Ltd, přeložil Josef Bartoň Počet stran 256 Formát: 230x300 mm MOC: 899 Kč (na www.dconsult.cz sleva 30%) ISBN 80-86215-81-4 Vydal D-Consult, s. r. o., v nakladatelství DEUS v roce 2006 Praha 8, Pobřežní 16SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti