logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Češi v 1. světové válce, 2. díl. Na frontách Velké války

Češi v 1. světové válce, 2. díl. Na frontách Velké války

Autor: Nedorost, Libor

1. světová válka očima českého vojáka

Druhý díl projektu je věnován válečným zážitkům českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska za 1. světové války a líčení jednotlivých válečných tažení Rakouska-Uherska na válčišti v Srbsku, Černé Hoře, Rusku, Rumunsku, Jadranu a Itálii. Konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská armáda, s pohledem reálných válečných zážitků jejích aktérů z řad obyčejných českých vojáků. Text doprovází mnoho dobových ilustrací, článků, mapek a fotografií.


Češi v 1. světové válce, 1. díl. Mým národům

Češi v 1. světové válce, 1. díl. Mým národům

Autor: Nedorost, Libor

První světová válka očima českého vojáka

První díl dvoudílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o složení, organizaci, výzbroji a výstroji ozbrojených sil Rakouska-Uherska v předvečer 1. světové války, ale i o prožitcích české společnosti na počátku tohoto konfliktu. Autor se zaměřil i na charakteristiku rakousko-uherské armády v předvečer Velké války a končí líčením prožitku srpnové mobilizace, tak jak byla vnímána českou veřejností. Text je doplněn množstvím dobových ilustrací, článků, výňatků z vojenských předpisů a fotografií.


Bitva o Suez 1956. Studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a brit.

Bitva o Suez 1956. Studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a brit.

Autor: Wanner, Jan

Krize na Středním východě 1956, vyvolaná znárodněním Suezského průplavu a začátkem egyptské vojenské spolupráce se sovětským blokem, patří k nejdramatičtějším vrcholům studené války. Složité diplomatické manévry v rámci OSN i mezi velmocemi autor sleduje na základě studia nově zpřístupněných amerických, britských, francouzských, sovětských a izraelských archivních dokumentů a dospívá k závěru, že nedokázaly odvrátit dvojí vojenskou konfrontaci (sinajské tažení Izraelců a britsko-francouzskou invazi v Port Saídu).

Oběma konfliktům věnuje práce detailní pozornost a odhaluje řadu neznámých souvislostí. Specifické bylo i ukončení bojů díky souběžnému americkému a sovětskému ultimativnímu jednání, které poprvé propojilo Moskvu a Washington a navíc zaselo dlouholetou nedůvěru mezi USA a západoevropské spojence.


Švejk. Fikce a fakta

Švejk. Fikce a fakta

Autor: Milan Hodík, Pavel Landa

Uvádění omylů na pravou míru

Milan Hodík ? Pavel Landa

 

Milan Hodík (1933), povoláním grafik a technický redaktor. Celý dosavadní život zvědavější na to, co bylo než na to, co je, nebo ? v poslední době vzhledem k dosaženému věku ? i na to co bude.

 

Pavel Landa (1936), emeritní ministrant a saxofonista. Zaměstnán v různých novinách a časopisech, posléze zaměstnal sám sebe; od té doby prodlévá v archivech, knihovnách a muzeích.

 

Z obsahu:

Příběh praporečníka a feldkurát Ibl

Jedenadevadesátý regiment

Hejtman Ságner

Obrlajtnant Lukáš

 

Po přečtení této knihy už snad nikdo nebude tvrdit, že feldkurát Ibl byl ve skutečnosti Jan Evangelista Eybl, že předobrazem nadporučíka Lukáše byl Rudolf Lukáš, nebo že hejtman Ságner byl vlastně Vincenc Wagner. Bude snad navždy jasné, že Ibl, Lukáš a Ságner jsou výtvory Jaroslava Haška.

 

Autoři se k Haškovu románu vracejí tentokrát z jiného úhlu. Na záklaadě studií dobových dokumentů vyvracejí představy o tzv. předobrazech jednotlivých postav z knihy o Švejkovi

Na pozadí proslulého kázání polního kuráta Ibla, označeného Švejkem jako blbost na kvadrát (podařilo se najít skutečného autora kalendářového příběhu, vlastního to obsahu onoho kázání), podávají detailní portrét skutečného kněze Jana Evangelisty Eybla. Obdobně předkládají podrobné životopisy Vincence Sagnera nebo Rudolfa Lukase a dokazují, že neměli vlastně vůbec nic společného s románovým hejtmanem Ságnerem či nadporučíkem Lu­kášem; životopisy jsou vlastně rehabilitací těchto mužů oproti výkladům tzv. vykladačů postav z románu?

           

V roce 1998 a 1999 postupně vyšly 2 díly Encyklopedie pro milovníky Švejka od těchto autorů.

 

Počet stran 216, opatřeno mnoha ilustracemi z archivu autorů

Formát: 165x237 mm

MOC: 299 Kč

ISBN 80-206-0814-1

 

Vydalo Nakladatelství NAŠE VOJSKO, s.r.o, v Praze 2006

Praha 6, Vítězné náměstí 4

E-mail: info@nasevojsko.com

tel./faxL 224 313 071


Bojové techniky starověkého světa

Bojové techniky starověkého světa

Autor: Simon Anglim, Phyllis G. Jestice, Rob S. Rice, Schott m. Rusch, J

3000 př.n.l. ? 500 n.l. Vybavení, bojeschopnost a taktika

Kniha je podrobným, názorně ilustrovaným průvodcem bitvami klasického starověkého světa. Zabývá se taktikou, bojovými technikami, zbraněmi a vybavením starověkých armád. Vše je vysvětlené pomocí mnoha barevných a černobílých kreseb. Obsahuje 24 barevných taktických map s popisem klíčových bitev jako Cannae, Alesia, Syrakusy, Actium a mnoho dalších. Jedná se o první díl, v zahraničí velmi úspěšné série, která velmi podrobně mapuje vývoj taktiky a bojové techniky od starověku až po současnost. Další díl by měl vyjít v březnu 2007! Z anglického originálu Fighting Techniques of the Ancienit Worls, vydaného nakladatelstvím Amber Books Ltd, přeložil Zdeněk Doležal. Počet stran 256, z toho 24 taktických map Formát: 197x253 cm MOC: 499 Kč (na www.dconsult.cz sleva 30%) ISBN 80-86215-88-1 Vydal D-Consult, s. r. o., v nakladatelství DEUS v roce 2006 Praha 8, Pobřežní 16


Nová šlechta rakouského císařství

Nová šlechta rakouského císařství

Autor: Jan Županič

Precizní dílo s množstvím nových pohledů na problematiku novoštítné šlechty v rakouské monarchii obecně a v českých zemích zvláště.

Již při letmém seznámení se s prací Jana Županiče, pracovníka Ústavu světových dějin ČAV, je patrné, že svým rozsahem a hloubkou ponoru do předznamenaného tématu přesahuje výhody grantu Grantové agentury České republiky, jakkoliv byly patrně pro rozsah díla nezbytné.

Jde o dílo precizní a vyčerpávající, s množstvím nových pohledů na problematiku novoštítné šlechty v rakouské monarchii obecně a v českých zemích zvláště. Přesahem jsou nezbytná pojednání a cenné přehledy o šlechtě rakouského císařství vůbec.

Záviděníhodná je autorova solidní heuristická práce ve Vídeňském šlechtickém archivu, týkající se převahou let 1848-1918, která zároveň představuje těžiště v časovém rozmezí zkoumaného tématu. Stejně tak jím bylo efektivně využito fondů Haus-, Hof und Staatsarchivu ve Vídni, jakož i pozoruhodných materiálů (nobilitačních protokolů) z řádových archivů sv.Štěpána, Leopolda a Želené koruny. Pečlivě je vytěžena též rozsáhlá odborná literatura věnovaná rakouské nové šlechtě, uvedená v užitečném přehledu a s množstvím odkazů.

Vedle rozsáhlých partií z dějin šlechty a šlechtického práva zaujme především část věnovaná nobilitačním kauzám významných českých novošlechtických rodů. Z nich pak zajisté nový pohled na dosud poněkud nepřehlednou genealogii rodu Nádherných z Borutína, která zatím vynikala řadou tradovaných omylů a nepřesností.

Mimořádně zajímavou partií knihy je téměř samostatná studie o židovské šlechtě v rakouské monarchii, která patřila vedle Velké Británie a Francie k nejpočetnější a vlivově nejvýznamnější v Evropě. Autor téma přesně vymezuje, v úvodu uvádí téměř romantické příběhy židovských šlechtických rodů Ricciů, Langa z Langenfelsu (u něhož zpochybňuje jeho židovství), Jakuba Basseviho, Oppenheimerů a Diega d´Aguilar (Mosese Lopeze Pereiry) až po světově proslulé a velevýznamné Rotschildy.

Pozoruhodný je pak přehled nejvýznamnější části židovské nobility z řad průmyslových podnikatelů, bankéřů a finančníků, jichž bylo jenom za léta 1868 až 1884 povýšeno do šlechtického stavu celkem 98, důstojníků 18, úředníků , umělců a vědců 22. Souhrnně bylo v habsburské monarchii v letech 1701 až 1918 povýšeno do šlechtického stavu 444 osob židovského vyznání či původu. Velká část byla též dekorována privilegovanými řády. Vzhledem k celkovému počtu nobilitovaných jde nesporně o evropský primát. Zajímavé by bylo porovnání těchto nobilitací v souvislosti s hospodářskými propady monarchie a její snahou zachránit se finančními transakcemi, pokud to ovšem nepřesahuje rámec tématu.

Z hlediska vojenských dějin rakouské monarchie je zajímavá tendence snižování počtu židovských důstojníků od roku 1897 do roku 1914 a jejich zařazení podle zbraní ? jejich podíl byl nejvyšší u zdravotní služby. Autor tento fakt dále neanalyzuje.

Právem autor uvádí, že Židé hráli po celou dobu existence podunajské monarchie významnou roli, která je mimo jakoukoli diskusi a byla vždy spíše podceňována. Vyhýbá se však otázce difuze nevěst z vlivných a bohatých židovských rodin do zchudlých rodin aristokratických, a tím i jejich nobilitaci, ačkoliv zaznamenává právní fakt, kdy podle židovských zákonů je každé dítě narozené z židovské matky rovněž Židem. Jde o téma bez jakýchkoliv antisemitských konotací, neboť i v současnosti tvoří odvolání se na židovskou prababičku morální precedens a suport pro uplatnění majetkových restitucí (Thun-Hohenstein), a to především u našich úřadů. Rád bych také připomněl v této souvislosti skutečnost, že v případě Thun-Hohensteinů  jde od 17.století o rod knížecí, s četnými rytíři dynastického řádu Zlatého rouna.

Za velmi přínosnou je možné považovat část knihy věnovanou vojenskému řádovému šlechtictví. Zvláště tak zvanému ?systematizovanému řádovému šlechtictví? nebyla dosud věnována náležitá pozornost. Zatím, co po stránce faleristické bylo téma vícekráte podrobně pojednáno (H.T. Müller, V.Měřička, I. Koláčný), nebyla věnována dostatečná pozornost sociálnímu významu zvláště záslužných řádů a dekorací pro novou šlechtu. Archivního materiálu k tomuto tématu je více jak dostatek a ani dotčený autor knihy se ho nezmocnil v  plné šíři, a to zřejmě z důvodů proporčních. O to více pozornosti věnuje odmítnutí nobilitace příslušníky české národní elity: F. Palackým, J. Schebkem, J. Zítkem, váhání L. Riegra a dalších, což je do značné míry české psycho-sociální specifikum.

Méně pozornosti věnuje na tomto místě privilegovanými řády dekorovaným průmyslníkům, bankéřům, obchodníkům a finančníkům. O to více podrobné jsou užitečné informace o udílení vojenského řádu Marie Terezie. V monumentálním čtyřsvazkovém Hirtenfeldově díle z roku 1857 a v Lukešově dodatku z roku 1890 nacházíme sice nepřeberné množství informací o řádu samotném a o skutcích osob jím dekorovaných, ale již daleko méně jsou dostupné informace o problematice systematizovaného šlechtictví či o vývoji řádu po roce 1894 až do poslední promoce v roce 1931. J Županič se sice zmiňuje o novodobé nobilitační problematice potomků nositelů dekorací řádu Marie Terezie, podrobnosti však neuvádí. Stejně tak se nedotýká polooficiálních i neoficiálních pokusů obnovit užívání šlechtických titulů po roce 1989.

Cennou součástí díla je podrobný soupis pramenů a obsáhlá bibliografie.

Kniha je dosud chybějícím článkem v publikacích moderní genealogie, faleristiky, ale především základní pomůckou pro studium struktury, sociálního významu a vlivu novodobé šlechty v rakouské monarchii do roku 1918, ale i s určitými přesahy do současnosti.

 


Ďábelská garda 2

Ďábelská garda 2

Autor: G. R. Elford

Pokračování úspěšného bestselleru

RADIO  HANOJ  JIM  ŘÍKALO  KOMANDO  SMRTI

Veterány německé SS nejprve naverbovala francouzská Cizinecká legie, aby bojovali v krví potřísněných asijských džunglích. Pak přišla porážka u Dien Bien Phu a z legionářských pevností se staly hřbitovy. Obávaný Německý prapor byl rozpuštěn. Avšak ne všichni jeho příslušníci se vrátili domů.

Ze tří stovek pečlivě vybraných členů komanda se stala tajná bojová jednotka. Pod krycím názvem Task Force-G byli námezdnými vojáky bez pána a mohli neomezeně bojovat, jak chtěli. A chtěli bojovat tvrdě, nekonvenčně a bez slitování.

Tohle je jejich dosud nevyprávěný příběh ? vyprávění o mužích bojujících s hrůzu nahánějící krvežíznivostí, nadlidskou odvahou a stopou bláznovství, což z nich udělalo nejobávanější zabijáky a hrdiny dlouhé a vražedné vietnamské války.

Formát A5, pevná vazba, 269 stran, 259 Kč

Výhradní distribuce: Krameriova K. D., spol. s r. o., Vosmíkova 538, 396 01Humpolec, telefon a fax 565-532-837, e-mail krameriova@krameriova.cz

Zde je k dostání i první díl Ďábelské gardy.

 


Případ kpt. Adolf Püchler

Případ kpt. Adolf Püchler

Autor: František Hanzlík

(Svědectví agenta OBZ o nelegálním získávání financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra v letech 1946?1947)

Publikace se zabývá jednou z významných stránek zápasu o politickou moc v Československu v letech 1945-1948. V tomto období ovládla Komunistická strana Československa tajné služby působící v rámci ministerstva vnitra i v armádě. Této skutečnosti využívala, ale také zneužívala, k dalšímu prohlubování svého vlivu v mocenských složkách státu, ale i v hospodářské sféře. Všechny politické strany potřebovaly k zajištění své činnosti v zápasu o politickou moc nezbytné finanční prostředky, které získávaly různými cestami a způsoby. Mnohdy se pohybovaly na hranici tehdy platných zákonů, nebo je dokonce překračovaly. Mezi nimi ?vynikla? především komunistická strana, která k získávání finančních prostředků zneužívala i tajné služby. Využívala přitom skutečnosti, že jakákoliv činnost těchto služeb byla přísně utajována a informace o jejich nezákonných machinacích nepronikly na veřejnost. To byl i jeden z důvodů přísného utajování archivních pramenů týkajících se této činnosti až do roku 1989. Publikace nastoluje problematiku nelegálního získávání finančních prostředků zpravodajskou službou ministerstva vnitra pomocí nejrůznějších machinací, na nichž se podíleli příslušníci této služby ve spolupráci s dalšími osobami z armády i mimo ni. Jednalo se především o machinace realizované v Anglii v letech 1946?1947. Autor v této souvislosti využil rozsáhlých archivních pramenů týkajících se osoby hlavního aktéra těchto nezákonných transakcí, kpt. Adolfa Püchlera, k objasnění výše uvedených praktik. První část práce se zabývá problematikou získávání finančních prostředků politickými stranami v poválečném období. V další části jsou využity autentické výpovědi kpt. Adolfa Püchlera z let 1948 a 1949, v nichž podrobně popisuje průběh jednotlivých transakcí v zahraničí i na domácí půdě. Následující část publikace je věnována posouzení souvislostí vyplývajících z obsahu výpovědí Adolfa Püchlera i obsahu dalších archivních pramenů v kontextu různých okolností probíhajícího zápasu o politickou moc ve státě. Publikace je dále doplněna životopisy hlavních funkcionářů Komunistické strany Československa a čelních představitelů tajných služeb, kteří se přímo na nelegálním získávání finančních prostředků tajnými službami podíleli, věděli o nich nebo se jinak v tomto směru angažovali. Součástí publikace jsou i archivní dokumenty, jejichž obsah doplňuje a dále rozšiřuje zajímavé informace uvedené v předcházející části. Publikace dává možnost bezprostředně nahlédnout do zákulisí zápasu o politickou moc v Československu v letech 1945?1948. Zároveň svědčí o tom, že tento zápas měl různé stránky. Vedle zdánlivě demokratického zápasu o politickou moc, prezentovaného politickými stranami na veřejnost, se odehrával nelítostí boj v zákulisí. V jeho rámci především komunistická strana zneužívala tajné služby, které v poválečném období zcela ovládala, a to bez ohledu na tehdy platné zákony. Případ kpt. Adolfa Püchlera, který je v publikaci prezentován to nezvratně dokazuje. Vydává: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR v edici Svědectví Vyšlo: V Praze 2006


Byl jsem v ruském zajetí

Byl jsem v ruském zajetí

Autor: Nowak Helmuth

Válečné autorovy osudy se chýlí ke konci, po bojích na východní frontě (Bojoval jsem ?) jej však čeká ještě jedna náročná zkouška. Německá armáda utrpěla nejtěžší porážku v historii a miliony vojáků skončily v zajetí. Větší smůlu měli ti, kdož padli do rukou Rudé armády ? byli deportováni do země zpustošené válkou, kde museli vystačit s minimálními příděly, čelit nástrahám drsné přírody i epidemiím, které je kosily po stovkách. Ne všichni v tvrdé zkoušce obstáli, přežili jen ti, kteří se mohli spolehnout na nezištné kamarádství? Váz., 256 str., 209,- Kč

Válečné autorovy osudy se chýlí ke konci, po bojích na východní frontě (Bojoval jsem ?) jej však čeká ještě jedna náročná zkouška. Německá armáda utrpěla nejtěžší porážku v historii a miliony vojáků skončily v zajetí. Větší smůlu měli ti, kdož padli do rukou Rudé armády ? byli deportováni do země zpustošené válkou, kde museli vystačit s minimálními příděly, čelit nástrahám drsné přírody i epidemiím, které je kosily po stovkách. Ne všichni v tvrdé zkoušce obstáli, přežili jen ti, kteří se mohli spolehnout na nezištné kamarádství? Váz., 256 str., 209,- Kč


Orlové smrti

Orlové smrti

Autor: Kessler Leo

Duben 1940: německá vojska se právě chystají slavnostně vstoupit do Kodaně když plukovník von Dodenburg dostává rozkaz sestavit jednotku dobrovolníků pro speciální operaci v Norsku. Tato tajná mise, kterou povolil sám Hitler, má přistát v neutrálnim Norsku a zajistit železnici pro přepravu železné rudy, tak důležité pro německou válečnou výrobu, do Narviku. Tajná služba však odhaluje, že Churchill má přesně opačný plán ? zastavit dodávky do Německa. A tak v boji proti partyzánům, britským jednotkám a kruté zimě malá skupina dobrovolníků provede svůj první parašutistický seskok a míří do velkého přístavu. Pokud svůj úkol nesplní, mohou být následky pro německou válečnou mašinérii fatální. Váz., 192 str., 199,- Kč

Duben 1940: německá vojska se právě chystají slavnostně vstoupit do Kodaně když plukovník von Dodenburg dostává rozkaz sestavit jednotku dobrovolníků pro speciální operaci v Norsku. Tato tajná mise, kterou povolil sám Hitler, má přistát v neutrálnim Norsku a zajistit železnici pro přepravu železné rudy, tak důležité pro německou válečnou výrobu, do Narviku. Tajná služba však odhaluje, že Churchill má přesně opačný plán ? zastavit dodávky do Německa. A tak v boji proti partyzánům, britským jednotkám a kruté zimě malá skupina dobrovolníků provede svůj první parašutistický seskok a míří do velkého přístavu. Pokud svůj úkol nesplní, mohou být následky pro německou válečnou mašinérii fatální. Váz., 192 str., 199,- KčSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti