logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Encyklopedie branné moci Republiky československé Encyklopedie branné moci Republiky československé

Zahrnuje období let 1920--1938

Dvojice autorů, vojenských historiků, přináší na základě dlouhodobé archivní práce podrobné zmapování prvorepublikové armády od jednotlivých posádek, přes pevnosti, významné osobnosti, jednotlivé druhy zbraní, organizaci armády v historickém vývoji až po celkové zázemí včetně zbrojovek, administrativy a dalších náležitostí. Přehledně psaný a proodkazovaný text je doprovázen bohatým ilustračním doprovodem (fota, nákresy, plány, distinkce, prapory...).

Československá branná moc, oficiální označení ozbroje­ných sil meziválečné Republiky československé, vznikla v průběhu roku 1920 v rám­ci unifikace ze dvou složek, domácí a zahraniční. Domácí složka, tzv. domácí vojsko, se konstituovala po vy­hlášení samostatnosti československého státu z jednotek bývalé rakousko-uherské armády, původně umístěné na území nového státu, z jednotek dobrovolníků a jednotek paramilitárních organizací, přičemž svým bojovým křtem prošla při obsazování pohraničí, během vojenského kon­fliktu s Polskem o Těšínsko a za války proti maďarským bolševikům na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Zahranič­ní složka, tzv. československé legie, se konstituovala z řad dobrovolníků (krajanů a zajatců) v rámci vojenských sil dohodových států, v Rusku, Francii a Itálii, přičemž se za­pojila do bojových akcí první světové války na ruské, fran­couzské, srbské, dobrudžské, soluňské a italské frontě. Ruská část zahraniční složky byla navíc zatažena do bo­jových akcí občanské války v Rusku na rozlehlých pro­storách Povolží, Uralu, Sibiře a Dálného východu, fran­couzská a italská část zahraniční složky se podílela na bojových akcích ve vlasti spolu s jednotkami složky do­mácí.

První a fakticky jedinou zkouškou organizovanosti a bojeschopnosti nově unifikované branné moci se sta­la její mobilizace v říjnu a listopadu 1921, která více než zdvojnásobila její mírový stav a prověřila jak všechny ve­litelské stupně, tak schopnost logistického zabezpečení. Následovalo více než 10 let mírové existence, věnované zdokonalení organizační struktury, převzetí všech velitelských stupňů, výchově a zdokonalování velitelského sbo­ru, cvičení a docvičování záloh, standardizaci a moderni­zaci výzbroje. Teprve první polovina třicátých let přinesla v důsledku vývoje mezinárodních vztahů horečné tempo modernizace organizační struktury, výzbroje a výstroje, přičemž zásadní pozornost byla věnována novým vyzbro-jovacím trendům (letectvo, tankové vojsko, způsob komu­nikace) a fortifikačnímu zabezpečení hranic. Vyvrcholení vývoje armádního organismu lze pak spatřovat v opatře­ních branné pohotovosti státu na podzim 1938, která však politickým rozhodnutím nepřešla v obranu vlasti proti ne­příteli. Přesto necelé dvacetiletí, jež bylo československé branné moci dějinami vyměřeno, ukázalo schopnost čes­koslovenského vojenského vedení vybudovat, za podpory státní moci a rozsáhlého ekonomického potenciálu, mo­derní a bojeschopnou armádu, která ve většině ukazatelů převyšovala evropský průměr a v některých patřila k ev­ropské špičce.

Předkládaná práce je časově omezena na období let 1920 až 1938, tedy na období mezi unifikací branné moci v roce 1920 (s vyloučením mobilizace na podzim 1921) a brannou pohotovostí státu na podzim 1938. Zaměřuje se na zpracování organizačního vývoje, dislokace, velitelské­ho sboru, výzbroje a výstroje mírové branné moci Republiky československé. K tomuto omezení a vyhnutí se ob­dobí let 1918 (respektive 1914) až 1920, mobilizační pro­měně na podzim 1921 a období od září 1938 do března 1939 vedla autory v prvé řadě snaha o přehlednost a uza­vřenost zpracovávaného tématu. Vytčená období jsou i pro encyklopedické zpracování natolik specifická, že by vyžadovala nejen téměř stoprocentní nárůst rozsahu pub­likace, ale také její vnitřní chronologické členění, čímž by fakticky vzniklo encyklopedií několik. Aniž by autoři i na­kladatelství chtěli dopředu přijímat závazky, jsou schopni v případě čtenářského úspěchu této práce nad perspek­tivami jejího doplnění o některé z oněch vytčených časo­vých úseků uvažovat.

Zpracování problematiky československé branné moci v meziválečném období je v současné době velmi nerov­noměrné a česká i slovenská vojenská historiografie zde má mnoho dluhů. Vzhledem ke zničujícímu oslabení oficiální vojenské historické služby v rámci Armády Čes­ké republiky přešla snaha o moderní zpracování česko­slovenských vojenských dějin meziválečného období, a to jak formou syntetické práce, tak formou analytických stu­dií k jednotlivým tématům, téměř bez výjimky do soukro­mé sféry. Profesní historici i zájemci z řad široké veřej­nosti zde mají k dispozici rozsáhlý informační zdroj, spra­vovaný Vojenským ústředním archivem v Praze, jenž přes problémy nedostatku finančních zdrojů i prostor neustá­le rozšiřuje možnosti odborného bádání.

Předkládaná encyklopedie, svým rozsahem i struktu­rou ojedinělá i v evropském měřítku, je autory i naklada­telstvím chápána v prvé řadě jako výzva profesním his­torikům i zájemcům z laické veřejnosti ohledně dalšího a podrobnějšího studia dané problematiky.

Publikace, kterou má čtenář před sebou, si neklade za cíl podat komplexní zpracování tématu, autoři ji chá­pou spíše jako pomůcku, jež zohledňuje stav poznání problematiky jak jimi samými, tak stav poznání problemati­ky odbornou i laickou veřejností. Z tohoto důvodu je ke značné části hesel této encyklopedie přičleněn odkaz na pramenné zdroje i nejdůležitější literaturu, což umožňu­je čtenářům pokračovat ve studiu a prohlubovat současný a v mnoha oblastech ne příliš pozitivní stav bádání. Auto­ři se navíc snažili potřebná hesla doplnit ilustracemi, a to jak dislokačními mapami a mapovými náčrty, tak fotogra­fiemi osobností, zbraňových systémů a vojenských sta­veb. Ani tento ilustrační doprovod není rozhodně optimál­ní a lze jej dále rozšiřovat. Autoři uvítají jakoukoli možnost doplnění informací či obrazového materiálu, jež je možno zasílat na adresu nakladatelství.

Kniha vyšla 29. března 2006 v Základní řadě, je vázaná, velký formát, 768 stran, na 1 000 obr., kartonové pouzdro, výhradní distribuce Kosmas, EAN 978-80-7277-256-8, rozměr: výška/šířka 295 x 210 mm, ISBN 80?7277?256?2. Cena: 1290 Kč.

 


Autor recenze: AutořiSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí