logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

 

Odbojová skupina bratří Mašínů

Odbojová skupina bratří Mašínů

Autor: Jiří Padevět

Průvodce

Jiří Padevět

V knize navštívíme místa spojená s životem, odbojovou činností a především útěkem členů odbojové skupiny bratří Mašínů do Západního Berlína. Ať už si myslíme o třetím odboji cokoli, je nesporné, že tento útěk je jedním z největších příběhů studené války. Díky této publikaci má čtenář možnost následovat členy skupiny až na předměstí dnešního Berlína. 
Jiří Padevět (1966), ředitel Nakladatelství Academia, je autorem několika knih, mj. Krvavé léto 1945 (2016), Krvavé finále (2015) nebo Průvodce protektorátní Prahou (2013), která získala v roce 2014 ocenění Slovník roku a Kniha roku Magnesia litera. V současnosti připravuje publikaci Průvodce stalinistickou Prahou a Krvavý podzim 1938.

V roce 1918 vydalo nakladatelství Academia

ISBN 978-80-200-2676-7

Cena 250 Kč

 


Generál Laudon jede skrz Veltrusy

Generál Laudon jede skrz Veltrusy

Autor: Pavel Ecler

Pozvánka na výstavu

Přijměte, prosím, pozvání na vernisáž nového prohlídkového okruhu s názvem „Generál Laudon jede skrz Veltrusy“, v hlavní zámecké budově. Vernisáž bude zahájena v zámecké kapli (vstup z nádvoří) v sobotu21. dubna 2018 ve 14 hodin. Současně bude otevřena doprovodná výstava „Laudon a ti ostatní“ v zámeckém infocentru ve Veltrusích.

Za správu zámku srdečně zve

Pavel Ecler

kastelán


Skutečný život Sebastiana Knighta

Skutečný život Sebastiana Knighta

Autor: Vladimir Nabokov

Vyšel nový Nabokov. Českého překladu se dočkal po více než 75 letech.

Vladimir Nabokov

Skutečný život Sebastiana Knighta, první Nabokovovu prózu psanou v angličtině, vydalo americké nakladatelství New Directions roku 1941. Nyní vychází poprvé česky v překladu Pavla Dominika. Kniha je patnáctým svazkem souborné edice Nabokovova díla, kterou uvádí Nakladatelství Paseka. 22. dubna uplyne 119 let od Nabokovova narození.

 

„Kuriózní je místo vzniku tohoto románu,“ vysvětluje Pavel Dominik. „Nabokov se v dopise svému příteli, spisovateli a literárnímu kritikovi Edmundu Wilsonovi svěřil, že dílo napsal v mrňavé koupelně maličkého pařížského bytu, kterou používal jako pracovnu - s bidetem místo psacího stolu.“

 

Autor začal na románu pracovat v pařížském exilu druhé poloviny 30. let, protože si uvědomoval, že čtyřsettisícová diaspora ruských emigrantů, pro kterou mělo význam tvořit v rodné řeči, se pozvolna rozpouští v evropském prostoru. Nebylo jednoduché loučení s ruštinou ani pronikání do nového jazyka, v němž se mu později podařilo vytvořit svébytnou kvalitu obdivovanou rodilými mluvčími.

 

Už za předchozí Nabokovovův opus Ada aneb Žár získal Pavel Dominik státní cenu za překlad, ani Skutečný život Sebastiana Knighta nezestárl. „Na díle, jak autorovi obdivovatelé vědí či správně předpokládají, není znát, že bylo napsáno před osmi desítkami let, a při pohledu na originál je rovněž zjevné, že přechod z jednoho jazyka do druhého, který určitě nebyl bezbolestný, je zcela plynulý,“ říká Dominik.

 

Oblíbené Nabokovovo téma identity je zasazeno do rafinované struktury. Životopis fiktivního anglického spisovatele s ruskými kořeny se na mnoha místech zřetelně protíná s osudem autora. Hravě ironický a mnohovrstevný text, jenž díky analýzám neexistujících knih a rozsáhlým citátům získává až mystifikační potenciál, je zároveň biografií spisovatele, tragickým milostným příběhem s prvky detektivky i jemnou parodií na všechny tyto žánry.

 

„Nabokov nenapsal knihu, která by nestála za pozornost, která by nezapadala do kontextu jeho tvorby, a přitom je úplně jiná než všechny předchozí,“ hodnotí Dominik.

 

Prozaik a básník Vladimir Nabokov (1899-1977) patří k nejvýznamnějším světovým autorům dvacátého století. V rámci souborného vydání jeho díla v Nakladatelství Paseka vyšlo 15 svazků včetně vrcholných románů Dar (1938, č. 2007), Lolita (1955, č. 2005), Bledý oheň (1962, č. 2011) či Ada aneb Žár (1969, č. 2015), za jehož překlad získal Pavel Dominik Státní cenu. V Pasece rovněž vyšel třísvazkový komplet autorových povídek (č. 2004-2006).

 

Vladimir Nabokov: Skutečný život Sebastiana Knighta

Z angličtiny přeložil Pavel Dominik

184 stran, vázaná, 269 korun


Šerm majstra Lichtenauera

Šerm majstra Lichtenauera

Autor: Martin Fabian - Ondřej Vodička

Antologia šermiarskych nauk zo stredovekej Europy

Martin Fabian - Ondřej Vodička

 

V době, kdy v tehdejším Československu začaly vznikat první skupiny historického šermu (SHŠ), tedy někdy na počátku 60. let 20. století, bylo prakticky nemožné získat nějakou relevantní šermířskou literaturu. Relativně dostupné byly reprinty Talhofferových Fechtbuchů, díky tomu, že se o jejich knižní vydání zasloužil v 19. století šermířský mistr Gustav Hergsell.

Hergsell kromě toho sám napsal některé knihy o šermu – historii evropských renesančních šermířských škol, nazvanou Die Fechtkunst im XV. und XVI. Jahrhundert (Praha 1896), Duell-Codex a také obsáhlé dílo o šermu fleretem a šavlí, nazvané Die Fechtkunst (1881), anebo učebnici šermu šavlí – Unterricht im Säbelfechten, kterou přeložil do češtiny Ladislav Pinkas. To jsou ovšem metodiky dobového šermu; rukopisy, které zmiňuje ve své práci Umění šermu v 15. a 16. století, existovaly jen v knihovnách a nemnohých soukromých sbírkách veřejnosti nedostupných. Poznamenejme ještě, že Gustav Hergsell byl nejenom autorem, ale také sběratelem knih o šermu; jeho práce o evropském renesančním šermu svědčí o rozsáhlých znalostech titulů v řadě evropských jazyků. K jeho sbírce poznamenává Jaroslav Tuček: „19. srpna 1914 major Hergsell zemřel a jako mnohé jiné sbírky domácí z nepochopení se rozešly do ciziny, ani skvělá jeho knihovna nezůstala Praze zachována. Dědicové prodali zbraně i knihy do Drážďan, kde nyní tvoří ozdobu „Dresdner Fechtclubu“.

Podobnou prací o historii šermířských škol, jako byla Hergsellova, bylo dílo anglického nadšence Egertona Castela Schools and Masters of Fence (1885), s obsáhlým seznamem literatury.

Z těchto soupisů historických škol vycházeli první inscenátoři historického šermu, většinou odkázaní jen na Talhoffera, anebo na kopie mikrofišů dobových manuálů (např. Meyer 1570), objednané v německých knihovnách. Postupem času jsme se dozvídali, že existují desítky rukopisů, věnovaných umění šermu, ale obsáhlejší jejich poznání bylo umožněno teprve s rozmachem digitalizace, kdy jednotlivé knihovny postupně zpřístupňovaly své poklady v elektronické podobně na internetu, anebo je badatelé začali vydávat ve formě reprintů – takto jsme se nakonec mohli seznámit i s nejstarším středověkým rukopisem o šermu, známým pod signaturou Královské zbrojnice v Toweru MS. I.33 (reprint vyšel 2003).

Z podobných zdrojů, jež první historici v oboru historie evropských bojových umění – Tuček, Wagner, Černohorský, Čivrný, Plch a další – neměli k dispozici, čerpají dnešní mladí badatelé jak v Čechách, tak i na Slovensku – namátkou jmenujme Romana Vaverku, Karla Černína, Petra Matouška, Martina Fabiana… Právě posledně jmenovaný je společně s Ondřejem Vodičkou autorem dnes recenzované knihy.

Středověký rukopis, zachycující odkaz německého šermířského mistra ze 14. století, Johannese Liechtenauera (Lichtenauer), zakladatele „tajného umění šermu dlouhým mečem“, je proslulým dílem. Část zachovaných středověkých šermířských traktátů je anonymních; mnohé z nich jsou opisy děl předchůdců či jednoho konkrétního mistra, rozmožené a různě interpretované jeho žáky, jako je tomu v případě mistra Liechtenauera.

Německý šermířský mistr Johannes Liechtenauer (Hans Lichtenauer, Lichtnawer) se narodil pravděpodobně v polovině 13. století, snad v německém městečku Liechtenau. Liechtenauerovo učení šermu bylo původně tajné umění určené jen úzkému kruhu žáků, pro jejichž potřebu bylo zaznamenáno ve formě zkratkovitých a nezasvěcenému čtenáři nesrozumitelných veršů. O životě a škole toho mistra víme málo, prakticky jen to, co se dá vyčíst z pozdějších prací jeho žáků a následovníků, například z anonymního rukopisu Hs 3227. Rukopis je také znám pod názvem Hanko Döbringer's Fechtbuch. Autor v rukopise tvrdí, že Liechtenauer byl „velký mistr“, který procestoval „mnoho zemí“, v nichž vyučoval své umění. Rukopis se připisuje Hansi Döbringerovi, který byl ovšem autorem jenom jedné jeho části, pojednávající o šermu dlouhým mečem. Další části rukopisu jsou kompilací traktátů na různá světská i mystická témata, včetně bojových umění. Tyto části pravděpodobně navazují právě na tradici učení mistra Liechtenauera (který v době vzniku rukopisu mohl být ještě naživu). Podle badatelů lze rukopis datovat rokem 1389.

Liechtenauer stojí tak říkajíc na začátku řady středověkých a renesančních mistrů, pro něž byl rozhodujícím klíčem k úspěchu útok, obranu považovali pouze za vhodnou jedině jako prostředek k získání iniciativy k protiútoku. Debaty na téma vhodnosti obrany vedou někdy až k rezignaci na výuku krytů vůbec. Pokud byl bojovník zuřivými útoky oponenta přinucen k obraně, Liechtenauer doporučoval vyhnout se krytu a provést raději to, co nazýval „mistrovským sekem“ (Meisterhau), to znamená odrazit čepel útočníka takovým způsobem, aby vlastní čepel zároveň útočníka zasáhla. Později bude tato akce nazvána stesso tempo. V pozdějších rukopisech z 15. století je zmiňována „Liechtenauerova společnost“, sdružující šestnáct šermířských mistrů, kteří se považovali za Liechtenauerovy učedníky, neboť vlastnili opisy jeho metodiky.

Dnes se tedy dostává čtenáři a šermíři do rukou ucelená antologie šermířských traktátů, které vycházejí z prací řečeného mistra. Poslyšme, co o tomto díle říká sám autor (překlad ze slovenštiny -lk-):

„Tato kniha se zabývá dílem, resp. odkazem Johannesa Lichtenauera, německého mistra, žijícího přibližně na přelomu 14. a 15. století. Lichtenauer po sobě zanechal systém šermu dlouhým mečem, ve zbroji i bez ní, pěšmo i na koni. Kniha obsahuje dvě, z mého pohledu nejdůležitější středověká šermířská díla, a to Ködex Döbringer (cca 1400) a Kodex Danzig (1452), doplněné o nádherné ilustrace z Kodexu Goliáš (cca 1500). Obsahuje také brilantní vědeckou analýzu Kodexu Döbringer z pera Mgr. Ondřeje Vodičky, PhD., a v neposlední řadě stovky poznámek a postřehů. Ve zkratce vše, co potřebuje zájemce o středověký šerm k tomu, aby ho pochopil a aby se jej mohl naučit.

Kdysi platilo, že umění šermu by se mělo předávat z mistra na jeho žáky především praktickou výukou. Bylo to řemeslo jako kterékoliv jiné a znalost něčeho lepšího je v konečném důsledku z dnešního pohledu jakýsi evoluční patent. Máme však to štěstí, že staří mistři toto pravidlo porušovali stále častěji a strohé verše doplňovali o krásné ilustrace a poměrně důkladná vysvětlení. Netřeba se proto bát samostudia. Šerm je v první řadě praktická aktivita, jejíž výsledky jsou zcela jasné a měřitelné. Pokud budete sledovat cíl, jejž popisují dávné poučky, budete s každým pokusem o rekonstrukci odměnění stále lepším pochopením středověkého systému boje.

Překlad Lichtenauerova díla však není určený jen šermířům. Je skvělou sondou do smýšlení středověkého člověka, do sofistikovanosti našich předků. Najdeme v něm odkazy na Aristotela, vtipné básničky, ale také upřímné životní rady. Je výbornou ukázkou toho, jak probíhala výuka poměrně negramotného rytířstva pomocí mnemotechnických veršů. Ať už vás zajímá vojenství, ať už se zajímáte o historii, anebo hledáte něco netradičního, určitě v něm najdete zalíbení.

Jak uvidíte, [také Vodičkova] analýza Kodexu Döbringer je vskutku vynikající a obohacující a právě díky ní je tato kniha kompletní.“ (Konec citátu autora.)

 

O AUTORECH:

Martin Fabian se narodil roku 1987 v Michalovcích. Žije a působí v Bratislavě, šermuje od roku 2003. V roce 2006 zaměřuje svoji pozornost na studium původních evropských děl, jež se zabývají šermem, bojem a souvisejícími aspekty. Je autorem řady překladů a také mnoha článků v domácích i zahraničních sbornících a portálech. Je mezinárodně uznávaným instruktorem ve více disciplinách. Pravidelně se zúčastňuje šermířských turnajů, z kterých si odnesl mnoho ocenění. Zakladatel slovenské odnože federace HEMA – FEBUS a držitel stupně „magister“ ve škole Magisterium.

Mgr. Ondřej Vodička PhD. se narodil v roce 1986 v Liberci. Vystudoval historii se zaměřením na středověk na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti působí v Komisi pro soupis a studium rukopisů AV ČR. Věnuje se dějinám pozdního středověku, především husitských válek. Jeho praktické zkušenosti z oblasti šermu zahrnují deset let tradičního japonského šermu a pět let evropského historického šermu (Digladior).

 

Knihu vydali autoři vlastním nákladem v Bratislavě v roce 2018

ISBN 978-80-972976-0-2

První vydání, 216 stran

Pevná vazba, formát A5

Cena 577 Kč

 


Škola šermu

Škola šermu

Autor: Domenico Angelo

Šerm kordíkem 18. století

Domenico Angelo

První vydání Angelovy knihy spatřilo světlo světa v Londýně v roce 1763 a text byl francouzský. Domenico Angelo (1717–1802) byl jedním z nejvěhlasnějších mistrů šermu osmnáctého století a jeho kniha patří k nejproslulejším metodikám šermu všech dob.

Úspěch École des Armes byl takový, že druhé vydání vytiskl S. Hooper již v roce 1765; tentokrát byl francouzský text doplněn souběžně textem anglickým. Třetí vydání následovalo roku 1767.

Angelovi se dostalo nevídané cti, když text jeho knihy použili Denis Diderot a Jeana de Ronda d’Alembert, kteří sestavili dílo nazvané Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des science, des artes et des métiers, neboli Encyklopedie čili naučný slovník věd, umění a řemesel. Text Domenica Angela byl vybrán do Encyklopedie pro heslo Šerm.

Domenicův syn Henry „starší“, ve snaze přiblížit otcovo dílo svým žákům, přesvědčil přítele, malíře Thomase Rowlandsona, aby původní dílo přeložil do angličtiny a pod názvem The School of Arms jej v roce 1787 vydal v kvatrovém formátu. Z tohoto textu vychází náš překlad, ale s původními 47 nádherně kolorovanými rytinami.

Angelova Škola šermu vychází jednoznačně z francouzských praktik, často také z konkrétních textů (kompilace byly tehdy stejně běžné jako dnes), ale samozřejmě také z jeho vlastní praxe. Je to srozumitelně napsaná příručka s tak dokonale ilustrujícími rytinami, že text doplňují naprosto kongeniálně; kromě toho je to ucelený souhrn metodiky „moderního“ šermu kordíkem (fleretem) a může i dnes sloužit jako praktická učebnice klasického šermu, ale také jako návod, jak inscenovat rokokový šerm duelovou zbraní. V neposlední řadě se jedná o exkluzivní publikaci, tištěnou na křídovém papíru, která potěší každého zájemce o šerm a o krásné knihy.

ISBN: 978-80-87057-34-6

Počet stran: 160

Vazba: pevná

Formát: 235 x 165 mm

MOC: 499 CZK

Vyšlo v pátek 23. 3. 2018

 


Emil Boček: Strach jsem si nepřipouštěl

Emil Boček: Strach jsem si nepřipouštěl

Autor: Jiří Plachý

Životní příběh a svědectví generálmajora Emila Bočka, válečného hrdiny a veterána bojů 2. světové války.

Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující. Narodil se roku 1923 v Brně, odkud odešel tajně na konci roku 1939, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat do pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační lety během druhé světové války. Byl přijat do RAF, nejdříve sloužil jako mechanik, poté jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě, za sebou má 26 operačních letů.

Výjimečný projekt založený na rozhovorech a vzpomínkách Emila Bočka, vedený historikem Jiřím Plachým, který se specializuje na problematiku československých vojáků působících v RAF.

Generálmajor Emil Boček je nositelem Řádu Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

 

KNIHA VYCHÁZÍ U PŘÍLEŽITOSTI 95. NAROZENIN EMILA BOČKA (*25. února 1923)


Vychází 28. 2. 2018, EAN:
9788075652751
pevná vazba s přebalem, 152 stran + 32 stran přílohy, běžná cena: 298 Kč
Ukázka:
https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/emil_bocek.strach_jsem_si_nepripous

  Vychází také jako e-kniha.

Autor knihy, PhDr. Jiří Plachý, PhD. vystudoval FF UK v Praze, obor historie se specializací na dějiny východní a jihovýchodní Evropy. Mezi lety 2000 a 2007 pracoval jako historik v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Praze, od roku 2007 je vědeckým pracovníkem historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu v Praze. V letech 2009–2012 byl současně vedoucím Oddělení vědy na FF UK, kde nadále působí jako vědecký pracovník.


Festival Tajemství zaniklých řemesel

Festival Tajemství zaniklých řemesel

Autor: . .

Zámek Brandýs nad Labem 3.-4. března 2018

Festival Tajemství zaniklých řemesel je autorský festival řemeslníků, výrobců replik historických předmětů a historických kuchyní. Má velký dobový rozsah – pravěk až první třetina 20. století. Snažíme se o pestrost festivalu a je určen celým rodinám. Návštěvníci si budou moci projít buď sami, nebo na požádání jim průvodce ukáže, kam se dá jít a co v té či oné místnosti sídlí za řemeslo. Heslem akce je komunikace. Prosíme návštěvníky, aby si nezapomněli pusinky doma a nebáli se ptát účinkujících na vše, co je zajímá. Souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a všechen personál zámku nám velice pomáhají s realizací projektu, takže se návštěvníci dostanou i do míst, která nejsou běžné přístupná. V provozu bude zámecká černá kuchyně, zámecké divadlo, sklepy, prostory nejstarší brány, nádvoří, a pokud se vše podaří, bude se provozovat i alchymie v alchymistické kuchyni. Zhruba 110 účinkujících se představí s asi 60 řemesly a řemeslnými technikami.

Vstupné:

Dospělí 60 Kč

Děti 30 Kč

Děti menší než meč zdarma

 


Šermířská burza v Praze

Šermířská burza v Praze

Autor: MM

Šermířská burza v Praze 24. února 2018

Tradiční událost v Praze na Barče!

Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

Pro všechny příznivce středověku, šermu scénického i historického, LARPU, LH ,FANTASY pořádáme tuto ojedinělou a u nás největší akci svého druhu.

Na Barče budete mít možnost nakoupit, směnit nebo objednat si : zbraně, zbroje, kostýmy, štíty, šperky, botky, látky, kožešiny, kůže, prošívky, keramiku, sklo, cínové nádobí, kované i kožené doplňky, stany, luky, kuše, šípy, knihy, fire, medovinu , bazarové zboží SHŠ a mnohé další.

V Praze se setkáte s prodejci, výrobci a řemeslníky z celé ČR i Slovenska.

Vstupné 50 Kč nebo 2 Eura


Šermířská burza v Brně

Šermířská burza v Brně

Autor: M. M.

Sobota 10. února 2018

Tradiční událost v Semilassu !
Pro všechny příznivce středověku, šermu scénického i historického, LARPU, LH ,FANTASY pořádáme tuto ojedinělou a u nás největší akci svého druhu.
V hlavním sále a předsálí KC Semilasso budete mít možnost nakoupit, směnit nebo objednat si : zbraně, zbroje, kostýmy, štíty, šperky, botky, látky, kožešiny, kůže, prošívky, keramiku, sklo, cínové nádobí, kované i kožené doplňky, stany, luky, kuše, šípy, knihy, fire, medovinu , bazarové zboží SHŠ a mnohé další.
V Brně se setkáte s prodejci, výrobci a řemeslníky z celé ČR i Slovenska.
Vstupné 50 Kč nebo 2 Eura

Zahájení v sobotu 10. 2. v hodin.

 


ATTENTAT 1942

ATTENTAT 1942

Autor: Vít Šisler a kolektiv

Unikátní česká počítačová hra

V převážně většině počítačových her hráč pobíhá po bojišti, střílí po nepřátelských vojácích a technice a s civilisty až na výjimky nepřijde do styku. Existuje jen zlomek her, v nichž se válka dotýká i civilistů, natož aby hráč na sebe vzal jejich úlohu. Bezesporu unikátní mezi nimi je česká počítačová hra o osudech civilistů za protektorátu, krátce po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Ve hře zaujímá hráč roli zvídavého mladíka, jenž se v roce 2001 snaží rozplést roky starou záhadu o tom, proč jeho dědečka ve dvaačtyřicátém roce po atentátu zatklo gestapo. K odpovědi vede přibližně dvouhodinová cesta plná rozhovorů s pamětníky událostí (ve filmových částech ztvárněná neherci), stejně jako komiksově aninovaných vzpomínek na někdejší dramata. Jejich autorem je kreslíř skrývající se za pseudonymem Ticho 762.

Během hry se člověk seznámí nenásilnou formou s historickými reáliemi, zprostředkovaných jednak encyklopedickými hesly, tak autentickými filmovými záběry, to vše nabízené nevtíravou formou. Jedná se v podstatě o svého druhu adventuru typu „point and click“, kterou je možné přehrát minimálně třikrát, pokaždé s jinak zvolenými rozhovory a interakcemi.

Hru lze zakoupit za směšných $ 10.99 na globální on-linové distribuční síti počítačových her Steam. Pro globální publikum je hra k dispozici také v angličtině. Zdali bude k dostání v „krabicové“ verzi mi není známo. Kuriozitou je, že jejími vývojáři nejsou renomovaná česká herní studia, ale Univerzita Karlova a Akademie věd České republiky. Hlavní designér hry Vít Šisler uvádí: „Na hře spolupracovaly tři entity, které spolu běžně nespolupracují: teoretici nových médií, programátoři a historici“.

Česká hra Attentat 1942 je rovněž nominována na cenu za nejlepší příběh na jednom z nejprestižnějších herních festivalů světa.

Počítačové servry hru hodnotí známkou 7/10, já bych vzhledem k hratelnosti a atmosféře bodoval 8/10.

 SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Každoroční slavnost, letos také s prodejem knih nakladatelství Elka Press

Každoroční slavnost, letos také s prodejem knih nakladatelství Elka Press


Recenze týdne

Odbojová skupina bratří Mašínů

Průvodce